Luft och klimat

advertisement
©AMM, Örebro, Version 120530 – Får användas fritt. Vid ändringar skall all text på den här raden tas bort. Kontakta oss på tfn 019-602 24 65 om Du har synpunkter eller frågor.
CHECKLISTA FÖR BÄTTRE LUFT OCH KLIMAT
Datum:
Verksamhet/avd/arb.pl:
Deltagare i arbetsmiljöronden:
Gör så här:
Besvara frågor med kryss i ruta JA eller NEJ. Vid NEJ, notera vad som behöver göras. Om det är sannolikt att någon kan komma att drabbas av skada eller annan
ohälsa om bristerna inte åtgärdas, sätt kryss i kolumnen ”ALLVARLIG RISK”. Om risken är svår att bedöma, markera med frågetecken. Vid åtgärd ska även övriga
uppgifter fyllas i. Stryk fråga som inte är tillämplig.
Nr
1
2
3
Arbetsmiljöfaktorer
Tillförs lokalerna ren uteluft i tillräcklig
omfattning?
(Luftintag är lämpligt placerade med tanke på luftens
renhet och temperatur. Koloxidhalt <1000 ppm
inomhus eftersträvas)
Upplevs luften behaglig att inandas?
(Ingen obehaglig lukt, instängd (dålig) luft, torr luft)
Finns effektiv processventilation där så
krävs för att säkerställa god luftkvalitet?
(Luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande och
inga luftföroreningar sprids till andra lokaler. Larm ges
vid fel på ventilationen)
4
Har punktutsug, huvar, dragskåp
avsedd funktion?
5
Är halten av luftföroreningar i återluft cirkulationsluft väsentligt lägre än
tillämpliga hygieniska gränsvärden?
(Punkutsug placerat så nära som möjligt.
Fronthastighet >0,5 m/s i dragskåpsöppning)
(Kontroll av att föroreningar inte sprids via återluft/
överluft till lokaler där sådan förorening normalt inte
förekommer).
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Vem ansvarar för
genomförandet?
När ska det
vara klart?
Åtgärd
utförd och
fungerar?
(Kontr.datum,
signatur)
Nr
6
7
8
9
Arbetsmiljöfaktorer
Kommer överluft till respektive lokal
från en lokal med renare luft?
Finns möjlighet att övervaka hur
ventilationsanläggningen fungerar?
(Styr- och reglerutrustning/reglagedon är tillgängliga
och fungerar. Instruktioner finns på svenska och
tillämpas)
Har drift- och underhållspersonal
tillräcklig kunskap om
ventilationssystemets funktion?
Sker dokumenterad kontroll och
underhåll av ventilationsanläggningen?
10 Är ventilationssystemets ljudnivå
acceptabel?
Finns tillräcklig kunskap om hur
11 ventilationssystemet kan påverka en
eventuell brand i lokalerna?
Är det termiska klimatet
tillfredsställande med hänsyn till
12 arbetets art och karaktär?
(Lagom varmt/kallt, lagom luftfuktighet, inget kallras,
besvärande värmestrålning eller drag. Anpassat till
fysisk ansträngning och arbetsklädsel)
Är isoleringsmaterial på och i luft- och
13 ventilationstrummor oskadat och fritt
från lösa fibrer?
(Inventering av asbestförekomst är genomförd)
Är arbetsplatsers placering lämplig med
14 hänsyn till förekomst av
värme/kyla/drag?
2
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Vem ansvarar för
genomförandet?
När ska det
vara klart?
Åtgärd
utförd och
fungerar?
(Kontr.datum,
signatur)
Nr
Arbetsmiljöfaktorer
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Vem ansvarar för
genomförandet?
När ska det
vara klart?
Är tillräckliga åtgärder vidtagna för att
15 minska problem med värmekällor?
(Beakta även solstrålning och stark allmänbelysning)
16 Är tillräckliga åtgärder vidtagna för att
minska problem med kyla och drag?
(Beakta även kalla ytor, otäta fönster, portar)
17
Är inredning, utrustning, materiel
placerat så att ventilation eller värme
inte störs eller hindras?
Övrigt (egna frågor)
18
19
Plats för kommentar:
Tillämpliga regler och länkar: Arbetsmiljöverket och Boverket
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Regelsamling från Boverket
3
SFS 1991:1273 Förordning om funktionskontroll
av ventilationssystem
BFS 2009:5 Funktionskontroll av
ventilationssystem
Övrigt:
Broschyrerna ADI 550 Friska fläktar
och ADI 551 Luften vi andas
Åtgärd
utförd och
fungerar?
(Kontr.datum,
signatur)
Download