Läkemedel på gård - Region Gävleborg

Antibiotika till djur
Foto: Björn Nylander
Lagstöd och antibiotikapolicys
Jenny Bransell, Länsstyrelsen Gävleborg
• Lagstiftning
• Riktlinjer och policys (SVF och SVS)
• Länsstyrelsens kontrollområden
– Kontroll av läkemedel på gård
– Kontroll av djurhälsopersonal
– Hästpass
Lagstiftning
•
•
•
•
Lag om provtagning på djur, m.m. (SFS 2006:806) K10
Förordning om provtagning på djur, mm
Lag om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård. (SFS 2009:302) C1
Förordning (2009:1036) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård
– Statens Jordbruksverks föreskrifter om operativa
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för
personal inom djurens hälso- och sjukvård. (SJVFS
2013:41) D8
– Statens Jordbruksverks föreskrifter om
läkemedel och läkemedelsanvändning. (SJVFS
2013:43) D9
Forts lagstiftning
•
•
•
•
•
•
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
offentlig kontroll av djurhälsopersonal. (SJVFS 2010:62)
C24
EG förordning 882/2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd (”kontrollförordningen”)
EU-förordning (1950/2006) om läkemedel till häst
Övrig EU-lagstiftning om läkemedelsanvändning,
journalföring och användning av hormoner
Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider, LIVSFS
2009:3, H65
Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande
åtgärder om hygien mm för att förhindra
smittspridning av zoonoser och andra smittämnen,
SJVFS 2013:14, K112
• Lag (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård:
Den som tillhör djurhälsopersonalen ska
1. fullgöra sina arbetsuppgifter i
överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet
Statens Jordbruksverks föreskrifter om
läkemedel och läkemedelsanvändning,
SJVFS 2013:43, D9
• Läkemedel ska användas med återhållsamhet och
bara då det finns behov av det. 1 kap 2 §
•
Vid val och dosering av läkemedel ska veterinären beakta
följande:
1. risker för de personer som hanterar läkemedlet,
2. risk för rester av läkemedel i livsmedel,
3. risk för biverkningar hos det behandlade djuret,
4. risk för uppkomst av resistens mot antiparasitära
medel och antibiotika,
5. ekologiska effekter, samt
6. risk för andra negativa sidoeffekter.
2 kap 1 §
Substanser som ej får användas till djur
Bilaga 1 till SJVFS 2013:42, D9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aztreonam
ceftarolin
daptomycin
doripenem
ertapenem
etambutol
imipenem
Isoniacid
linezolid
meropenem
• mupirocin
• rifabutin
• rifampicin (begränsningen
gäller inte för behandling av
hästar med infektion orsakad
av Rhodococcus equi)
• teikoplanin
• tigecyklin
• vankomycin
Kinoloner/cefalosporiner
•
•
•
Antibiotika
En veterinär får bara ordinera behandling med läkemedel
innehållande kinoloner eller tredje eller fjärde
generationens cefalosporiner när mikrobiologisk
undersökning och resistensbestämning visar att verksamt
alternativ saknas.
Veterinären ska motivera valet av antibiotika i journalen.
2 KAP § 11, PRINICPER FÖR VAL AV LÄKEMEDEL SJVFS 2013:43, D9
•
•
•
•
1. Sällskapsdjur och häst, om infektionens lokalisation eller
sjukdomens art medför att provtagning inte är möjlig och det
av vetenskap och beprövad erfarenhet är styrkt att
behandling med annat läkemedel är verkningslös.
2. Djur som hålls för livsmedelsproduktion, om
mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning av
aktuell infektion har genomförts på djuret eller i djurgruppen
under de senaste sex månaderna och resistensbestämning
eller vetenskap och beprövad erfarenhet styrker att verksamt
alternativ saknas. Mikrobiologisk undersökning ska utföras
för att styrka infektionsagens.
3. Akuta livshotande tillstånd där det inte är möjligt att
avvakta svaret på den mikrobiologiska undersökningen och
resistensbestämningen.
Mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning ska
göras även om svar inte inväntas innan behandlingen
påbörjas enligt punkten 3.
K112
Statens Jordbruksverks föreskrifter om
förebyggande åtgärder om hygien mm för att
förhindra smittspridning av zoonoser och andra
smittämnen, SJVFS 2013:14, K112
Allmänna hygienregler samt särskilda
hygienregler för besöksverksamhet
Hygienplan för veterinärmedicinsk vård
Åtgärder vid MRSA/MRSP
Antibiotikapolicys
• Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap SVS
– Smådjurssektionen
• Antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård
– Husdjurssektionen
• Policy för antibiotikaanvändning på nöt och
gris
• Policy för antibiotikaanvändning på får och get
– Hästsektionen
• Riktlinjer för användning av antibiotika inom
hästsjukvård
Information från
Läkemedelsverket
• Supplement 2013
– Dosering av antibiotika till nöt och får – ny
rekommendation
• Supplement 2012
– Dosering av antibiotika till svin – ny
rekommendation
Länsstyrelsens kontrollområden
• Kontroll av djurhälsopersonal
– Villkorad läkemedelsanvändning
– Förskrivning till livsmedelsproducerande
djur
– Övriga som förskriver läkemedel
• Kontroll av läkemedel på gård
– Villkorad läkemedelsanvändning
– Övriga livsmedelsproducerande djur
• Kontroll av hästpass
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg
Tack för visat intresse!