Handlingsprogram Turism 2015-2020

advertisement
The Heart of Sweden logotype PANTONE 382
turism
handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
1
2
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
Innehåll
Förord
Inledning4
I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta detta Regionala handlingsprogram för turism 2015-2020. Under året som föregick beslutet har samtal och workshops genomförts med engagerade aktörer för turistföretag,
turistorganisationer, Länsstyrelsen, Örebro Läns landsting och andra
intressenter. Under denna process kom en mängd intressanta förslag och
idéer fram som ligger till grund för det Regionala handlingsprogram för
turism 2015-2020 som nu är framtaget.
Bakgrund7
Våra utmaningar
7
Vad är turism?
7
Utblick8
RUSen och handlingsprogrammet8
Handlingsprogrammet
riktar sig till
8
Vår mission
9
Målför handlingsprogrammet 10
Kvantitativa mål
10
Kvalitativa mål
10
Hållbar destinationsutveckling 11
Fokusområden12
Affärsutveckling/innovation12
Omvärldsbevakning/analys13
Samordning13
Så går vi vidare
14
Det viktiga politiska arbetet
14
Regionala insatser
och uppdrag
15
Vi har under några år sett att konkurrensen hårdnar då det gäller att locka
fler svenska och utländska besökare till vår region. Det gäller att fortsätta
vidareutveckla starka konkurrenskraftiga destinationer.
Turismen har utpekats som den nya basnäringen i Sverige och år 2013
omsatte den 284 miljarder kronor och sysselsatte 170 000 personer.
I Örebroregionen har cirka 2 100 personer sin huvudsakliga sysselsättning
i besöksnäringen. Turismen är vägen in på arbetsmarknaden för många
ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Besöksnäringen är
viktig också för landsbygdens utveckling där den skapar möjligheter för
människor att bo kvar och hitta sysselsättning och inkomster.
Vår uppgift som regional aktör har tydliggjorts i handlingsprogrammet.
Vi kommer att medverka till regionens turismutveckling genom att tillhandahålla kompetens och stöd, att erbjuda arenor för samverkan och
kunskapsinhämtande, att sprida information och statistik om turismområdet samt att tillsammans med engagerade aktörer arbeta för att
marknadsföra resmål och aktiviteter i regionen på den internationella
marknaden.
Detta gör vi inte själva utan ett utvecklat samarbete på alla nivåer är
förutsättningen för en stark och konkurrenskraftig turistregion.
Irén Lejegren
Regionstyrelsens ordförande
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
3
Inledning
Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka
till att regionen utvecklas så att fler människor vill bo och
verka här men också komma hit för att mötas och turista.
En region som möter besökare med gott värdskap och
spännande upplevelser stärker sitt varumärke och blir
intressant att besöka och återvända till.
I juni 2012 fick regionförbundet i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram ett Regionalt handlingsprogram för
turism. Under åren 2007-2010 fanns en strategisk plan för
besöksnäringen i Örebro län, som regionfullmäktige hade
antagit. Den hade dock inte förnyats sedan den upphörde
att gälla 2010.
Under våren 2013 genomfördes en process för att få in
synpunkter och förslag till det fortsatta regionala turism-
4
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
arbetet. Stort engagemang och vilja att medverka för att
skapa utveckling genomsyrade de sex workshopar som
genomfördes i regionen. Cirka 130 personer från besöksnäring, offentlig sektor och andra aktörer diskuterade och
prioriterade kring turismarbetet i regionen. Många intressanta idéer och förslag har kom fram som ligger till grund
för detta handlingsprogram.
Handlingsprogrammet har reviderats efter att ha skickats på remissrunda för yttrande till regionens tolv kommuner, till Örebro läns landsting och till Länsstyrelsen
Örebro län. Remissvar har kommit från samtliga. Utöver
detta har de som deltog i arbetsprocessen i inledningen
av programarbetet fått möjlighet att lämna synpunkter
via regionförbundets webbplats. Fem personer har lämnat
synpunkter.
