Brevmall för LUL

advertisement
RÅDET FÖR DELAKTIGHET
Datum: 17-03-27
Ledamöter:
Malena Ranch (MP), ordförande
Kjell Andersson (S)
Viktor Waldau (V)
Peter Dons Möller (M)
Johan Enfeldt (L)
Rose-Marie Westerholm, vice ordförande
Elisabeth Axberg, ledamot
Bo Wedin, ledamot
Lars Nord, ledamot
Denny Bergerholm, ledamot
Sonja Calais van Stokkom, ersättare
Marielle Sandstedt, ersättare
Aila Nylund, ersättare
Tilda Holstius, ersättare
Amanda Lindberg, ersättare
Tjänstemän/föredragande:
Henrik Andréasson, Utredare Regionkontoret
Mikael Landsten, HR-strateg Regionkontoret
Birgitta Ekholm Lejman, Närvårdsstrateg Regionkontoret
Eva Smith, Biträdande verksamhetschef Psykiatri, Akademiska sjukhuset
Janne Wallgren, ombudsman HSO i Uppsala län
Ragna Kihlström, Hälsa och habilitering, Region Uppsala
Teckenspråkstolkar
Anmält förhinder:
Bo Wedin
Marielle Sandstedt
Amanda Lindberg
Underskrifter
……………………………………
Ragna Kihlström, sekreterare
…….…………………………………..
Malena Ranch, ordförande
………………………………….
Rose-Marie Westerholm, justerare
1 (5)
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna!
2. Val av mötesjusterare
Rose-Marie Westerholm utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning
Punkt 5 utgår p.g.a. förhinder och planeras till nästa mötestillfälle. Informationspunkterna
7 och 8 läggs in tidsmässigt mellan de punkter där inbjudna deltar. Dokumenteras under
punkt 5 respektive 7.
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från 17-01-23 läggs till handlingarna.
5. Information och frågor från HSO
nköpings kommun söker medel hos Allmänna arvsfonden för fortsatt
friskvårdssatsning i Enköping utifrån erfarenheterna i tidigare projekt ”Anpassad
friskvård”. Behövs tillgång till medicinsk kompetens.
id institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, genomförs
en studie inom ramen för Masterprogrammet för att följa upp hur ovanstående
projekt ”Anpassad friskvård” haft inverkan på fysisk aktivitet i vardagen.
rån samverkan med Neurodivisionen har informerats att professur i rehabilitering
samt överläkare ska tillsättas. Kunskapscenter för rehabilitering planeras.
Gränsdragningen beträffande rehabilitering/egenvård behöver belysas. För att
rehabilitering ska kunna fullföljas på ett bra sätt så behövs ett väl utvecklat
samarbete mellan kommuner och Region Uppsala för att tillgodose de
individuella behoven av rehabilitering.
SO haft ett möte med Kollektivtrafikförvaltningens ledning i syfte att etablera en
samrådsgrupp. Togs upp en rad praktiska synpunkter kring praktiska problem och
bemötande. Vid problem uppmanas att anmäla till deras kundtjänst.
rågan ställs om ”Blå rummet” på Akademiska sjukhuset ska läggas ner. Den
verksamheten och lokalen används även i samband med anhörigutbildning.
jell Andersson (S) tar med sig frågan till Sjukhusstyrelsen.
rågan om tillgänglighetsinventering lyfts ånyo. Frågan kan föras till
samrådsgruppen vid Landstingsservice. Behövs ett nytt uppdrag? Hur ser det
löpande ansvaret ut i respektive förvaltning?
ppet hus på HSO i Uppsala län den 14 september 2017, kl. 14-17.
2 (5)
E
V
F
H
F
K
F
Ö
N
ationell tillgänglighetskonferens planeras av Myndigheten för delaktighet samt
HSO i Uppsala län till den 19-20 oktober 2017. Mer information vid nästa möte.
-
T
eckenspråkets dag är den 14 maj 2017.
6. Rapport om regionens fortsatta arbete med funktionshinderpolitiken
/likabehandlingspolicy
Henrik Andréasson, Utredare Regionkontoret
Sedan föregående möte då RFD fick en föredragning av Henrik Andréasson (se
föregående anteckningar 170123) har nu beredningen för äldre -och
funktionshinderfrågor (BÄF) beslutat om att:
rbetet ska integreras i ett samlat utvecklingsarbete av systematisk ledning i
jämställdhets -och likabehandlingsarbete.
egiondirektören uppdras att beakta frågorna
eredningen (BÄF) ska arbeta vidare och ta fram ett kortfattat dokument som
beskriver Region Uppsalas ansvar och åtagande gällande funktionshinderpolitiska
frågor. Dokumentet ska vara lättillgängligt och ha medborgarna som målgrupp.
