Projektresultat - Högskolan i Skövde

advertisement
PROJEKTAVTAL
avseende
PROJEKTET
[Projektnamn]
daterat
[avtalsdatum]
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
BAKGRUND ....................................................................................................................................... 3
2
DEFINITIONER .................................................................................................................................. 3
3
PARTERNAS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR...................................................................................... 4
4
PROJEKTSTYRNING ........................................................................................................................ 5
5
FINANSIERING .................................................................................................................................. 5
6
KONFIDENTIALITET.......................................................................................................................... 6
7
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ....................................................................................................... 7
8
NYTTJANDERÄTT ............................................................................................................................. 8
9
OPTION ATT FÖRVÄRVA PROJEKTRESULTAT, M.M. ................................................................... 9
10
PUBLICERING ................................................................................................................................. 10
11
FÖRSENING OCH FORCE MAJEURE............................................................................................ 11
12
AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE ................................................................................................... 11
13
INGEN JURIDISK PERSON............................................................................................................. 12
14
MEDDELANDEN .............................................................................................................................. 12
15
FULLSTÄNDIG REGLERING ........................................................................................................... 13
16
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG ........................................................................................................... 13
17
BESTÄMMELSES OGILTIGHET ..................................................................................................... 13
18
ÖVERLÅTELSE ............................................................................................................................... 13
19
TVISTER .......................................................................................................................................... 13
BILAGOR
BILAGA 1
REPRESENTANTER OCH KONTAKTPERSONER
BILAGA 2
ÅTERRAPPORTERING AV MEDFINANSIERING
Detta projektavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan
(1)
Högskolan i Skövde, 202100-3146, (”Högskolan”),
(2)
Företag 1 + organisationsnummer,
(3)
Företag 2 + organisationsnummer
(4)
Företag 3 + organisationsnummer
(5)
etc…
nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.
1
BAKGRUND
Högskolan har av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
beviljats bidrag för genomförande av projektet [Projektnamn] (”Projektet”), som syftar till att
[formulering om projektets syfte]. Högskolan har även ingått ett avtal med KK-stiftelsen som
syftar till att reglera genomförandet av Projektet och finansieringen av detsamma
(”Huvudavtalet”).
Parterna avser samverka i utförandet av och bidra med finansiering till Projektet och har
därför ingått detta Avtal i syfte att reglera Parternas inbördes förhållanden.
2
DEFINITIONER
I detta Avtal används följande definitioner.
”Bakgrundsrättigheter”
Rättigheter till patent, konstruktioner, tekniskt och kommersiellt know-how samt eventuella
andra immateriella rättigheter, oavsett om dessa är eller kan komma att bli föremål för
immaterialrättsligt skydd, som Part har vid starten av Projektet eller därefter utvecklat
oberoende av Projektet, som Part tillför Projektet för nyttjande av andra Parter och som är
nödvändiga för genomförande av Projektet.
”Enskilt Projektresultat”
Projektresultat som har genererats genom arbete utfört av en Part utan samverkan med