I Örebroregionen och framförallt i Örebro är affärs- och
mötesturismen stor och omfattar 74 procent av regionens
totala hotellgästnätter. Privatturismen svarar för 26 procent av antalet hotellgästnätter i regionen. Det regionala
handlingsprogrammet omfattar inte bara privatturismens
utveckling utan ska ses som en övergripande strategi för
att utveckla hela turismområdet. Affärs- och mötesturismen samt evenemangsturismen är viktiga delar för den
sammantagna turismen i regionen. Detta handlingsprogram omfattar insatser för att stimulera en tillväxt av
turismen som helhet i Örebroregionen.
Remissvaren pekar på några områden som är viktiga
regionala fokusområden. Dessa bör regionförbundet fokusera sitt arbete på. Det gäller en systematisk och starkare
utveckling av hållbara konkurrensstarka destinationer,
affärsutveckling och innovationer för att skapa hållbara
starka företag, omvärldsbevakning och kunskapsöverföring om turism till aktörer på området, statistik och
analys för att skapa bra underlag för strategiska beslut
samt att tillhandahålla arenor för att nätverka, samtala
och för kunskapsöverföring.
Remissvaren ger uttryck för att en bättre samordning av
turismområdet behövs. Några av svaren pekar på regionförbundet som en samlande aktör för dialog om utvecklingsarbete på turismområdet. Några av remissvaren
menar att samordningsuppdraget kan behöva genomlysas ytterligare för att bli tydligt utrett.
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
5
6
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
Bakgrund
Våra utmaningar
En nationell strategi för besöksnäring togs fram 2010 av
Svensk turismnäring med strategimål och fokusområden för en mer samlad och offensiv utveckling av besöksnäringen och turismen i Sverige. Besöksnäringen har
omnämnts som den nya basnäringen för Sverige men det
krävs gemensamt arbete och insatser från näringslivet och
offentlig sektor för att detta ska bli verklighet.
Regionen står inför flera utmaningar för att kunna ta
en starkare position med de destinationer och reseanledningar som finns i regionen.
Under de senaste åren har turismen i Örebroregionen
utvecklats måttligt och inte i den takt vi skulle önska.
Destinationsutveckling är ett av de utvecklingsområden
som utpekats som viktigt i den nationella strategin för
besöksnäringen. Destinationsutvecklingen har skett
ojämnt och någon systematisk satsning på utvecklingen
av regionens olika destinationer har inte skett.
De utländska besökarna har de senaste åren inte ökat i
den utsträckning vi hade önskat. Minskningen av besökare från till exempel Tyskland och Holland följer trenden
i övriga Sverige och beror på faktorer, som skatter och
kronkurs, som är svåra att påverka från regionalt håll.
I början av 2013 togs underlag fram med hjälp av SCB
för att få en grund för hur besöksnäringen ser ut i regionen. Kort kan konstateras att besöksnäringen till stor del
består av enmansföretag och verksamheter med en eller få
anställda. Omsättningen i dessa företag är generellt inte
hög. Det finns i regionen många framgångsrika verksamheter och engagerade entreprenörer som satsar och skapar
nya spännande turistprodukter, men det saknas samordning för att ta tillvara detta arbete och för en utveckling
av turismen för bland annat ökad exportmognad.
Antalet hotellgästnätter i regionen uppgick 2012 till
616 098 övernattningar varav cirka 68 000 var utländska
gästnätter. 74 procent av hotellgästnätterna i regionen och
i synnerhet i Örebro var relaterade till affärs- och mötesresenärer, 26 procent var privatresenärer. Cirka 2 100
personer hade sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen 2012 enligt SCBs statistik.
Under senare år har Örebro Convention Bureau (ÖCVB)
drivits som ett projekt med stöd från Regionförbundet
Örebro och Örebro kommun. ÖCVB har arbetat målmedvetet för att locka fler konvent och kongresser till
regionen och till Örebro. Arbetet har varit positivt och
projektet har nu permanentats som ett verksamhetsområde inom Örebrokompaniet. Det är viktigt att
mötesturismen behålls på nuvarande nivå och fortsätter utvecklas ytterligare.
Vad är turism?
Kort kan man säga att turism är förflyttad konsumtion.
Nedan berörs några definitioner av turism som är viktiga
att känna till.
