Resultatsammanställning

advertisement
2013-03-13
Sammanställning
Uppdrag: Samordning av utbildnings- och insatskedjan mellan Arbetsförmedling och
kommunerna i Stockholms län
1
2
Problem/svårighet/krock
Lösning
Utvecklingsmöjlighet
Insatser för analfabeter fungerar
inte helt, splittrande med
insatser på olika ställen och på
olika nivåer, ibland för hög nivå
för individen.
a.Helhetslösning för länet
behövs med grundläggande
kunskaper och språk. Länet
samlas kring de insatser som
finns, projektet BAS i Huddinge
+ Rätt steg i Stockholm.
a.a.Skrivs in i
viljeförklaringen.
b.Af kan friskriva gruppen i
upphandlingsförfrågan
b.b.Upphandlingsförfrågan
behöver inte ändras då Af kan
bevilja individer att gå
utbildningar m.m. i kommunal
regi på kommunens
bekostnad.
c.Af kan köpa utbildningen av
kommunen
c.c.Se nedan under p 11, 12 och
13
Etableringsplanen är okänd för
kommunen. Planen är
sekretesskyddad.
- Afs3 sekretess ett problem
2013-03-13
a.Att individen har
etableringsplanen i
pappersformat med sig är
möjligt, detta fungerar dock inte
tillfredsställande,(till fel person
i kommunen, tappas bort,
glöms bort o.s.v.).
b. Frånvarorapporten bärs
mellan Af och utbildaren, med
Afs plan.
b.b. Frånvarorapporten kan
göras om och till den kan
planen infogas - detta är inte
möjligt eftersom planen
uppdateras kontinuerligt
enligt Af.
c. Mejla planen med individens
medgivande och utan personnr.
c.c. Inte möjligt enligt Af.
d. Planen kan digitaliseras så att
individen själv råder över den
d.d. Digitaliserad plan i ett
invånar (medborgar)konto.
Det finns inte planer i nuläge
för Af att göra detta, men det
är en bra idé, tar tid att ta fram
för Af
Individens medgivande
Ej möjligt att införa som rutin
3
efterfrågas på Af för överföring
av uppgifter till kommunens
vux.
hos Af.
3
Kommunens studieplanen är
okänd för Af. Studieplanen är
offentlig handling.
Studieplanen inklusive prognos
över studiernas progression
överlämnas till Af-handläggaren
Skrivs in i viljeförklaringen
4
Studieplanen behöver
synkroniseras med
etableringsplanen
I Grundvuxutredningen förslag
om att synkronisera studieplan
med CSN
Synkroniseras med Af också?
5
Gemensam planering
förekommer i mindre
utsträckning
a. Trepartssamtal för vissa
individer (tidskrävande för alla).
Skrivs in i viljeförklaringen att
en strävan är att ha dessa
samtal i större utsträckning.
Problem/svårighet/krock
Lösning
Utvecklingsmöjlighet
Informations- och
kunskapsbrister; de olika
aktörerna känner inte till
varandras uppgifter och ger
olika besked till individen
a.Regional överenskommelse
med information och kunskap
om aktörernas delar (se
Stockholms Lök).
LÖKarna behöver utvärderas.
6
b. De finansiella
samordningsförbunden kan
användas i de kommuner dessa
finns
Utpekade funktioner har
ansvaret för informationen på
respektive enhet,
regionalt/delregionalt och lokalt
(strategerna för kommunerna).
Utifrån utvärderingen tas ett
förslag på RÖK fram.
Lathund för handhavande tas
fram
Anordna möten mellan
kommunerna och Af
7
Otydliga och, för andra oklara
målsättningar hos aktörerna
Se ovan, RÖK kan beskriva
målsättningar m.m.
8
Kartläggning av individens
kunskaper genomförs i flera led,
på MIV, på Af och i kommunen,
ibland också hos anordnaren
a.Ett arbete för att få fram
uppgifter på gruppnivå från
MIV pågår. Arbetet genomförs
av Lst, KSL och MIV gemensamt
b.Af har tillgång till MIVs
kartläggning. Af överlämnar
uppgifter till kommunens vux.
Om kommunen gör
kartläggningen först finns den
tillgänglig i studieplanen
9
Validering av tidigare kunskaper
både kommun och Afs ansvar,
2013-03-13
Vem har ansvaret?
Avvaktar utredningar m.m. som
b.b. Skrivs in i viljeförklaringen
behov av samordning.
är på gång i båda
departementen
10
Alla ska ha heltidsaktiviteter,
svårt för individen att hinna
med.
Olika uppfattning om sfi är
heltid. Enligt skolans
författningar är det det, men
inte enligt Afs bestämmelser.
I viljeförklaring skrivs in att Af
ansvarar för att logistiska
hänsyn tas
11
Afs yrkesinriktade svenska
oklar. Svårigheter med styrning,
kvalitetssäkring, förhållande till
sfi m.m.
Af köper svenskundervisning av
kommunen (kommunen har
både upphandlad utbildning och
utbildning i egen regi), vilket
skulle lösa problemen samt ge
individen formell utbildning
12
Samordningen brister mellan sfi
och yrkessvenska
Problemet skulle försvinna om
Af köpte svenskundervisning av
kommunen.
13
Yrkesutbildning/lärlingsutbildni
ng är samma utbildning,
anordnare m.m. för Af och
kommun, samordning behövs.
Betyg i kommun
Af borde kunna köpa
utbildningar av kommunen
-Kommunerna har i allmänhet
flera olika valmöjligheter för
individen till studier, därmed
kan kommunerna erbjuda ett
system där anordnare,
kommunala och privata, i
konkurrens (kommunernas
upphandling) erbjuder
utbildning
-Kommunerna kan garantera
kvalitet, med hjälp av ett
systematiskt kvalitetsarbete,
som står under tillsyn av
Skolinspektionen
-Kommunen erbjuder formell
utbildning, med betyg mm, som
ger de studerande behörighet att
vidareutbilda sig och att söka till
högre studier
-Kommunerna har ett stort och
brett utbud av kurser (det finns
cirka 600 nationella kurser som
är godkända av Skolverket) som
kan kombineras i olika
kurspaket och utgör yrkesvux i
enlighet med Skolverkets
riktlinjer
Problem/svårighet/krock
Lösning
Utvecklingsmöjlighet
Samhällsorientering (SO,
Centrum för SO –CSO) krockar
med andra aktiviteter
Tidiga besked om kursstarter
som meddelas af som ska
planera aktiviteterna.
I viljeinriktningen skrivs in att
SO och Sfi är prioriterade
lagstadgade rättigheter för
individen
14
Problem med de mindre
språken, tidsgräns behövs
Att Afs kontor i de 26
kommunerna samordnar sig
vid kontakt med CSO
I viljeinriktningen skrivs in en
tidsgräns för de mindre
språken
-
16
16
Alla anmäls inte till CSO
Betygsrätten är kommunal –
hur hantera?
2013-03-13
Afs ansvar. Kanske MIV och Af
tillsammans kan anmäla dessa
till kommunen?
Betygsrätt behöver krävas från
Afs anordnare, alla anordnare
har inte denna. Lösning att Af
köper av kommunen som har
Avvaktar
rektorsfunktionen eller av
annan anordnare som har
betygsrätten.
17
Samarbete kommun och Af för
heltidssysselsättning inte
möjligt, med konsekvens bl.a.
att helhet saknas
Det finns ingen självklar
samarbetspartner i kommunen.
Ansvaret är uppdelat på för
många olika instanser
18
Arbete, även korta, går före
utbildning i vilken form som
helst. Individen måste ta varje
jobb – före utbildning
Att kommunen erbjuder mer
flexibla studier så att arbete
och studier kan kombineras.
Underrättelse till kommun
från Af behövs
19
Att göra om vissa
Fullt möjligt. Köp från Af av
arbetsmarknadsutbildningar till
kommunernas samverkan
sfx
Reglerad yrkesexamina; högskolan men också t.ex. svets och el.
Hur hantera?
I
II
III
IV
Normalt får den som erhåller ersättning från a-kassan inte samtidig
studera utan ska på heltid söka nytt arbete, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det finns dock vissa möjligheter för studier
parallellt men då krävs att personen innan studierna påbörjas tar
kontakt med sin a-kassa för att begära en studieförsäkran.
Studieförsäkran är en blankett som ska fyllas i av kommunen
/skolan och därefter återsändas till a-kassan för beslut. Om
personen utan a-kassans godkännande påbörjar studier riskerar
personen att senare få betala tillbaka den arbetslöshetsersättning
man fått under studietiden.
Den omfattning som a-kassan generellt beviljar som studier
samtidigt som man erhåller ersättning är deltidsstudier i en
omfattning av ungefär 10 timmar per vecka. Beräkningen utgår från
heltidsstudier om 15-20 timmar per vecka. Om man studerar mer
än 10 timmar per vecka anser a-kassan att det blir heltidsstudier
och därmed har individen inte rätt till ersättning under studietiden
utan ska istället vända sig till CSN för ekonomiskt stöd. En
svårighet med det är att studier i sfi inte berättigar till studiestöd
från CSN.
Studier idag är generellt så flexibla att tiden för studier kan
förläggas till andra tider än dagtid. En individ kan studera på
kvällar och helger i en omfattning av nästan heltid samtidigt som
personen söker nytt arbete hela dagarna. Vid beslut från a-kassan
om ekonomiskt stöd tas dock inte hänsyn till studiernas förläggning
utan endast omfattningen.
De fyra försörjningsstödssystemen; a-kassa, försörjningsstöd,
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens, är inte
synkroniserade
Af handlar upp exakt samma innehåll som finns i vux reguljära
kurser, nu finns det dessutom med i ffu att anordnarna ska sätta
betyg. Samma utförare för samma jobb, men af betalar bättre.
Enligt statskontoret är afs kostnader ca 3 gånger så höga som de
inom yrkesvux
2013-03-13
Skrivs in i viljeförklaringen
Kan Af bekosta
certifierings/motsvarande till
svets och el?
Ej fråga för kommun – Af men
av stor betydelse för individen.
Reglering behövs som säger att
individen kan studera och att
det inte kan vara upp till varje
a-kassehandläggare att besluta
Översyn och reglering behövs
Download