annan Part.
”Gemensamt Projektresultat”
Projektresultat som har genererats genom arbete utfört i samverkan mellan flera Parter.
3
”Konfidentiell Information”
Uppgift som hos Högskolan omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt uppgift hos annan Part avseende all information som Part fått del av från
annan Part inom ramen för Projektet, oavsett form, under förutsättning att (i) sådan
information, om överlämnad skriftligt, vid överlämnandet var markerad som konfidentiell; (ii)
sådan information, om överlämnad muntligt eller visuellt, vid överlämnandet identifierats
som konfidentiell och, vidare, bekräftas som konfidentiell i skrift till den mottagande Parten
inom 15 dagar från överlämnandet; eller (iii) sådan information, om överlämnad i någon
annan form, vid överlämnandet anges i skrift som konfidentiell.
”Koncernföretag”
En juridisk person som enligt aktiebolagslagen (2005:551) ingår i samma koncern som Part
eller utländsk juridisk person som enligt samma lagrum skulle ha ingått i samma koncern
som Part om vederbörande varit svensk juridisk person.
”Projektresultat”
Allt resultat av arbetet inom Projektet. Detta inkluderar men är inte begränsat till alla
immateriella rättigheter såsom uppfinningar, patenterbara eller inte, patent, mönster, knowhow mm, som uppkommer i samband med genomförande av Projektet.
”Publicering”
Publicering och annat offentliggörande av Projektresultat eller andra i Projektet
förekommande uppgifter.
3
PARTERNAS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR
3.1
Parterna åtar sig att efter bästa förmåga genomföra Projektet i enlighet med den
projektbeskrivning som ingår i Huvudavtalet och detta Avtal. Övriga parter förbinder sig att
till Högskolan tillhandahålla information, arbetsinsatser och övrig finansiering i enlighet med
Huvudavtalet för att Högskolan ska kunna fullgöra sina åtaganden mot KK-stiftelsen i
enlighet med detta. Parternas kontaktpersoner framgår av Bilaga 1.
3.2
Part ansvarar själv fullt ut för det arbete denna utför och de åtgärder denna vidtar för
utförandet av Projektet samt för fullgörande av detta Avtal oavsett om detta baseras på
information eller material som erhållits från annan Part. Detta ansvar omfattar men är inte
begränsat till säkerställande av att allt arbete som Part utför i Projektet följer tillämplig lag
och att alla nödvändiga tillstånd och försäkringar innehas.
3.3
Saknar Part erforderlig kompetens eller tid för visst arbete har Part rätt att anlita
underleverantör under förutsättning att övriga Parter skriftligen godkänner detta. Parten
svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget och är skyldig att se till att
underleverantören binds upp till villkor motsvarande dem som gäller enligt detta Avtal.
4
3.4
Part ansvarar inte för skada som uppkommer vid annan Parts användning av information
som lämnats till mottagande Part under genomförandet av Projektet. Part ska dock med
skälig omsorg se till att den information som under Projektets genomförande lämnas till
annan Part är korrekt. Om Part upptäcker eller informeras om att den har lämnat felaktig
information ska denna Part på egen bekostnad omgående vidta rättelse och lämna
korrigerad information till berörd Part.
3.5
I den mån en Part orsakar annan Part skada till följd av brott mot bestämmelse i detta Avtal
är den vållande Parten skyldig att ersätta skadelidande Part för uppkommen direkt skada.
Parts sammanlagda skadeståndsansvar är begränsat till partens andel av den totala
projektbudgeten och ingendera Part ska ansvara för utebliven vinst eller annan indirekt
skada. Dessa ansvarsbegränsningar gäller dock inte om skadan uppkommit genom
skadevållande Parts uppsåt eller grova vårdslöshet.
3.6
Part ska se till att detta avsnitt får tillämpning även på de arbetstagare, konsulter och
motsvarande som deltar i Projektet.
4
PROJEKTSTYRNING
4.1
Arbetet i Projektet ska bedrivas och avrapporteras i enlighet med detta Avtal och villkoren i
Huvudavtalet. Av Huvudavtalet framgår Projektets omfattning och inriktning samt dess
kostnads- och tidsramar och arbetsfördelningen Parterna emellan. Av Huvudavtalet framgår
dessutom, av projektplanen, hur projektet ska styras och genomföras.
4.2
Projektarbetet leds av [namn på projektledare] [och ev. ytterligare projektledare], som av
Högskolan utsetts till Projektledare för projektet.
4.3
Projektledaren ansvarar därutöver för att

