Förslag på kontrollpunkter – kontroll av läkemedel

Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
Förslag på kontrollpunkter – kontroll av läkemedel på gård
Kontrollmyndighet
Länsstyrelse
Upprättandedatum
Kontrollant
Telefonnummer (även riktnummer)
E-postadress
Mobiltelefonnnummer
Kontrollobjekt
Namn och adress
Person-/organisationsnummer
Telefonnummer (dagtid)
Mobiltelefonnummer
Fastighetsbeteckning
Produktionsplatsnummer
Djurägarens kundnummer hos länsstyrelsen (länsbokstav och löpnummer)
Offentlig kontroll - allmänt
Närvarande vid kontrollen
Var kontrollen aviserad
Kontrolldatum


Ja , datum_______________
Nej
Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
Förekomst, förvaring och förskrivning av läkemedel
LPG 1
LPG 2
LPG 3
DHP
LPG 4
DHP
LPG 5
DHP
LPG 6
DHP
Läkemedel på gård förvaras vid behov i låsta förråd,
på ett lättöverskådligt sätt i ursprungligt emballage
och enligt tilllverkarens anvisningar.
4 kap. D42
Samtliga preparat som används i besättningen är
tillåtna.
Förordning (EG) nr 470/2009, förordning (EG) nr
37/2010 och 2 kap. 8-22 §§ SJVFS 2013:42 (D9)
Läkemedelsförpackningar är märkta med djurets
eller djurgruppens identitet.
3 kap.17 § SJVFS 2013:42 (D9)
Förskrivning och tillhandahållande till djurhållare har
endast skett för behandlingar som ska ske inom 4
veckor från undersökningstillfället om inte annat följt
av 3 kap.13-15 §§ SJVFS 2013:42 (D9).
3 kap. 12 § SJVFS 2013:42 (D9)
Läkemedel på gård, förskrivna för villkorad
läkemedelsanvändning, omfattar endast de
läkemedel som är nödvändiga enligt veterinärens
skriftliga instruktioner.
4 kap. 4 och 5 §§ SJVFS 2013:42 (D9)
Läkemedel på gård, förskrivna för villkorad
läkemedelsanvändning, är endast för en beräknad
förbrukning av högst åtta veckor.
4 kap. 4 § SJVFS 2013:42 (D9)
Kommentar till LPG 1-6:




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt
Behandling m.m.
LPG 7
LPG 8
De farmakologiskt aktiva substanserna i läkemedel
förskrivna och tillhandahållna livsmedelsproducerande djur är tillåtna.
2 kap. 8 § 2013:42 (D9), förordning (EG) nr
470/2009 och förordning (EG) nr 37/2010
När häst behandlas med preparat som finns i
förteckning i förordning (EG) nr 1950/2006 finns
anteckning i hästpasset.
2 kap. 8 § SJVFS 2013:42 (D9)




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt
Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
LPG 9
Hormoner och andra ämnen används endast på
tillåtet sätt (se pkt. 6.14 i Jordbruksverkets
Kontrollinstruktion 2010 för tvärvillkor om djurskydd).
Tvärvillkor Djur, dokumentation, förekomst av förpackningar,
sprutor eller liknande tyder på endast tillåten
användning.
2 kap. 12-21 §§ SJVFS 2013:42 (D9)
Rådets direktiv 98/58/EG, om skydd av
animalieproduktionens djur, punkt 18 i bilagan
LPG
I de fall hormoner används följer djurhållaren
10
restriktionerna kring de aktuella preparaten. Djur,
dokumentation, förekomst av förpackningar, sprutor
eller liknande tyder på att restriktionerna följs.
Tvärvillkor/ 2 kap. 12-21 §§ SJVFS 2013:42 (D9)
hormo
Artiklarna 3-5 i Rådets direktiv 96/22/EG om förbud
n1
mot användning av vissa ämnen med hormonell och
tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid
animalieproduktion
LPG
Ingen överlåtelse av djur före karenstidens utgång
11
förekommer, undantaget överlåtelse av sport och
avelshästar enligt 19 § D9. Stall- och/eller
läkemedelsjournaler tyder på att restriktionerna följs.
Tvärvillkor/ 2 kap. 19 och 21 §§ SJVFS 2013:42 (D9)
hormo
Artikel 7 i Rådets direktiv 96/22/EG
n2
LPG
När homeopatika används vid behandling av
12
livsmedelsproducerande djur används endast
homeopatika vars aktiva beståndsdelar är tillåtna.
LPG
13
DHP
2 kap. 22 § SJVFS 2013:42 (D9), förordning (EG) nr
470/2009 och förordning (EG) nr 37/2010
Djurhållare, till vilken veterinär tillhandahållit
läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning, har
genomgått kurs i läkemedelsanvändning för de
djurslag som behandlingen avser.
4 kap. 2 § SJVFS 2013:42 (D9)
Kommentar till LPG 7-13:




