SEKRETESSAVTAL
Detta sekretessavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag mellan
[Namn, personnr/org.nr, adress]
och
[Namn, personnr/org.nr, adress]
1
Bakgrund
Parterna har för avsikt att utreda förutsättningarna för ett samarbete och i samband härmed utbyta
information rörande Avtalets ändamål.
2
Definitioner
I detta avtal ska nedan nämnda ord och uttryck anses ha nedan angivna betydelser.
”Avtalets ändamål”
Att diskutera förutsättningarna för, samt förhandla om ett
licensavtal/uppdragsavtal/investeringsavtal [välj ett av dessa
alternativ eller lägg till ett eget alternativ] mellan parterna
”Informationsgivaren”
den part som tillhandahåller konfidentiell information
”Informationsmottagaren”
den part som mottar konfidentiell information
3
Tillhandahållande av information
3.1
Parterna ska delge varandra all relevant information, som part har tillgång till och som part har rätt
att avslöja – oavsett om denna information dokumenterats eller ej – rörande Avtalets ändamål.
3.2
Parts förpliktelse att tillhandahålla information kan dock genom skriftlig uppsägning bringas till
omedelbart upphörande om den andra parten kommer på obestånd eller bryter mot bestämmelse i
detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.
4
Åtagande om sekretess
4.1
Informationsmottagaren förbinder sig att utan begränsning i tiden inte direkt eller indirekt för
tredje man avslöja konfidentiell information, som erhållits enligt detta avtal.
4.2
Med konfidentiell information avses i detta Avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av
annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för
1 (3)
a)
upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än
genom Informationsmottagarens brott mot innehållet i detta avtal;
b) upplysning, som Informationsmottagaren kan visa att denne redan kände till innan han
mottog den från Informationsgivaren;
c)
4.3
upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
I fall som avses under c) ovan har dock mottagande part ej rätt att avslöja för utomstående att
samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal.
Parterna förbinder sig dessutom att inte utan tvingande skäl avslöja
a)
förekomsten av detta avtal eller skiljedom i anledning av detta avtal eller andra avtal
mellan parterna;
b) innehållet i detta avtal eller andra avtal mellan parterna eller skiljedom i anledning av
detta avtal eller andra avtal mellan parterna;
c)
information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta avtal
eller andra avtal mellan parterna.
4.4
Informationsmottagaren får heller inte visa tredje man produkter, prov, modeller eller andra
fysiska objekt som tillhandahållits av Informationsgivaren och som innehåller eller kan avslöja
konfidentiell information.
5
Behöriga personer
5.1
Parterna förbinder sig att tillse att konfidentiell information endast delges sådana personer som
behöver informationen för genomförande av Avtalets ändamål och att dessa personer inte till
utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de
personer som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att
hemlighålla denna information i samma utsträckning som part enligt detta avtal.
5.2
Informationsmottagaren ska upprätta en förteckning över personer som tagit del av konfidentiell
information som tillhandahållits av Informationsgivaren. Informationsmottagaren ska på begäran
översända kopia av förteckningen till Informationsgivaren.
6
Användning och hantering av konfidentiell information
6.1
Informationsmottagaren får endast använda konfidentiell information, som tillhandahållits av
Informationsgivaren, för Avtalets ändamål.
6.2
Informationsmottagaren ska följa meddelade föreskrifter om informationshantering och på
betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media.
7
Immateriella rättigheter m.m.
7.1
Informationsmottagaren har inga andra rättigheter till konfidentiell information
tillhandahållits av Informationsgivaren än vad som uttryckligen framgår av detta avtal.
som
2 (3)
7.2
Immateriella rättigheter är sådana rättigheter såsom upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt,
mönsterrätt och skydd av företagshemligheter.
7.3
Alla immateriella rättigheter som härrör från eller är relaterade till konfidentiell information tillhör
Informationsgivaren.
8
Vite
8.1
Bryter part mot bestämmelse i detta avtal ska denne vid anfordran till den andra parten utge ett vite
om tvåhundratusen (200.000) kronor i varje enskilt fall.
8.2
Utgivande av vite inverkar inte på parts rätt att göra andra påföljder än skadestånd gällande i
anledning av kontraktsbrottet.
9
Tillämplig lag och tvist
9.1
På detta avtal ska svensk lag tillämpas.
9.2
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet).
9.3
Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall
skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
9.4
Skiljeförfarandet skall äga rum i Uppsala eller Stockholm.
Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.
________________________
Ort och datum
________________________
Signatur
_____________________________
Ort och datum
_____________________________
Signatur
________________________
Namnförtydligande
_____________________________
Namnförtydligande
3 (3)