Enkel turismkunskap

advertisement
Enkel turismkunskap
Turism
Turism omfattar människors aktiviteter när de reser
till och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer
eller andra syften (WTO, 1994)
Turist
Besökare från annan ort, med minst en övernattning
på besöksorten men i högst 12 sammanhängande
månader. Syftet med besöket måste vara annat än
arbete för vilket ersättning utbetalas på orten.
(SOU 2004:17 – Främjande för ökad tillväxt)
Dagsbesökare
Dagsbesökare är en besökare som inte övernattar på
platsen för besöket.
Turistindustrin
Turistindustrin definieras som "de företag och organisationer inom ett
stort antal branscher som levererar varor och tjänster avsedda för
människor som utövar turism"
Turistindustrin säljer produkter inom områden Affärsresande,
Privatresande och Evenemang
Korrekt benämning: Rese- och turistindustrin
(SOU 2004:17)
Vad och vilka utgör turistindustrin?
"Ett särdrag för turistindustrin är att de som verkar
inom den samtidigt tillhör en annan näring eller
bransch, t ex hotell- och restaurangbranschen, ett
förhållande som gör det svårt att specificera vad som
är eller inte är turistindustri"
(SOU 2004:17)
Nationellt mål för turistpolitiken
Sverige ska ha en hög attraktionskraft som
turistland och en långsiktig konkurrenskraftig
turistindustri.
(Riksdagen 1995)
Organisationer – offentligt (del-)ägande
Turistbyrå – kommun – destinationsorganisation
Regional turistorganisation
VisitSweden AB (50% statligt ägande, 50% Svensk Turism AB)
NUTEK
Näringsdepartementet
Organisationer – privat ägande
SHR
SLAO
SCR
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
Svenska Liftanläggningars organisation
Sveriges Camping- och Stugföretagares
Riksorganisation
RTS
Rese- och Turistnäringen i Sverige
FörTur Föreningen Turism i Sverige
Svensk Turism AB (FörTur, SCR, SHR, SLAO, Svensk Handel, Svenska
Djurparksföreningen och SAS)
Årsbokslut för svensk turism och turistnäring - Nyckeltal 2007
•
236,5 miljarder kronor i total omsättning, +4,4%*
•
160 249 sysselsatta (årsverken), +7,9%*
•
87,6 miljarder i exportintäkter, +12,1%*
•
100,2 miljarder, konsumtion svenska hushåll i Sverige, +0,6%*
•
48,6 miljarder, konsumtion näringsliv & myndigheter i Sverige, -0,3%*
•
86,3 miljarder i förädlingsvärde, +3,3%*
•
2,81 procent turistnäringens relation/andel av Sveriges totala BNP
* jämförelse med 2006 i löpande priser
Fördelning av turistnäringens totala omsättning 2007 (milj SEK)
Turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i milj SEK)
Svenskars turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i milj SEK)
Index för turistnäringens exportvärde i jämförelse
med Sveriges totala export av varor och tjänster
Index 2000 = 100
Turistnäringens exportvärde i relation till Sveriges
totala export av varor och tjänster (procent)
Turistnäringens exportvärde (utländsk konsumtion
i Sverige) i jämförelse med exportvärden för några viktiga
varuområden 2007 (miljarder kronor)
Turistnäringens andel/relation till BNP i procent
i jämförelse med några viktiga näringar, 2007
Momsintäkter av utländska besökares konsumtion
i Sverige (löpande priser i miljarder kronor)
Antal sysselsatta (årsverken) inom turism i olika branscher 2007
Utveckling av antal helårsverken inom turism i olika branscher
Jämförelse av antal sysselsatta i Sverige
Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Nyckeltal 2000 - 2007
Turistprodukt?
En tjänst! Ett besöksmål! En aktivitet! En
logianläggning! En skidbacke! En tur! Osv!
Paket?
En paketresa är några olika tjänster, t.ex. transport,
logi och andra turisttjänster som en arrangör satt
samman och säljer till ett gemensamt pris.
En paketresa varar mer än 24 timmar eller innehåller
inkvartering.
Distribution av turistprodukter
Bo
Äta
Resa
Göra
Incomingarrangör
Researrangör
Resebyrå
Distribution av turistprodukter - exempel
Bo
Incomingarrangör
Äta
Researrangör
Resebyrå
Resa
Göra
Maj
Augusti
November
Vår
Download