För det fortsatta arbetet ska BÄF utse fyra ledamöter som ska delta i det fortsatta arbetet
med att ta fram det kortfattade dokumentet.
Region Uppsala har även tilldelats statliga medel för en utveckling av systematiskt
ledningsarbete för jämställdhetsintegrering.
Regionkontorets ledningsgrupp kommer att utgöra styrgrupp för det fortsatta arbetet och
det föreligger ett behov av en projektledare för att driva arbetet/projektet. Arbetet ska ses
som framtida helt central process och struktur.
Ärendet kommer även att beslutas i Regionstyrelsen.
Frågan ställs hur Rådet för delaktighet och andra berörda att involveras i arbetet.
Mikael Landsten, HR-strateg Regionkontoret
Likabehandlingsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv med tidigare policy och plan för, ska
även integreras i aktuella ordinarie processer. Beslut om detta har fattats i dåvarande
landstingets personalutskott samt landstingsstyrelsen.
Den första januari 2017 ändrades diskrimineringslagen (2008:567), vilken nu ställer krav
på aktiva åtgärder gällande alla diskrimineringsgrunder. Initialt kommer det att innebära
att krav på aktiva åtgärder finns och integreras i Region Uppsalas ledningssystem för
arbetsmiljö. Likabehandlingspolicyn finns kvar och en handlingsplan ska tas fram.
Rekryteringsverktyget ska ses över och kompetensbaserad rekrytering där arbetsgivare
redan idag har en tydlig skyldighet till anpassningar som kan behövas. Framförs goda
exempel på privata företag som medvetet rekryterar personer med
funktionsnedsättningar…
7. Info från Region Uppsala
Förmedlats fråga från regionkontoret via RFD att föreslå tre personer att delta i samråd
3 (5)
a
R
B
med enheten för vårdavtal på Regionkontoret inför arbete med uppdrag till
verksamheterna samt regelböcker. Rådet föreslår att HSO utser tre personer att delta.
Budgetarbetet pågår inför beslut i Regionstyrelsen i maj och därefter beslut vid
Regionfullmäktige i juni.
Krävs ekonomiska prioriteringar framöver (ca en miljard), framförallt inför år 2020 p.g.a.
identifierat ökade driftskostnader för de stora fastighetsinvesteringarna, samt ökade
pensionskostnader. Kan då bli tal om verksamhetsbesparingar. Nu finns
effektiviseringskrav på alla förvaltningar på 1%.
8. Regionens arbete med psykisk hälsa och psykisk ohälsa
Eva Smith, Biträdande verksamhetschef Psykiatri, Akademiska sjukhuset
Eva Smith ger en sammanfattad bakgrund från den nationella satsningen, PRIO, den
riktade satsningen inom området psykisk ohälsa 2012-2016. (bilder bifogas)
Man behövde leva upp till grundkrav som tillika finns lagstadgat. Alla satsningarna har
haft som syfte att utveckla och genomföra en strukturerad samverkan mellan kommuner
landsting och ge förutsättningar till uttalad och aktiv brukarmedverkan på olika nivåer.
Under 2016 togs beslut om fortsatt nationell satsning med ny överenskommelse för
psykisk hälsa. Den innehåller fem fokusområden;
- Förebyggande och främjande arbete
- Tillgängliga tidiga insatser
- Enskildas delaktighet och rättigheter
- Utsatta grupper
- Ledning, styrning och organisation
Det innebär en stor och bred satsning som inkluderar betydligt fler aktörer och
verksamheter utöver psykiatrin. Handlingsplan för länet har tagits fram med hjälp av
konsulter av vad som redan fanns av underlag och genomfört arbete i länet. Dessa
förankras i samverkan med varje kommun i länet. (se vidare bifogade bilder)
Birgitta Ekholm Lejman, Närvårdsstrateg Regionkontoret
Samordningsfunktionen för det fortsatta arbetet kommer att ligga på regionkontoret.
Det ska göras en fördjupad kartläggning kring barn och unga vilket ska resultera i en
handlingsplan för barn o unga i länet.
Nu arbetas bl. a. för i länet;
- Uppföljning av befintliga handlingsplaner
- Nya initiativ för barn och unga inkluderande bar och unga med olika
funktionsnedsättningar
- Förstärkning av ungdomsmottagningars arbete
- ”Första linje” för barn och unga
- Samordnare för suicidprevention och psykisk hälsa
Till anteckningarna bifogas enligt önskemål analysen, Regional handlingsplan och
redovisning brukarmedverkan.
4 (5)
Ordförande tackar alla för ett givande möte samt förklarar mötet avslutat.
Bilagor:
Punkt 8 – bilder samt dokument
5 (5)
Download