Formellt Venture Capital

advertisement
Formellt Venture Capital
Anders Isaksson
Handelshögskolan vid Umeå universitet
[email protected]
Tillväxtföretagets finansieringskedja
Bidrag
Riskvilliga lån
Hög risk
Risk för
investeraren
Statliga aktörer
Entreprenören
Privat investerare
Riskkapitalbolag
”venture capital” Marknadsnotering
”börsen”
Riskkapital
Banken (Lånekapital)
Låg risk
Sådd
Uppstart
Tidig tillväxt
Expansion
Kostnader
Låga
Höga
Mycket höga
Mycket höga
Omsättning
Ingen
Marginell
växande
Hög
Riskkapital & venture capital
Riskkapital:
Investering i företags egna kapital...
Andra riskkapital-investeringar
t ex nyemission på börsen
Private equity:
i onoterade företag...
Andra investeringar i icke noterade företag
Venture capital:
med aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang.
Venture capital = investeringar i onoterade företag med ett aktivt
och tidsbegränsat ägarengagemang
Se: www.vencap.se
Riskkapitalmarknadens betydelse för
företagens tillväxt
> Utgångspunkt
> Små/medelstora ftg (SMF) är viktiga för landets
framtid
> Problem
> SMF har lägre soliditet än stora företag
> SMF behöver kompetens för att växa
Venture capitalföretag kan lösa detta problem genom att
tillföra kompetens och kapital.
Förvaltat kapital
Antal VCs
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Förvaltat kapital (miljarder kr)
200
160
120
150
100
80
100
60
40
50
20
0
0
Antal VCs
.
Venture capital marknadens utveckling i Sverige
250
180
200
140
Förklaringsfaktorer till venture capital
marknadens utveckling
> Tillgång till kapital
> Börsuppgång, ökat sparande,
allokering från pensionsfonder
> Tillgång på projekt
> IT, Telecom, biotec etc
> Förbättrade
exitmöjligheter
> Statliga insatser
Utvecklingen efter kraschen
> Färre investeringar i tidiga skeden
> Fokus på kassaflöden
> Ändrat branschfokus
> Från Internet till bio/med.teknik
> Mer traditionella industrier
> Många små VCs ersatta av några stora
> Ökad andel utländska aktörer
> Mer syndikeringar (saminvesteringar)
Venture Capital processen
Sålla och utvärdera
prospekt
Värdering, förhandling
och kontraktsskrivande
Värdeskapande genom:
Tidsspann 5-10 år
Identifiera företag med
möjlig tillväxtpotential
- strategiutveckling
- syndikering
- aktivt styrelsearbete - återinvestering
- extern expertis
- nätverk
Forma och genomföra exitstrategi
- Börsnotering
- Försäljning av (hela) företaget
- Vidareförsäljning (av VCs del)
- Återförsäljning (till entreprenör)
- Avskrivning
Fyra studier av venture capitalprocessen
> Kontraktet mellan VC och entreprenör
> VCs värderingsbeteende före och efter
IT-bubblan
> Betydelsen av förtroendeskapande
styrning
> Exitstrategier och exitbeteende
Några korta slutsatser från min forskning
> Investeringarna på VC-marknaden påverkas starkt
av en flockmentalitet
> VC är inte bra per definition
> VC kräver ett aktivt förtroendeskapande
engagemang för att lyckas
> Det finns en skillnad mellan hur statliga och
privata VCs agerar
Investeringar
> Antal initiala investeringar per fas
Antal initiala investeringa
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
Seed
2005
Start-up
2006
Expansion
Källa: SVCAs kvartalsstatistik Q3 2006
Värdeskapande
> Total tillväxt sedan investeringsåret:
Portföljföretag
80%
80%
Referensföretag
65%
70%
60%
38%
50%
40%
30%
20%
6%
10%
0%
Anställda
Omsättning
Källa: Isaksson, 1999
Planerad exit (exitstrategier)
> Från en enkätstudie av 282 VC investeringar (Isaksson, 1996)
Börsnotering
Industriel försäljning
Återköp
38%
51%
11%
Genomförda exits
> Preliminär analys av samtliga exits 2003-2005
Exit
Totalt %
Börsnotering
8
Finansiell försäljning
48
Industriell försäljning
60
Likvidation, Konkurs
80
Annan
2
Totalt
198
4%
24%
30%
40%
1%
100%
För vilka behövs venture capital?
Tillväxtföretagen
Företag som
kan växa
1
2
Företag som
vill växa
3
Företag som varken kan eller vill växa
4
Levebrödsföretagen
Avslutningsvis…
Tillgång till riskkapital är en drivkraft för tillväxt.
Dock inte den enda, och knappast den viktigaste….
Marknad
Kapital
Arbetskraft
Infrastruktur
Nätverk
Download