Föredragets titel

advertisement
En ny världsbild ska frigöra
människan från djuriskhet
Om Martinus symboler och deras innehåll
Föredrag 110909 av Olov Fahlander
Se www.tredjetestamentet.se
Ett citat
Inget levande väsen kan tvingas leva på ett
sätt som det ännu inte är moget för.
/Martinus
.
Jag-upplevelsen
Några speciella begrepp
•
•
•
•
•
•
•
Abstraktion
Martinus person
Ingen tro eller religion
Symbolpedagogik
Andlig Energi
Gudasonen, Väsendet
Kosmiskt medvetande
Kosmologin utgår helt från Jesus kärleksbudskap
De följande analyserna har hämtats från
/www.martinus.dk/
Martinus person
Andlig Energi
Förmågan till livsupplevelse
 Moderenergin (lila) är den eviga
skaparförmågan (viljan) – lusten till liv
 Varje ”rike” har en dominerande energi,
en latent energi, två i växande och två i
avtagande, totalt 6 stycken.

Andlig Energi
De sex varierande energislagen /
förnimmelsevägarna:
• växtriket (instinkt)
• djurriket (sinnesbaserat)
• det riktiga människoriket (känsla)
• visdomsriket (intelligens)
• den gudomliga världen (intuition)
• salighets/mineral-riket (minnes)
Grundenergiernas kombinationer
Världsimpulsernas
inspirationsvågor
Världsimpuls: Att ”peka” i
den riktning
mänskligheten skall
utvecklas (Jesus, Budda
….)
Jordklotet i figuren
omfattar:
• primitiva
• kristendom, islam,
buddism
• andlig vetenskap
Försynen och världsreligionernas roll
Föräldraprincipen
Försynen (stjärnan)
vägleder väsendet
genom flera steg av
förståelse:
• Hämnd-religion
• Human religion
• Intuitiv egen
förståelse /
Världsreligion och
kosmisk förståelse,
är lika för alla.
Väsendets struktur
Liv inuti liv
Perspektivprincipen:
Varje väsen har ett
mikro och makro
perspektiv till
omvärlden och sin
kropp.
Jorden är en levande
organism (Gaia).
Väsendets tre aspekter
X1: Varat: Aldrig skapat, utan tidsdimension
X2: Skaparförmåga, Vilja, Talang
X3: De skapade kropparna, Medvetandet
Kosmisk medvetslöshet
Den materiella nutidsmänniskan är
inte trygg och rädsla inför döden, och
upplever frågor som: Vem är jag,
varför finns jag, vad är syftet osv.
Livsupplevelsen sker genom fysiska
kroppen (orange ring) omgiven av
känslor, minnen, intelligens ….
Korset och strålarna uttrycker hennes
eviga kosmiska struktur som hon
fortfarande bara anar.
Övermedvetande & Skaparförmåga
Föregående bild, kompletterad:
X1: Varat – Det som ”Är”
X2: Förmågan att påverka & vilja
X3: Fysiska och själsliga kroppar,
med andlig energi enl tidigare.
Små cirklar: Talangkärnor
Lila färg = Moderenergin / ”Lusten
till livsupplevelse”,
Det levande väsendet
Alla levande väsen
reinkarnerar (vita cirklar,
moturs rörelse) genom sex
riken.
Därmed förändras
medvetandet.
Jordmänskligheten
befinner sig i slutet av
djurriket.
Stjärnan i riktiga
människoriket = Kosmiskt
medvetande.
Varierande medvetande
Snarlikt den tidigare figuren:
Medvetenhetens olika
sammansättning.
Svarta ringen: ”Mörkret”, dvs
upplevt avstånd till Guds
medvetande. Lidandets domän.
Spiralkretsloppet
Ett varv i utvecklingscirkeln, är
egentligen ett spiralvarv.
Livet återvänder inte till samma
plats, utan till en nivå högre upp:
• atomer/molekyler
• celler
• organ
• Vår nivå
• planeter
• solar
• galaxer
Vita kilformen motsvarar det vi
normalt uppfattar som ”levande”.