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt


Instruktioner för användning och hantering av läkemedel
LPG
14
Vid villkorad läkemedelsanvändning finns av
veterinär upprättade noggranna, skriftliga


Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
DHP
LPG
15
DHP
LPG
16
DHP
LPG
17
DHP
LPG
18
DHP
LPG
19
DHP
instruktioner om användning och hantering av
läkemedlen, samt som specificerar de symptom,
åtgärder och läkemedel som användningen avser.
4 kap. 5 § SJVFS 2013:42 (D9)
Vid förskivning till hållare av gris finns av veterinären
bifogad djurskyddsdeklaration.
4 kap. 5 § SJVFS 2013:42 (D9)
Vid förskrivning och tillhandahållande av läkemedel
till djurhållare finns av veterinär lämnade skriftliga
och noggranna instruktioner om läkemedlens
användning.
3 kap. 16 § SJVFS 2013:42 (D9)
Vid förskrivning och tillhandahållande av läkemedel
till djurhållare har veterinär lämnat anvisningar om
omhändertagande av överblivna läkemedel,
förpackningar, sprutor och kanyler samt information
om rapportering av misstanke om biverkning av
läkemedel.
3 kap. 16 § SJVFS 2013:42 (D9)
Vid behandling och tillhandahållande av läkemedel
till livsmedelsproducerande djur utom fisk finns av
veterinär lämnad information som innehåller
- djurslag,
- djurets identitet eller benämning av djurgrupp,
- diagnos eller anledning till behandling,
- läkemedel, dosering och behandlingssätt,
- tid för behandlingen och behandlingens längd,
- i förekommande fall injektionsställe,
- karenstid för köttvara, mjölk, ägg, honung
och vad karenstiden innebär, samt
- veterinärens namn.
7 kap. 7 § SJVFS 2013:41 (D8)
Vid behandling av odlad fisk finns av veterinär
lämnad information som innehåller
- djurslag,
- djurets identitet eller benämning av djurgrupp,
- diagnos eller anledning till behandling,
- läkemedel, dosering och behandlingssätt,
- tid för behandlingen och behandlingens längd,
- i förekommande fall injektionsställe,
- karenstid för köttvara, mjölk, ägg, honung
- och vad karenstiden innebär, samt
- veterinärens namn.
- den som har anvisat behandlingen, samt,
- i förekommande fall fodertillverkare
7 kap. 8 § SJVFS 2013:41 (D8)
Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt
Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
Kommentar till LPG 14-19:
Rapportering och journalföring
LPG
20
LPG
21
LPG
22
Djurhållarens dokumentation av läkemedelsbehandlingar av livsmedelsproducerande djur
innehåller uppgifter om
- datum för behandlingen,
- klockslag om karenstiden är kortare än 24 h,
- djurets identitet,
- diagnos,
- läkemedlets namn och dosering,
- behandlingstidens längd,
- karenstid,
- namn på förskrivande veterinär,
- namn på den som utför behandlingen.
7 kap. 12 § SJVFS 2013:41 (D8)
Djurhållarens dokumentation av behandlingar av
livsmedelsproducerande djur med homeopatika
innehåller uppgifter om
- djurets identitet,
- orsak till behandlingen,
- datum för behandlingen,
- preparatets namn,
- dosering/styrka,
- behandlingstidens längd samt
- namnet på den veterinär som har kontaktats
inför användningen
7 kap. 12 §§ SJVFS 2013:41 (D8)
Hållare av livsmedelsproducerande djur kan styrka
inköp av veterinärmedicinska läkemedel under en
period om fem år efter det att läkemedlet har tillförts
det enskilda djuret.
LPG
23
7 kap. 14 § SJVFS 2013:41 (D8)
Djurhållares egen dokumentation sparas i minst fem
år och kan visas upp vid kontroll.
LPG
24
7 kap. 15 § SJVFS 2013:41 (D8)
Djurhållaren har journaler för minst fem år tillbaka
över djur som behandlats med karensbelagda




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt




Ja
Nej
Ej kontr.
Ej aktuellt
Dnr 5.6.17-4463/14
Bilaga 1 - kontroll av läkemedel på gård
Tvärvillkor
läkemedel och antalet dödsfall i besättningen. Tre år
räcker för att uppfylla tvärvillkoret (se pkt. 6.5 i
Jordbruksverkets Kontrollinstruktion 2010 för
tvärvillkor om djurskydd).
7 kap. 15 § SJVFS 2013:41 (D8)
Rådets direktiv 98/58/EG om skydd av
animalieproduktionens djur, punkt 5 och 6 i bilagan
Kommentar till LPG 20-24:
Övrig kommentarer
LPG
25
Övriga anmärkningar/brister: