Flerårsöversikt

advertisement
KVARTALS- OCH FLERÅRSÖVERSIKT
Flerårsöversikt
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultaträkning, Mkr
Hyresintäkter
Fastighetskostnader
Driftsöverskott
3 299
3 318
3 249
3 073
2 919
2 759
2 694
2 501
2 259
2 014
– 1 074
– 1 096
– 1 105
– 1 042
– 1 003
– 960
– 942
– 831
– 771
– 700
2 225
2 222
2 144
2 031
1 916
1 799
1 752
1 670
1 488
1 314
Centrala administrationskostnader
– 113
– 108
– 96
– 93
– 83
– 84
– 81
– 71
– 69
– 67
Joint venture (förvaltningsresultat)
23
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Räntenetto
– 602
– 664
– 702
– 683
– 660
– 574
– 541
– 626
– 495
– 364
Förvaltningsresultat inkl resultat joint venture
1 533
1 450
1 346
1 255
1 173
1 141
1 130
973
924
883
Värdeförändringar fastigheter
1 837
344
328
– 69
194
1 222
– 1 027
– 1 262
920
1 145
216
– 660
429
– 110
– 429
291
102
– 1 010
99
178
–2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 16
– 11
–6
–7
– 10
–5
– 10
–14
– 22
– 10
Värdeförändringar derivat
Joint venture (värdeförändringar och skatt)
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
– 687
88
– 390
404
– 217
– 685
– 35
650
– 434
– 522
Årets / periodens resultat
2 881
1 211
1 707
1 473
711
1 964
160
– 663
1 487
1 674
–8
8
3
–4
0
–
–
–
–
–
2 873
1 219
1 710
1 469
711
1 964
160
– 663
1 487
1 674
24 238
Övrigt totalresultat
Årets / periodens totalresultat
Balansräkning, Mkr
Förvaltningsfastigheter
41 818
37 599
37 752
36 328
33 867
31 768
29 267
29 165
27 717
Joint venture
526
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Övriga tillgångar
269
442
291
259
207
156
201
230
123
200
Likvida medel
39
47
70
44
97
12
8
9
7
8
S:a tillgångar
42 652
38 088
38 113
36 631
34 171
31 936
29 476
29 404
27 847
24 446
Eget kapital
15 768
13 649
13 127
12 065
11 203
11 082
9 692
10 049
11 204
10 184
Uppskjuten skatteskuld
4 299
3 612
3 700
3 310
3 714
3 502
2 824
2 785
3 322
2 723
14
23
–
–
–
–
–
–
–
–
1 117
1 357
683
1 105
1 003
574
865
966
– 44
55
20 396
18 446
19 481
19 094
17 160
15 781
15 294
14 607
12 582
10 837
1 058
1 001
1 122
1 057
1 091
997
801
997
783
647
42 652
38 088
38 113
36 631
34 171
31 936
29 476
29 404
27 847
24 446
Övriga avsättningar
Derivat
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
S:a eget kapital och skulder
Finansiella nyckeltal
Överskottsgrad
Räntenivå, genomsnitt
Räntetäckningsgrad
67%
67%
66%
66%
66%
65%
65%
67%
66%
65%
3,0%
3,3%
3,7%
3,9%
4,1%
3,7%
3,7%
4,7%
4,2%
3,7%
351%
318%
292%
284%
278%
299%
309%
255%
287%
343%
Avkastning aktuellt substansvärde
20,4%
7,6%
13,2%
7,9%
6,4%
21,5%
1,6%
– 8,3%
16,20%
20,7%
Avkastning totalt kapital
10,0%
6,5%
6,4%
5,3%
6,2%
9,8%
2,1%
1,2%
9,1%
10,4%
Avkastning eget kapital
21,7%
9,5%
14,6%
13,5%
6,6%
20,9%
1,6%
– 6,1%
14,9%
19,2%
Investeringar i fastigheter, Mkr
3 553
2 525
1 768
2 798
2 015
1 506
1 165
2 738
2 598
2 283
Försäljningar, Mkr
1 140
3 054
687
253
107
227
36
28
39
460
Belåningsgrad
49%
49%
51%
52%
50%
50%
52%
50%
46%
45%
164 000
Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)
164000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
Förvaltningsresultat, kr
Genomsnittligt antal aktier, tusental
9,35
8,84
8,21
7,65
7,15
6,96
6,89
5,93
5,63
5,38
Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr
9,03
8,26
8,04
7,27
7,01
6,62
6,93
5,85
5,50
5,09
Resultat efter skatt, kr
Utestående antal aktier, tusental
17,57
7,38
10,41
8,98
4,34
11,98
0,98
– 4,04
9,07
10,21
164000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
164 000
Fastighetsvärde, kr
255
229
230
222
207
194
178
178
169
148
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr
129
114
107
100
97
92
82
84
88
79
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr
116
100
97
90
87
85
73
75
85
76
Utdelning, kr (2015 föreslagen)
4,90
4,60
4,25
3,95
3,70
3,60
3,50
3,15
3,00
2,85
Utdelningsandel
52%
52%
52%
52%
52%
52%
51%
53%
53%
53%
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Hyresvärde, kr/kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad
Fastighetskostnader, kr/kvm
Fastighetsvärde, kr/kvm
1 095
1 064
1 036
1 015
995
974
969
921
896
864
90,3%
88,7%
88,4%
88,6%
89,3%
89,0%
89,8%
89,7%
87,9%
87,1%
316
307
307
298
300
298
300
268
262
259
12 282
11 118
10 285
9 916
9 835
9 499
9 036
8 984
9 098
8 466
CASTELLUM ÅRSREDOVISNING
CASTELLUM
2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING 2015
93
Download