Ladda ner info - Psykiatripartners

KONTAKT – social färdighetsträning i grupp
Nu har första KONTAKT-gruppen avslutats! Deltagarna var denna gång tjejer i tonåren och
gruppen har träffats varannan vecka under höstterminen och sista tillfällena var nu i januari.
Föräldrarna har fått kontinuerlig uppdatering per e-post, samt deltagit vid uppstart, halvtid
och avslut. Gruppledarna kom både från Psykiatripartners Barn och Ungdom och
Habiliteringen i västra Östergötland då vi startade KONTAKT-gruppen som ett samarbete.
Både gruppdeltagare, föräldrar och gruppledare är nöjda med höstens KONTAKT-omgång. I
standardiserade mätinstrument ser vi att alla gruppdeltagare ökat sina sociala färdigheter,
och i de utvärderingar ungdomarna gjort efterhand, samt tillsammans med sina föräldrar vid
sista grupptillfället, framkommer att både ungdomar och föräldrar är nöjd med att gruppen
finns, att det finns möjlighet att prata om och öva på det som är svårt, att det är stärkande
att träffa andra i samma situation, få nya vänner och att få umgås och skratta tillsammans.
KONTAKT kommer att fortsätta i Habiliteringens regi, både för ungdomar och för yngre
deltagare.
KONTAKT är ett manualbaserat program för social färdighetsträning i grupp för barn och
ungdomar (8-19 år) med autismspektrumtillstånd. Programmet utgår från KBT-principer och
är det enda i sitt slag på svenska.
Målet med gruppträningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel,
empati och anpassning i gruppsituationer. Genom olika aktiviteter tränar deltagarna på att
initiera konversationer och att förstå verbala och icke-verbala signaler, sociala koder och
förväntningar. I KONTAKT tränar även barnen och ungdomarna i problemlösning och
konflikthantering och bidrar till bättre självförtroende, livskvalitet och social kompetens.
Programmet är också individanpassat genom att alla deltagare har individuella mål för
färdighetsträningen. Föräldrarna är också viktiga i programmet för samarbete och
engagemang i träningen.