Denna blankett berättigar till återbesök inom 7 dagar från besöksdatum.
Mottagning
Personnummer, efternamn, förnamn, adress,
telefonnummer - även riktnummer
(använd patientbricka)
Bakterier med resistens (motståndskraft) mot penicillin och andra antibiotika blir allt
vanligare. Dessa bakterier sprider sig lättare om mycket antibiotika används. En säkerställd
bakteriell infektion behandlas med antibiotika. Din läkare har idag undersökt Dig och bedömt
att penicillin eller annan antibiotika inte behövs.
Om Du trots allt inte blir bra, eller symtomen ändrar sig, erbjuds Du ett avgiftsfritt återbesök
för ny bedömning. Det är en fördel om samma läkare anlitas vid återbesöket.
Blanketten ska visas i kassan och lämnas till läkaren vid återbesöket!
Besöksdatum ___________________ Behandlande läkare _____________________________________
Stämpel eller namnförtydligande __________________________________________________________