Men allt är liv.
Livsstegen & Evigt liv
Kontrastprincipen Tre spiralvarv
Livsupplevelsen
betingas av
kontraster:
Hunger & Mättnad
Omväxling
Nya områden för
utveckling i
oändlighet.
Utvecklingsbanor
En del av
passagen
genom
djurriket.
Utvecklingen
kan gå via
många olika
”banor”
Väsendets ofärdiga förnimmelsförmåga
Ett väsen
(triangeln), på sin
utvecklingsnivå,
upplever
världsalltet
(käglan) utifrån
sitt eget
perspektiv.
”Man ser det
man vill se” och
kan känna igen.
Väsendets utvecklade förnimmelseförmåga
Gudomens tal
till oss sker via
många olika
väsen och
intryck.
Högre
medvetande =
Breddning av
perspektivet.
Kosmiskt sett, existerar inga raka linjer
Lagen om orsak &
verkan innebär att
våra impulser som
utgår från oss, alltid
kommer tillbaka,
efter längre eller
kortare tid.
Karmabågar
Som du sår ska du skörda.
Vi (triangeln) är alltid orsak till
vårt eget öde. Allt vänder åter.
Detta är den Gudomliga
undervisningen, där vi genom
erfarenhet skall förstå livets
lagar av vad som leder till
lycka.
I tiden utlagda karmabågar
Ödet sträcker
sig inom och
utom det
nuvarande
jordelivet.
Verkan av detta
blir att väsendet
långsamt går ett
allt ljusare öde
till mötes.
Syndernas förlåtelse
• Vita bågar:
lyckligt karma
kan påverka
”mellanlivstid
en”
• Djuriskt
karma kan ge
lidande.
• Elden = Vårt
vaknande
gudomliga
medvetande.
• Det ger oss
skydd =
”Syndens
förlåtelse”
Kollektivt karma
Även nationer bär på
karma som ska arbetas
bort.
Det är handlingar som är
avgörande, inte
ceremonier.
Vitt = inspirerad
nästakärlek
Gult = Humana religioner
Blå flamma = Humana
kulturimpulser.
Intolerans
Jordmänsklighet
ens problem
består i att hon
utestänger
kärleken som är
universums
grundton.
Där hatet rasar,
kan kärleken
omöjligt komma
till uttryck.
Ragnarök
Äldre mentalitet förordar hämnd.
Öga för öga och tand för tand.
Lidandet består
Även Naturkatstrofer &
Växthuseffekt!
Lidande är nödvändigt (!) för att
väcka människan ur egoism.
Ett lyckligare öde
Förlåtelsen förändrar ödesbågarna
från djuriskt till humant öde.
Jesus: ”Vänd andra kinden till”
Vi lär oss att löna ont med gott.
Därmed utplånas det djuriska
karmat.
Dagens ofärdiga stater
FN’s roll i
världen är svag
idag.
Olika länder
drar åt olika håll
= Djurets
självbevarelsedrift.
”Makt är rätt”
Samarbetsförmågan är
dålig.
Framtidens världsregering
Paradiset på
jorden, blir då
jämvikt skapas
mellan alla stater
och människor.
En världsregering.
I balans även med
jordklotet.
”En hjord, en herde,
ett folk med en Gud
och en sann
religion”
Bönens logik
Den gudomliga dialogen mellan oss
och våra vägledare sker i steg:
• Naturmänniskan, månggudadyrkan
och blodsoffer
• Monoteism, en Gud som skall
blidkas. Religiös elitism.
• Ateism, Gudförnekelse och tilltro till
materien.
• Den färdiga människans direkta
dialog med Gud – via andra väsen.
Materialism
Ande-vetenskapen
Sexuella polprincipen
Allkärlekens symbol
Freden & Världsalltet
Livsmysteriets lösning
Älska envar!
Download