koordinera genomförandet av projektet,

se till att projektet genomförs i enlighet med Projektbeskrivningen,

avrapportering av Projektet sker till Högskolans ledning, speciellt avseende avsteg
från Projektplanen,

framtagning av underlag för uppföljning av Projektet, såväl materiellt som finansiellt,

återrapportering till KK-stiftelsen sker, och

rekvisition av medel sker i enlighet med Huvudavtalet.
5
FINANSIERING
5.1
Parternas åtaganden avseende finansiering framgår av Huvudavtalet.
5
5.2
Återrapportering av Parternas faktiska kostnader och finansiering till Projektet ska ske
årsvis (kalenderår) till Högskolan i enlighet med Bilaga 2. Återrapporteringen ska ske årsvis
och ska vara Högskolan till handa senast den 14 februari varje år. Parterna skall i sin
bokföring eller projektredovisning särredovisa i Projektet nedlagda kostnader. KK-stiftelsen
äger rätt att begära redovisning avseende kostnader relaterade till Projektet. Kostnader för
framtagande av sådan redovisning ska bäras av respektive Part.
5.3
Vid väsentligt förändrade förutsättningar för Parts deltagande i Projektet, kan Part justera
sitt åtagande avseende finansiering. Sådan justering ska meddelas Projektledaren senast
sex månader innan förändringen kan äga rum. Vid justering av en Parts åtaganden ska
övriga Parter i god tro förhandla för att i möjligaste mån försöka omfördela de åtaganden
som frånträtts.
6
KONFIDENTIALITET
Åtagande om konfidentialitet
6.1
Parterna ska under Projektets gång och därefter under fem år behandla all Konfidentiell
Information konfidentiellt samt med skälig omsorg se till att annan Parts Konfidentiella
Information hanteras med åtminstone motsvarande försiktighet som den egna
Konfidentiella Informationen.
6.2
Part som mottagit Konfidentiell Information (”Mottagande Part”) från annan Part
(”Överlämnande Part”) ska se till att endast de anställda och uppdragstagare hos
Mottagande Part som för sitt arbete, sitt uppdrag eller sin verksamhet inom Projektet har
behov av Konfidentiell Information, ska få del av denna. Part ska också se till att dessa
personer binds av sekretesskyldigheter motsvarande dem som finns i detta Avtal, samt i
övrigt vidta sådana åtgärder som skäligen erfordras för att Konfidentiell Information inte
obehörigen ska spridas till tredje man.
6.3
Skriftlig information eller annan dokumentation som innehåller eller utgör Sekretessbelagda
Uppgifter ska på Överlämnande Parts begäran returneras vid Projektets upphörande,
såvida inte annat följer av vad som nedan sägs om rätt att nyttja Bakgrundsrättigheter eller
av lag.
Undantag från konfidentialitet
6.4
Utan hinder av vad som sagts ovan, får Mottagande Part till utomstående avslöja
Konfidentiell Information, om

informationen bevisligen redan innehades av Mottagande Part innan Projektet
startade, eller hade tagits fram av Mottagande Part oberoende av detta Projekt,
6

uppgiften erhållits från oberoende tredje man utan restriktioner beträffande rätt att
vidarebefordra den,

uppgiften blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Avtal,

uppgiften enligt skriftligt medgivande från Överlämnande Part får utlämnas till tredje
man,

skyldighet därtill föreligger enligt lag eller domstols beslut, eller

uppgiften är nödvändig för att möjliggöra nyttjande av upplåten Bakgrundsrättighet
samt Enskilt eller Gemensamt Projektresultat såsom anges i detta Avtal, i ett
licensavtal eller i annan överenskommelse mellan Parter.
6.5
Utan hinder av vad ovan sagts får Mottagande Part avslöja Konfidentiell Information till
Koncernföretag, som därvid får använda informationen endast i den utsträckning som
medges för Part enligt detta Avtal, inklusive iakttagande av samma åtaganden avseende
konfidentialitet.
Särskilt om Projektresultat
6.6
Part ska behandla av annan Part genererat Projektresultat som Konfidentiell Information
enligt ovan, med den begränsning som behövs för att

