Växtriket, svampriket och bakterieriket

Växtriket, svampriket och bakterieriket
•
•
•
•
•
•
•
•
Evolutionsteorin och biologisk systematik
Kärlväxter
Alger, ormbunksväxter, mossor, buskar, träd, gräs och lavar
Parasitiska växter
Fotoautotrofa växter och fotosyntes (klorofyll, cellulosa, stärkelse, vattentransport,
osmos och cellandning)
Stenfrukter, skenfrukter, baljväxter och bär
Rötter, stam, blad, xylem och floem (deras funktioner)
Urskog och kulturskog (orsaker till rödlistning och utrotning)
Fröets groning
Spridning av frön och sporer
Blommans olika delar
Pollinering
Algernas uppgifter i sjöar och hav
•
•
•
•
•
•
Svampmycel
Svampar som nedbrytare (mögel)
Mykorrhiza
Jäsning (antibiotika)
Penicillin och resistens
Ätliga och oätliga svampar
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyttiga bakterier
Sjukdomsalstrande bakterier (infektioner)
Människans strategier mot bakterier såsom konservering, pastörisering
Antibiotika och mutation
”alg”blomning (blågröna bakterier)
Bakterier och bioteknik
Gisselorgan
Virus och vaccin
•
•
•
•
•
• Plankton