checklista för undersökning av arbetsmiljön på kontor

advertisement
Version 110310
CHECKLISTA
Datum:
FÖR UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KONTOR
Verksamhet/avd:
Deltagare i arbetsmiljö ronden:
Gör så här:
Ta bort frågor som inte är relevanta för verksamheten och lägg till egna frågor på slutet med JA som önskvärt svar. Justera numreringen. Besvara frågor med JA
eller NEJ. Vid NEJ, notera vad som behöver göras. Om det är sannolikt att någon kan komma att drabbas av skada eller annan ohälsa om bristerna inte åtgärdas,
sätt kryss i kolumnen ”ALLVARLIG RISK”. Vid åtgärd ska även övriga uppgifter fyllas i. Ni har då en komplett handlingsplan.
Nr Arbetsmiljöfaktorer
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Ordning och säkerhet
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
SRVFS 2004:3 Systematiskt brandskyddsarbete
Elsäkerhetsverkets författningssamling
1
Är ordningen god på arbetsplatsen?
2
Fungerar städrutinerna?
(Inget skräp, onödigt material, inaktuell information)
Är golven utan anmärkning?
3
(hela, gjorda i ett bra material, nivåskillnader
markerade, städvänliga)
4
Är halkrisken minimerad?
5
Är golven fria från sladdar, onödigt
material etc?
6
Är framkomligheten god?
7
Är el-anordningar utan synliga skador,
väl fastsatta och lämpligt placerade?
(trappor, dörrar, transportvägar, andra passager)
(t.ex. hela: sladdar, eluttag, stickproppar och lätt
åtkomlig huvudströmbrytare )
© Arbets- och miljömedicin i Örebro, Tfn 019-602 24 65
Vem ansvarar för
genomförandet?
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Nr Arbetsmiljöfaktorer
8
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Är säkerhetsaspekterna väl beaktade då
det gäller intrång, våldsrisk, rånrisk,
överfallsrisk?
Fungerar rutinerna när det gäller
brandsäkerheten?
(Larm, utrymning, övning, underhåll)
10
Är det tydligt skyltat eller på annat sätt
klargjort var man tillåts röka?
Är utrymningsvägarna tydligt skyltade
11 och fria från hinder?
(minst två vägar, utåtgående dörrar lätta att öppna,
nödbelysning, larmanordning, utrymningsplan)
Har alla fått information och instruktion
om skyltar och signaler på arbetsplatsen
12
som har betydelse för hälsa och
säkerhet?
13
Fungerar rutiner för utredning och
åtgärd efter tillbud och olyckor?
Fungerar rutinerna för anmälan om
allvarliga tillbud och olycksfall till
14
Arbetsmiljöverket och för anmälan av
arbetsskador till Försäkringskassan?
15
Har utbildning i säkerhetsfrågor
genomförts på arbetsplatsen?
Ventilation och klimat
Regelsamling från Boverket
SFS 1991:1273 Förordning om funktionskontroll av
ventilationssystem
BFS 2009:5 Funktionskontroll av ventilationssystem
Fungerar ventilationssystemet
16 tillfredsställande?
(rätt injusterad, rätt kapacitet)
2
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
(även på väg till och från parkering/cykelställ)
9
Vem ansvarar för
genomförandet?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
17
Utförs besiktning med föreskrivna
intervall? (BFS 2009:5)
18
Upplevs luften i lokalerna ren och
behaglig att inandas?
19
Är luftkvaliteten den samma hela
arbetsdagen?
20
Är det termiska klimatet
tillfredsställande? (Lagom varmt/kallt, dragfritt)
21
Finns stöduppvärmning eller kylning vid
behov?
22
Finns nödvändiga solskydd för
fönstren?
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
Är allmänbelysningen tillräcklig i
lokalerna?
Fungerar underhållsrutiner gällande
24 belysningsanläggningen?
(byte lysrör, rengöring m.m.)
Är belysningen vid arbetsplatserna
25 lämplig med hänsyn till arbetsuppgifterna?(rätt utformad, rätt placerad)
26
Ges möjlighet till dagsljus och utblick
när man arbetar i lokalerna?
Är belysningen i trappor och vid andra
27 nivåskillnader tillräcklig för att minimera
risken för snubbling eller felsteg?
28
3
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Belysning
23
Vem ansvarar för
genomförandet?
Är nödbelysning funktionsprovad och
utan anmärkning?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker
Är arbetsplatsen fri från kemikalier som
29 kan komma i kontakt med huden/ögonen
eller som man andas in? (Pulver,
lösningsmedel, aerosoler, rengöringsmedel m.m.)