projektresultat ska kunna publiceras enligt punkt 10, och

Part ska kunna utöva sin optionsrätt enligt punkt 9.
7
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
7.1
Äganderätten till Projektresultat tillkommer den eller de Parter som genererar detsamma.
7.2
Enskilt Projektresultat tillkommer ensamt den Part som genererat detta. Ansökan om eller
vidmakthållande av immaterialrättsligt skydd såsom patent eller andra immateriella
rättigheter till Enskilt Projektresultat ska avgöras och kostnaderna bäras ensamt av den Part
som äger Projektresultatet.
7.3
Gemensamt Projektresultat ägs gemensamt av de Parter som genererat detta, var och en
i förhållande till sin insats. Om det inte är möjligt att identifiera enskilda samägande Parters
andelar i Gemensamt Projektresultat ska var och en äga lika delar i det Gemensamma
Projektresultatet. Parterna kan överenskomma om annan fördelning av äganderätten i
separat avtal.
7.4
Ansökan om eller vidmakthållande av immaterialrättsligt skydd såsom patent eller andra
immateriella rättigheter till Gemensamt Projektresultatet ska avgöras och kostnaderna
bäras gemensamt av de Parter som äger Gemensamt Projektresultat i proportion till vardera
Parts ägarandel. De Parter som äger Gemensamt Projektresultat ska ingå ett separat avtal
7
där dessa Parters inbördes förhållanden avseende Projektresultatet klargörs, inklusive i
vems namn och i vilka länder som patent eller annat immateriellt rättsskydd ska sökas samt
hur den det Gemensamma Projektresultatet i övrigt ska förvaltas och hur eventuella intäkter
från licensiering av Projektresultatet ska fördelas. Det står även Parterna fritt att
överenskomma om avsteg från den fördelning av ägandet till patent eller dylikt som stadgas
ovan. Om någon av de samägande Parterna önskar avstå från gemensam ansökan om
patent eller annat immaterialrättsligt skydd, ska denne ändå lämna den medverkan och det
bistånd som skäligen kan krävas för att övriga Parter ska kunna erhålla immaterialrättsligt
skydd.
7.5
Part ska, om denne befarar att användandet av Bakgrundsrättighet eller Projektresultat, gör
eller kan komma att göra intrång i tredje mans immateriella rättighet, omedelbart meddela
berörda Parter härom samt informera Projektledaren.
7.6
Var och en Part svarar själv för att arbetstagares och konsulters eventuella rättigheter till
Projektresultat och Bakgrundsrättigheter respekteras och är skyldig att genom separat avtal
säkerställa att nyttjanderätt till Bakgrundsrättigheter och Projektresultat, eller del däri, kan
upplåtas eller överlåtas i enlighet med detta Avtal.
7.7
I den mån ersättning ska utgå till arbetstagare, konsult eller motsvarande enligt punkt 7.6
ovan, kan ersättningen inte räknas som medfinansiering i Projektet. Inte heller kan offentliga
medel användas till sådan ersättning.
8
NYTTJANDERÄTT
Bakgrundsrättigheter
8.1
Innan påbörjande av Projektet ska Part skriftligen redovisa sina Bakgrundsrättigheter som
en bilaga till avtalet. Part äger rätt att i nämnda bilaga ange begränsningar avseende annars
gällande rätt enligt detta avtal att nyttja Partens Bakgrundsrättigheter. Part ska även
därefter löpande, så långt som möjligt och så snart dessa uppstått, redovisa sådana
Bakgrundsrättigheter som tillkommer efter att avtalet har ingåtts, varvid rätt att begränsa
nyttjanderätt enligt detta avtal gäller även för sådana tillkommande Bakgrundsrättigheter.
8.2
Bakgrundsrättigheter är och förblir bidragande Parts egendom, men får under Avtalets
giltighetstid utan särskild ersättning nyttjas av övriga Parter för genomförande av Projektet.
8.3
Part har rätt att efter begäran och på kommersiellt skäliga villkor erhålla en evig, global,
icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens med rätt att underlicensiera endast till andra
Koncernbolag och underleverantörer, till annan Parts Bakgrundsrättighet. Detta gäller dock
endast om

sådan licens krävs för att begärande Part ska kunna nyttja eget Projektresultat
inom ramen för sin eller sitt Koncernföretags verksamhet, och
8

