Kursplan - Karlstads universitet

advertisement
Dnr: BIGA15/20172
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi
Kursplan
Botanik: anatomi och fysiologi
BIGA15
Botanik: anatomi och fysiologi
Plant Anatomy and Physiology
Högskolepoäng:
7.5
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kurskod:
Kursens benämning:
Huvudområde:
BIA (Biologi)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-10 och gäller från
höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet
12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1).
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara växters energiomvandling vid fotosyntes
- beskriva växters behov av mineralämnen, vatten, koldioxid, temperatur och ljus
- förklara skillnaderna mellan växters olika transportsystem och deras funktioner
- förklara hur växter känner av och svarar på förändringar av ståndortsfaktorer
- odla växter i jord och i vattenkultur och undersöka och förstå olika tillväxtfaktorers betydelse
- redogöra för högre växters uppbyggnad
- framställa preparat av och mikroskopera levande växtmaterial
- redovisa sina resultat genom muntlig presentation och skriftliga laborationsrapporter.
Innehåll
Kursen behandlar växters fysiologi och anatomi ur ett eko-fysiologiskt perspektiv. Växters behov av
resurser, deras transportsystem, deras reaktion på förändringar av ståndortsfaktorer, växthormonernas
funktion och energiomvandling i fotosyntesen tas upp genom föreläsningar. I början av kursen startas
också långtidsförsök, som sedan pågår under flera veckor. Med dessa praktiska försök ges studenterna
möjlighet att belysa faktorer som styr frögroningen, förstå växters behov av mineralnäringsämnen eller
undersöka växters reaktion till ljus och gravitationen. Under några laborationsdagar vid universitetet
ges studenterna ytterligare möjlighet att göra praktiska försök om växters fotosyntes. Dessutom finns
tillfälle att studera celltyper och vävnader i mikroskoppreparat för att förbereda sig inför
preparatduggorna. Redovisning av de praktiska momenten sker både muntligt och skriftligt. Vissa
föreläsningsämnen (t.ex. resurser och transport, fotosyntes) fördjupas dessutom genom flipped
classroom-seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker genom inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga redovisningar av
odlingsförsök och laborationer. Anatomidelen examineras med hjälp av duggor baserade på bilder av
mikroskopiska preparat medan fysiologidelen examineras genom individuell skriftlig tentamen.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Download