White Eagle

advertisement
White Eagle
ANDLIG
UTVECKLING
III
Vägen till de inre mysterierna
Original titel: SPIRITUAL UNFOLDMENT III
©Copyright 1987
The White Eagle Publishing Trust
Original ISBN O-85487-075-X
Andlig Utveckling III
Inledning
Andlig Utveckling visar vägen till de inre mysterierna och kommer att väcka läsarens intresse
för att öppna sin medvetenhet för högre världar. White Eagle påminner om de gamla
mysterieskolorna och visar att samma väg till andlig utveckling existerar även idag. Läsaren blir
också påmind om att sättet att möta dagliga erfarenheter (smärta och glädje) är en del av själens
invigningar.
Vi finner också undervisning omtankens kreativa kraft och dess högre essens. Han talar om
meditationens väg till kommunikation med en andlig värld och en väg att utveckla ett förfinat
gudsmedvetande.
Genom strävan efter den gudomliga friden kan varje aspirant göra mycket för att hjälpa hela
världen. White Eagle säger: - Varje man är sin egen frälsare och varje man är frälsare av världen.
INNEHÅLL
1. De forntida mysterieskolor
2. När du börjat vandra vägen
3. Jaget och icke jaget
4. Kropp, Själ och ande
5. Tjänandets tankekraft
6. Mer om tankens kraft
7. Klar vision
8. Lämna det lägre jaget
9. Lära sig använda de inre sinnena
10. Meditation är en väg av tjänande
11. Omvandla det oädla till guld
12. Vägen till de inre mysterierna
13. Den omvandlande kraften
14. om W-E logen
INLEDNING
Budskapet i denna bok har White Eagle givit under ganska många år. De tidigaste är från 1934
medan andra givits relativt nyligen. Skillnaden i tid kan vara trettio-fyrtio år. Undervisningen
överensstämmer alltigenom ändå, egendomligt nog. Det White Eagle hade att säga utvecklades
och växte allteftersom vi, lyssnarna, blev mera redo att ta emot och tillgodogöra oss budskapet. Vi
känner inte till någon del där han rättade eller ändrade sig.
Alla föreläsningar, förutom en, gavs i White Eagle Lodges helgedomar i London eller
Hampshire, England. Vid sin "inre undervisning", som den kallades, började han alltid med en
bön för att höja åhörarna från vardagens turbulens. Han ville öppna sina ohörares hjärtan för det
himmelska budskapet och han lämnade oss aldrig utan någon form av välsignelse. Detta mönster
har vi försökt behålla, när vi omarbetat texterna, för att ge helhet åt boken.
Läsare som väntar sig mängder av intellektuell kunskap kommer inte att finna det i White
Eagles böcker. White Eagle talar från hjärta till hjärta. Han talade och talar till sina lyssnares
mänskliga hjärta. Han gav svar på varje mänskligt behov hos var och en. Han öppnar små dörrar
till inre kunskap, så att vi, (i början en liten grupp) om vi följde hans ledning, skulle genom hans
inspiration själva skaffa oss djupare kunskap. Han betonade alltid behovet av tjänande, att söka
andlig utveckling inte för oss själva eller vår egen vinning eller andliga framgång, utan för att vi
skulle vara bättre helare i termens vidaste mening. Han sade: "När ni lärt er att tjäna och att
verkligen ge, genom att utveckla det inre medvetandet, så skulle andlig sanning, kunskap om de
gudomliga mysterierna, bli uppenbarade för er eller för sökaren på den andliga utvecklingens väg."
De av er som ofta läser boken DET STILLA SINNET känner kanske igen vissa stycken. Vi
hoppas att du glädjer dig åt att se helheten av en känd text i original; det kan också ge en ny och
starkare innebörd för dig när du ser den i detta ljus. Ett kort stycke från boken HELA DIG SJALV
är också med i sin ursprungsform. Om detta skulle inspirera dig att återigen läsa denna bok tror vi
inte att det är bortkastad tid.
Du kanske undrar: Vem är White Eagle? Vi kan bara säga att vi känner honom som en vis och
kärleksfull personlighet. En gudomlig själ som undervisade oss från den andliga världen genom
sitt jordiska instrument Grace Cooke, medan hon levde på jorden. Han framhöll aldrig sig sjalv,
utan sade bara att han var en budbärare, en talesman för dem i Ljusets värld, som var större än han
själv. Han brukade kalla sig "Gamle White Eagle". Men för de av oss som undervisades av honom,
fick ledning och omsorg, uppenbarades att han är en av de stora Mästarna i det Vita Brödraskapet.
En vis och mycket kärleksfull lärare i gyllene gestalt, verkligen en av de "äldre bröderna" som är
helt och hållet kärlek.
Vi är övertygade om att när du läser hans ord med hjärtat såväl som med "hjärnan" kommer du
nära honom och han skall tala till ditt hjärta så som han har talat till sina lyssnares hjärtan genom
tiderna. Hans undervisning är levande och tidlös.
Y.G.H.
Sett inn ill.
I
DE FORNTIDA
MYSTERIESKOLORNA.
Låt oss öppna våra hjärtan för universums Stora Ande. Vi tillber, vi lovprisar, vi vill ära Ditt
heliga namn och Din skapelse. Vi lär oss att tillbe Dig som Fader, Moder och Son, helig och
välsignad Treenighet: tre höga livsprinciper. Oh Herre, vi ber innerligt om ett större
uppenbarande av Din sanning, Din kärlek, Din kraft. Må Dina barn, som kommer sökande efter
sanning, få sina ögon öppnade så att de kan se ljuset och bli fyllda, bli andligt förena de med sina
bröder på jorden och i andevärlden. Må vi alla förenas i glädje, kärlek och frid.
Amen
Tidsåldrar tillbaka, när den nuvarande mänskliga cykeln var i sin födelseprocess, kom visa
människor, dem vi kallar "Gud-människor", till denna planet från världar som hade utvecklat en
andlig mognad långt bortom det vi kan föreställa oss. Dessa Gud-människor bringade jorden
kunskap om de uråldriga mysterierna. De kom hit för att upprätta visdomsskolor till ledning för
mänskligheten. Det byggdes tempel där de som var redo togs emot och fick lära sig livets
mysterier, den uråldriga visdomen.
De fick också undervisning från den osynliga världen. Kom ihåg, allt som manifesteras på
jorden har först kommit till i den osynliga världen och manifesteras sedan i fysisk eller yttre form.
I dessa skolor av undervisning eller av ljus studerades livets mysterier även innan de
manifesterades på jorden, med djup respekt och vördnad.
Även i denna dag kan man på hemliga platser på jorden finna denna gamla kunskap inristad
med symboler i stentavlor, reliker gömda i berg, grottor eller tempel. Dessa uppteckningar finns
också inskrivna i etern och kallas den eteriska eller akashakrönikan, som endast kan läsas av de
invigda, de som är rustade.
Idag är det möjligt för alla att söka mysterierna. När en människa längtar efter visdom, inte av
nyfikenhet eller för att tillfredsställa begär och egoism, utan för att kunna tjäna, då har hon börjat
gå vägen som slutligen leder till upplysning. När en själ funnit sin väg genom stor längtan och
mycket sökande kommer undervisning och ledning från den andliga världen. När själen funnit sin
väg bör hon vara sann mot den och mot det inre ljuset. Följ vägen, undvik splittring, var sann mot
ditt inre ljus och den andliga världens hemligheter skall uppenbaras för dig, i den grad du är redo
att använda kunskapen i osjälviskt tjänande. Kom ihåg att tjänande kan omfatta många former. Du
är inte bunden till någon speciell form av tjänande, utan du bör hörsamma hjärtats ledning.
De forna mysterieskolorna hade en viktig uppgift i att uppenbara andens eviga liv. De visade
människans ursprung och öde, varifrån hon kom, varför hon är på jorden och vad hennes mål är.
Men det kom en tid när mänskligheten blev fördjupad i fysiska ting. De förlorade förmågan att
använda "tredje ögat", som uppenbarade de andliga världarna. Det blev ett förfall och man
missbrukade andlig kraft - kanske därför att unga präster blev alltför ivriga och tog emot
studerande som inte klarade proven. Detta ingick dock i den gudomliga planen, för människan
måste utvecklas både fysiskt och mentalt. Hon måste hela de sjuka och att nå en broders eller
systers själ. Detta ljus, frambringat under den andliga utvecklingen, är mycket verkligt, det
utstrålar från lärljungen och genomtränger en annan själ. Detta är en helig kraft och måste
användas med känslighet, kärlek, omdöme och urskillning. Det är därför den undanhållits
mängden. Men nu har hela mänskligheten avancerat till en punkt då de kan få tillgång till andlig
kunskap.
Vi ber er att sträva efter omdöme och urskiljning när ni väljer den andliga utvecklingens väg.
Eftersom lärare med begränsad kunskap kommer att framträda och genom talets gåva kommer de
att leda en del själar ur kurs. Ord har sin plats och kan öppna dörrar i sinnet, men ni kan inte
komma in i invigningens tempel enbart genom ord. Lösenorden på det andliga planet sägs inte
bara med ord, utan med hjärtat. Den säkraste indikationen på sann undervisning är en naturlig och
ren enkelhet men ändå med stort djupsinne. Först av allt sök alltid enkelheten i varje uppenbarelse
du kanske får. Praktisera sedan flitigt den sanning du funnit. Var - bliv den vackra sanning som
uppenbarats för dig så att du lever den.
Många av er som läser våra ord arbetade en gång i forntida brödraskap, särskilt de som tjänar i
någon new-agegrupp eller i ett andligt ljuscenter. De som dras till detta tjänande har redan vunnit
kunskap om vissa sanningar genom erfarenhet och tjänande i tidigare liv. Den fysiska existensen
upphör och även personligheten som överlevde döden läggs så småningom åt sidan - eller låt oss
säga, hängs in i garderoben ovan där, för att vänta tills den behövs igen. Den inre visdom som en
gång har uppnåtts går aldrig förlorad. Det är därför många av er återigen känner kallelsen från den
uråldriga visdomen inom ert hjärta. Du behöver inte övertygas, du vet att sanningen finns inom
dig, uppbyggd inom själen. Kanske du, en gång, inte räckte till, du vände bort från vägen, men det
behöver inte vara något skamligt i detta, så länge du försöker igen. Gud är kärleksfull och du
erbjuds nya möjligheter i varje efterföljande liv. Även om du misslyckas i dina försök, gå modigt
fram inspirerad till nya försök och bestäm dig för att klara det bättre när nästa möjlighet kommer.
Framför allt var sann.
Den forna tempelträningen, den påbjudna avskildheten och isoleringen finns inte mer. Idag är
lärjungen inte längre skyddad från frestelser utan lever i världen, för att utsättas för den ständiga
dragningen från det lägre sinnet, från det fysiska livets upplevelser och passioner. Förr drog sig
lärljungarna tillbaka i stillhet för att följa vägen, arbetade flitigt, tjänade och helade; och kraften
kom och förde slöjan mellan denna och de osynliga världarna åt sidan. Dessa krafter kan vara era
även idag, men ni måste först kämpa på livets slagfält och därigenom lära er att skilja mellan det
falska och det sanna, det verkliga och det overkliga, det viktiga och det oviktiga.
För att få inträde i mysterieskolorna fordras tre stora grundläggande steg. Det första är
nybörjarens. När hon börjar gå vägen blir hon uppmärksammad av de höga. De hör hennes rop
efter kunskap, hör hennes längtan efter att vara till nytta för Gud och mästarna, samt att vara en
värdig tjänare och därefter accepteras som elev. Efter detta kommer reningsprocessen. Människans
högre kroppar behöver mycket rening, befrias från mycket som samlats inom henne och som
hindrar och blockerar förståelse och vision. Därför kan det komma perioder av bekymmer,
sjukdom och lidande. Vissa kan födas handikappade, utstå tragedier, möjligen också begå brott.
Men kom ihåg, detta kan vara själens eget val för att bli beredd, renad och få erfarenhet för att
kunna ta emot och tjäna.
Nästa steg, den andra graden är lärjungens. Lärjungen lär sig att fullkomligt lyda mästaren samt
att vara noggrann och exakt i sitt arbete, den sanne hantverkaren slarvar inte. Han lär sig att arbeta
med sig själv; skapa och fullända det som varit skört och svagt. Lärjungen lär sig att lyssna till
mästarens röst, Kristus inom sitt hjärta; och Mästaren, hans egen mästare, lär honom visdom och
visar honom livets väg. Han kan inte vilseledas av någon, inte ens av sig själv; för det finns ingen
villfarelse i den andra graden.
I den tredje graden är lärjungen redo att ta emot upplysning samt betros med hemligheten om
de inre mysterierna. Han måste kunna verka på de osynliga planen utan hinder och begränsning,
för det är i dessa inre världar som verklig invigning sker. Då är den invigde verkligen berörd av
mästarens hand och upphöjd till en 'sublim grad'; han är höjd från materialismens och illusionens,
den jordiska korruptionens grav och återfödd till sitt himmelska hems sanna ljus.
På detta sätt fortsätter Ljusets Bröder sitt arbete, renade från alla begär. De är de vitklädda, som
bär upplysningens krona; men ändå mycket enkla och mycket ödmjuka. De vet att allt de uppnått
har vunnits genom självövervinnelse. Allt är kommet från Gud, och inte till för eget förhärligande
eller storhet. Som trogna och fullkomliga bröder står de alla inför Universums Stora Arkitekt för
att användas i mänsklighetens tjänst.
2
NÄR DU
BÖRJAT VANDRA VÄGEN..
I andens stillhet väntar vi på att ta emot den andliga utstrålningen från Kärlekens, Visdomens
och Kraftens centrum. Vi överlämnar oss till Kristusljuset...
Under evolutionsprocessen har människan under lång tid varit koncentrerad på sig själv och det
var nödvändigt. Hon var tvungen att vara medveten om sig själv; men självmedvetenheten
kommer att i sinom tid ge plats för Gudsmedvetandet och detta har tre huvudsakliga uttryckssätt kraft, visdom och kärlek.
Idag är det många som längtar efter att finna ett sätt att tjäna och att hjälpa till att lindra lidande
samt att hjälpa sina yngre bröder till harmoni och lycka. Det är först inte så lätt att finna vägen och
när de funnit den är det svårt att stadigt vandra den. Det är så mycket som gör sökaren förvirrad
och när han funnit vägen, så mycket som drar honom ifrån den.