begäran görs under Avtalets giltighetstid eller inom två (2) år därefter, och

hinder mot sådan licens inte föreligger på grund av meddelat hinder att upplåta
licens enligt punkt 8.1.
Projektresultat
8.4
Parterna ger härmed varandra en kostnadsfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till
Projektresultat i syfte att utföra Projektet.
8.5
Samtliga Parter som äger del i Gemensamt Projektresultat beviljar härmed varandra en
evig, global, kostnadsfri, icke-exklusiv och underlicensierbar licens att nyttja det
Gemensamma Projektresultatet inom ramen för sin eller sitt Koncernföretags verksamhet.
Denna licens gäller även om Part har avstått från att delta i ansökan om immaterialrättsligt
skydd men ger då inte avstående Part rätt till del i ersättning från tredje man för upplåtna
eller överlåtna rättigheter i sådant immaterialrättsligt skydd.
8.6
Part har därutöver rätt att, efter begäran och på skäliga kommersiella villkor, erhålla en evig,
global, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens med rätt att underlicensiera endast till andra
Koncernbolag och underleverantörer, till annan Parts Enskilda eller Gemensamma
Projektresultat för nyttjande inom ramen för sin eller sitt Koncernföretags verksamhet.
8.7
Högskolan har alltid rätt att i sin fortsatta forsknings- och utbildningsverksamhet
kostnadsfritt nyttja såväl Gemensamt som Enskilt Projektresultat.
Namn och varumärke
8.8
Parterna äger rätt att i sin marknadsföring och annan information ange Parternas
deltagande i Projektet. Parts varumärke får dock inte användas annat än efter samtycke
från respektive Part.
9
OPTION ATT FÖRVÄRVA PROJEKTRESULTAT, M.M.
9.1
Om Högskolan avser överlåta Enskilt Projektresultat eller andel i Gemensamt
Projektresultat ska, innan överlåtelse får ske till tredje man, Högskolan omgående
underrätta Projektledaren härom och Projektledaren ska i sin tur underrätta övrig Parter.
9.2
Part har som önskar förvärva det aktuella Projektresultatet ska inom sex (6) månader från
att ha erhållit Projektledarens underrättelse enligt punkt 9.1, begära att få förvärva det
aktuella Projektresultatet, dvs. påkalla option. Under denna tid får Högskolan varken
överlåta Projektresultatet eller upplåta annan nyttjanderätt till Projektresultatet än vad som
följer av detta Avtal. Om mer än en Part påkallar optionen och dessa inte kan enas om
annat ska de ha rätt att gemensamt förvärva Projektresultatet. För Gemensamt
9
Projektresultat gäller förtursrätt för Part som är delägare till det Gemensamma
Projektresultatet.
9.3
Högskolan och den eller de Parter som påkallat option, ska därefter i god tro förhandla om
villkoren för överlåtelsen, inklusive bl.a. skälig ersättning. Förhandlingarna ska inledas så
snart ovan nämnda sexmånadersperiod gått till ända. Under de därpå följande sex (6)
månaderna äger Högskolan inte rätt att förhandla om eller avtala om upplåtelse eller
överlåtelse med annan än den eller de Parter som påkallat option.
9.4
Om Parterna kommer överens om villkoren, inklusive ersättning, för överlåtelse eller
upplåtelse av Projektresultatet ska dessa regleras i separat avtal mellan Parterna.
Högskolan är skyldig att se till att arbetstagare, konsult eller motsvarande lämnar erforderligt
biträde vid upprättande av handlingar till förvärvande Parts ansökan om immaterialrättsligt
skydd för förvärvat Projektresultat. Mer omfattande biträde förutsätter dock att förvärvande
Part utger skälig ersättning för detta.
9.5
Om inte Parterna nått en överenskommelse avseende överlåtelsen inom sex (6) månader
från det att förhandlingarna inleddes, förfaller optionen. Högskolan äger dock inte därefter,
annat än för icke kommersiell forskning och undervisning, under en tid om tre (3) år, överlåta
eller upplåta rättigheterna till Projektresultatet till tredje man på villkor som är mer förmånliga
än de som erbjudits Part under förhandlingstiden.
9.6
Högskolan ska medverka till att även dess anställda följer bestämmelserna i denna punkt.
9.7
Överlåtelse av Projektresultat får aldrig begränsa övriga Parters rättigheter enligt detta
Avtal.
9.8
Skyldigheten att upplåta licensrättigheter till övriga Parter enligt detta Avtal fortsätter att
gälla och övergår i samband med överlåtelse eller upplåtelse, på förvärvande Part.
10
PUBLICERING
10.1
Parterna är överens om att del av syftet med Projektet är att ge Projektresultat nationell och
internationell spridning genom Publicering. Särskilt ska beaktas Högskolans intresse av
publicering för akademisk meritering. Publicering ska ske i enlighet med god akademisk sed
och ska innehålla lämplig referens till Projektet.
10.2
Innan Gemensamt Projektresultat eller Enskilt Projektresultat som baserats på Konfidentiell
Information från annan Part Publiceras ska så snart som möjligt och senast 45 dagar innan
tilltänkt datum för inlämnande till Publicering, Part som vill Publicera tillställa övriga Parter
som har del i det Gemensamma Projektresultatet, eller Part som tillhandahållit Konfidentiell
Information, synopsis tillsammans med en redogörelse för vilket Projektresultat och/eller
Konfidentiell Information som omfattas av Publiceringen och hur denna information är tänkt
10
att användas. Part ska omedelbart skriftligen bekräfta denna delgivning. Härigenom bereds
berörda Parter tillfälle att ta del av materialet för att säkerställa att inga konfidentiella
uppgifter obehörigen röjs samt att i förekommande fall skydda Konfidentiell Information eller
immateriella rättigheter.
10.3
Part som önskar invända mot den tilltänkta Publiceringen ska inom 30 dagar från
delgivningen enligt punkt 10.2, avge skriftlig invändning mot Publiceringen innehållande
eventuella kommentarer och motiverade förslag om ändringar i det material som ska
Publiceras. Om ingen invändning mot Publiceringen erhålls inom nämnda tidsfrist anses
Parterna ha medgivit Publiceringen. Vid en invändning mot Publiceringen ska berörda
Parter i god tro förhandla om lämpliga justeringar i Publiceringen med målet att
Publiceringen ska ske i så oförändrad form som möjligt och på tilltänkt datum. Invändningar
som framställts på god grund och därav föranledda rimliga ändringar ska inte onödigtvis
tillbakavisas av den Part som vill Publicera. Invändande Part ska ges möjlighet att
kontrollera att överenskomna ändringar gjorts innan Publicering sker.
10.4
Enskilt Projektresultat som inte baserats på eller annars innehåller Konfidentiell Information
eller Bakgrundsrättigheter som ägs av annan Part, har ägande Part rätt att Publicera eller
på annat sätt offentliggöra, utan övriga Parters godkännande.
10.5
För att uppmuntra samverkan mellan forskare hos Parterna, bör Parterna sträva efter att
samförfatta publikationer i så hög grad som möjligt.
11
FÖRSENING OCH FORCE MAJEURE
11.1
Part är skyldig att omedelbart underrätta övriga Parter om omständigheter som skulle kunna
försena eller förhindra fullgörande av Partens åtaganden enligt detta Avtal.
11.2
Part ska inte anses ha begått avtalsbrott om denna förhindrats att fullgöra sina åtaganden
enligt detta Avtal på grund av omständigheter som Parten inte kunnat förutse, undvikit eller
kontrollerat, dvs. Force Majeure. Part är dock skyldig att omedelbart underrätta övriga
Parter om föreliggande omständigheter och att aktivt arbeta för att undanröja hindret. Om
Force Majeuresituationen kvarstår efter en (1) månad och Part då inte inom kort kan
förväntas fullgöra sina åtaganden, får Projektledaren besluta att utesluta den förhindrade
Parten utan ytterligare skyldigheter för denne. I övrigt ska punkt 12.3 gälla för uteslutningen.
12
AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE
12.1
Detta Avtal ska börja gälla när det undertecknats av behöriga företrädare för samtliga Parter
samt Huvudavtalet ingåtts.
12.2
Avtalet gäller till och med den dag då Avtalet fullgjorts genom att Projektet slutförts, dock
längst till och med den [slutdatum enligt Huvudavtalet], vid vilken tidpunkt Avtalet
11
automatiskt och utan föregående uppsägning upphör att gälla. Punkterna 6, 8, 10, 18 och
19 ska dock i tillämpliga fall överleva avtalstidens utgång. Detta gäller även andra delar av
Avtalet om detta krävs för att ge Avtalet full rättslig effekt.
12.3
Annan Part än Högskolan äger rätt att justera sitt åtagande alternativt frånträda Avtalet
innan avtalstiden löpt ut om Projektresultaten bedöms ha föga värde i förhållande till Partens
