PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

advertisement
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Gäller fr. o. m. 2017-01-01
Samtliga priser är exklusive moms
Provberedning
Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov.
Provberedning, vatten
Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning)
97 kr
290 kr
Analysspecifika provbehandlingar
Syrauppslutning vid analys av metaller i slam & lakvatten*
Filtrering
187 kr
99 kr
* Ingår i paketpris för metaller, debiteras endast vid beställning av enstaka parametrar
Badvatten - bassängbad enligt FoHMFS 2014:12- kemiskt & mikrobiologiskt analyspaket
BASSÄNG
Turbiditet
pH
COD-Mn*
Antal mikroorganismer 35⁰C, 2 dygn
Pseudomonas aeruginosa
762 kr
* Kemisk syreförbrukning (oxiderbarhet)
Badvatten - strandbad enligt 2006/7/EG samt HMFS 2012:14 - mikrobiologiska analyspaket
STRANDBAD
496 kr
E. coli
Intestinala enterokocker
Exkl. koliforma bakterier enligt ny direktiv
Dricksvatten enligt SLVFS2001:30 - kemiska analyspaket
V1 - HYNDEVAD
LEDNINGSNÄT
V1 - SEVAB
LEDNINGSNÄT
V1 - SMÅVERK
LEDNINGSNÄT
V1 - VERK
HYNDEVAD
Turbiditet
Lukt
Smak
Färg
Turbiditet
Lukt
Nitrat
Färg
Turbiditet
Lukt
Färg
COD-Mn*
Konduktivitet
pH
Järn
Aluminium
Konduktivitet
pH
Järn
Konduktivitet
pH
Järn
Mangan
Ammonium
865 kr
Mangan
Ammonium
844 kr
Mangan
Ammonium
651 kr
Turbiditet
Lukt
COD-Mn
Smak
Turbiditet
Lukt
Färg
pH
Totalhårdhet
Järn
825 kr
Mangan
Totalhårdhet
Järn
Mangan
Totalhårdhet
Järn
Mangan
Koppar
Ammonium
Nitrat
Nitrit
Fluorid
Klorid
Sulfat
V1 - VERK SEVAB
RVV/IVV
Turbiditet
Lukt
Konduktivitet
Alkalinitet
Färg
pH
Alkalinitet
Färg
pH
Alkalinitet
V2
Turbiditet
Lukt
Smak
Färg
COD-Mn*
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Totalhårdhet
Kalcium
Magnesium
Natrium
Järn
Mangan
V1 - VERK
SMÅVERK
1 320 kr
* Kemisk syreförbrukning (oxiderbarhet), endast Hyndevad inkl ledningsnät
1(5)
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Gäller fr. o. m. 2017-01-01
Samtliga priser är exklusive moms
Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 - mikrobiologiska analyspaket
A-VATTEN 1
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Koliforma bakterier
E. coli
550 kr
Normal undersökning på utgående dricksvatten från vattenverk
A-VATTEN 2
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Antal långsamväxande bakterier 22⁰C, 7 dygn
Koliforma bakterier
E. coli
627 kr
Normal undersökning hos användaren
A-VATTEN 3
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Antal långsamväxande bakterier 22⁰C, 7 dygn (alt. 35⁰C 2 dygn* )
Koliforma bakterier
E. coli
Presumtiva Clostridium perfringens (alt. Pseudomonas aeruginosa* )
814 kr
Normal undersökning hos användaren om råvatten kommer från eller påverkas av ytvatten
* Lämpligt för förpackat dricksvatten
A-VATTEN UTV
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Antal långsamväxande bakterier 22⁰C, 7 dygn
Koliforma bakterier
E. coli
Presumtiva Clostridium perfringens
Mikrosvampar
Intestinala enterokocker