Du kanske undrar: Hur finner man vägen? Genom att först gå in i sitt inre och be om visdom.
Når ljuset därefter uppenbaras är det inte genom mental stimulering utan det föds från hjärtat.
Hur kan själen som är insnärjd i hinder från sinne och kropp någonsin finna detta inre ljus och
sedan vara säker på att den funnit sanningen? En sak är väsentlig - renhet i livet. Vad menar vi
med detta? Asketism? Att dra sig undan kontakt med all världslighet? Nej, för vi har nu nått nästa
evolutionsspiral och den som söker idag har inget att göra med den forna asketismen eller
klosterlivet, utan kallelsen är att leva och verka bland människorna. Att föra ljus in i världen och
till alla dem han eller hon möter. Det är detta klart lysande ljus, inom varje man och kvinna, som
bringar helande och tröst. Med renhet menar vi renhet i alla kroppar - den mentala kroppen (tanke
kroppen), begärskroppen (känslokroppen) och naturligtvis den fysiska kroppen.
Den forna novisen måste alltså först lära sig att leva rent, att rena den fysiska kroppen för
tjänandet, genom att äta och dricka det som var nyttigt, genom daglig tvagning och fysisk
disciplin. Att, genom böner och meditation, rena de mentala kropparna och känslokropparna. De
fick också lära sig genom meditation att kalla på elementens stora änglar, att ge själen och den
fysiska kroppen de livskrafter som existerar inom dessa element. Bröderna i dessa tider uppnådde
en hög ålder därför att de lärt sig naturens inre hemligheter. De hade också tränats i gudfruktighet.
Gudfruktighet är evigt liv. De fick också lära sig att tjäna på ett rätt och fulländat sätt, deras lärare
var vänliga men noggranna och bröderna måste lyda. Lydnad var en av de första och viktigaste
läxorna för nybörjare, då som nu. Utarbetandet av karmalagen fick de lära sig praktiskt i det
dagliga livet. De fann att om de bröt mot lagen fick de på något sätt lida för det. De kom till insikt
om betydelsen av lydnad och självdisciplin.
Fastän ni inte inser det är denna träning, som de forna bröderna genomgick, densamma som ni
nu går igenom i era fysiska liv. Många lever i okunnighet om det sanna syftet med sina liv. Men
om ni har en aldrig så liten insikt om vad era erfarenheter lär er, mina bröder, kommer ni att bli
lyckliga och tacksamma och leva i glädje. När ni arbetar uppriktigt och samvetsgrant i ert inre liv
och i de dagliga sysslorna, renar ni kroppen och sinnet och stimulerar anden. Genom ert arbete blir
så småningom hela er varelse upplyst. Ty när en själ lever nära sin Skapare så införlivar den mer
och mer essensen av gudomligt liv och blir en fullkomlig själ - människan fullkomliggjord.
När lärjungen först börjar gå vägen känner han kärlek. Han vill offra sig i tjänande. Nu är varje
andlig egenskap utvecklad och stärkt genom tjänande. Själva kärleken skapar hos människan en
önskan att ge, att tjäna Gud och sina medmänniskor. Det är, kan man säga, själva gnistan som får
hennes själ att lysa och brinna. Kärleken är den livgivande, skapande kraften.
En helhjärtad önskan att utveckla sin andliga förmåga så att den Stora Vita Andens ljus må lysa
genom henne för att tjäna mänskligheten, är något mycket vackert för människan att uppnå. Alla
andens gåvor kan vara till stor hjälp för människorna och kan sammanfattas i ett enda ord healing. Om ni utvecklar clairvoyance, eller klarsyn, betyder det att ni utvecklar gåvan att kunna se
in i livets innersta del, in i din medmänniskas andliga centrum och livets början - Gud. Alfa och
omega. När du en gång erfarit denna kontakt, om så bara för ett ögonblick, är du därefter en kanal,
för du har öppnat vägen för den kreativa kraften att flöda genom dig.
Sann andlig utveckling kommer från ditt inre, från anden, från juvelen i lotusen i hjärtat. När
denna juvel, som är Kristusanden, det lilla frö Gud sått inom dig börjar utvecklas, blir hela din
varelse så småningom ett flöde av ljus och detta ger en healingkraft som skall stråla från dig var du
än går.
Ibland verkar det som du, när du börjat gå den andliga vägen, omedelbart möter alla möjliga
svårigheter och frustrationer. Vad skall du göra? Skall du dra dig undan? Skall du vända om och
springa iväg? Eller skall du ta itu med varje situation som uppstår, förståndigt och med hjälp av
Kristusljuset inom dig? Vi talar till er på ert eget språk, men vi talar sanning. Människor säger
ofta; Oh, White Eagle varför fick jag utstå detta? Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Vi hör
och förstår människans rop. Men älskade barn, vi kan bara försäkra er om att det som ni ser
som en tragedi, till slut skall visa sig vara en underbar möjlighet för er att lära och utveckla
de andliga förmågor som slutligen skall befria er från det fysiska livets ångest, oro, stötar
och besvikelser. En själ kan bara lära sig dessa lärdomar genom livet på jorden. Ni måste lära er
att acceptera det som givits er för att bringa fram Gud inom er, så att ni handlar på ett kärleksfullt
sätt. Kom ihåg att änglarna ständigt är redo att hjälpa er.
Föreställ er Mästaren Jesus liv, ett enkelt, rent och heligt liv. Det visar hur livet i den fysiska
kroppen borde levas, ett liv av uppoffring och tjänande, ett liv av kärlek - men med styrka. Tro inte
att älska betyder att vara mild och sorglös. Det händer ibland att du får gripa in i en situation med
kurage och bestämdhet och ha tillit till den Stora Vita Anden. När du verkligen är "levande i livet",
utvecklar du dina andliga gåvor och blir en fullkomligt seende, en fulländad lyssnare och en
fullkomlig tjänare.
Må den Stora Vita Anden välsigna er alla och skänka er frid.
Sett inn passende ill.
3
JAGET OCH ICKE JAGET.
Allsmäktige, himmelske Fader, vi möts i andlig gemenskap och i broderlig kärlek, längtande
efter visdomens andliga riken. Må vi lära oss något av Din sanning, föra ut den i den aktiva
världen, viljan och kraften att uttrycka i mänskligt liv den skönhet vi finner i gemenskap med det
andliga.
Amen
Ni har ofta hört oss säga att det inte är tillräckligt att söka i skrifter och böcker efter kunskap.
Ni kan läsa hela bibliotek, men enbart mental kunskap för er inte särskilt långt på vägen till det
eviga ljuset. Det finns bara ett sätt att finna vägen och att gå den när du funnit den, detta genom er
egen inre erfarenhet och genom det ni utför i det dagliga livet. Ord, mina bröder, är till slut av
ringa nytta för eleven. Det är i handling man utvecklas - det dagliga strävandet, stunderna i
meditation, när man lämnar åt sidan allt som inte tillhör det sanna jaget.
I de forna mysterieskolorna fördes eleven av sin ledare till porten av Visdomens tempel. Han
knackade på (kommer ni ihåg den älskade Mästarens ord, Sök och du skall finna, knacka och
dörren skall öppnas), och bad om tillträde till templet där han fick genomgå svåra prövningar
innan han kunde gå vidare. Idag knackar ni också på porten - inte fysiskt utan andligen. Det är
något som väcks inom ditt hjärta. Du längtar efter visdom, efter att förstå. Du längtar efter att få
veta på vilket sätt du kan tjäna. Mästaren hör ditt rop och du blir accepterad som elev - sedan
kommer prövningarna. Nästan dagligen möter du tester som ditt högre jag har sökt, men som
det yttre jaget i sin okunnighet avvisar och klagar över.
Ditt sanna jag, själen som vaknar, söker, har önskat att bli testad och att alla slags svårigheter
skall korsa din väg. I de prövningar du möter, kom alltid ihåg att ditt högre medvetande har bett
om ljuset, det söker invigning. Det första uppvaknandet kommer när själen inser att den har att
välja mellan gott och ont. Det stora behovet, när den återigen knackar på templets port, är ljus. Den
ropar efter ljus så att den kan se vägen framför sig. Den kommer i yttersta mörker, bunden av den
materiella världen och ropar på Ljus. Så kommer människan, efter att hon genomgått vissa
prövningar, att få det hennes själ längtar efter: ljuset har väckts inom henne så att hon dunkelt ser
sin plats i den stora planen och tillåts att fånga en flyktig vision av det ljus mot vilket hon färdas.
Först sänder hon ut en svag stråle. Andra som färdas vägen, och också gått igenom prövningarna,
ser hennes ljus, liksom hon ser deras. När de äldre bröderna ser ner på jorden, ser de små
blinkande ljus som stjärnor en mörk natt. De ser de själar, i vilka ljuset har tänts och utan tvivel
finns du bland dem.
Så snart en människa börjar sitt sökande, klarar sina tester och visar en liten stråle av ljus,
kommer läraren. Ljuset är en signal till mästarna, till lärarna och till de änglar som vakar över
mänsklighetens öde. De känner till vad Guds barn behöver och de kommer för att hjälpa den inre
anden att bli starkare, mer lysande och föra hela varelsen mot fullkomning.
Älskade barn, ibland brinner det lilla ljuset stadigt; ibland flämtande som det tänkt slockna,
men det gör det aldrig. Det får stötar ibland och broderns eller systerns hjärta blir svagt, men när
vi vakar över det fläktar vi lågan och försöker att ge styrka och mod till pilgrimen på hans väg.
Glöm inte att, fastän vi talar från andevärlden, går vi också vägen och även vi har vandrat över de
grövsta stenar, liksom ni har gjort och fortfarande gör. Vägen är inte lättare för någon, alla måste
gå samma väg, vägen av daglig uppoffring. Dagligen ställa jaget litet åt sidan, dagligen motstå det
lägre jagets frestelser. Tro inte att er uppgift, på något sätt, är hårdare än för de själar som har
vandrat före er, alla har vandrat samma väg.
Mannen och kvinnan är skapade av många delar och det finns många aspekter av dig som du
tror är du, men som inte alls är det. Du vet (fastän du inte alltid kommer ihåg det) att du inte är din
kropp, att din fysiska kropp inte är hela du - bara din klädsel eller ditt arbetsredskap. Du säger,
"jag är ande, jag lever efter det att min kropp lagts åt sidan". Din varelse har också andra aspekter
som överlever den fysiska döden, men de är fortfarande inte du. Där finns känslorna, passionerna,
de själviska önskningarna och dessa hör inte till din ande utan till ditt sinne, din astrala kropp och
din begärelsekropp. De är inte det verkliga jaget, också de är förgängliga och dör till slut, liksom
din fysiska kropp läggs åt sidan. Men bortom och under allt detta finns fortfarande ditt verkliga
"jag", Guds Son, ljuset, ditt eviga jag. Du kan utifrån analysera, men du kan inte stå utanför det
verkliga jaget "jag'; Guds Son, ljuset. Det verkliga jaget finns inom dig, viljan, den gudomliga
gnistan som skulle kontrollera hela jaget, men vanligen tillåter själarna sig att bindas och styras av
icke jaget och allt kaos omkring dem.
Vi föreslår att du dagligen tillbringar en stund med att försöka känna igen och lugnt lägga åt
sidan allra yttre lager, den fysiska, astrala, mentala och emotionella, tills du finner det verkliga
"jaget" det eviga jaget.
På ena sidan finns alla bekymmer, rädslor, vrede, dumheter och själviska begär. Allt detta är
"inte jag". På den andra sidan står "jag" balanserad, polariserad, stilla... anden, det inre ljuset.
Ge "jag" möjlighet i din dagliga meditation att bli starkare, ett polariserat ljus ... och inse att det
"jag" du känner igen i meditation är det verkliga du - en Gud i vardande. Det kommer aldrig att
leda dig bort från vägen, aldrig leda dig vilse.
Sorgerna, ansvaret, bekymren du tror är dina, hör inte alls till dig. Du är det lysande jaget, det
ljus, den inre varelse du finner under stunderna i meditation.
Hela din vilja att göra gott finns i "jaget". Jag vill göra gott, utföra Guds arbete, lägga
egoismen åt sidan, stå emot fordringarna från "icke jaget". Anledningen till att så många inte ser
ljuset är att de är Så slutna, insnärjda i icke jaget. *
* Här bör termen "icke jaget" skiljas från den term som används inom Jungs analyser och har en annan betydelse.
Men det brinnande inre Kristusljuset vill att du skall göra det som är gott så som Gud önskar
och lägga bort all egoism, det uppenbarar också för dig samma ljus i andra.
Människan skapades till Guds avbild; tillblivelsen av den Fullkomlige är inom Treenigheten, är
en del av Gud. Och du min broder, min syster är denna fullkomliga skapelse av Guds barn eller
son - hållen inom Faderns-Moderns sinne. Meditera över de tre heliga - Gud Fader, Gud Moder
och du barnet, Guds barn, en aspekt av treenigheten.
Om du varje dag längtar efter att bli intonad till den oändlige, utvecklar du Guds barn,
Kristusbarnet i ditt hjärta. Människan behöver så väl denna närhet till allt livs ursprung, FaderModer Gud. När människans liv är uppbyggt på en förståelse av denna relation mellan barn och
föräldrar, människa och Gud, finns inte längre lidande och sjukdom, kaos och krig.
Alskade bröder, vi skall nu förenas i tacksägelse till den Stora Vita Anden
Må din frid, kärlekens frid, vara hos oss för evigt.
4
KROPP, SJÄL och ANDE.
Låt oss vara stilla och söka andens tystnad djupt inom oss... och ha fullkomlig gemenskap med
änglarna som lovprisar och helgar Skaparen.
Oh Gud, vår Fader, i djup ödmjukhet ber vi att Din ande må tala till våra väntande själar; må
Din livseld växa i kraft och utstrålning i våra hjärtan.
Amen.
Genom att öppna era själar för gudomlig kärlek befriar ni er från all spänning och blir lugna.
Med stor broderlig kärlek kommer vi för att tala med er, vi har med oss många av era andliga
vänner. Vi ber att dessa vänner skall bli mycket verkliga för er - inte bara disinkarnerade
mänskliga bröder utan också de änglar som finns runt omkring er. Må ni vara medvetna om deras
rike och det ljus som strålar ifrån dem, ett sådant ljus som aldrig tidigare lyst i er himmel.
