God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland (GLAS)

advertisement
God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland (GLAS)
Göran Petersson, Bo Hovstadius, Lisa Ericson, Lina Hellström, Malin
Johansson Östbring, Victoria Throfast, Alastair Creelman, Pia
Gröhn, Pauline Johansson, Tommy Eriksson
Bakgrund
Allt fler äldre använder allt fler läkemedel och dessutom olämpliga
kombinationer av läkemedel. Ju sämre kvalitet patienten har i sin
läkemedelsbehandling, desto sämre är livskvaliteten.
Syfte
Projektet God LäkemedelsAnvändning för äldre i Småland (GLAS)
syftar till att förbättra kvaliteteten på användning av läkemedel till
äldre. Detta kan göras genom att minska förskrivningen av olämpliga
läkemedel, minska läkemedelsbiverkningar och läkemedelsrelaterade
sjukvårdsbesök, förbättra den äldres kännedom om sina egna
läkemedel och höja kompetensen hos patienter, anhöriga och personal
avseende olämpliga läkemedel.
Genomförande och metod
Projektet är uppdelat i en förstudiefas och en huvudstudiefas. Under
förstudiefasen med start 1 september 2012 genomfördes olika
aktiviteter som förberedelser och test av genomförbarhet av sex
delprojekt inför huvudstudien:
1. En utvecklad läkemedelsgenomgång som inkluderar
motiverande samtal med patient
2. Telefonuppföljning av patientens läkemedelsanvändning efter
utskrivning från sjukhus
3. Teambaserad hemsjukvård och palliativ vård för de mest sjuka
äldre
4. Internetbaserad interaktiv utbildning om äldres
läkemedelsanvändning riktad till patienter och anhöriga
5. Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare om äldre och
läkemedel
6. Registerstudier över utvecklingen av äldres
läkemedelsanvändning i Småland
Efter förstudiefasens avslutande sommaren 2013 har tre delprojekt
successivt övergått i en huvudstudie
1. En utvecklad läkemedelsgenomgång som inkluderar
motiverande samtal med patient, samt en hälsoekonomisk
utvärdering
2. Internetbaserad interaktiv utbildning om äldres
läkemedelsanvändning riktad till patienter och anhöriga
3. Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare om äldre och
läkemedel
Insatserna studeras i randomiserade kontrollerade studier (RCT) där
forskningspersoner slumpmässigt fördelas mellan interventionsgrupp
och kontrollgrupp. Attityder till läkemedelsbehandling, följsamhet till
ordination och livskvalitet mäts med validerade mätinstrument.
Kunskap om läkemedelsbehandling mäts med enkäter. Uppgifter om
behandlingsresultat, sjukhuskontakter och inläggningar erhålls via
landstingens journalsystem och register.
Inom delprojekt 1 kommer insatsernas kostnader att beräknas i
förhållande till eventuella lägre kostnader för patient och samhälle
genom minskat antal sjukvårdsbesök, sjukhusinläggningar och i
förhållande till livskvalitetsmått. Forskningen kommer att utföras av
flera olika personalgrupper inom olika delar av hälso- och sjukvården
tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet.
Projektet beräknas pågå till och med februari 2017.
Resultat
Projektet förväntas leda till bättre kunskap om olika insatsers
möjligheter att förbättra äldres läkemedelsanvändning och livskvalitet.
Insatserna förväntas utgöra modell för införande i större skala.
Finansiering
Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Landstinget i
Kalmar län.
Download