Aktinomyceter
1 254 kr
Naturligt mineralvatten enligt LIVSFS 2003:45 - mikrobiologiskt analyspaket
MINERAL UTV
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Antal mikroorganismer 35⁰C, 1 alt. 2 dygn
Koliforma bakterier
E. coli
Presumtiva Clostridium perfringens
Intestinala enterokocker
Pseudomonas aeruginosa
1 089 kr
Dricksvatten för enskild förbrukning enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning kemiska & mikrobiologiska analyspaket
E1
Turbiditet
Lukt
Färg
COD-Mn*
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Totalhårdhet
Järn
Mangan
Koppar
Ammonium
Nitrat
Nitrit
Fosfat
Fluorid
Klorid
Sulfat
E2
Turbiditet
Lukt
Färg
COD-Mn*
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Totalhårdhet
Kalcium
Magnesium
Natrium
Kalium
Järn
Mangan
Koppar
Ammonium
Nitrat
Nitrit
Fosfat
Fluorid
Klorid
Sulfat
990 kr
1 320 kr
* Kemisk syreförbrukning (oxiderbarhet)
E-VATTEN
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Koliforma bakterier
E. coli
422 kr
2(5)
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Gäller fr. o. m. 2017-01-01
Samtliga priser är exklusive moms
Avlopps- och deponivatten - analyspaket
AVLOPPSVATTEN 1 Suspenderad substans
1 411 kr
BOD7*
Fosfor total
Kväve total
Totalt organiskt kol
AVLOPPSVATTEN 2 Suspenderad substans
BOD7*
Fosfor total
Fosfatfosfor
Järn (Fe-H)
Alkalinitet
Kväve total
Ammoniumkväve
[Nitrat+Nitrit]-kväve
Kväve organiskt beräknat
Totalt organiskt kol
2 184 kr
* Biokemisk syreförbrukning
DEPONIVATTEN A
Fosfor total
Kväve total
Ammoniumkväve
Totalt organiskt kol
851 kr
DEPONIVATTEN G
Fosfor total
Kväve total
Ammoniumkväve
Totalt organiskt kol
Klorid
Alkalinitet
1 109 kr
DEPONIVATTEN H
Suspenderad substans
Fosfor total
Kväve total
Ammoniumkväve
COD-Cr*
BOD7**
Totalt organiskt kol
Klorid
1 851 kr
* Kemisk syreförbrukning ** Biokemisk syreförbrukning
METALLER 1
Järn (Fe-H)
Kadmium (Cd-L)
Krom (Cr-L)
Koppar (Cu-L)
MIKROBIOLOGI
Koliforma bakterier inkl E. coli
Intestinala enterokocker
Nickel (Ni-L)
Bly (Pb-L)
Zink (Zn-H)
1 392 kr
594 kr
Slam - kemiskt analyspaket (inklusive provberedning)
SLAM
Torrsubstans
Glödrest
Totalfosfor
Totalkväve
NH4-kväve
pH
Krom (Cr-L)
Nickel (Ni-L)
Zink (Zn-H)
Koppar (Cu-H)
Kadmium (Cd-L)
Bly (Pb-L)
Kalium (K-H)
Kalcium (Ca-H)
Magnesium (Mg-H)
BIOMASSA
Torrsubstans
pH
Glödrest
Glödförlust*
2 750 kr
470 kr
* Beräknat från Glödrest
3(5)
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Gäller fr. o. m. 2017-01-01
Samtliga priser är exklusive moms
Kemiska & fysikaliska analysparametrar
HCO3
Al (H)
Al (L)
NH4-N
BOD7
Pb (H)
Pb (L)
F
(1)
PO4-P
(2)
PO4
P
----GR
--Fe (H)
Fe (L)
Cd (L)
Ca (H)
K (H)
COD-Mn
Cl
Cl2
CO2
--Cu (H)
Cu (L)
Cr (H)
Cr (L)
N
N
N
--Mg (H)
Mn (H)
Mn (L)
Na (H)
Ni (H)
Ni (L)
[NO3+NO2]-N(3)
NO3(4)
NO2-N(5)
NO2(6)
pH
----SO4
SS
O2
TS(7)
TOC
--UV-ABS
Zn (H)
Alkalinitet
Aluminium
Aluminium
Ammoniumkväve
Biokemisk syreförbrukning
Bly
Bly
Fluorid
(1)
Fosfatfosfor
(2)
Fosfat
Fosfor total
Färg
Grumlighet
Glödningsrest
Hårdhet total
Järn
Järn