Låt oss nu vända oss till människans tre världar. Det används många termer för att referera till
de osynliga planen och till människans subtilare kroppar. Det finns en hel del förvirring om
betydelsen av orden "själ" och "ande". Medan människan vistas på jorden är hon en tredelad
varelse bestående av kropp, själ och ande. Var och en av dessa världar eller aspekter är relaterade
till den gudomliga triangeln av kraft, visdom och kärlek. Inom människans kropp finner man
uttryck för universums djupa mysterium.
Medan människan är inkarnerad betraktar hon sin kropp som mycket viktig och finner det svårt
att vara skild från den. Trots allt är det genom denna kropp som alla hennes erfarenheter i livet
uppenbaras och den representerar därför sorg och lycka, smärta och glädje, alla
känsloförnimmelser och alla känslor hon upplever under vistelsen på jorden.
I de forna stora mysterieskolorna fick eleverna först studera den mänskliga kroppen. I de inre
templen förevisades bilder och modeller av kroppen där varje del eller funktion var relaterad till
något tecken i zodiaken. De astrologiska eller astronomiska kunskaperna hos lärare och präster
hjälpte eleven att förstå och svara på de kosmiska krafter som riktades mot honom eller henne.
Genom att förvärva denna kunskap börjar människan förstå verklig healing och att inse de
stjärninfluenser som berör henne under hennes tid på jorden. Hon fick se hur hon, genom
jordelivets erfarenheter, gradvis blev mästare över materien och den fysiska kroppen. Hon
utvecklade sin naturs "kraftaspekt". Genom många, många inkarnationer växer Guds kreativa kraft
inom Guds barn.
Kandidaten undervisades om zodiakens inflytande på människans själ och om eterkroppens sju
heliga centra (eterkroppen är en nära kopia av den fysiska kroppen). Dessa centra ligger dolda bakom de
endokrina körtlarna, och är förbundna med någon av de sju planeterna. Så människan påverkas
både av zodiakens influenser och planetariskt inflytande under sitt fysiska liv och båda dessa
influenser har att göra med hennes evolution och utveckling mot fullkomning. Människans fria
vilja är Guds dyrbara gåva. Genom att använda sin fria vilja kan människan till slut lära sig att
skilja mellan det goda eller positiva och det onda eller negativa.
Detta för oss till den andra aspekten av människans varande, hennes själ. För genom att
använda den dyrbara gåvan, fri vilja, i sitt fysiska liv; lär hon sig urskiljning, att välja ut och
använda det material som skapar hennes själsliv; hennes själskropp. Tänk inte på själen som något
utanför och avskilt från det fysiska livet, eller själslivet som ett tillstånd som vi passerar vid den
fysiska kroppens död. Du lever i en själsvärld nu och du gör dina val nu, genom din fria vilja och
materialet byggs in i ditt själshem i den andliga världen.
Ni talar om andemänniskor levande i andevärlden men de kan bättre beskrivas som
"själsmänniskor" levande i en själsvärld. I världen bortom finner vi förhållanden som på förhand
manifesterats och blir verkliga och som ständigt manifesteras genom tankar, önskningar och
känslor från människans fysiska liv. Denna själsvärld och de som lever där är inte långt borta eller
ovan där, utan runt omkring dig nu.
Vi har många gånger sagt att såsom människan är nu kommer hon att vara efter döden. Om du
alltså i det dagliga livet bygger in ren och vacker substans i själskroppen blir du, när tiden är inne,
befriad till en värld av skönhet och ljus, iklädd en kropp av ljus. Det finns mycket vackra hem
"ovan där" men de står inte alltid genast väntande och färdiga när själen blivit fri. Om en person
lever bunden av pessimism, tungsinne, mörker och harm mot livets förhållanden och människor,
kommer han i nästa värld att vakna till liknande omständigheter. Men han får alltid hjälp av sina
kärleksfulla andliga vänner och ledning från viljan, den gudomliga Anden inom honom, som
ständigt manar honom framåt och uppåt. En människas själsegenskap är född ur erfarenheter
som samlats under många liv på jorden och när hon inkarnerar för själen med sig, till fysiskt liv, de
själskvaliteter den förvärvat under föregående fysiska existenser.
Vänlighet och kärlek är de två stora egenskaper som drar till själen den vackrare substansen.
Därigenom blir själskroppen känslig, vacker, förfinad och kommer därför att vibrera och svara mot
en skönhet i nästa värld, som en grövre själssubstans omöjligt kan reagera på. När en människa
öppnar sig för ett liv i kärlek istället för hat, vänlighet istället för grymhet, renhet istället för
grovhet, förfinas också hennes själssubstans genom renade känslor och önskningar.
Själskroppen är det tempel som de gamla vise, siare och profeter talade om. Templet som inte
var "byggt av händer" utan genom tankar, längtan och möda av mästarmuraren, den gudomliga
Anden, som arbetade på det fysiska livets och erfarenhetens grova mursten. Vi har talat om
kroppen och själen. Vad menar vi med anden? Ingen människa har sett Gud, inte heller anden.
Människan kan föreställa sig själen och även den renade kropp som kan bli ett andens tempel, men
hon kan inte se anden. Anden är den gudomliga drivkraften, Gud inom människan. Den talar till
henne i hjärtat. Forntida visdom säger att den gudomliga Andens hem och säte finns i människans
hjärta. I hjärtat finns i själva verket sju säten – "de sju anglarna runt tronen" som Johannes talade
om. Inom det fysiska livet, inom människans fysiska kropp, ryms hela universum och änglarna, de
skapande mästarna och planetänglarna. Alla finns inom människans fysiska kropp.
Hela mekanismen av människans liv på jorden och i själsvärlden eldas - det enda ord vi kan
finna - av den gudomliga Anden, som verkar under människans hela liv; från det lägsta till det
högsta, för att slutligen skapa eller fullborda mästarmänniskan, människan fullkomlig-gjord.
Mästaren strålar av gudomlig ande och den gudomliga Anden arbetar då i fullkomlig harmoni med
människans kropp och själ. Mästarmänniskan skadar inte sin fysiska kropp utan förhöjer dess
skönhet genom ett harmoniskt levnadssätt. Hon gör den inte oren genom orätt tänkande eller av
olämplig föda, utan har respekt för både kropp och själ. Därigenom helgar hon den gudomliga
Anden, Gud, både inom och utanför sig. Människan kommer från det gudomliga som ren ande;
från det gudomliga är vi födda. Vi är komna ifrån Gud som är vårt sanna hem. Vi har också fått
förmågan och kraften att skapa och bli den fullkomliga Son - Dotter, som Gud, vår Fader, evigt
håller i sitt hjärta. Detta är hela skapelsens strävan och mål.
Djup frid vilar över naturens öppna vidder, vi hör vinden i skyn, de porlande flodernas
virvlandeströmmar och dalens stillhet, de ädla träden som står stolta och starka på bergets sida,
stadiga trots livets alla stormar... Guds djupa frid finns inom oss och ger oss kraft som för oss
tillbaka till Dig, vår Fader.
Amen.
5
TJÄNANDETS TANKEKRAFT.
Låt oss gemensamt höja våra tankar; öppna vår vision för Guds, vår Faders ljus och
härlighet... Oh, Helige Ande som har givit oss liv och i vilken vi lever och har vårt varande, må en
stråle av Din härlighet träda in i våra väntande själar. Vi tackar dig för livet självt och för all
lycka som välsignar våra dagar. Må vi också lära oss att genom våra erfarenheter tacka för våra
sorger och lidande, att glädje och smärta är samma sak i Dina ögon.
Må vi bringas till förståelse och bli mer fullkomligt rustade för att tjäna Dig i Din väldiga
evolutionsplan.
Vi vill vila i Din kärlek och visdom, nu och för evigt.
Amen.
Bröder, vi innesluter er i kärleksfull förståelse. Ty vi ser att ni ibland känner er ledsna och
bedrövade, känner att ni har misslyckats i någon prövning ni mött, eller när ni med möda ansträngt
er och ivrigt försökt ge kärleksfullt tjänande. Dröj inte vid sådana tankar uteslut dem från ditt
sinne. Bestäm dig bara för att göra bättre nästa gång. Om du har gjort fel, eller tror att du gjort det,
tacka Gud för den äldre broder som står vid din sida. Han förstår och älskar dig. Han vill hjälpa dig
att göra det bättre nästa gång. Han ber att hans kärlek skall hjälpa dig att bli ett bättre redskap.
Vi är alla som barn. Du lever på jorden och är föremål för många fysiska begränsningar. Vi
som är befriade från jordens bojor kanske äger lite mer erfarenheter än ni, säkerligen är de ovanför
oss lika långt från oss som jorden är från den mest avlägsna stjärna. Men ändå är vi alla bröder,
mina kära, vi färdas alla samma väg mot den oändliga visdomen och kärleken. Vad vi har lärt ger
vi er och vad ni har lärt ger ni vidare till andra som kanske vandrar på vägen efter er. Gör bara det
bästa med det material ni har fått. Inte ens änglarna kan göra mer.
Vi talade tidigare om det själstempel som var och en av er bygger medan ni är inkarnerade. Ett
av de mest kraftfulla redskap vi arbetar med när det gäller oss själva och byggandet av detta
själstempel, är tanke. Fastän människan i kommande dagar kommer att vara speciellt engagerad
med utvecklingen av sina högre eller andliga aspekter är hon i nuvarande tid till stor del upptagen
med utvecklingen av sinnet, sina mentala kvaliteter. Trots detta bekymrar sig få människor om hur
de tänker; låter flyktigt sina tankar rusa iväg tills deras sinnen blir som soppåsar fulla med
allehanda ting. Endast någon enstaka gång möter man ett sinne som är vackert och välordnat med
allt stoff i prydlig ordning och under andens kontroll.
När vi en gång börjat förstå tankens kraft, kan vi använda tankar för att forma våra liv i
harmoni och skönhet. Nu vill vi inte förespråka "jaget först" som motiv för rätt tänkande (att tänka
på sig själv först är allt annat än rätt tänkande) utan mera betona hur du kan hjälpa andra och
välsigna dem du har i din närhet, genom goda och rätta tankar. Att tänka rätt bör vara motivet för
alla dina bemödanden. Men du kan ändå inte sända ut goda, vänliga och konstruktiva tankar utan
att skörda frukten av de tankefrön du sått. Du kanske tjänar ett dubbelt syfte när du övar dig att
tänka vänligt och konstruktivt, eftersom detta är lagen om karma. Människan kan inte undvika att
skörda resultatet av sitt tänkande. Detta bör noggrant övervägas för det är få som har någon aning
om effekten av sina tankar, vare sig dessa tankar gäller en person eller världen i övrigt.
Vi ser att ni ibland är bekymrade över så kallade infektionssjukdomar och det ni kallar
bakterier, och virus - men har ni någonsin tänkt på möjligheten att få en infektion på grund av
tankekraft? Om en person är benägen till ytligt eller okontrollerat och odisciplinerat
tänkande, kan hon eller han visa sig mottaglig för negativa krafter från astralplanet.
Därigenom kan han fånga upp en "tankebacill" som kommer att oroa hans eterkropp och så
småningom finna vägen in i blodomloppet, vilket minskar motståndskraften mot fysiska
besvär.
Det finns en stor sanning i Kristen Vetenskaps undervisning. Om du ständigt tänker på det
goda, på Gud, innesluts du i Kristusljuset, likt en skyddande rustning. De som klokt och i sanning
praktiserar Kristen Vetenskap får välsignelse inte bara för sig själv utan också för andra. Tankar
kan bokstavligen ta form och är synliga på det speciella plan de är i samklang med. Fromma
tankar, t.ex. höjs till det himmelska planet och skapar en underbar form på denna nivå, medan de
som endast fungerar på astralplanet inte registreras. Varje tanke från dig söker, genom lagen om
attraktion, en samstämmig tankevibration i etern. Du säger ibland, "Oh, jag har en liten svart hund
på ryggen". Kanske är det så, men det är en tankeform du själv skapat och det är du som bundit
den där. Å andra sidan kan vrede och kritiska tankar sprida sig och fylla de astrala och emotionella
kropparna med de fulaste färger, som blixtrar och flammar, vassa och skadande. Låt oss inte ha
sådana tankar. Välj hellre klara, strålande tankeformer till dina följeslagare. De är till nytta för
både dig själv och för dem omkring dig.
Här finns en väg till tjänande som är öppen för alla. När ni befinner er på en offentlig plats t.ex.
i en buss eller ett tåg, lägg märke till när någon som stiger på verkar nedstämd och trött, eller
ibland mycket förargad. Sänd då stilla ut kärlek och frid till denna person. Försök att föreställa er
de vänliga tankar som Mästaren skulle sända till denna oroliga själ. En väl formad och inriktad
tanke av kärlek, vänlighet och ljus skall finna sitt mål och du kommer att se din medmänniska lysa
upp. Du har hjälpt honom så att hans bekymmer börjar försvinna och kanske till och med, från
denna stund, förändrar hans liv.
Det finns kämpande mänskliga själar. Många, liksom du, försöker uppriktigt övervinna de inre
svagheter som de i sina själar är medvetna om. Ni kan inte se eller känna någon annans inre strid,
inte heller de svårigheter och svagheter som binder honom och ibland får honom att handla på ett
sätt du inte förstår. Men du som nu lär dig, inte endast genom våra ord, utan också genom en
maning från din egen lärare, kan göra mycket för att hjälpa andra genom dina vänliga, positiva
tankar och genom att se Kristus inom dem. Tänk på att din medmänniska är Guds barn liksom du
själv; med samma problem, samma svagheter, samma längtan. Vad din nästa är vet endast Gud.
Men vi är alla av samma ande, alla går igenom samma strider och problem och har samma behov
som du själv.
Gå genom livet utan att döma någon, möt alla vänligt och kärleksfullt. Hys inga hårda tankar,
ens mot en så kallad fiende. I sanning, ingen människa kan i realiteten vara din fiende. Alla är dina
lärare och när du känner dig sårad eller harmsen över någon tillsynes orättvisa, se först inom dig
själv och fråga, "vad har detta att visa mig, vad kan jag lära av detta"? Så småningom kommer
sanningen att uppenbaras, så att du, istället för att tänka fientligt, kommer att säga, "tack broder för
att du har lärt mig så mycket och hjälpt mig." Den andra personens motiv angår inte dig. Bakom
finns visdomens ledande hand. De stora karmamästarna styr era vägar och varje orättvisa kan
omvandlas till en juvel av stor skönhet i ditt tempel, liksom djupt lidande kan leda till gudomlig
uppenbarelse. Lämna därför varje känsla av oförrätt och se ut över världen med stilla kärlek.
