( 42 kb)

advertisement
Källa: Dagens Industri Datum: 2000-12-09
Debatt: Heliga renar stryper turismen
Sverige prioriterar olönsamma och miljöfarliga primärnäringar
framför lönsam turism. Det subventionerade kustnära yrkesfisket
tillåts inkräkta på fritidsfisket. En rennäring i industriell skala
som förstör känsliga
naturområden subventioneras till 95 procent - medan en småskalig
rennäring både skulle bevara miljön och vara en större
turistattraktion.
Turismen i Sverige hämmas av vår egen motvilja att tänka i nya banor.
I Storbritannien, på Island och Irland har turismen ökat kraftigt
under 1990-talet och svarar i dag för i snitt cirka 6 procent av
respektive lands BNP. Detta trots att också dessa länder har få
soldagar och rikligt med både knott och mygg.
I Sverige har turismen vuxit i snigelfart till 3,3 procent av BNP.
Vi har varit dåliga på att locka internationella besökare till
Sverige. Många europeiska länder har fler utländska besökare än
Sverige i relation till landets storlek.
I dag har exempelvis Irland väsentligt fler utländska besökare,
trots att landet är betydligt mindre än Sverige.
Även vi svenskar reser allt mer utomlands, i stället för att turista
hemma. Turism handlar också om att göra vårt land attraktivt även för
oss själva.
Undertecknade har medverkat i en arbetsgrupp som analyserat
tillväxtfaktorer för turistföretag på initiativ av
näringsdepartementet och Rese- och Turistindustrins
Samarbetsorganisation (RTS). På uppdrag av RTS har även framgångsrika
turistföretag undersökts i detalj av HUI.
Analysen visar att Sverige har en tudelad turistmarknad.
Framgångsrika turistföretag säljer sina varor och tjänster till andra
företag och återfinns sällan i Norrland eller på Gotland. Marknaden
för privatpersoner är däremot en lågmarginalmarknad, där även
utländska besökare gör av med mycket lite pengar.
Regeringen och kommunerna har misslyckats med att skapa tillväxt i
den svenska turistnäringen. Sverige bevarar olönsamma och
miljöfarliga primärnäringar i stället för att främja lönsam turism.
Island har till exempel helt förbjudit yrkesfiske i floder och nära
kusten till förmån för turism. I Sverige dras mängder med foderfisk
upp i känsliga kustområden. 80 procent av denna fångst mals ner till
fiskmjöl.
Samtidigt har fritidsfiskarnas sammanlagda fångster minskat med 25
procent under de senaste fem åren - trots att fler fiskar. Större
delen av det kustnära yrkesfiskets intäkter består dessutom av
statliga subventioner.
Än värre är rennäringen. Den bedriver i dag industriellt jordbruk i
känsliga naturområden som förstörs av för många renar, snöskotrar och
motorcyklar. Rennäringens intäkter består dessutom till 95 procent av
statliga subventioner.
Använd i stället subventionerna för att främja "turistvänlig"
rennäring, med färre renar i mer traditionell stil, som ger möjlighet
för turister att uppleva genuin renskötsel. En sådan rennäring skulle
möjliggöra ett större rovdjursbestånd som en turistlockande
draghjälp.
Turism skulle vara mycket mer miljövänligt än dessa primärnäringar.
Med dessa miljövinster kan man möjligen tänka sig vissa
miljökompromisser på andra håll.
Vi tycker att det är "naturligt" med kalhyggen i våra svenska skogar.
Men att avsätta lite skogsmark för terrängkörning anses omöjligt.
Terrängkörning är stora attraktioner både i Skottland och på Island.
Stryp inte konferensmarknaden. I Stockholm är det brist på hotellrum
och utbyggnaden fastnar i byråkrati. Det tar fyra år att projektera
ett hotell.
Flygplatskapaciteten är alldeles för liten och hämmar utvecklingen.
Politiken borde anpassa sig mer dynamiskt till efterfrågesvängningar.
I till exempel Paris kunde hela stadsdelar planeras om för att locka
Disneyland.
Höga priser beror främst på höga skatter och konkurrenshinder.
Regeringen fördröjer beslutet om privatiseringen av flygplatserna,
vilket leder till högre flygpriser.
Höga skatter på företag försvårar nyföretagande i turistnäringen.
Även den höga svenska momsen fördyrar många turisttjänster. Vilka
signaler sänder vi våra utländska besökare, när 20 procent av priset
på ett restaurangbesök utgörs av moms?
I dag kan man ofta inte besöka en turistbyrå och få information om
turistutbudet i en annan del av landet. Till viss del beror det på
att branschen är stor - men ofta på att kommunerna inte vill
marknadsföra sevärdheter utanför den egna kommungränsen. Det gör det
svårare för den enskilda turistföretagaren att locka till sig
turister.
Här borde staten visa upp ett sammanhållet och lättförståeligt utbud
på nätet för såväl inhemsk som inkommande turism.
Upplevelseturismen begränsas av regleringar. Unika upplevelser är
centralt för att locka till sig besökare. Jakt för turister försvåras
av jaktreglerna och av jaktlagens organisation, samtidigt som de
svenska jägarna inte lyckas skjuta av tillräckligt av beståendet.
Turistutbildningen måste specialiseras. Kommuner utbildar i turism på
gymnasielinjer. Till det kommer en del högskoleplatser och
turistutbildning i AMS regi. Men Turistdelegationens egen utvärdering
visar att branschen inte efterfrågar den sortens utbildning. Mer
resurser borde gå till riktig spetsutbildning. Sådan saknas i dag i
Sverige, men finns i Frankrike och Schweiz, där studenterna lär sig driva
både stora attraktioner och turistföretag.
I stället för att lösa dessa grundläggande hinder för tillväxt
diskuterar man ofta skenlösningar. HUIs studie visar att
framgångsrika turistföretag inte har vuxit på grund av subventioner.
Arbetet med att skapa en mer framgångsrik svensk turistnäring borde
inriktas på att bryta gamla mönster, och skapa förutsättningar för
en nydaning av branschen.
STEFAN FÖLSTER, MAGNUS HENREKSON, MARTIN CREYDT, HENRIK ÖHMAN,
CECILIA ÖSTERLIND
Bildtext:
Skyll inte på myggen och regnet! England och Island har samma
problem, men där ökar turismen på ett helt annat sätt än i Sverige,
framhåller Stefan Fölster, VD Handelns Utredningsinstitut, Martin
Creydt, VD Choice Hotels Sweden, Cecilia Österlind (ej i bild),
Agency Sales Manager Fritidsresor, Magnus Henrekson, docent
Handelshögskolan och Henrik Öhman, utredare HUI.
STORSKALIG DRIFT: För många renar, snöskotrar och motorcyklar tillåts
i dag förstöra känsliga naturområden som utgör omistliga
turistattraktioner.
Download