Vid NEJ på föregående fråga:
Finns säkerhetsdatablad eller annan
30
skriftlig risk- och skyddsinformation om
hanterade kemiska produkter?
Ergonomi och
arbetsplatsutformning
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
Är lokalerna utformade för att passa den
31 aktuella verksamheten? (Planlösning,
rumsindelning, gemensamma utrymmen m.m.)
Ger arbetsplatsernas utformning goda
32 möjligheter att tillgodose individuella
behov?
Tillgodoser möbler och övrig inredning
kraven på god ergonomi?
34
Stimulerar arbetsplatsens utformning till
sociala kontakter och samarbete?
Bidrar arbetsplatsens utformning till att
35 arbetsmiljön som helhet upplevs
positivt?
36
Är arbetet fritt från ensidiga, upprepade
arbetsrörelser?
37
Är arbetet fritt från tunga lyft eller fysiskt
ansträngande arbetsuppgifter?
38
Är arbetet fritt från svåra
arbetsställningar?
4
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Kemiska risker
33
Vem ansvarar för
genomförandet?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
39
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Bildskärmsarbete
AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
Är bildskärmarnas överkant under ögonhöjd
40 och placerad på armlängds avstånd från
användaren?
Är bildskärmar placerade så att reflexer,
41 bländning eller andra störningar i
synfältet undviks?
Används möjligheterna till individuell
42 inställning av bildskärm, arbetsbord och
stol?
Finns det goda möjligheter till avlastning
av armar och axlar?
44
Finns det goda möjligheter att variera
arbetsställningen?
45
Är bildskärmsarbetet relativt
störningsfritt?
46
Är koncentrationskraven vid
bildskärmsarbete relativt låga?
47
Finns möjlighet att utföra andra
arbetsuppgifter som omväxling?
48
Erbjuds personalen terminalglasögon
vid behov?
Störande ljud eller buller
AFS 2005:16 Buller
49 Är lokalerna bra ur ljud-miljö-synpunkt?
5
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Finns tillräckliga möjligheter till
omväxlande och varierat arbete?
43
Vem ansvarar för
genomförandet?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
50
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
Går det bra att samtala i normalt
röstläge?
52 Är ljudisolering mellan lokalerna bra?
Personal
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
Har alla informerats om risker i arbetet
53 och hur man kan förebygga ohälsa och
olycksfall?
Har alla informerats om möjligheter till
hälsofrämjande aktiviteter?
Finns fungerande rutin för introduktion
55 av nyanställd eller inlånad personal då
även arbetsmiljöfrågor tas upp?
56
Kan personer med nedsatt hörsel, syn
eller rörelseförmåga arbeta i lokalerna?
Är behovet av personalutrymmen väl
57 tillgodosett? (omklädningsrum, dusch,
matrum, pausrum och toaletter)
Psykiska och sociala
förhållanden
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på
arbetsmiljön
Erbjuder arbetsuppgifterna goda
58 möjligheter till variation kroppsligt och
mentalt?
59
6
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
51 Går det bra att samtala i telefon?
54
Vem ansvarar för
genomförandet?
Är arbetet fritt från långvarig psykisk
anspänning eller betungande ansvar?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
60
Är det bra samarbetsklimat mellan
ledning och medarbetare?
61
Är det tydligt vad som förväntas av var
och en?
62
Kan man räkna med hjälp och stöd när
det kör ihop sig?
63
Har alla möjlighet att påverka beslut som
berör det egna arbetet?
64
Har alla möjlighet att själva planera det
egna arbetet?
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
66 Hinner alla ta nödvändiga raster?
Ges alla möjlighet till personlig
utveckling?
68
Ges utrymme för reflektion och
eftertanke?
69
Är ledningen lyhörd för medarbetarnas
behov och önskningar?
70
Är det lätt att få en pratstund med
närmaste chef?
71
Får alla återföring (feedback) på utfört
arbete? (Både på det som är bra eller mindre bra)
Går det bra att lösa problem och
konflikter som uppstår?
Får alla regelbunden information om
verksamhetens resultat, om vad som
73
händer och vad som är på gång i
verksamheten?
72
7
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Har alla berörda möjlighet att medverka
65 och komma med synpunkter vid
förändringsarbete?
67
Vem ansvarar för
genomförandet?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Nr Arbetsmiljöfaktorer
Ja
Nej
Allvarlig
risk
Vad behöver göras?
När ska det
vara klart?
Hur blev
det?
(Kontr.datum,
signatur)
Övrigt
74
75
76
77
78
8
Vem ansvarar för
genomförandet?
© AMM, Örebro, Tfn 019-602 24 65
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards