Tillgänglig turism * nya möjligheter för Åland

Tillgänglig turism –
nya möjligheter för Åland
Branschträff 3 mars 2016
Turism för alla – bekvämt för alla
Avgörande för
10% av
befolkningen
Bekvämt
för 100% av
befolkningen
Nödvändigt
för 40% av
befolkningen
Faktorer som påverkar
• Demografisk förändring – allt större andel av
befolkningen är äldre
• Mer än 80 miljoner européer med
funktionsnedsättning
• Personer med funktionsnedsättningar vill
också resa!
Tillgänglig turism – en växande global
trend
Befolkning med tillgänglighetsbehov,
I EU 27 och viktigaste marknaderna
Källa: EU studien “ Economic impact and travel patterns of accessible tourism”
Nuvarande efterfrågan på tillgänglig turism i EU från personer med tillgänglighetsbehov;
räknat i tusental resor. (2012)
Hur många efterfrågar tillgänglighet?
• Beräknat antal européer med
tillgänglighetsbehov (enligt EU studien) 138 milj.
(2011) = ca 27 %
• Mer än var fjärde europé är i behov av god
tillgänglighet
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/accessible/index_en.htm
Slutsatser i EU-studien
• De allra flesta destinationer som lyckats har haft
samarbete mellan företag – men minst lika viktigt är
förekomsten av tillgängligt utbud inom hela kedjan.
• Framgång bygger på att branschkunskap och
erfarenhet kombineras med kunskap om
målgruppens behov
• Approachen Turism för alla/mainstream – inte
handikappturism – ger framgång.
Hur möter vi efterfrågan?
• Efterfrågan på tillgängliga resmål överstiger
vida tillgången!
http://www.accessibletourism.org
Resvanor
Turister med funktionsnedsättning….
- Reser gärna under lågsäsong
- Spenderar mer pengar på resmålet än
genomsnittsturisten
- Stannar fler dagar än genomsnittsturisten
- Är mer lojal med en destination än
genomsnittsturisten
- Reser sällan ensam
______________
Källa: Tyska förbundsministeriet för näringsliv och teknologi, 2008: Barrierefreier Tourismus für alle in
Deutchland – Erfolgsfaktoren und Massnahmen
Vad kan Åland vinna på detta?
• Många ur målgruppen söker sig hit
(färjetrafiken, naturen, bilburen turism m m)
• Bra exempel finns inom alla delar av kedjan
• Nära – ger bra möjligheter till samverkan
Hela kedjan måste fungera !
Ett tillgängligt resmål
Utbudet längs hela kedjan måste vara utformade för att passa
alla (något för alla):
Produkter, anläggningar, service
-
Kan användas av de flesta utan särskilda anpassningar
Kan enkelt anpassas för att möta olika behov
Hjälpmedel finns att ta till om så krävs
Involvera besökarna i utveckling av resmålet!
Fyra huvudteman
Tillgänglighet …. genom hela kedjan:
Information
Transporter
Infrastruktur
Service
(sökvägar, websidor, bokning)
(fordon, terminaler, byten, assistans)
(attraktioner, logi, restauranger, gator e t c)
(Guidning, bemötande, paket, utflykter)
Vad kan man som företagare göra?
• Inventera!
• Hitta din nisch – bygg på styrkorna
• Ta in tillgänglighet i information och
marknadsföring
• Samarbeta med andra på destinationen
Fördel Åland
• God tillgänglighet kan uppnås med
begränsade insatser
• Möjlighet att utveckla utbudet även under
lågsäsong
• Begränsad konkurrens från Sverige/Finland
• Redan på väg: handlingsprogram ”Ett
tillgängligt Åland”
Diskutera!
• Hur kan vi samverka?
• Marknadsföring – Åland för alla?
• Bra exempel och föregångare – vad kan vi
lära?