FN:s turistorganisation UNWTO har gjort följande definition av turism. ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller
andra syften”. Tillväxtverket använder samma definition.
Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turistkonsumtionen utgörs av en mängd
branscher där de största är boende, handel, restaurang,
transporter och turistmålen.
En destination är ett tematiskt eller geografiskt avgränsat
område som kunder och besökare har tillgång till genom
en lokal organisation/aktör som samordnar destinationens
olika aktörer och utbud.
En besökare kan ha olika syften med sitt resande.
Förenklat brukar man dela in besökarna i affärs- och
mötesbesökare (business) samt fritidsbesökare (leisure).
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
7
Utblick
RUSen och handlingsprogrammet
Tillväxtverket är den myndighet som har ansvar för
turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och
entreprenörskap. Tillväxtverket skriver i Fakta om svensk
turism 2012 att:
2010 antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Örebroregionen. Den regionala utvecklingsstrategin anger
den gemensamma riktningen för att vi i Örebroregionen
ska ta tillvara vår tillväxtpotential. Att utveckla regionen
är ett långsiktigt arbete. I RUSen finns ett målområde
som berör turism med ambition att ”vidareutveckla regionens naturturism i vid bemärkelse för tydliga målgrupper.” En fokusering i destinationernas och regionens
marknadsföring kring naturturistiska produkter har gjorts
de senaste åren. För att framgångsrikt utveckla naturturismen måste också andra delar av besöksnäringen utvecklas
som till exempel boendet, restauranger och handel.
”Det globala resandet fortsatte att stärkas under 2012. I Sverige
ökade turismens totala omsättning med 4,8 procent till 275,5
miljarder kronor. Både sysselsättningen och exportvärdet, det vill
säga utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsatte också att
öka. Enligt internationella bedömningar kommer turismen och
resandet i ett globalt perspektiv att öka med drygt tre procent per
år fram till 2030. Sverige har goda förutsättningar att ta del av
denna ökning då våra basresurser i form av attraktiva resmål och
anläggningar samt natur och kultur i förädlad form ligger i linje
med vad både fritids och affärsresenärer förväntas efterfråga.”
Besöksnäringen är en växande näring i Sverige. I Örebroregionen har besöksnäringen hög tillväxttakt både i förädlingsvärde och i antal anställda1.
Handlingsprogrammet riktar sig till
Regionalt handlingsprogram för turism i Örebroregionen
tar sin utgångspunkt i ”Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020” (Svensk Turism med flera). Den pekar
ut de strategier svensk besöksnäring och andra aktörer
behöver arbeta med för att besöksnäringen att ska för-
1. Källa Analys av näringslivet i Örebro län, Grufman och Reije management, Regionförbundet Örebro rapport 2013:05
8
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
dubbla omsättningen från 2010 till 2020. Den betonar
en starkare samsyn kring de utvecklingsinsatser som behöver göras både av näringen själv och offentliga aktörer.
Det regionala handlingsprogrammet ska vara vägledande
för regionens och regionförbundets arbete och var ett stöd
för regionförbundets medlemmar. Programmet kan också
vara inspirerande och visa riktning för övriga viktiga
aktörer på området.
Programmet lyfter fram tre fokusområden som utgår
från en konkurrenskraftig destinationsutveckling. Det
regionala arbetet kommer att ha fokus på att stödja och
stimulera destinationsutveckling i regionen för att medverka till en stark och framgångsrik besöksnäring. För att
besöksnäringen och turismen ska växa är en nyckelfaktor
att regionala och lokala aktörer tillsammans arbetar med
gemensamma insatser i samordnad riktning. Det kan
medföra nya arbetssätt och nya samarbetsformer.
vår mission för
turismarbetet i regionen
I Örebroregionen ska vi tillsammans nå en ökad tillväxt inom
en hållbar besöksnäring genom
att utveckla ett hållbart och starkt
företagande som med bra värdskap erbjuder efterfrågade och
tillgängliga turismupplevelser.
Detta medför att antalet gästnätter ökar och omsättningen
och sysselsättningen hos företagen ökar.
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
9
Mål för handlingsprogrammet
Resultatet av processen som föregått arbetet med att ta
fram detta handlingsprogram kan sammanfattas i fyra
strategiska mål för Örebroregionen.
