Ärende 4 Arbetsmiljöplan 2011 RK - tjsk

advertisement
1(1)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2011-02-15
Diarienummer
RS110103
Maria Rundberg, Personalstrateg
Avdelningen för arbetsgivarfrågor
035-13 47 92
[email protected]
Ärende 4
RS 2011-03-09
Regionstyrelsen
Arbetsmiljöplan för Regionkontoret 2011
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att

godkänna förslag till arbetsmiljöplan för Regionkontoret 2011.
Bakgrund
Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2a §) och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har en arbetsgivare skyldighet att bedriva
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
skall ske på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
2008-12-16 fastställde LsAU dokumentet Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Dokumentet anger att förvaltningschefen årligen följer upp och upprättar
en plan för arbetsmiljön. På Regionkontoret bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt handlingsplan med åtgärder som återfinns i arbetsmiljöplanen (se
bilaga).
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Samverkan
Arbetet med planen inleddes under hösten 2010. Förslag till arbetsmiljöplan har
tagits fram av förvaltningens personalstrateg i samråd med ledningsgrupp och har
därefter diskuterats i Regionkontorets samverkansgrupp. Alla berörda har haft
möjlighet att komma in med åsikter och synpunkter på planen. Inkomna åsikter har
beaktats och inarbetats i planen.
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Regiondirektör
www.regionhalland.se/handlingar
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards