INTYG Om praktisk introduktion inklusive färdighetsträning gällande

INTYG
Om praktisk introduktion inklusive färdighetsträning gällande villkorad
läkemedelsanvändning och läkemedelsadministrering på djur enligt
Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2009:84 (D9).
Härmed intygas att (namn) _____________________________________________________
(personnummer)_________________________________________________
(SE:nr) ____________________________
under ledning av undertecknad har genomgått praktisk introduktion avseende:
-
hantering och förvaring av sprutor, kanyler och läkemedel
hantering av avfall
doseringar
fängsling av djur
metoder för tillförsel av läkemedel
anatomi för alternativa injektionsplatser på djur
journalföring
Dessutom har vederbörande visat att hon/han kan administrera läkemedel genom injektion i
muskulatur och under hud på egna djur, för följande djurslag:
 gris
 nötkreatur
 får
Veterinärens underskrift
________________________________
Datum
_________________________________________________________
Namnteckning
_________________________________________________________
Namnförtydligande