År
201020122 20162020
Ut veckl a fler reseanledningar
i destinationerna i regionen
Omsättning3 (miljoner kr)
1 662
– 417621832
Antal årsanställda
1 432
– 514901550
Genom att utveckla de reseanledningar som redan finns
och arbeta fram nya kan intresset för att besöka regionen
och dess destinationer öka. Reseanledningar är besöksmål, möten, evenemang och upplevelser som lockar besökare att göra en resa till destinationen och regionen.
Andel av svensk turism
2,0 %
Antal hotellgästnätter6
2,0 %
2,4 %
2,6 %
612 000 617 000 641 000 667 000
Varav antal utländska
hotellgästnätter
68 161
68 102 69 000 70 500
Ut veckl a stark a exportmogna
destinationer som at tr aher ar fler
utl ändsk a besök are till regionen
2) Turistekonomisk modell (TEM) 2010. 3) Prognos 1% per år. 4) och 5) Uppgifter
saknas då ingen TEM gjordes detta år. 6) Statistik från SCB.
Arbetet med att stärka de produkter som finns för en
utlandsmarknad är en viktig uppgift för att ta andelar av
den växande globala turismen. För att vara exportmogen
finns nationella kriterier, man ska bland annat ha en långsiktig satsning på utländsk marknad, produkter som omfattar 3-4 dagar och tillgänglig kommunikation.
Kvalitativa mål
Stödja redan ut veckl ade destinationer
så at t de k an ök a sina volymer
Samarbete med researrangörer och andra partners skapar
förutsättningar för ökade volymer av besökare. Här kan
också intresset från näringen att investera för att öka
besöksantalet till resmålet behöva stöd av de offentliga
aktörerna. Det kan gälla skyndsam handläggning av
bygglov, planering av infrastruktur eller samarbete
kring marknadsföring.
Få fler svensk ar at t resa till regionen
och ta del av besöksnäringens tjänster
och produkter
En samordnad bearbetning av den svenska marknaden
kan skapa efterfrågan på de många intressanta besöksmål,
möten, evenemang och upplevelser regionen kan erbjuda.
Tjänster och produkter måste vara tillgängliga på nätet
och i andra kanaler, prissatta och lätt kunna köpas.
10
Kvantitativa mål för tillväxt
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
• Örebroregionens destinationer beskrivs av andra som
en bra destination för tillgängliga naturupplevelser.
• I regionen finns fler hållbara tjänster och produkter
inom turismområdet.
• I regionen finns fler kvalitetsmärkta tjänster
och produkter inom turismområdet.
• Besökare upplever ett gott och bra värdskap
vid besöksmålen i regionen.
• Örebroregionen redovisar fler företag, fler sysselsatta
och ett ökat förädlingsvärde hos besöksnäringens
företag.
Hållbar destinationsutveckling
Destinationsutveckling är av största vikt för att
utveckla turismen till en stark och hållbar ny basnäring. Starka destinationer som är exportmogna är
en framgångsfaktor för att vara konkurrenskraftig i
den ökade konkurrensen i Sverige och världen. Fler
destinationer kan utvecklas i regionen. De geografiska
regioner som finns utpekade kan utvecklas till starka
kluster för samverkan och samarbete i besöksnäringens alla delar.
Studier visar att starka sammanhållna destinationer
är viktiga för att destinationsutveckling ska ske, för
att besöksnäringens företag ska bli mer lönsamma
och för att fler besökare ska hitta destinationen.
(tillväxtanalys destinationsutveckling 2012)
Vad är en destination? En destination är ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar
till att göra området intressant och konkurrenskraftigt som resmål. Besökaren får en helhetsupplevelse
inom: ”göra, bo, äta, handla, resa”.
En destination kan vara ett land, en region, en delregion, en plats, en ort eller en kombination av orter med
eller utan gemensam regional tillhörighet. En destination kan också vara en eller flera kombinerade teman
med erbjudanden som, om de marknadsförs rätt, levererar en reseanledning.
En destination tar fram gemensamma mål och strategier för sitt arbete med att utveckla destinationen.
(svensk destinationsutveckling ab)
I Örebroregionen bör en kunskapsorienterad destinationsutveckling drivas som baseras på både praktisk
kunskap (erfarenheter) och forskningsbaserad kunskap (studier).
De nuvarande geografiska destinationernas roll blir
att utveckla den egna destinationen tillsammans med
de företag och andra aktörer som verkar i destinationen och samverka med de lokala och regionala parter
som behövs för en konkurrensstark och hållbar destination.
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
11
Fokusområden
Affärsutveckling / innovation
Att stärka affärsnyttan är en viktig utgångspunkt för det
regionala handlingsprogrammet. En stor utmaning för
företagen i regionen är att bli mer framgångsrika och
lönsamma.
Att utveckla och stärka de reseanledningar som finns i
regionen är en viktig gemensam uppgift. Att göra dessa
kända och köpbara är ett prioriterat arbete. Det är förstås
företagen själva som svarar för sin egen marknadsföring.
Destinationerna erbjuder gemensam marknadsföring och
andra aktiviteter där samverkan ökar möjligheten till
större uppmärksamhet och intresse.
För att vara konkurrenskraftiga i arbetet med att locka
fler besökare till regionen behöver turismens företag
stärkas och bli bättre på att göra affärer. Att erbjuda
affärsutvecklingsmodeller som har utvecklats utifrån
besöksnäringens behov är ett sätt att tillgängliggöra
verktyg för näringen att utvecklas.
På den regionala nivån bör det finnas resurser att
driva och stödja utveckling av företagandet inom besöksnäringen. Detta kan göras med stöd av de företagsfrämjande organisationer som finns i regionen, exempelvis ALMI, men det behövs också besöksnäringsspecifika
insatser och program som hjälper företagen att utvecklas
och bli framgångsrika.
För att stå sig i konkurrensen är det är viktigt för företagen att kunna rekrytera personal med rätt utbildning och
kompetens därför är det viktigt med goda och systematis-
12
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
ka kontakter med utbildningsväsendet. Regionförbundet
har medverkat i en förstudie kring ett besöksnäringscollege som skulle kunna vara en form för detta arbete.
Det är också viktigt att företagen arbetar för att bli hållbara företag. I Energi och klimatprogrammet för Örebroregionen är en av målsättningarna att få fler av regionens
innevånare att turista i den egna regionen. På så sätt spar
man på miljön och skapar omsättningsförflyttning i den
egna regionen.
En utveckling för att göra besöksmål och information om
besöksmål mera tillgänglig är en viktig utgångspunkt. En
turism tillgänglig för alla gynnar företagen och utvecklar
nya innovativa produkter.
Regionens handlingsplan för innovation och entreprenörskap är en grund för innovationsarbete även för besöksnäringen. Turismens behov av utvecklingsstöd för innovationer ser ibland lite annorlunda ut än i andra branscher,
en anpassning av innovationssystemen kan behövas.
Turismen i regionen består till mycket stor del av affärsoch mötesbesökare. Här har regionen, framför allt Örebro, varit framgångsrik med att i utvecklingsprojekt arbeta med detta. Dessa besökare är en potentiell målgrupp
att bearbeta för att de ska återvända som privatturister.
Både mötesindustrin och privatturismen bör utvecklas för
att skapa en bredare kundbas i händelse av konjunkturförändringar.
omvärldsbevakning / analys
För att aktörerna inom besöksnäringen och turismen ska
kunna fatta gemensamma och strategiska beslut för sina
enskilda och gemensamma insatser behövs bra kunskapsbaserade underlag. Detta kan gälla statistik och marknadskunskaper, kunskaper om målgrupper och resevanor
eller möjlighet att kunna jämföra utvecklingen i regionen
med andra regionen och destinationer inom och utom
landet. Detta saknas till stora delar idag.
Det är också viktigt att utvecklingsarbete och satsningar
som görs i vår egen region kommuniceras på ett systematiskt sätt så att de satsningar som görs stärker varandra
och inte konkurrerar.
samordning
Besöksnäringen är fragmenterad och har inte arbetat särskilt effektivt utifrån ett tillväxtperspektiv. Många aktörer
arbetar hårt men har inte någon gemensam målbild vilket
ibland medför att resurserna inte blir effektivt utnyttjade
och får önskad effekt. Ett arbete för att utveckla konkurrensstarka destinationerna, nuvarande och nya, är en väg
att samla och fokusera insatser som krävs för en starkare
positionering av regionens besöksmål, attraktion och turism.
Regionförbundet har en aktiv roll och samordnar internationell marknadsföring av i regionen utpekade resmål
på definierade marknader. En utveckling där besöksnäringens företag medverkar till marknadsföring av
exportmogna resmål är önskvärd. Samverkan med partners som marknadsför Sverige i utlandet ska sökas utifrån
utvecklingspotential och affärsnytta för besöksnäringen i
regionen.
För att skapa större genomslag för regionens turismprodukter kan regionförbundet medverka och samordna
insatser som näringen och destinationerna gemensamt
kommer överens om.
Arenor för att mötas och utveckla samarbeten mellan
besöksnäringens olika branscher, mellan turismföretagen
och mellan företagen och offentliga aktörer behöver
utvecklas vidare.
Regionförbundets roll är att företräda regionen i turismfrågor på regional, nationell och internationell nivå.
Regionförbundet ska driva utvecklingsverksamhet och
samordna området så att företag och verksamhet utifrån
ett tillväxtperspektiv bli mer lönsamma och växer.
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
13
Så går vi vidare!
Under processen med det regionala handlingsprogrammet
har många goda och intressanta idéer om hur vi tillsammans kan arbeta vuxit fram. Hur vi kan prioritera och
hur vi kan stärka vår position. Dessa idéer är ett utmärkt
underlag för nästa steg i arbetet – att ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå med målen.
Tillsammans med destinationer och aktörer i regionen
kommer regionförbundet arbeta fram en handlingsplan
som med fokus på destinationsutveckling ska stimulera
och medverka till en utveckling av hållbara destinationer
och besöksnäringsföretag.
Genom utvecklade och konkurrenskraftiga destinationer
som formulerar strategier och affärsplaner kommer arbetet med att nå målen bli tydligare. Dessa planer ska vara
väl kända och förankrade i näringen och offentlig sektor
med ett gemensamt ansvarstagande och definierade roller
för att skapa största möjliga effekt.
14
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
Det viktiga politiska arbetet
Besöksnäringen och turismen berörs av en stor mängd
politikområden. För näringens utveckling är det viktigt
att den också får del av de politiska initiativ som tas för
att utveckla regionen. Det gäller inte minst samhällsplanering, kommunikationer och innovationer.
Tillväxtverket skriver i Fakta om Turismen 2012 att;
”Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men
för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar
attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt
hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och
mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska
ekonomin.”
Regionala insatser och uppdrag
Regionförbundet ska arbeta
med att stimulera och stödja
destinationsutveckling i regionen. Inriktningen är att skapa
starka, konkurrenskraftiga och
hållbara destinationer för den
nationella och internationella
marknaden.
Regionförbundet ska ha en
samordnande roll och vara
en tydlig representant för
turismen i regionen gentemot
andra regioner, på nationella
nivå och i internationella
kontakter.
Regionförbundet ska analysera turismen och besöksnäringen i regionen och
sprida analysen till aktörerna
på ett systematiskt sätt.
Regionförbundet ska skapa
mötesplatser och arenor för
överföring av kunskap som
besöksnäringen behöver
för sin utveckling.
Dessa möten ska stärka nätverk, möjliggöra dialog och
skapa gemensam riktning.
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
15
Regionförbundet Örebro, 701 83 Örebro
besöksadress Forskarvägen 1, Örebro
e-post [email protected]
tfn 019-602 63 00
www.regionorebro.se
16
tu rism – han d lin gspro gr a m fö r Ö rebro regi o n en 2015 –2020
form
www.remarc.se
foto
Andreas Hylthén, Carina Remröd, Ulla Carin Ekblom, Ove Lundqvist, Lasse Skog, Hans Jonsson, Jacob Sjöman,Frida Edlund, Karin Foberg, Mikael Sundberg, Hasse Lundholm . tryck Prinfo Welins
MILJÖMÄRKT lic nr 341 236
Download