kostnader och syfte med Projektet. Part som önskar frånträda Avtalet i förtid ska omedelbart
underrätta Projektledaren om detta och inleda förhandlingar med Högskolan avseende
tidpunkt och villkor för utträdet, med målsättningen att utträdandets inverkan på Projektet
begränsas så långt som möjligt. Utträdande Parts skyldigheter enligt punkterna 6, 7, 8 och
10 i detta Avtal består dock även efter utträdet emedan dennes rättigheter endast består
såvitt dessa förelåg vid tidpunkten för utträdet. Övriga Parter ska sinsemellan
överenskomma om hur utträdande Parts åtaganden ska fördelas dem emellan.
12.4
Annan Part än Högskolan som väsentligen brutit mot detta Avtal kan uteslutas om denne
gjort sig skyldig till avtalsbrott eller annars väsentligen brustit i sina åtaganden enligt detta
Avtal. Beslut om att utesluta Part fattas av Projektledaren. Utträdande Parts skyldigheter
enligt punkterna 6, 7, 8 och 10 i detta Avtal består dock även efter uteslutningen emedan
dennes rättigheter upphör vid tidpunkten för uteslutningen. Övriga Parter ska sinsemellan
överenskomma om hur utesluten Parts åtaganden ska fördelas dem emellan.
12.5
Ny part kan tillträda detta Avtal endast efter enhälligt beslut av samtliga Parter, och under
förutsättning att KK-stiftelsen godkänner den nya parten.
12.6
Om förutsättningarna för Projektet väsentligen ändras eller Huvudavtalet sägs upp av KKstiftelsen, kan Parterna överenskomma eller Högskolan besluta om att Projektet ska
avslutas och detta Avtal upphöra.
13
INGEN JURIDISK PERSON
Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att ingå juridiskt bindande avtal å
varandras vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad fullmakt. Inte heller utgör
detta Avtal någon grund för att anse att någon som helst separat juridisk person bildas.
14
MEDDELANDEN
Meddelanden som ska lämnas enligt detta Avtal ska vara skriftliga och levereras till den
kontaktperson och på den adress som Part angett i Bilaga 1, om inte Part i särskilt fall
underrättat om annan mottagare på annan adress. I förekommande fall ska meddelande
även lämnas till Projektledaren. Meddelanden kan levereras personligen, per e-post eller
fax men ska alltid sändas med mottagningsbevis.
12
15
FULLSTÄNDIG REGLERING
Avtalet, jämte dess bilagor, utgör tillsammans med Huvudavtalet Parternas fullständiga
reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden
och utfästelser ersätts av innehållet i dessa.
I den mån innehållet i de olika avtalsdokumenten skulle strida mot varandra gäller de i
följande ordning
1. Huvudavtalet
2. Detta Avtal
3. Bilagorna till detta Avtal
16
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal skall, för att vara bindande, avfattas
skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för samtliga Parter.
17
BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära
att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar
Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.
18
ÖVERLÅTELSE
18.1
Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till
tredje man utan den andra Partens skriftliga medgivande.
18.2
Part äger dock rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till eget
Koncernföretag utan medgivande enligt ovan. Sådan överlåtelse förutsätter dock att den
överlåtande Parten solidariskt med den juridiska person till vilken överlåtelsen sker jämväl
efter överlåtelsen svarar för samtliga förpliktelser enligt detta Avtal.
19
TVISTER
19.1
Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal.
19.2
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal och som inte kan lösas medelst förhandlingar
Parterna emellan ska avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarandet ska gälla om
inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
13
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga
rum i Skövde.
14
Detta Avtal har upprättats i [ange antal parter i projektet] likalydande exemplar varav Parterna har
tagit var sitt.
Skövde den ________________
Skövde den ________________
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
__________________________________
__________________________________
[Signatur]
[Signatur]
[namn], projektledare
[namn] , projektledare [om tillämpligt]