Kadmium
Kalcium
Kalium
Kemisk syreförbrukning
Klorid
Klor total aktiv
Kolsyra fri
Konduktivitet
Koppar
Koppar
Krom
Krom
Kväve organiskt beräknat
Kväve total
Kväve total
Lukt
Magnesium
Mangan
Mangan
Natrium
Nickel
Nickel
[Nitrat+Nitrit]-kväve(3)
Nitrat(4)
Nitritkväve(5)
Nitrit(6)
pH
Slamvolym
Smak
Sulfat
Suspenderad substans
Syre
Torrsubstans(7)
Totalt organiskt kol
Turbiditet
UV-absorbans
Zink
Lägsta analysgräns
Enhet
1
--0,02
0,1
3
0,10
0,005
0,1
0,005/0,03 (IC)
0,015/0,1 (IC)
0,005
5
--20
2
0,03
0,005
0,0005
0,2
0,2
1
10/2 (IC)
----1
0,04
0,005
0,07
0,005
--0,1
0,5
--0,2
0,01
0,003
0,1
0,04
0,005
0,05
0,22/0,4 (IC)
0,003/0,04 (IC)
0,01/0,04 (IC)
3
----10/5 (IC)
5
0,1
20
1
0,05
--0,01
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg Pt/l
--mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
--mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
--ml/l
--mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
FNU
--mg/l
(1)
Analyserat alt. beräknat från PO4 (IC); antigen PO4-P eller PO4 (IC) debiteras
(2)
Beräknat från PO4-P alt. anlayserat på IC; antigen PO4-P eller PO4 (IC) debiteras
(3)
Beräknat från NO3-N (IC) + NO2-N (IC) debiteras inte separat
(4)
Beräknat från [NO3+NO2]-N alt. analyserat på IC; antigen [NO3+NO2]-N eller NO3 (IC) debiteras
(5)
Analyserat alt. beräknat från NO2 (IC); antigen NO2-N eller NO2 (IC) debiteras
(6)
Beräknat från NO2-N alt. analyserat på IC; antigen NO2-N eller NO2 (IC) debiteras
Ingår i avgiften för provberedning av slam
(7)
143 kr
154 kr
248 kr
143 kr
473 kr
154 kr
248 kr
143 kr
143 kr
143 kr
198 kr
110 kr
99 kr
187 kr
165 kr
154 kr
248 kr
248 kr
154 kr
154 kr
187 kr
143 kr
143 kr
154 kr
110 kr
154 kr
248 kr
154 kr
248 kr
88 kr
330 kr
330 kr
99 kr
154 kr
154 kr
248 kr
154 kr
154 kr
248 kr
143 kr
0 kr
143 kr
0 kr
110 kr
121 kr
143 kr
143 kr
209 kr
187 kr
0 kr
275 kr
121 kr
297 kr
154 kr
4(5)
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Gäller fr. o. m. 2017-01-01
Samtliga priser är exklusive moms
Mikrobiologiska analysparametrar
Antal mikroorganismer 22⁰C, 3 dygn
Antal mikroorganismer 35⁰C, 1 alt. 2 dygn
Antal långsamväxande bakterier 22⁰C, 7 dygn (som tillägg)
Koliforma bakterier inkl E.coli (dricksvatten A)
Koliforma bakterier inkl E.coli (bassängbad, E-vatten)
E-coli (strandbad)
Koliforma bakterier inkl E.coli (avlopp)
Presumtiva Clostridium perfringens
Mikrosvampar
Pseudomonas aeruginosa
Intestinala enterokocker
Aktinomyceter
Viruslika partiklar (VLP)
264 kr
264 kr
90 kr
264 kr
264 kr
264 kr
396 kr
264 kr
264 kr
264 kr
264 kr
264 kr
740 kr
Minsta debiterad kostnad
Provtagning, eget provtagningsschema, per prov
Provtagning, ett prov
Provtagning, from prov 2 på samma plats, tillägg per prov
Extra kopia
Administrationsavgift vid endast beställning av extern tjänst
EJ returnerat provtagningsmaterial
Utskick av provtagningsmaterial
Helgarbete, startkostnad
Konsulttid, timtaxa
165 kr
363 kr
605 kr
242 kr
33 kr
165 kr
330 kr
121 kr
2 046 kr
1 023 kr
Övriga avgifter
5(5)
Download