Ni har alla, mer eller mindre, en tendens att vara bekymrade, eller vara uppfyllda av oro och
varsel om kommande händelser. Om vi bara kunde visa er de spöken som skapas av denna ängslan
och vilka ohälsosamma, bedrövliga figurer de är. Du skulle inte vilja ha sådant sällskap.
Mina barn, ni behöver inte frukta någonting, även om det du fruktar sker, finns det alltid en vis
och kärleksfull kraft, som bär dig säkert över svårigheterna. Andlig lag styr allt liv. Gud känner till
alla dina behov. Om du möter svåra erfarenheter kommer de genom din Fader-Moder Guds
visdom och kärlek. Varför då vara bekymrad om framtiden? Håll huvudet högt, sträck på dig och
acceptera tacksamt din karma, i vetskap om att du får hjälp. Tänk konstruktivt och förstå att
framtiden för med sig det som är gott och inte det som är ont. Dra inte till dig spöken! Solen
skapar en regnbåge, när den lyser genom regnet och så är det med varje mänskligt liv som ser
Guds solljus. Gud ger bara det som är gott och han bär omsorg om era kära med en kärlek oändligt
större än er egen.
Var försiktig med att sända ut ängsliga tankar till andra. Kanske drar dessa bara ner dem
djupare i deras svaghet. Sänd i stället alltid positiva och konstruktiva tankar. Bli en som hjälper
istället för stjälper. Detta är att tjäna världen.
Tanken är en fråga om vana som vi redan sagt. Mänskliga tankar är oftast röriga och oklara.
Men du som börjat vandra på den andliga vägen, måste öva in vanan att tänka positivt för
disciplinen av tankekontroll och tankeriktning är absolut nödvändig för dem som vill bli medvetna
om de osynliga världarna. Försök till att börja med att styra dina tankar om så bara för en kort
stund.
Börja med att låta din tanke vistas vid en vacker bild av Mästaren, eller tänk med hela ditt
hjärta och sinne på en vacker blomma. En annan symbol vi tycker om är en stilla ljuslåga. Håll
tanken, lugnt och stilla, så länge du kan, försök att göra det lite längre varje gång du utför
övningen.
När du en gång kan kontrollera dina tankar börjar du bli till nytta för Mästaren och för din egen
guide, som ett ljusets redskap. Din förmåga kommer att öka tills ditt eget ljus skall lysa, upplyfta,
inspirera och uppmuntrade som är omkring dig. Även de som lever på astralplanet kommer
närmare för hjälp och kraft. Det är så sant, så sant - Jag, om jag höjs upp från jorden - Jag, Kristus
inom mig - skall dra alla människor till mig. Denna sanning gäller oss alla.
Oh Gud, vi tackar Dig för all välsignelse, för närvaron av ljusets änglar, för den förståelse vi
får, för kärleken vi känner för vår broder, för den längtan och tillbedjan vi känner i våra hjärtan.
För alla goda tankar tackar vi Dig, Oh Gud. Må vi bli starka i Din kärlek, Din skönhet och Din
sanning.
Amen.
Sett inn passende illustrasjon
6
MER OM TANKENS KRAFT.
Låt oss i ande be till vårt varan des källa, Fader, Moder och Son, heliga och välsignade
Treenighet. vi tackar Dig, Oh Stora vita Ande, för all godhet, all skönhet, all sanning. Må vi alltid
vara medvetna om Din välsignelse och om utflödet av Din kärlek. I Ditt namn kallar vi på ljusets
änglar. Vi ber att vi kan vara mottagliga för deras hjälp. Må denna grupp sända ut goda tankar,
god vilja och andligt ljus. Må vi vara ljusets tjänare.
Amen.
Älskade barn, vi hälsar er kärleksfullt, vi är övertygade om att era hjärtan blir berörda av den
gyllene utstrålning som nu omger er. Ljusets änglar kommer mycket nära dem som ödmjukt
försöker tjäna den Stora Vita Anden; allt tjänande, när det ges osjälviskt, naturligt och kärleksfullt,
är inspirerat av ljusets änglar, som verkar genom den mänskliga själen. I dessa dagar är det viktigt
för er att känna igen kraften från dessa änglar och deras plats i Guds stora plan för mänsklighetens
utveckling. I många religiösa texter talas det om livets strid och ibland om människans själ som ett
slagfält mellan gott och ont. Ni vet alla att när konflikten mellan gott och ont eller mellan samvetet
och det lägre jaget, rasar inom er, plågas ni. Dessa krafter representeras av ljusets änglar på ena
sidan och av mörkrets änglar på den andra och människan bör alltid söka inspiration från ljusets
änglar.
Ni är alla mottagliga för mentala influenser. När tvivel, depressiva, oroliga och rädda tankar
smyger sig över dig, säger du bara att det är naturligt och mänskligt, men sanningen är att ni har
plockat upp dem därför att ni har dragit dem till er. Människan är som en magnet. Hon drar
antingen till sig ljusets kreativa änglar eller mörkrets destruktiva änglar. Ljusets änglar kommer
nära dem som ödmjukt och i sanning söker tjäna den Stora Vita Anden.
Syftet med människans liv är att hon skall växa i medvetenhet om sina egna Gud-lika
egenskaper och därför måste hon ständigt höja sina tankar till de ljusa sfärerna, ständigt öppna sig
för de konstruktiva krafterna och till Guds skapande kraft. Genom erfarenhet och under djup
tystnad, i meditation och kontemplation, växer människan närmre Gud. Genom meditation över
den gudomliga Faderns, Moderns egenskaper växer hon i andlig tillväxt tills hon slutligen blir den
fullkomlige Guds son.
Det är en sak att lära sig vetenskapliga fakta, en annan att studera andlig eller ockult sanning.
Men innan ni har byggt in Ljusatomerna, de konstruktiva Guds-atomerna i er själskropp, kan ni
inte tjäna livet så som ni skulle vilja tjäna det. Det är en sak att veta med intellektet och en annan
att veta med sitt inre jag. Att veta med sitt inre jag innebär spontant goda tankar och goda
handlingar, att spontant ge ut det Ljus, som är kärlek, som är skapande och som stimulerar din
världs och din fysiska kropps vibrationer.
Vi säger ofta att allting till slut arbetar till ditt bästa, till frid och lycka, men du måste arbeta
såväl som bedja. Du måste också dagligen ta del av en inre gemenskap. Detta vet du, men det
moderna livets krav tycks vara så nödvändiga att du glömmer den stora betydelsen av denna inre
gemenskap, eller nattvard, att ta del av livets bröd. Tillsammans med kärleksfullt tjänande i
världen skall detta bygga in ljuspartiklar i din varelse, förvandla mörkret och övervinna de
destruktiva krafter som finns omkring dig och inom dig. Detta är alkemins hemlighet. Denna
gamla visdom, som alltid väntat på att människan skall upptäcka den - omvandlingen av den
grova materians mörka, tunga metall till den andliga substansens rena guld.
Det har nu byggts instrument som kan registrera tankevibrationer, eller själs-vibrationer instrument med vars hjälp man kan visa mänskligheten de osynliga krafternas realitet. De flesta av
er har en mottagningsapparat som kan registrera vågorna som passerar genom etern. När ni trycker
på en knapp kan ni höra musik eller se bilder framträda, kanske från andra sidan av världen och
accepterar det som helt naturligt. Ni talar i en telefon. En vän svarar, kanske hundratals mil ifrån
dig, men du hör rösten så tydligt som om ni vore i samma rum. Dessa uppfinningar har övervunnit
rymden och visar att etern är full av ljudvågor och ljusvågor. Men det finns andra vågor som ni nu
lär er att besvara. Ni lär er att medvetet bli mottagliga för tankevågor. Ni upptäcker att ni själva är
mottagningsstationer och att ni, genom träning och vilja, kan tona in till den station ni önskar. Ni
kan tona in er till strålar från änglarnas rike, som består av skönhet och ljus, eller till mörkrets
sfärer, där själviskhet och girighet råder. Eftersom dessa krafter är destruktiva leder de till slutlig
död.
Vi måste likafullt inse att både de goda och de onda krafterna kommer från Gud. Många
människor kan inte acceptera sanningen att både gott och ont är inom Gudskraften. Gud är
allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande och människan lever inom Guds hjärta. Men Gud har
likväl två aspekter och när man förstår dessa och ser dem rätt, kan människan se syftet med det så
kallade onda. Ty sanningen är att det onda är livets outvecklade och underutvecklade aspekt och
också den förstörande, destruktiva kraften, elden som prövar människans mod och absorberar och
tar bort det som inte behövs. Många tror att de, genom att attackera, hjälper till att bli av med
världens ondska. Men vi skulle säga att den upplysta själen avstår från strid och istället utstrålar
kärlek och ljus, skönhet och sanning.
När du genom din karma kallas att genomgå en erfarenhet du ryggar tillbaka inför, du kan
lugnt, helt och hållet överlämna dig till det eviga ljuset, till Kristus. I Sonens rena och ljuva liv;
kan du känna värmen av hans allomslutande kärlek, och finna att dina problem blir lösta och att du
oskadad förs genom din erfarenhet. Men om du försöker att kämpa emot det som hotar att
överväldiga dig, ger du det liv.
Mina barn, lär er att leva i anden. Var stark i ditt inre jag. Då kommer du på ett naturligt sätt att
leva livet i harmoni och skönhet. Människan tror att hon, genom att vända sig till andliga ting, får
lite uträttat på jorden. Men så är det inte. Genom att stärka anden inom dig och tona in till den
stora stillheten hos Kristus och hos lärare och heliga från alla tider, växer kraften hos dig och
därmed möjligheten att utföra saker och ting på ett mera fulländat sätt. Men om du uppslukas av
oro och kaos kan du inte utföra någonting. Så var lugn och känn Guds frid och livets glädje och du
höjer vibrationerna i allt liv även i själva jorden.
Vi säger återigen, tanken är den starkast verkande kraften. Allting uppstår från Gudssinnet. All
form kommer ursprungligen från sinnet, från tanke. Vi vill göra fullkomligt klart att samma krafter
används i både vit och svart magi. Motivet hos användaren avgör om det är gott eller ont. Det är
alltid upphovsmannens tanke som skapar antingen vit magi eller svart magi. Som er poet säger:"
Det finns vare sig gott eller ont, men det är vår tanke som gör det så".
God eller vit magi utförs med kunskapen och hjälpen från ljusets änglar. Vit magi är en ritual
som utförs av en god människa, en ljusets människa som verkar från sitt hjärtcentra. Hon är
kärleksfull. Hon försöker inte tvinga igenom sin egen vilja. Hon söker ingenting för egen del, utan
arbetar osjälviskt för de mångas bästa. I den nya tidsåldern kommer många grupper att bildas runt
om i världen, för att arbeta med det vita ljuset. Att arbeta i en sådan grupp fordrar en anda av
osjälviskt tjänande och hängivenhet, vilket förenar den som tjänar med ljusets makter. Men den
som vill arbeta enbart för sig själv eller vill att allting skall ske efter hans vilja, är förbunden med
de negativa krafterna. Den vita brodern tänker inte på sig själv utan vill, genom kärlek och ljus,
välsigna och höja alla människor till ett högre tillstånd. Utan reservation ger han eller hon från
djupet av sitt väsen. Detta osjälviska givande skiljer den vita magin från den mörka.
Kära barn, vi lämnar er med denna tanke. Försök att varje dag rikta goda tankar, vänliga tankar
ut i världen. Det är så enkelt. Den sanna Kristusmänniskans liv är en positiv kraft som kan beröra
alla människor. I samma grad som du ger ut goda tankar, drar du till dig de goda krafterna. Du når
ljuset och andligt liv och därmed bygger du själens gyllene tempel.
Byggandet eller utvecklingen av den högre mentala kroppen, genom vilken Kristus inom oss
kan och kommer att verka, är beroende av dina vanemässiga tankar. Föreställ dig hur du kommer
till jorden som ett litet spädbarn för att utveckla Guds Sons egenskaper. Men du arbetar inte bara
för dig själv. Samtidigt hjälper du alla människor att utvecklas och se fram emot det stora ljuset,
till lycka och förlossning. Härmed menas deras räddning från den lägre materiens mörker och
återvändandet till friheten i solvärlden, Kristus kungarike.
Du ser ut i världen och det råder kaos i många länder. Du känner rädsla. Du känner oro. Du får
inte vara ängslig eller rädd. Vi ser inte ett nytt världskrig, eller en utplånande naturkatastrof, men
vi ser denna ständiga kamp inom mäns och kvinnors hjärtan, tillsammans med en mycket stor
längtan till det goda, till ljus. Se inte pessimistiskt på förhållandena i världen just nu, utan arbeta
och arbeta och arbeta återigen från ditt innersta för att sända ut budskapet om Ljusets Brödraskap.
Vi menar inte genom ord. Vi menar genom att sända ut strålar av ljus. Sänd ut budskapet till hela
världen: Det skall bli ljus, och alla människor skall höjas genom ljusets kraft. Detta är en tid av
förberedelse. Många upplysta själar, som skall arbeta öppet med vanliga människor, kommer att
inkarnera. Det skall bli, det du kanske beskriver som en andra ankomst av solens mästare, eller
logos utsända, klädda i mänskliga kroppar. An en gång skall de vandra och tala med människorna
på jorden.
Sett inn passende illustrasjon
7
KLAR VISION.
Oh, Stora Vita Ande, må blindheten falla från Dina barns ögon Så att de kan se skaran av
stora lärare och ängla varelser omkring sig. Må de känna tro och tillit till sanningen om andens
eviga liv
Må närvaron av Kris tusan den som lyser genom den älskade Sonens personlighet, välsigna
var och en i denna andens helgedom. vi tackar Dig Oh Herre, för välsignelsen.
Amen.
Älskade barn, innan vi talar med er om sinnet och det fysiska livet vill vi återigen påminna er
om bönen. Må våra ögon öppnas för himlens härlighet. När vi talar om himlen talar vi inte om
någon fantasiföreställning. Vi talar om något verkligt. Den enda verklighet man någonsin kan
finna, livets realitet i Gud, i ande. Det är därför vii början av vårt tal drar er uppmärksamhet och er
vision till den himmelska världens härlighet.
