Avgiftstabell 5
Avgifter vid laboratoriet
Fysikalisk-kemiska vattenanalyser
Alkalinitet*
Ammoniumkväve*
Aluminium
BOD7
COD-Cr
COD-Mn*
Fluorid*
Fosfat-fosfor*
Fosfor, total*
Färg*
Glödgningsrest
Järn
Klor fri*
Klor fri och bunden*
Klorid*
Klorofyll-a*
Konduktivitet*
Kväve, total*
Kväve, total avloppsvatten
Mangan
Nitrat + Nitritkväve*
Nitrat*, (nitritanalys fordras)
Nitrit*
Permanganattal*
pH*
Radon*
Salinitet*
Sulfat
Syre
Torrsubstans
Totalhårdhet
Turbiditet/grumlighet*
exkl
moms
€
7,38
10,66
8,20
40,16
27,05
10,66
7,38
11,48
22,95
5,74
8,20
7,38
6,97
13,93
7,38
18,03
5,73
22,95
22,95
7,38
9,84
18,03
8,20
10,66
5,74
24,59
5,74
11,48
8,20
8,20
6,56
5,74
inkl
moms
€
9,08
13,11
10,09
49,40
33,27
13,11
9,08
14,12
28,23
7,06
10,09
9,08
8,57
17,13
9,08
22,18
7,05
28,23
28,23
9,08
12,10
22,18
10,09
13,11
7,06
30,25
7,06
14,12
10,09
10,09
8,07
7,06
exkl
moms
€
inkl
moms
€
Privat brunn (ammonium, COD-Mn, fluorid ,färg,
hårdhet, järn, klorid, konduktivitet, mangan, nitrat, nitrit
och pH)
81,15
99,81
Begränsad kontroll för vattenbolag och för vatten som
används i offentlig el kommersiell verksamhet
(aluminium, ammonium, färg, järn, konduktivitet, pH,
mangan, nitrit och turbiditet)
56,56
69,57
exkl
moms
€
13,11
25,00
18,03
14,34
15,00
13,52
inkl
moms
€
16,12
30,75
22,18
17,64
18,45
16,63
exkl
moms
€
inkl
moms
€
Privat brunn: E.coli, koliforma bakterier 37º,
enterokocker exkl. provbeh.avgift
46,56
57,27
Begränsad kontroll för vattenbolag: E.coli, koliforma
bakterier 37º exkl. provbeh.avgift
33,03
40,63
58,44
71,88
46,56
57,27
38,36
47,18
Kemiska undersökningspaket
Mikrobiologiska vattenanalyser
Aeroba mikroorganismer*
Clostridium perfringens*
E.coli*
Enterokocker*
Koliforma bakterier*
Pseudomonas aeruginosa*
Mikrobiologiska undersökningspaket
Utvidgad kontroll, stort vattenbolag:
E.coli, enterokocker, koliforma 37º, aeroba
mikroorganismer exkl. provbeh.avgift
Utvidgad kontroll, mindre vattenbolag: E.coli,
koliforma bakterier 37º, enterokocker exkl.
provbeh.avgift
Badvattenpaket: E.coli (Colilert-metoden) och
enterokocker
exkl. provbeh.avgift
exkl
moms
€
13,85
inkl
moms
€
17,04
Trädgårdpaket
Grundanalys + Cu*, Mn*, Zn*, B
33,61
41,34
Potatispaket
Grundanalys + Cu*, Mn*
22,95
28,23
Spårämnespaket
Cu*, M*, Zn*
14,34
17,64
Bor
Fosfor*
Kalcium*
Kalium*
Koppar*
Magnesium*
Manga*
Nitrat
Ledningstal
Lösligt kväve (nitrat + ammonium)
PH*
Zink*
Totalkväve
8,61
7,38
7,38
7,38
6,56
7,38
6,56
10,66
8,20
20,49
8,20
6,56
24,59
10,59
9,08
9,08
9,08
8,07
9,08
8,07
13,11
10,09
25,20
10,09
8,07
30,25
exkl
moms
€
28,69
inkl
moms
€
35,29
Ensilagepaket
ts, råprotein, råfiber, pH, ammoniak-N
39,34
48,39
Spannmålspaket
ts, råprotein, hektolitervikt
24,59
30,25
Mineralpaket
Ca, Mg, K, P
22,95
28,23
Kemiska jordanalyser
Grundanalys
jordart, mullhalt, pH*, Ca*, P, Mg*, K*
Kemiska växtanalyser
Höpaket
ts, råprotein, råfiber
Växtanalys
ts, N, Ca, Mg, K, P
36,88
45,36
Utvidgad växtanalys
Växtanalys + Cu, Mn, Zn
51,64
63,52
Falltal
Fukt
Hektolitervikt
Råprotein
8,20
12,30
9,84
11,48
10,09
15,13
12,10
14,12
exkl
moms
€
13,93
19,26
20,08
15,98
19,26
17,21
18,03
19,26
13,93
4,10
13,93
31,97
31,97
13,93
24,59
19,26
15,98
inkl
moms
€
17,13
23,69
24,70
19,65
23,69
21,17
22,18
23,69
17,13
5,04
17,13
39,32
39,32
17,13
30,25
23,69
19,65
exkl
moms
€
15,16
31,97
4,92
8,2
inkl
moms
€
18,65
39,32
6,05
10,09
Mikrobiologiska undersökningar av livsmedel och
