Läkemedel i vår miljö

advertisement
Läkemedel
i vår miljö
Läkemedel innehåller biologiskt aktiva ämnen som kan bota eller
lindra när vi blivit sjuka eller skadade. Läkemedlen tas upp i blodet,
till exempel från tarmen eller genom huden, och sprids i kroppen
för att ge effekt. Kroppen gör sig av med läkemedel främst via
lever och njurar.
För att läkemedlen ska ge full effekt får de inte brytas ned alltför
snabbt i kroppen. Baksidan av det är att läkemedelsrester som
kommer ut i vår omgivning kan orsaka skador innan de bryts ner.
Kunskapen om hur ämnen i läkemedel kan hamna i vatten-,
växt- och djurlivet, och därmed i oss människor, ökar snabbt. Vi
kan alla med denna kunskap hjälpa till genom att handskas med
läkemedel på ett klokt sätt.
Hur kan läkemedelsrester hamna i miljön?
Tabletter, inhalatorer, plåster, lösningar, krämer, implantat eller
preventivmedel innehåller ämnen som kan vara skadliga i naturen.
Allra mest känsliga är vattendragen.
Därför ska vi inte spola ner läkemedel i avloppet. Skadliga rester
kan dessutom finnas i urin och avföring från den som medicinerar.
Reningsverken kan inte ta bort alla dessa rester, utan de passerar ut
i vattendragen. Vissa läkemedel fastnar visserligen i avloppsslammet. Men om slammet används som jordförbättring kan skadliga
ämnen återföras till människor via maten.
Spår av läkemedelsrester finns i såväl dricksvatten som på havsbottnar. Halterna av läkemedel i dricksvatten är inte så höga att
det är farligt att dricka vattnet. Men de är en stark varningssignal
för framtiden.
Kommuner och landsting följer regelbundet halterna av ett stort
antal läkemedel i avlopp, vattendrag och vattentäkter.
Vilka skador orsakar läkemedel i naturen?
• Organskador på djur. Vanliga värkmediciner, i synnerhet diklofenak, skadar fiskarnas gälar och fåglarnas njurar. Gamarna i Indien
blev nästan utrotade därför att diklofenak givits till kor som sedan
dött i det fria och ätits av gamar.
• Störd biologisk utveckling. Hormoner, i till exempel preventivmedel, stör förökningen av vattenlevande djurarter. Enstaka p-ringar
(även använda) har slagit ut hela fiskbestånd. Organutvecklingen
hos vattenlevande djur kan försenas av sertralin, ett ämne i läkemedel mot nedstämdhet.
• En grupp miljöskadliga läkemedel är antibiotika. De är normalt
effektiva mot infektioner hos människa och djur, men används de
för mycket kan bakterier bli motståndskraftiga. Egenskapen att
motstå antibiotika överförs lätt mellan bakterier. Utsläpp av
anti-biotika i naturen innebär en risk. Då kan miljöns stora flora
av ofarliga bakterier utveckla motståndskraft och sprida den till
farligare bakterier.
Vad kan jag bidra med?
• Lägg inte läkemedel i soporna och spola aldrig ner dem.
• Alla överblivna läkemedel ska lämnas till ett apotek. Använd
gärna den genomskinliga returpåse som finns att få på apoteket.
Apoteken är skyldiga att sända läkemedlen till snabb och säker
förstöring.
• Acceptera att antibiotika inte ska användas i onödan. Många
infektioner läker lika bra utan antibiotika. Virusinfektioner påverkas
inte alls av vanliga antibiotika.
• Om du fått antibiotika är det viktigt att du tar hela kuren.
Blir det tabletter över ska de lämnas till apotek.
Aktörer i arbetet med läkemedel och miljö
Apoteken sköter insamling av läkemedel och sänder dem till säker
destruktion.
Landstingen har ansvar för att läkemedel som används i sjukvården
hanteras rätt. Landstingen har också mål för att minska förskrivningen av miljöstörande läkemedel och vidareutbildar sin personal
i ämnet läkemedel och miljö.
Kommunerna förbättrar avloppsreningen så att mindre mängd läkemedel når miljön.
Läkemedelsindustrin ska rätta sig efter de skärpta regler om god
tillverkningssed för läkemedel som nu införs i eu.
Nätverket Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) arbetar med statistik
och information. Man vill begränsa användningen av antibiotika
så att färre bakterier i framtiden ska bli svåra att behandla.
Läkarna får miljöinformation om läkemedel genom handböcker
och läkemedelsregistret fass. Miljöaspekter på läkemedel ingår
i läkarnas grundutbildning.
Landstinget i Uppsala län
www.lul.se/lakemedel
Läkemedelsregistret fass
www.fass.se/miljo
Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se/miljo
Nätverket MistraPharma
om läkemedel och miljö
www.mistrapharma.se
Stockholms läns landsting
www.sll.se/miljo
Strama
www.strama.se
Broschyrerna Frisk utan antibiotika och Sov bra – utan sömnmedicin
kan beställas kostnadsfritt från landstingets läkemedelsenhet,
[email protected] eller 018-611 62 06.
Exaktaprinting, sep 2011. Foto: Åke Schwan
Vill du veta mer?
Download