Vi som kommer från andevärlden kan tala med auktoritet därför att vi lever i anden liksom
alla Kristus lärljungar. Han, hela mänsklighetens lärare, lever fjärran ifrån det fysiska livets oväsen
och disharmoni. Vi beskriver alltså för er andens gyllene värld där allt är harmoniskt och vackert.
Detta liv i den himmelska världen står öppet för varje jordisk själ. Ringa eller okunnig betyder
ingenting. Genom längtan och genom att tjäna sina medmänniskor har själen tillträde till denna
Guds gyllene värld. Det är mycket viktigt för er att förstå det här och att upprätta detta ideal i era
hjärtan. Ert jordeliv drar er nedåt, er kropp begränsar och stänger in er inom de fem sinnena. Men
vi påminner er om att dessa fem sinnen bara är en del av de sinnen människan har till sitt
förfogande. Andra sinnen som kommer att uppenbara den himmelska världen för henne, utvecklas
sakta inom hennes själ under denna tidsålder.
Under tidens gång kommer själen och anden att förenas och bli en enhet. Nu är anden högre än
själen, men egentligen är själen klädnaden, andens kropp och är byggd av den eter som är närmast
och omger vårt fysiska liv. Under meditation har ni fått veta att ni kan utvidga dessa fysiska sinnen
till den högre etern. Ni kan absorbera er egen andes kraft så att den stimulerar själssinnena och gör
det möjligt för dem att föra vidare ett medvetande om högre, eller himmelska ting till den fysiska
hjärnan. Ni ser med andens ögon. Ni ser med er ande och upplevelsen därav reflekteras vidare till
den fysiska hjärnan. På detta vis är det. Den fysiska hjärnan är mottagaren, eller återspeglingen av
andens sinnen, när själen är tillräckligt utvecklad för att förnimma den himmelska världens finare
vibrationer.
Vi vill att ni skall förstå att varje sinne har sin andliga motsvarighet. Det finns andlig vision,
andlig smak, andlig hörsel, andligt luktsinne och ett andligt sinne för känsel. När alla dessa sinnen
är fullt utvecklade bringas ett sjätte sinne i funktion hos mänskligheten i den nya tidsåldern. Det är
inte lätt för oss att i ord exakt beskriva vad detta sjätte sinne är, men vi vill förklara det på detta
sätt. När ni lär er att befria er från det jordiska livets tyngd och från er jordiska kropp samt
begränsningen av det jordiska sinnet, kan ni höja er. Ni kan höja er till ett viktlöst tillstånd över det
jordiska planet och fullt medvetet nå den himmelska världen. Detta är det medvetandetillstånd som
alltid uppnåtts av de heliga, under alla tidsåldrar, ett förhöjt medvetande, som inte bara beskrivits i
era heliga skrifter, utan också i alla världens heliga skrifter.
En del av er minns kanske det första instrument som gjorde det möjligt för människan att höra
ljudvågor i etern. Numera finns det instrument som inte bara överför ljudvågor i etern från
avlägsna platser utan också överför ljudvågorna till utsökt och vacker musik. Det finns även
underbara ljudvågor, himmelska ljudvågor som det mänskliga instrumentet så småningom kommer
att kunna registrera. Aven ljusvågor skall kunna registreras genom människans eget instrument -
inte genom ett tekniskt instrument utan genom hennes egen själ och hjärna. Ni förstår att inom
varje levande man eller kvinna finns det inbyggt mottagningscentra som ännu så länge är
oanvända hos de flesta.
Tillsammans med utforskandet av rymden sker också en förändring i människans medvetande
om liv och aktivitet i de finare sfärerna som omger henne. Aven nu finns det belägg, på många
håll, om denna förändring. Det verkar som om vissa människor har ett sjätte sinne eller en
medfödd förmåga att se in i andevärlden, den inre världen. Ni har själva erfarit det glimtvis och ni
kommer att uppleva det mer och mer när ni lär er se livets sanna värde. Med detta menar vi att ni
lär er dra tillbaka er uppmärksamhet från världsliga ting och gå in i tystnaden, Guds tystnad.
Varje man, kvinna och barn har inom sin egen själ, förmågan att ta emot förnimmelse av
skönhet och förnimmelse av himmelska ting från högre plan. Men inte bara från himmelska plan
utan också förnimmelser från andra människor, andra livstillstånd. Vi upprepar:
Gud har inplanterat inom människans egen själ ett underbart instrument en mottagare.
Vi talar ofta om meditation därför att vi vet att själen genom sann, djup meditation berör
sanningen och lär sig samtidigt att utveckla de finare sinnena. Vi sade tidigare att vissa människor
är födda med dessa inre sinnen väckta. Det beror på att själen har förtjänat denna möjlighet genom
sitt tidigare sätt att tänka och handla. Man kan säga att det är hennes karma. Det är kanske så att
han eller hon i tidigare liv lärt sig i någon mysterieskola.
Vi vill påminna er om att de elever som accepterats till undervisning i mysterieskolorna först
fick lära sig reglerna eller lagarna som styr fysiskt liv. De lärde sig att det är grundläggande för
kandidaten, på den andliga vägen, att lyda det fysiska livets lagar.
Exempelvis började varje elev; som inträdde i Brödraskapets mysterieskola, sina studier med
att disciplinera och rena den fysiska kroppen. Han lärde sig att äta ren föda. Han lärde sig att aldrig
tillfoga djuren grymhet och lidande. Han undervisades om vitaliteten och livskraften i luften prana, som våra bröder i Indien kallar det - och sättet att andas in luftens livskraft. Han lärde sig
om elementet vatten och dess renande egenskaper; inte bara för den fysiska kroppen utan också för
psyket och därför gjorde lärljungen en ritual av sin dagliga tvagning.
Han lärde sig att dra till sig kraft från jorden och hur han medvetet skulle absorbera solens
livgivande strålar in i sin varelse. Med andra ord, han undervisades om hur han kunde bli renad,
återupplivad och stärkt genom att bringas i samklang med elementen. De forntida folken odlade
sin föda med kunskap och förstod inte bara de fysiska lagarna utan också de andliga. De gav inte
jorden konstgjorda ämnen, utan odlade sin jord på ett naturligt sätt. De kallade ned det Stora Vita
Ljuset till jorden, detta underbara ljus som är kärlek, för att stimulera livet i jorden och nära och
stärka dess växtkraft.
När människan lärt sig att använda alla dessa element i sitt dagliga liv, blir hennes fysiska
kropp renare, lättare och mindre nedtyngd till jorden. Därmed blir det möjligt för anden att få
närmare kontakt med andra varelser, med livets hela stora broderskap, genom sin fysiska kropp.
Ni har alla andens gåva inom er och det är genom denna ande ni skall lära er att övervinna
döden. På sin utvecklingsväg kommer människan att lära sig att döden bara är en överföring från
en nivå av materia till en högre eter och att det, inom henne, finns kraft att bygga en bro över
vilken hon, fullt medvetet, kan färdas till de högre sfärerna och kommunicera med sina kära, se hur
de lever sitt liv och glädjas med dem i den himmelska trädgårdens skönhet, smaka på den
himmelska frukten, dricka det himmelska vinet och äta det himmelska livets bröd.
Vi lämnar er med vår välsignelse: må frid alltid förbli hos er.
Låt inte materiella och mörka tankar tynga er. Vägra att vara bunden. Skär av banden med
Egypten - det fysiska medvetandet - och höj er i mildhet och kärlek in i Guds armar.
8
LÄMNA DET LÄGRE JAGET.
Låt oss höja oss och stiga upp för berget och från högre medvetandeplan med klar vision
bevittna hur kärleken flödar ut över mänskligheten. Vi ser visdomen leda allt liv uppåt mot ljuset.
Oh, Stora Ande, evig visdom, må vi vistas i Ditt liv och må Din ande bo inom oss.
Amen.
Vi har talat till er vid ett flertal tillfällen om vit magi och om hur mysterieskolornas hemlighet
var kunskapen om hur man kan använda denna magiska kraft, som ligger slumrande inom alla
människor. Så kallade mirakler är yttringar av den vita magin, fastän vi måste tillägga att ingen
invigd är villig att slösa tid och kraft för att tillfredsställa de nyfikna. Bevis för denna magi ges
bara för att välsigna, upprätthålla och hjälpa själar att inse sina gudomliga möjligheter.
I de forna mysterieskolorna undervisades om att ingen själ kunde skynda fram i templet. Det
är verkligen helt omöjligt att rusa in i templet, utan att först ha uppnått en viss grad av andlig
utveckling. Ibland tycks vägen uppför berget vara mycket lång och själar blir trötta och
missmodiga och tror att de aldrig skall nå sitt mål. Vi förstår kroppens, sinnets och själens trötthet,
men vi vet också att det utan tvivel kommer en stärkande och upplyftande nåd, som uppehåller den
trötte vandraren på hans resa.
Kunskap, enbart som en mental insikt, är av ringa värde för själen när den söker inträde till
mysterierna. Det är därför vi uppmuntrar er att ägna tid till meditation och kontemplation.
Nu tror somliga att meditation betyder att sitta stilla och tänka vackra tankar men detta kan i
sig själv inte föra er så långt. Riktigt utförd meditation löser själen från de fysiska sinnenas band
och gör det möjligt för den att höja sig genom de olika livsplanen upp till den högsta topp där
upplysning sker och med detta kommer kunskap. Den själ som övat meditation lär sig att närma
sig visdomens tempel och där, i tystnaden, från lärarna, mottaga den kunskap och den förståelse av
andlig lag han söker. En del kan bara höja sig till en begränsad nivå. De ser skrift, symboler eller
bokstäver i ett språk de inte förstår. Symbolerna och bokstäverna betyder ingenting förrän själen
äger nyckeln, som gör det möjligt för den att tolka symbolerna.
Eleverna i mysterieskolorna får lära sig att nyckeln till att förstå dessa symboler finns i den
gyllene kammaren och den gyllene kammaren är hjärtat, som en del kallar den gyllene lotusen.
Inuti denna gyllene blomma finns nyckeln som öppnar dörren till mysterierna. Du kan läsa många
böcker. Du kan samla fakta. Du kan genomgå ceremonier. Du kan bevittna, även ta del av
underbara ritualer som berör din känslokropp, även stimulera det högre sinnet till en viss grad men ingenting av detta kan av sig själv ge dig kraft att inträda i templet och bringa förståelse för de
inre mysteriernas hemlighet. Allt aspiranten behöver för att inträda i den Stora Vita Lodgen finns
inom honom. På det yttre planet finns det ingen skola som kan ge dig denna kunskap. Den enda
skola som kan ge dig denna värdefulla visdom är livets skola. Du skall lära genom mänskligt liv
och erfarenhet samt relationer på det yttre planet och genom meditation på det inre planet. Den
yttre aktiviteten och inre kontemplationen och meditationen måste gå hand i hand om aspiranten
söker den dolda hemligheten, den gudomliga magin.
I mysterieskolorna blir varje kandidat till slut förd till ett kapell eller ett rum, där det bara finns
en spegel. Han måste vara redo och tillräckligt stark att se sin egen sanna spegelbild. En själ täcks
av så många lager av mänsklig svaghet och självbedrägeri och allt detta måste tas bort tills själen
står helt naken framför sin egen återspegling. För den sanne sökaren kan detta vara ett ögonblick
av gudomlig upplysning. Det är en invigning när allt yttre är avskalat och själen höjs och förenas
med sitt väsens källa.
Nu börjar du kanske förstå varför meditation och det yttre livet måste gå hand i hand. I
meditation blir själen medveten om sanningen och livet måste sedan levas på det vis som
uppenbarats under meditation.
Himlen är ett tillstånd av allenarådande lycka och glädje, som själen kan nå när den förstår den
gudomliga magins kraft. Men denna magi är odefinierbar och kan inte uttryckas med ord, det är
gudomlig essens varmed själen fylls nästan omedvetet. En mästare är naturlig, han är kärlek och
mildhet. En mästare dominerar ingen. Han älskar alla. På detta sätt visar han den gudomliga
magin, den kraft som undanröjer alla hinder, övervinner alla svårigheter, rätar ut det som är
krokigt och bringar frid där det stormar. Mästaren Jesus visade detta när han reste sig i båten och
stillade vågorna. Båten symboliserar själen. Hans närvaro - den gudomliga närvaron - den
gudomliga magin - övervinner känslostormar.
Förstår ni anledningen till varför karma är ett hinder? Karma, mina barn, är olärda läxor. Möt
karma med ett lugnt och stilla sinne. Känn glädje över er karma. Tacka Gud för de möjligheter ni
fått att lära läxor och att göra er av med karma. De är de steg ni tar för att stiga in i den Stora Vita
Lodgen ovan där. All karma man går igenom är inlärda läxor. Men det är viktigt för dig att komma
ihåg att du inte bara ska klara av den, utan också att du ska ha lärt och förstått syftet med läxan.
Om du inte har lärt din läxa, utan bara cirklar runt i periferin, har du bara lagt den på hyllan ett tag
och den återkommer tills läxan ar inlärd.
Är det strängt? Men det är sant och vi försöker visa dig och hjälpa dig därför att vi älskar dig.
Vi är dina bröder. Vi har vandrat samma väg. Vi har möjlighet att färdas långt, långt bortom
jorden, men när vi ser på karma, de hinder läxan placerar framför oss, accepterar vi dem tacksamt.
Detta är vad vi ofta säger acceptera, acceptera, acceptera förhållandena i ditt liv och var tacksam
för de är steg som leder till upplysning och fullkomlig lycka.
Den gudomliga magins hemlighet uppenbaras för dig när du övervunnit och lärt dig styra det
lägre jaget, när du lärt dig att inte hämnas eller bli förbittrad utan manifesterar gudomlig kärlek,
mildhet och vänlighet. Den invigde överlämnar all orättvisa, liten som stor till gudomlig lag. Han
vet att lagens oljepress krossar oliverna och visdomens olja finns kvar. Hårdhet, ofullkomligheter,
svårigheter, orättvisorna i livet mals alla in i Guds press och visdomens rena olja, livets rena vin
återstår.
Den kloke mannen eller kvinnan försöker inte rättfärdiga sig själv utan överlämnar allt i
fullkomligt förtroende till det exakta utarbetandet av Guds lag, kärlekens lag.