______________ den ________________
______________ den ________________
[FÖRETAG 1]
[FÖRETAG 2]
__________________________________
__________________________________
[Signatur]
[Signatur]
[namn och position på företaget]
[namn och position på företaget]
______________ den ________________
______________ den ________________
[FÖRETAG 3]
[FÖRETAG 4]
__________________________________
__________________________________
[Signatur]
[Signatur]
[namn och position på företaget]
[namn och position på företaget]
15
BILAGA 1
REPRESENTANTER OCH KONTAKTPERSONER
Högskolan i Skövde
[namn], Projektledare
[namn], Projektledare [om tillämpligt]
Box 408, 541 28 Skövde
Box 408, 541 28 Skövde
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Telefon 0500-44 8x xx
Telefon 0500-44 8x xx
FÖRETAG 1
[]namn, position på företaget]
[Adress]
E-post [e-postadress]
Telefon [telefonnummer]
FÖRETAG 2
[]namn, position på företaget]
[Adress]
E-post [e-postadress]
Telefon [telefonnummer]
FÖRETAG 3
[]namn, position på företaget]
[Adress]
E-post [e-postadress]
Telefon [telefonnummer]
FÖRETAG 4
[]namn, position på företaget]
[Adress]
E-post [e-postadress]
Telefon [telefonnummer]
BILAGA 2: ÅTERRAPPORTERING AV MEDFINANSIERING
Företagets namn
medfinansiering projekt ”acronym”- Titel, HS Projektledare namn. Avser perioden
ÅÅMMDD-ÅÅMMDD
Stödtyp
Budget (kkr)
Utfall (kkr)
Specifikation
N.N antal h, á timpris
Arbete
N.N antal h, á timpris
Lokaler
Material
Resor
Kommunikation
resultat
av
Utrustning, licenser
Konsultkostnader
Total
medfinansiering
2017-xx-xx
____________________________________________ (Underskrift behörig firmatecknare)
____________________________________________ (Namnförtydligande och företagets namn)
Sammanfattning av Förutsättning för återrapportering*
Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska ha uppkommit under
dispositionstiden (anges i avtalet med KKs) och kunna återfinnas i bokföringen hos respektive
företag/organisation. Den skall bäras av projektparten, vilket innebär att projektpart bara får ta upp
sina egna kostnader.
Arbete: Lönekostnad per timme beräknas till ett schablonbelopp om högst 800 kr/timma inklusive
direkt lön, semesterlön, förmånsvärde, arbetsgivaravgifter och kostnader för försäkringar samt
indirekta kostnader. För projekt som startat år 2016 eller senare används 800kr/timma som
schablonbelopp.
Lokaler: I det fall företag/organisation upplåter lokalyta till projektet.
Material: Material som är nödvändiga för Projektet. Sedvanligt förbruknings- och kontorsmaterial
ingår inte i materialkostnad utan i indirekta kostnader.
Resor: Reskostnader i samband med genomförandet av Projektet förutsatt att dessa som regel
godkänts på förhand och att resan sker på för Projektet så ekonomiskt fördelaktiga villkor som möjligt.
Resor inkluderar konferensavgifter.
Kommunikation av resultat: Med kostnader för kommunicerandet av resultat avses publicering och
spridning i vetenskapliga sammanhang och tidskrifter med internationell räckvidd samt kostnader för
att fortlöpande och avslutningsvis kommunicera projektet med olika aktörer i samhället. Utöver detta
godkänns kostnader för språkgranskning.
Utnyttjande av dyrbar utrustning och/eller licenser för användning av programvaror:
Utnyttjande och modifiering/tillbyggnad av dyrbar utrustning om det finns en beräkning av
kostnaderna för nyttjandet av utrustningen eller licenserna i projektansökan och KK-stiftelsen ansett
dessa kostnader rimliga.
Konsultkostnader accepteras i begränsad omfattning och ska vara marknadsmässiga och stämmas
av med KK-stiftelsen. Konsultkostnader, dvs, kostnader för personer som ej är anställda i deltagande
företag, som uppstår i deltagande företag/organisation för deras genomförande av projektplanen kan
räknas som medfinansierings. Dessa får inte belastas med indirekta kostnader från företaget.
Mervärdesskatt: Samtliga kostnader redovisas exklusive mervärdesskatt. Endast i de fall
mervärdesskatt utgör en verklig kostnad får de redovisas.
*Fullständiga riktlinjer finns i dokument: Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt
som stöds av KK-stiftelsen.
Källa:(http://www.kks.se/medel/SiteAssets/SitePages/Godkända%20kostnader/Godkända%20kostn
ader%202015.pdf, datum 2016-01-01)
Download