ETT UTDRAG UR BOKEN: Den naturvetenskapliga synens

advertisement
ETT UTDRAG UR BOKEN:
Den naturvetenskapliga synens begränsningar
Att enbart lita till sådant som kan bevisas med siffror skapar en känslomässig klyfta mellan patienten och
läkaren. Den amerikanske filosofen William James fastslog för över femtio år sedan: ”Den opersonliga
trångsynthet som präglar vetenskapen kanske en dag visar sig ha varit blott ett udda påhitt, om än användbart,
och inte den absoluta sanning som den sekteristiske vetenskapsmannen i dag så tvärsäkert anser den vara.” 1
Läkaren Leonard Laskow har konstaterat att ”någonting i förhållandet mellan läkaren och patienten tröstar och
underlättar läkande". Han har också utvecklat tekniker för att systematiskt och förutsebart sökt beskriva vad den
moderna medicinvetenskapen förlorat .
I ett experiment utsattes två identiska grupper av bakterier för antibiotika, som normalt skulle ha hämmat deras
tillväxt. Men innan antibiotika tillsattes, fokuserades kärleksfull energi på en av bakteriegrupperna. Den grupp
som skyddades av kärleksfull energi överlevde, och fortsatte att vara rörlig, medan kontrollgruppen tynade bort.
Ett flertal liknande experiment övertygade slutligen Laskow om att resultaten han fick med energihealing inte
enbart kunde tillskrivas den psykologiska placeboeffekten eller ens psykoneroimmunologi rent generellt.
För att förstå hur våra tankar eller känslor kan påverka vår kropp, måste vi förstå att vår kropp inte bara är fysisk,
eller materiell. Einstein antog att materia och energi är likvärdiga och ömsesidigt utbytbara aspekter av en enda
underliggande verklighet eller ”universellt fält”.
Allt är således energi i olika stadier av vibration och rörelse. Precis som havet består av många strömmar och
vågor som rör sig samtidigt i skilda riktningar och med skilda krafter, så består vår kropp av många pulserande,
interagerande energifält. Även om vi tänker på vår kropp som en solid fysisk massa, så är dess massa helt enkelt
energi som fått den speciella formen.
Inom det energisystem vi kallar den mänskliga kroppen finns ett stort antal undersystem som hjälper till att hela
oss och hålla oss friska. Dessa inkluderar lymfsystemet, cirkulationssystemet, nervsystemet, det muskulära
systemet, immunsystemet, matsmältningssystemet och det endokrina systemet, och alla dessa samverkar. Vart
och ett av dessa är mottagliga för de subtila energier som kommer både inifrån kroppen och utanför den.
Download