Må frid, bestående frid vara med dig. Kom ihåg den milda vägen, det milda svaret. Avstå från
alla krav Ske Din vilja, inte min, Oh Gud.
Mina barn, Mästaren är närvarande. Öppna era hjärtan och tag emot Hans välsignelse. Han
står mitt ibland er, den fullkomlige Guds Son.
Vi knäböjer inför Honom.
9
LÄRA SIG ANVÄNDA DE INRE SINNENA.
Gud vår Fader, i vilken vi lever, rör oss och har vårt varande, må vi bli medvetna om Din
kärlek och visdom. Vi önskar öppna våra ögon så att vi kan vandra framåt in i ljuset, och våra
öron så att vi kan höra andens röst och vara kanaler för Din sannings kraft och utstrålning.
Må Ditt ljus skingra jordens mörker och må Din kärlek bringa frid i människornas hjärtan. Må
fridens ande och stillhet fylla våra hjärtan denna kväll.
Amen.
Nu Vill vi överbringa mer än kärlek till er. Vi vill skänka visdom och en kraft som skall fylla er
varelse med tillförsikt och insikt om det ljus som nu sänds ut till mänskligheten från ljusets
brödraskap. Kom ihåg att, hur svag och obetydlig du än känner dig, kan du bli en kanal för
Kristusljuset. Du har förts till de förhållanden du nu befinner dig i för att tjäna - du skulle inte läsa
dessa ord om det inte vore Så. Du är en tjänare i världen och du måste stå stark och lojal till det du
vet är sanning - att Kristus Stora Vita Ljus är helaren av kroppens och själens sjukdomar. Det kan
hela den fysiska kroppen, det kan skingra mörkret från det så kallade onda. Det bygger upp allt
gott och i denna speciella tid är du kallad av den osynliga skaran till tjänande, till handling.
Vi
hör er fråga: Hur kan jag tjäna? Du måste försöka bli medveten om de osynliga krafter
som ror sig over jordelivet. Du måste träna din kropp och dina högre kroppar så att du blir
medveten om och uppmärksammar flödet av ljus som kommer in i din varelse genom dina
psykiska centra. Du måste lära dig att bli medveten om denna cirkulerande ljusström som ger liv
och kan lysa upp kropp och själ. Den kan stråla ut från dig, riktad av ditt högre jag, för att, överallt
i världen, hela de sjuka till sinne och kropp. Änglarna och de andliga varelserna arbetar genom
mänskliga kanaler för att skapa himlen i människans medvetande. Detta är uråldrig visdom. I den
forna tempelträningen fick män och kvinnor lära sig att bli medvetna om ljusets värld inom själen.
I Egypten användes färgstrålar för att hela både kropp och själ. I den då aktuella tidsåldern
lärde den visa läraren sin elev att tona in till den första stora orsaken - solen; att komma i harmoni
med solen och ljuset, för att utveckla den inställning hos sinnet som varken kan tänka eller skada
något levande väsen. På detta sätt gjorde eleven sig till en kanal, han absorberade solljuset genom
varje center eller chakra, i kroppen och genom chakras nådde han de högre kropparna: genom de
sju chakras till människans sju kroppar.
Överst på de sju livsstrålarna, vari alla varelser har sitt varande, befinner sig de stora
visdomsmästarna och bortom dem ärkeänglarna - skall vi kalla dem änglarna runt tronen? Under
hela livet finner vi dessa sju strålar utstråla från centrat, från hjärtat och från dem utgår ytterligare
sju strålar tills det, bakom det fysiska livets slöja, framträder ett oräkneligt antal varelser från både
människans och naturens evolutionslinje. Vi ser livet hos allt växande manifesteras och
upprätthållas av dessa oräkneliga skarors harmoniska arbete.
Låt oss visualisera solen, ert solsystems centrum, den andliga solen som är osynlig bakom den
fysiska solen, de andliga strålarna flödar ner över mänskligheten. Den blandar, harmoniserar och
väver en strålande regnbåge av färg och skönhet genom hela skapelsen. Det sker på ett mycket
vackert och underbart sätt för att visa människans medvetande dess sanna gudomliga härlighet.
Till slut upplöser sig färgen och skönheten tillbaka till det fullkomliga ljuset, det stora vita ljuset.
Det finns varken slump eller tillfälligheter, utan allt sker genom en fullkomlig lag, under ledning
av höga väsen på toppen av dessa strålar, som genomtränger mänskligheten.
I de forna mysterieskolorna undervisades eleven om färgens påverkan på själen, sinnet och
kroppen samt effekten av doft och ljud. Färg, doft och ljud, det är synd att så få idag inser hur
kraftfullt dessa tre ting påverkar mänskligt liv.
En del svarar på Ljudvibrationer, andra på doft eller färg. En del blir djupt påverkade av färg i
sin omgivning, ibland omedvetet, medan det för andra är harmonisk musik, ljud som får deras själ
att öppnas för solljuset, till solens vita ljus, Kristusljuset. För andra överbringar änglarna och de
som vistas i ljusets land, sitt budskap genom doft, genom luktsinnet. Särskilt vissa mästare
använder doftvibrationer för att ge sig till känna för eleven. Ibland kan du känna doften av rökelse,
eller kanske doften av en ros, och du säger, "Oh, vilken underbar doft, jag undrar var den kommer
ifrån". Faktum är att du tagit emot en stråle, en tanke från en vis själ och detta är ditt speciella sätt
att reagera. Det är inte ditt medvetna sinne utan din själ, som reagerar på denna subtila dragning
mot högre ting. Det kan hända att en diskarnerad ande, någon du älskat, vill sända dig en doft som
gör att du minns, associerar. Kanske ett fält av hö, rosor, violer eller den underbara jorden, våt av
milt regn, eller doft av tall - detta väcker minnen inom dig och detta minne länkar dig med din
kära.
En del undrar över att vi inte misstycker att blommor plockas från sin växtplats. Därför att
blommorna erbjuder sig själva som gåvor till mänskligheten. De små naturandarna som arbetar
med blommorna kommer som budbärare till våra hem och våra andaktsrum. De sänder ut
vibrationer av harmoni, färg och doft som når människans hjärta och berör hennes själ. Vi vill gå
så långt som att säga att vissa av er kanske har tagit emot mer från altarblommornas vibrationer än
från de ord som sagts under en andaktsstund. Blommorna talar och deras vibrationer eller
vibrationerna från de små naturandar som arbetar med dem, kan förmedla, till din själ, det budskap
Gud önskade du skulle ta emot.
I meditation får du lära dig att utveckla själssinnena så att du, genom dessa sinnen, blir
medveten om det inre själslivet. Genom de högre sinnena blir du mer medveten om och
uppmärksam på andens eviga liv.
När det gäller de färgstrålar vi lär oss använda för healing vill vi inte binda er vid någon
dogmatisk undervisning. I andligt liv ser vi en mild harmonisk blandning av alla färger och det är
svårt att skilja dem från varandra. Men vi ser dem ändå som skilda, var och en med sin speciella
influens och verkan. Förstår ni? Det är inte riktigt att säga att en speciell färg alltid kan användas
för samma syfte. Färgen varierar allt efter hur mottaglig eller utvecklad patientens själ är. Färgen
förändras efter behovet eller vibrationen. Vi kan alltså använda från svagt blekblå till djupaste blått
subtilt blandat efter patientens behov och mottaglighet. Vi kan kanske säga att var och en av dessa
färger har sju aspekter som bryts upp återigen till sju, sju, sju... var och en bildar en ny
färgblandning. Alla dessa subtila färg-vibrationer har sitt speciella arbete att utföra på människans
sju kroppar.
Samma sak är det med musik. De sju tonerna i den diatoniska skalans olika kombinationer
skapar, genom sina vibrationer, de sju färgstrålarna, vilka ni kunde se om era ögon vore öppna.
Nästa gång ni lyssnar på musik, se och föreställ er de färger som vissa musikteman skapar. På en
plats där musik framförts eller spelats mycket har det skapats en vibration som hela tiden utgår
därifrån. Musik dröjer sig kvar långt efter att ljudet dött bort. Musiken som spelas i denna Lodge
hjälper därför till att skapa den vibration vi tycker så mycket om - helande, stimulerande och
livgivande för den själ som kommer till Lodgen.
Viss modern musik verkar ha en upplösande effekt, men tänk på att sådana toner har sitt
speciella arbete att utföra genom att bryta ner vissa mentala tillstånd, vissa former. Kom ihåg att
det måste röj as upp såväl som byggas. Detta är något att tänka på i livet i allmänhet. Lär er att se
det goda även i det destruktiva. Inse att det är en reningsprocess för att förbereda nästa steg. Det
måste ofta rivas ned innan det kan återskapas.
Musik har sitt ursprung i konstens kreativa sfärer och styrs genom kompositörens högre sinne.
Fastän han inte inser det inspireras kompositören av de höga änglar som ansvarar för skapande av
skönhet i form och andligt liv till människan på jorden.
En av de underbaraste upplevelser själen kan erfara, efter att ha lämnat sitt jordiska tillstånd
och vaknat i sitt sanna hem i andevärlden, är färgernas skönhet. Alla älskar ni en blommande
trädgård. Ni ser på blommorna och förundras över deras färg och form. De färger ni ser är
ingenting jämfört med blommorna i den osynliga världen. Det finns faktiskt färger i andevärlden
som ni inte har en aning om.
Sådan färg härrör från åskådarens andliga harmoni. Den som ser de himmelska färgernas
skönhet gör det därför att han eller hon blivit ett med Guds vita ljus, fokuspunkten för allt ljus och
inom detta vita ljus treenigheten, basen för allt liv.
Ni kan bära med er färger från er värld. Ni är klädda i färger. Era tankar och känslor skapar de
färger ni bär. Josefs bröder försökte ta ifrån honom hans mångfärgade klädnad. Men en människa
kan inte ta ifrån någon denna mångfärgade dräkt. Var och en är klädd i sin speciella dräkt.
Färgerna uppstår av tankar och tal, känslor och längtan. De sträcker sig från grova, brutala färger
till de finaste, himmelska nyanser, vilka utmärker den gudomliga kroppen, eller för att vara
korrekt, formar den gudomliga kroppen och därmed bekläder Guds sanna barns ande.
Denna klädnad har också sin egen doft. Varje färg bär en tydlig doft. Mästarna och de äldre
bröderna kan med säkerhet minnas aurans doft, även på avstånd. Auran innehåller dessutom ljud.
Auran kan sända ut vackra harmonier, eller utsända vibrationer som liknar ett våldsamt
musikstycke - eller kanske ordet oväsen vore bättre att använda här.
Föreställ er en stor skara män och kvinnor samlade i den himmelska världen. Varje själ tillför
sin del av harmoni och ljud. På detta vis kan du kanske föreställa dig något av den musik som en
samling strålande själar kan skapa. Sträva efter att leva lite närmare dessa andliga verkligheter och
du skall finna att detta medvetande inte hindrar dig från dina jordiska plikter. Tvärtom, när du
närmar dig Gud och harmonin på de himmelska platserna, ökar din möjlighet att tjäna dina
medmänniskor på ett praktiskt sätt.
Evt sett inn ill.
10
MEDITATION ÄR EN VÅG AV
TJÄNANDE.
Kära bröder; vi kommer till er bedjande om att var och en må införliva ljuset; att hela
församlingens aura må renas, så att den kan ta emot strålarna av liv och sanning, inte bara höra
orden utan också hörsamma budskapet i hjärtat.
Amen.
Det är svårt för er, medan ni lever på ett plan som är begränsat av tid och rum att förstå vad vi
menar när vi säger; det finns inte någon tid. När ni kan höja er över det jordiska sinnets plan i
meditation eller i anden, till Kristus-medvetandets plan, kan ni för ett ögonblick inse er enhet med
livets helhet och förstå betydelsen av det eviga "nuet". Ni berör då er förståelse av kosmiskt
medvetande.
Hela syftet med din meditation bör vara - kärlek till och enhet med Gud, ditt väsens källa. Du
begär ingenting för egen del, intet som skall förhöja dina egna förmågor eller glorifiera dig. Du har
bara en tanke, ett syfte, vilket är att vörda den Älskade; att komma närmare, att införlivas med och
bli en del av den Älskade. Vad är "den Älskade?" Det är Gud, vilket är universellt liv i alla dess
manifestationer. I din meditation blir du medvetet en enhet med universellt liv. Det är som dina
österländska lärare säger dig, som när daggdroppen blir en del av havet.
För en del västerlänningar är tanken om en förening motbjudande. Västerlänningen klamrar sig
fast vid tanken om individualitet och att utveckla sin personlighet. Men när själen fylls av kärlek
till sin Skapare, söker den inte längre sin egen framgång utan tvärtom osjälviskhet, mildhet,
försakelse dessa är själskvalitéer hos den som i sanning börjat gå meditationens väg - egenskaper
du känner igen hos Jesus, Krishna, Buddha och alla stora världslärare.
Meditationens väg är en väg av osjälvisk hängivenhet till det Enda Varandet, Gud, Den
Fullkomlige. Sök inte efter vare sig psykisk förmåga eller psykisk utveckling genom meditationen.
Dessa förmågor kommer kanske, men psykisk kraft är vist nog tillbakahållen i vissa inkarnationer,
därför att själens karma kan göra det farligt för henne att utvecklas psykiskt innan hon uppnått
andlig upplysning. Låt ditt syfte vara en enkel och naturlig tillgivenhet för den Stora Vita Anden,
den Älskade, istället för att söka psykisk förmåga.
Du känner till att du äger vissa centra av nervkraft i din kropp vilka kallas "chakras". Du vet
också att hos de flesta människor är dessa nervcentra inte väckta, utan går på sparlåga, men att de
kan bli levande genom vissa åtgärder. I den meditationsmetod vi undervisar om, visar vi ett sätt
varigenom du själv kan väcka det sanna andliga liv som finns inom dig. En helare kan hjälpa en
patient. En lärare kan undervisa en elev. Men patienten eller eleven måste också arbeta på egen
hand. Meditationens väg måste följas troget för det kan ta år, en hel livstid eller faktiskt ett antal
livstider för eleven att nå det lysande målet. Du kan inte påskynda processen. Det är nödvändigt att
tålmodigt fortsätta att fortsätta. Du kan slösa bort mycket tid om du inte är förtrogen med det
verkliga syftet med ditt arbete, vilket i sanning är en medveten förening med Gud, varifrån du är
kommen.