miljö
Aeroba mikroorganismer*
Bacillus cereus*
Bakt und av köttbesiktningsprov
Enterobacteriacae*
Enterokocker*
E coli presumtiv*
Jäst och mögel*
Koagulaspositiva stafylokocker*
Koliforma bakterier*
Kontaktplatteprov: Avläsning av t ex Hygicult
Inkubering och avläsning med laboratoriets kontaktplatta
Listeria monocytogenes kvalitativt*
Listeria monocytogenes kvantitativt*
Psykrotrofa bakterier i mjölkprodukter
Salmonella spp.*
Sulfitreducerande bakterier*
Termotoleranta koliforma bakterier*
Kemiska livsmedelsundersökningar
Fetthalt Gerber flytande produkter
Fetthalt Gerber Övriga produkter
pH i vätskor
pH som kräver förbehandling
Övriga livsmedelsundersökningar
Organoleptisk undersökning
grundbedömning (1 person)
panel med minst 3 personer
Radioaktivitetsundersökning:
direktmätning
med förbehandling
Djursjukdomsundersökningar
Bakterieodling (exkl. Salmonella och
spenprov)
Salmonella (hygienprov, avföring,
samlingsprov lymfkörtlar)*
Spenprov Första provet från ett djur
Följande prov
Betalaktamastest
Resistensundersökning
Urinstix samt specifika vikten
Urinsediment
Fiskobduktion: De första 10 fiskarna
Per följande 10 fiskar
Färgning av utstryk
Bedömning av vaginalutstryk
Mikroskopiering:
Insektidentifikation m.m
Förekomst av blågröna alger
Övrigt
Provbehandlingsavgift
Förmedling av prov till annat laboratorium. Vid särskilt
höga transportkostnader kan extra fraktkostnad
tillkomma.
Destillerat vatten per liter
* Ackrediterad metod
exkl
moms
€
Inkl
moms
€
5,33
18,44
6,55
22,68
24,59
35,25
30,25
43,36
exkl
moms
€
15,16
Inkl
moms
€
18,65
21,31
26,21
13,11
6,15
3,69
15,98
6,15
8,20
24,18
8,20
8,20
11,89
16,13
7,56
4,54
19,65
7,56
10,09
29,74
10,09
10,09
14,62
exkl
moms
€
11,89
20,49
Inkl
moms
€
14,62
25,20
exkl
moms
€
9,84
Inkl
moms
€
12,10
18,03
1,56
22,18
1,92
Priserna grundar sig på en bedömning av tid- och materialåtgång och gäller enstaka analyser.
Gällande stora serier prov kan avtal skrivas och priset förhandlas. Perifytonundersökningar
och bottenfaunaundersökningar görs enligt avtal. Avtalen ska godkännas av myndighetschefen, vilken kan delegera uppgiften till annan tjänsteman.
Till dessa avgifter tillkommer i förekommande fall även inspektörs eller provtagares
provtagningsavgift enligt taxa. För provtagningar i fält debiteras 40,33 euro/tim per person
inklusive moms. För provtagningar med laboratoriets större båtar debiteras 150 euro/tim
exklusive moms. I priset ingår personalkostnader, driftskostnader samt kostnader för
provtagningsutrustning.
För klagomål från privatperson gällande livsmedel uppbärs ingen avgift om inspektör
tillstyrkt att undersökning ska göras. I övriga fall betalar inlämnaren själv förutom i de fall då
uppenbart fel konstaterats på varan då tillverkaren eller motsvarande debiteras
analyskostnaden.
I undantagsfall, vid begäran om brådskande undersökning som t.ex. kräver helgarbete, kan
undersöknings- avgiften höjas med högst 100%.
Laboratoriet kan även förmedla prov till andra laboratorier för undersökningar som inte görs
vid det egna laboratoriet.
Avgiftstabell 6
Allmänna avgifter
Prestation, gäller handling som inkommit till, upprättats hos eller förvaras hos Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet
Avgift
Officiellt bestyrkt kopia
1 € 20 cent/sida
Obestyrkt kopia, A-4
15 cent/sida
Obestyrkt kopia, A-3
30 cent/sida
Färgkopia
1 €/sida
Inskanning, A-4
1 €/sida