En ständig medvetenhet om själens verkliga ursprung, att alltid vara medveten om relationen
med Gud, är mycket viktigt. Den människa som känner kärlek och som är medveten om Guds
allomslutande kärlek som manifesteras överallt, når på ett naturligt sätt målet, en medveten
förening med Gud, med universell Ande, även om hon inte utövar någon speciell meditationsform.
En insikt som denna kommer ibland glimtvis och ibland utan att man sökt det. För somliga kan
detta tyckas vara ett mål som är fjärran och avlägset. Men om din strävan förblir ren och du är
kärleksfull mot dina medmänniskor, kan du någon gång i ditt liv bli välsignad och bli upplyst
genom medveten förening mellan dig/individen och den universella Anden. Vare sig du vet det
eller ej, om du tror eller inte tror, så färdas alla själar under detta liv mot förening med Gud. När
du utvecklas, både genom meditation och genom att ständigt tillämpa kärlek i ditt liv; genom
vänlighet och tjänande, kommer du att utveckla ett andligt liv inom dig, som skall göra det möjligt
för dig att klara av det som sker i ditt liv. Du blir herre över dig själv på alla nivåer av ditt varande.
När du mediterar höjs du till ett högre plan än det i vilket du normalt fungerar och på detta plan
befinner du dig utanför tidens begränsning. Kanske minns du tidigare erfarenheter. På detta
medvetandeplan kan du också beröra sanningens hjärta. Din utveckling står klar för dig och du
minns dåtid, nutid och framtid och alla är ett. Du har vetskap om evigheten.
För att nå detta medvetande fordras långvarig övning och ståndaktighet. Att vara hängiven
Gud, hängiven sitt arbete, hjälpa och tjäna sin nästa samt tjäna mänskligheten. Meditation för dig
långt, men förutom meditation måste du också ha ett liv av tjänande och vänlighet, frid och stillhet.
Du kan då inte undgå att tränga igenom jordens dimma och finna sanningen.
När du en gång insett att du är ande börjar utvecklingen och växandet mot full medvetenhet på
varje medvetandeplan. Orden, ögat har inte sett, örat inte hört... det Gud förberett för dem som
älskar honom, är verkligen sanna. Ert begränsade medvetande kan inte förstå denna härlighet. Ni
kan inte heller förstå det omfattande och osynliga liv ni har runt omkring er. Meditation kan hjälpa
er till denna inre vision och insikt. Kom alltid ihåg Gudskärlekens hela visdom och minns de äldre
bröder som har färdats samma väg, den som varje själ måste gå. De förstår och de kommer för att
ge hjälp på vägen som leder till andlig insikt, upplysning och förening med Gud.
11
OMVANDLA DEN OÅDLA
METALLEN TILL GULD.
vi höjer vårt medvetande till den Högste, den oändliga Anden, vår Fader-Moder Gud. Må vi
stärkas i ljuset från Hans Son, Kristus, jordens och himmelens fullkomliga människa. Må Hans
skönhet inspirera våra liv och vårt arbete. Hans visdom leda våra liv och vårt arbete och Hans
Kärlek befästa Hans gärningar inom oss, genom oss, till alla levande ting.
Amen.
Vi har talat om aspirantens liv. Mystikerns syfte och mål har alltid varit detsamma genom alla
tider. Varje ras har bröder som är långt utvecklade. Dessa har blivit pionjärer och lärare som de
övriga kunnat följa. Ni har helt säkert läst om medeltidens alkemister som sökte den vises sten,
eller möjligheten att förvandla den oädla metallen till guld. Det sägs att Rosenkorsbröderna kände
denna hemlighet.
Det är säkert sant att själen, under den andliga utvecklingsprocessen, vinner kunskap om
materians beståndsdelar och dess relation till andliga kvalitéer och krafter. För mästaren är det
enkelt att framställa guld. Men ingen mästare skulle ödsla kunskap på att framställa guld till giriga
människor och säkert inte för egen del. Han behöver det inte, men om det tjänade något gott
ändamål skulle han med lätthet kunna skapa guld för samhällets behov. Denna förvandling av
grundämnet till guld är verkligen en symbol som gömmer den djupare sanningen om
omvandlingen av människans natur från världslig till andlig.
Livets mening är denna gradvisa förändring av de fysiska sinnena, av den materiella
människan, till helgonet, till den andliga varelsen. Det är omvandlingen av den lägre naturens bly,
till det högre, andliga jagets guld. Den enda vägen till detta mål, som vi känner till, är sann
meditation. För er i den brådskande västerländska världen är det en svår uppgift, därför att ni är
inriktade på handling. Österländskt tänkande, österlänningens sätt att leva är mer kontemplativt
och stilla. I den västerländska världen är dragningen till det materiella så stark att du finner det
svårt att, även i ditt eget hem, finna tid att meditera. Ni kommer att bli rikligt belönade mina barn,
om ni innerligt och troget ger er tid varje dag för meditation. Ni kommer också finna att det är till
stor hjälp att meditera i grupp. En del tycker att det är svårare att meditera ensam, därför att de blir
distraherade, inte nödvändigtvis på det fysiska planet utan på de astrala och mentala planen.
Använda mantra, ett ord av kraft, hjälper till att bryta ned sådana distraktioner. Kraften från ljud
och ord, rätt uttalat, genomtränger och skingrar alla oönskade tankeformer och inträngande tankar
och renar därmed den mentala atmosfären.
Du är tillsagd att använda din visualiseringsförmåga för att skapa en bild, en form inom dig, för
att koncentrera din strävan, till hjälp att stilla ditt oroliga jordiska sinne, det lägre sinnet.
Visualisering tillsammans med en kärleksfull strävan, bringar sann gemenskap mellan dig och
Gud. När du mediterar så försök att rikta hela din uppmärksamhet på Gud manifesterad i form.
Försök att föreställa dig eller skapa gestalten av den Fullkomlige, det högsta du kan tänka
dig. Känn den kärlek och styrka som utstrålar från denna underbara gestalt. Ditt eget högre jag
skall manifesteras i den Fullkomlige, det högsta du kan föreställa dig. Det är svårt att uttrycka i ord
ett medvetandetillstånd som inte kan beskrivas, en upplevelse som sker i hjärtat.
I samma mån som du känner kärlek till din nästa, i samma mån som du älskar livet, kommer du
att märka att din aura och ditt hjärtcentra utvidgas till att omfatta allt liv. När alla tankar på jaget
försvinner kommer du att inse den gudomliga hänryckningen, målet för mystiker och helgon i alla
tider. Glädjen sökaren erfar i sann meditation är bortom allt vad den världsliga människan kan
förstå eller vinna av jordiska framgångar och nöjen.
Vi vill göra det fullkomligt klart att du inte uppnår ditt mål genom mental strävan, genom
sinnet, utan bara i din ande, i ditt hjärtas inre helgedom. När du nått detta finner du att
medvetandet utvidgats så att du blir medveten om alla livssfärer. Du inser din enhet med den eviga
Anden och det förflutna, nuvarande och framtiden kommer att vara nu, för du lever i evigheten. Du
kommer att förstå universums hemligheter. Medan du fortfarande lever i kroppen kommer du att
känna skillnaden mellan ditt sanna jag och detta kroppsliga skal. Du har uppnått handlingsfrihet
därför att även om din karma ansätter dig i det fysiska livet har du samtidigt lärt dig hemligheten i
att omvandla din karma. Du kommer att använda din karmas svårigheter för att leda dig till större
och underbarare tjänande.
Glöm inte betydelsen av jämn och djup andning, därför att när du andas djupt och från ditt
hjärtcentra påverkar du inte bara den fysiska kroppen utan också de subtilare kropparna, speciellt
den mentala och astrala. Både sinnet och känslokroppen kan lugnas genom stilla, långsam andning
och inse att det är det gudomliga livet du andas. Sitt med rak ryggrad, (eftersom kraften går upp
genom kroppens centra), andas sedan långsamt och djupt, andas medvetet in ljus och livskraft.
Stilla och lugnt släpper du taget om andningen och tänker dig den som ljus, ett ljus som kan nå allt
liv. Hela syftet är att välsigna och höja alla livsformer. Om du känner denna gudomliga eld i ditt
hjärta uppenbaras den som kraft. Om du är trött och praktiserar yogaandning, kommer du att känna
dig fylld av vitalitet, du känner ingen trötthet. Den själ som uppnår förening med allt varandes
källa, är mästare över sig själv; över livet och över tiden. När du förstått hur du förblir i samklang
med allt livs källa är den fysiska kroppen pånyttfödd. De som väntar på Herren, skall bli
pånyttfödda.
Ni har hört oss säga förut att den mänskliga kroppen kan liknas vid ett tempel. Inuti detta
tempel finns ett altare på vilket en klar låga brinner. Sök detta altare när du mediterar. Försök att se
det och överlämna dig i ödmjukhet inför detta altarljus inom ditt tempel. Det är du själv som
skapar detta strålande altare med det brinnande ljuset. Det är verkligt, ty det skapas av dig. Det
uppstår inom dig och därigenom ser du det i form av ett altare, strålande av ljus. Det är inte något
du fantiserar, det är något du faktiskt skapar genom din längtan, genom din vilja, genom
koncentration och tankeinriktning. Flamman du ser på altaret tar kanske formen av en ros med en
gnistrande juvel av ljus, lysande i dess mitt. Om du ser denna ros i din meditation, kom ihåg att du
ser ditt eget hjärtcentra. Det kan också visa sig som en ren vit lotus med många kronblad - återigen
reflekteras ditt inre jag. Genom din meditation och längtan öppnas dina chakras, likt blommor i
solljus, i stället för att vara stängda och mörka.
På detta sätt, genom längtan och Guds röst inom dig, skapar du i meditation din egen inre
värld, ditt tempel. Genom själskraft bygger sökaren det tempel han ser. Det skapas genom en
viljeansträngning av den seendes själssubstans och inre Ljus. Astrala atomer är lika verkliga som
fysiska men är formlösa tills de blir formade av sökarens vilja. Var på det klara med att du, i din
meditation, arbetar med Guds substanser, vilka är eviga och i ditt inre centrum har Gud skänkt dig
förmågan att skapa form. Du använder denna förmåga i din meditation för att skapa form på det
inre planet, på det astrala planet och eterplanet. Det skall komma en tid då du kan använda denna
kreativa förmåga även på det fysiska planet. När en utvecklad själ uppnår mästerskap över det
fysiska livet, genom andlig viljekraft, uppnår den mästerskap över den fysiska kroppens atomer.
Dessa atomer renas gradvis, eller som vi säger "omvandlas", så att de släpper jordens mörka
substans. På samma sätt kommer kroppen som du befinner dig i när du lämnar din nuvarande, att
vara av en mycket finare substans, men med samma utseende som din fysiska kropp. Allt efter
som själen utvecklas faller de tyngre atomerna gradvis bort och själen blir "eterisk". Den blir
ständigt vackrare, allt eftersom den höjs till det himmelska kungariket, där allt liv är rent och
fullkomligt.
När du blir kunnig i meditation, känner du ibland en enorm kraft. Om denna kraft inte blir
renad genom hängivelse, kärlek och längtan tenderar den kanske att överväldiga dig. Försök
emellertid att stilla rikta den utåt till världen och tänk med medkänsla på alla lidande. Sänd ut
ljuset till dem. Detta är vad alla invigda i alla tider gör. Alla riktar detta ljus ut i världen. Det är
endast genom att detta ljus oupphörligt sänds ut från dessa invigda och avancerade själar i ljusets
värld som mänskligt liv kan fortgå. Utan detta skulle krig och naturkatastrofer ha överväldigat
mänskligheten. Du kanske inte har tänkt på att, inom dig, liksom i varje man och kvinna, finns
såväl en skapande kraft för det goda, som en stark dragning till det jordiska, mot mörker. Syftet
med människans liv är att hon skall frigöra sig från det jordiska och bemästra materien. Människan
måste höja sig i Herrens hela härlighet och därför har Gud skänkt henne egenskaper som, när de
utvecklats, skall befria från allt lidande och till slut från döden.
Evt illustrasjon
12
VÅGEN TILL DE INRE
MYSTERIERNA.
Vi åkallar i ödmjukhet välsignelsen från den Högste, helig och välsignad Treenighet, allt
varandets källa. Vi ber, 0 Fader-Moder-Son, att vi må äga Din ande i våra hjärtan och att vårt
medvetande skall höjas till ljusets och sanningens källa och att vi kan hålla sann gemenskap ande
med ande och med änglarna; att vi må känna vår enhet med allt liv på jorden och i himlen. Må
visdom och förståelse välsigna varje själ.
Amen.
Många försöker bli invigda i hemligheter. De söker det mystiska, den ockulta sanningen
bortom den vanliga människans syn och kunskap. De söker genom att tillhöra hemliga sällskap
eller genom mycket läsande eller annan intellektuell strävan. Nyckeln till all kunskap finner man
endast genom att vara i samklang med den Gudomliga Anden. Det är anden inom oss som
förvaltar hemligheten i all visdom och till dess att anden berörs och utvecklas genom själens egen
längtan och vilja, förblir mysterierna dolda och hemliga. De förblir dolda tills anden väcks och
själen höjs till visdomssalarna, till platsen för gudomlig upplysning.
Faktum är att det inte finns några hemligheter, därför att du äger all kunskap inom dig. Denna
inre kunskap och kraft måste förbli dold och hemlig tills själen når en viss grad av förståelse av
andlig lag, så att den utvecklade förmågan används på ett klokt sätt. I mysterieskolorna gavs
undervisningen gradvis till dem som var redo och kandidaten fick hjälp att höja sitt medvetande
genom ledning och kärlek av de äldre bröderna i dessa skolor.
Föreställ dig hur du skulle känna om du just nu kunde gå in i visdomens tempel i den inre
världen och få undervisning om dessa hemligheter. När du blivit förd till salen för visdom och
undervisning kunde du välja att studera musik, konst, litteratur, vetenskap, healing, religion,
forntida civilisationer, astronomi, astrologi - all denna kunskap skulle vara öppen för dig. Till en
viss grad kan detta ske medan ni ar på jorden, men på jorden tycks det alltid finnas ett dis som
fördunklar den större härligheten. I vår undervisning försöker vi att beröra, inte bara era sinnen,
utan också era hjärtan, så att visdom och förståelse kan öppna hjärtats sinne, (hjärtats inre
kammare) så att ni i era hjärtan må bli medvetna om det eviga livets allomslutande kärlek och
skönhet. Vi försöker hjälpa er förstå att det andliga livet genomtränger det fysiska - att det inte
finns något "här" eller "ovan där", så som ni tror, utan att allt är ett evigt liv. Det finns inga gränser
mellan materien och andevärlden, utan dessa världar är integrerade. Ni är iklädda en "tät" klädnad
och ändå lever ni i en värld av ljus, i sällskap, om ni så vill, med väsen av stor skönhet och visdom.
Dessa varelser är inte bara vackra till utseendet, utan de har också vacker karaktär, därför att deras
medvetande har öppnats till fullo för den inre kunskapen och visdomen.
Det är inte genom intellektuellt tänkande man får kontakt med dem i ljusets värld, inte heller
genom solar plexus utan i hjärtat. Genom solar plexus får man kontakt med känslor, önskningar och begär. Från strupen och pannan får man kontakt med det mentala planet. Men från hjärtat kan
du nå bortom allt detta och gå direkt till sanningens centrum. Därför var mystiker ofta ödmjuka,
hårt arbetande män och kvinnor. De hade varken tid eller möjlighet till stor mental verksamhet,
men de älskade sin Skapare, älskade allt på ett vackert och milt sätt. De älskade allt liv och genom
denna kärlek närmade de sig Gud, den högste anden, Kristus, Sonen. Då ägde de gudomlig
visdom.
Den säkraste vägen till mysteriernas centrum är att utöva kärlek, att efterlikna Jesus Kristus
ande. Om du mediterar över kärlek och över den kärleksfulla närvaron av Mästaren, kommer du att
absorbera Kristusväsendets gyllene ljus i ditt hjärta och bli gradvis förändrad. Du kommer att veta
vad som menas med att vara lycklig, att vara fylld av frid.
Från livets begynnelse, när Kristus-anden döpte jorden, bringade liv till denna jord, har
människan alltid ägt kunskap, men den har varit gömd, täckt av många lager jordiskhet. Den
forntida visdomen som ar grunden för all religion, kom till människan i början av cykeln med dem
som vi kallar Gud-människor eller Sol-människor, ljusets bröder, som kom till jorden fjärran ifrån.
De förde med sig visdom till en ung mänsklighet, rena i anden. De undervisade dem om Guds lag
och ett sätt att leva som skulle leda dem genom den fysiska materiens bundenhet, tillbaka till Gud,
som Gudsmedvetna varelser, män och kvinnor av Gud.
Sedan jorden blev befolkad har den passerat tidsåldrar av varierande medvetenhet. Gyllene
tidsåldrar har kommit och gått allteftersom en ny 6ch ung ras föddes och gradvis växte upp till
Kristusmedvetande. Idag är den mänskliga rasen inte så utvecklad, men den skall bli gyllene igen
när den hemliga kraften inom människan har blivit förlöst och jordens vibration därigenom har
höjts. Människan äger inom sig hemligheten om gott och ont. Just nu verkar det som om
mänskligheten svarar mer på dragningen från det onda eller negativa aspekten och det måste
komma en stimulering av ljuset och kärleken i hennes hjärta. När det sker återhämtar hon sig från
själviskhet och övervinner dragningen nedåt och då skall hela världen förändras.
De varelser vi beskrivit är av sällsynt skönhet, de är fortfarande med dig, fast inte i fysisk form.
Du känner svagt deras influens när du mediterar. Du blir i ökande grad medveten om dem när du
mediterar regelbundet. Dessa bröder, som är ditt livs mästare, vakar över dig och ditt andliga goda.
De älskar dig, de kommer alltid om du ger det rätta lösenordet.
Nu vill du säga, "tala om lösenordet för oss, White Eagle". Det är en av de saker som de forna
mysterieskolorna undervisade om. Ännu viktigare än något uttalat ord är vad som sägs från hjärtat.
Det sanna lösenordet kommer från hjärtat. Ni kan inte komma in i visdomshallarna om ni inte klart
uttalar detta lösenord, - och det är en vibration av rent och sant broderskap. Det är den rena
fullkomliga brödraskaps-själens livs vibration. Men, mina barn, ni lär er att använda ordet i era
vardagliga mänskliga kontakter - i hemmet, på kontoret, i ert dagliga tjänande. Varhelst du är och
vilken din uppgift än är, så får du möjlighet att lära lösenordet. Med andra ord, om du lever på rätt
sätt tonar du in till den oändliga kärleken och visdomen och överför den till det dagliga livet med
varje ord och handling.
Du kan utstråla lösenordet även när du utför de enklaste sysslor och när du vänligt och
samvetsgrant tänker på din nästas behov. När du inte rusar förbi eller stänger dina öron för den
maning som säger, gör detta, det är vänligt, det är till hjälp. Var omtänksam mot den trötta och
utarbetade kvinnan. Var vänlig mot den sörjande och bedrövade mannen. Att lära lösenordet
betyder att alltid vara vaken för Guds Sons ande. När du kan handla och tänka så påbörjar du en
vibration i din själ som tonar genom de andliga livssfärerna. Det är en kallelse, ett bud, en
vibration som du ger ut som Mästaren helt säkert tar emot och som omedelbart tonar in dig till
honom. Du är ett med honom och sedan kommer ett ökande flöde av denna inre hemliga magi.
Förståelsen utvidgas då och det kommer kraft att utföra det, som den jordiska människan kallar
mirakel.
Det undervisades om detta i alla forntida mysterieskolor. Det lärs ut idag. Varelser från dessa
forna tider kommer ännu kraftfullare för att hjälpa människan att finna den hemliga ljuskällan
inom sig. Om hon vill ta emot beror på henne själv. Hon kan ta emot - när hon vill. Vi säger att
världen har nått en kritisk punkt - det vet ni alla. Andlig kunskap måste - och skall - flöda över
jorden för att bevara dess jämvikt. Ni har kallats i ljusets tjänst.
13
DEN OMVANDLANDE KRAFTEN.
Älskade bröder, ni har andligen höjts till Guds gyllene värld, där alla tankar på det fysiska och
materiella livet lämnar er, ty nu öppnar ni era hjärtan för kärlekens eviga ande.
Må Kristusljuset lysa genom den älskade Sonens personlighet, välsigna och fylla er med glädje
och tacksamhet.
Amen.
Vi skulle vilja tala till er om den omvandlande kraften som finns inom alla Guds barn, det
gudomliga ljuset som kan transformera deras materialism och göra dem till Guds sanna söner och
döttrar. Vi talar ofta till er om denna sol, om ljuset inom era hjärtan. Ni kommer kanske att bli
trötta på att höra denna sanning om igen, men, mina bröder, det är den enda sanningen i livet. Hela
det fysiska och andliga livets struktur är byggt på denna grund. Det är nödvändigt att ni förstår mer
och mer av Gudsljuset inom er och framför allt som det manifesteras i Hans Son, Kristus, planeten
jordens Herre. Hur kan ni bättre förstå ljuset inom er i ert dagliga liv? Ganska enkelt! Genom att
efterleva Jesus ord - älska varandra. Om man verkligen förstår dessa ord och lever efter dem
skulle det sätta hela världen i strålande ljus, med kraft, med lycka och överflöd.
Vad sker när själen, enkelt och fullt ut lever för att älska och tjäna sina medmänniskor? Denna
själ stärker länken mellan sin ande och det Stora Vita Ljuset, helt och hållet gloriös, kraftfull,
allsmäktig, strålande sol av ljus. Genom kärlek är kontakten mellan själ och Gud upprättad och
ljuset flödar in i själen. Då byggs ljuskroppen upp vilken är den bröllopsklädsel som det talas om i
liknelser. Ingen själ, även om den lämnat det fysiska, kan inträda i det himmelska livet om den inte
är klädd i ljus.
I alla religioner kan du finna instruktioner om hur detta andliga ljus, som slumrar inom varje
människa, kan aktiveras. Hela syftet med det fysiska livet är att utveckla denna kraft genom
kärlek, inte genom någon mental strävan vilket är det misstag många gör i denna mentala tidsålder;
Vattumannens. Därför har grupper som dessa i Lodgen en stor uppgift att fylla i denna tid. Många
människor läser bok efter bok efter bok och deras hjärnor fylls med allt de läser. Men det behövs
något mer, hjärtats visdom och kärlek - ty kärlek är ljus. Din mentala kropp är kanske mycket stark
men om ditt hjärta inte är fyllt av kärlek och av kärleksfullt tjänande kan du inte använda den
kunskap du förvärvat. Du kan inte ens kontrollera den. Den kommer att kontrollera dig. Den
fängslar dig. Det är därför som det enkla ljuset av kärlek i hjärtat är så betydelsefullt i denna tid
därför att utan detta kan den oerhörda kraften i denna mentala tidsålder uppsluka och förstöra
människan. Var inte rädd och ängslig, vi talar om den motarbetande influensen. Vi betonar bara
faran i denna mentala stimulans utan motsvarande godhet i hjärtat och kärleksfull karaktär.
Inom er alla finns möjlighet till andlig tillväxt, att växa tills ni blir lika Mästaren, sade han inte
till er: Det jag gör kommer ni också att göra? Håll alltid detta ideal framför er. Var andligt stark,
bli inte nedslagna. Det är bra att erkänna brister och fel, för ödmjukhet är aspirantens sanna
följeslagare på vägen. Stå med fötterna på jorden, men lyft ditt ansikte mot himlen, för ljuset som
flödar in i dig från ovan skall göra dina steg stadiga och leda dem på den rätta vägen. Ha tillit till
detta gudomliga ljus. Överlämna dig till Gud med ett stilla sinne och ett hjärta fyllt av kärlek. Vi
talar inte om någon dunkel och obegriplig kraft långt borta ifrån dig. Denna gudomliga eld finns
inom dig och när du vänder ditt ansikte mot och öppnar ditt hjärta för solen stimulerar solstrålarna
det gudomliga ljuset inom dig. Arbeta för att låta detta ljus manifesteras inom dig. Ha inte bråttom
utan vänd lugnt och stilla ditt hjärta och sinne till Gud.
Sök och du skall finna. Mästaren menade vad han sade, själen som söker finner alltid. Ibland
finner man svaret omedelbart, ibland kanske man får vänta ett helt liv innan svaret kommer, men
det kommer alltid, för det finns alltid ett svar till det själen söker.
Ibland, när du sover, för din ledare dig till visdomshallarna där du i ditt inre medvetande får
svar på frågorna i ditt hjärta. Anden har förmåga till kontakt med den Högste, med Skaparen, den
mäktiga solen, bortom själen. I andens rike finns varken tid eller rum. Människans ande kan få
kontakt omedelbart. Tyvärr är denna kontakt vanligen bara tillräcklig för att hålla livet flödande i
den fysiska kroppen. Senare, allteftersom själen utvecklas, längtar den mer och mer till det
gudomliga ljuset. Hon kallar och ber om kunskap. Lärare från ljusets sfärer kommer då till denna
själ, eller de kan använda sig av en ännu mer utvecklad själ på jorden för att instruera den yngre
brodern. Själen lär sig Guds visdom genom oräkneliga inkarnationer. Själen behöver lång kontakt
med fysisk materia för att kunna använda sig av ljusets skapande kraft, inplanterad djupt, djupt
inom henne.
Vart tvåtusende år får jorden återigen ett dop genom Kristusljuset, det andliga solljuset. När det
sker sänds Guds söner, de upplysta, de stora själarna, för att hjälpa mänskligheten. Även nu
kommer budbärare för att öka vibrationerna och lyfta mänskligheten, som fallit, så att de står
upprätta, redo att välkomna och känna igen sin Herre, nr han återkommer. Många frågar: skall
Kristus återkomma i samma gestalt som förut? Eller kommer han hemligt att finnas i
människornas hjärtan? Vi säger: både och. Ljuset måste först väckas inom människorna så att de
känner igen den gudomliga Sonen när han kommer. Jesus sade: vaka och bed för ni vet inte dagen
eller timman när Människosonen kommer. Var redo, tjäna, älska.
Tag på ljusets klädnad. Lev ett liv i kärlek och tjänande. Lev ett andligt liv. Lev i medveten
kontakt med andevärlden. Du åsidosätter inte det fysiska planet, utan tvärtom skall ni utföra era
plikter grundligare, mer noggrant och ordningsamt. De bröder som lämnat jorden före er arbetar
med er för Kristus ankomst, men du måste inte bara arbeta i tjänande och kärlek bland dina vänner,
utan också inom din själ. Du måste lära dig att meditera och hålla nattvard med ditt varandes källa.
Tiden är nära när varje man skall vara sin egen präst och varje kvinna sin egen prästinna,
knäböjande framför det inre altaret, för att mottaga dopet av himlens gyllene eld. Då har den nya
gyllene tidsåldern kommit.
Den Allsmäktiges välsignelse, den Stora Vita Anden är med er nu.
* * *
(sett inn det runde WE symbolet her)
om White Eagle Lodge
Den svenska Lodgen tillhör den engelska Orden, The White Eagle Lodge, som är ett världsomfattande
andligt brödraskap (dagens mysterie skola.) White Eagle Lodge bildades 1936 av en ljusgestalt, som bär det
symboliska namnet White Eagle (Vita Ornen, en mästargestalt) han är budbärare för det Vita Brödraskapet. I
Bibeln hänvisas till dessa själar med följande ord: "Deras kläder äro tvättade renare än snö, i lammets blod."
Vita Örnen grundlade Lodgens arbete och undervisade, under mer än 40 år, genom sitt jordiska instrument
Grace Cooke. Hans personlighet är mild, hans ord och handling har bevisat att Gud är kärlek. Den Vita Örnen
är också Johannes sigill, Jesus älskade lärjunge, som har fått i uppgift (sedan 2000 år tillbaka) av sin Mästare
att bilda (hemliga) esoteriska brödraskap.
Den vita örnen symboliserar den rena människosjälen som höjer sig till Gud, likt örnen som flyger mot
solen.
För ytterligare böcker och information se hemsida: www.white-eagle.org.se
Denna bok är den tredje i serien Andlig Utveckling.
Andra White Eagle böcker översatta till svensk:
Den Mystiska Visdomen
Själens Väg
Gyllene Skörd
Det Stilla Sinnet
Hela Dig Själv
Morgon Ljus
Juvelen i Lotusen
Download