KIRUNA KOMMUN 151022 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Miljö

advertisement
KIRUNA KOMMUN
Miljö- och Byggförvaltningen
Förvaltningschef Anders Karlsson
151022
Systematiskt arbetsmiljöarbete i Miljö- och Byggförvaltningen
Bakgrund
Miljö- och Byggförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), Miljökontoret (8
medarbetare) och Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna
stadshus och i Räddningstjänstens byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid
inspektioner, utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen.
Syfte med det systematiska arbetsmiljöarbetet



Att klargöra ansvarsförhållanden och underlätta kommunikation kring
arbetsmiljöfrågor.
Att främja samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud.
Att främja kontinuitet i arbetsmiljöarbetet samt i det olycks- och ohälsoförebyggande
arbetet.
Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet
En verksamhet fri från tillbud, olyckor och arbetsmiljörelaterade missförhållanden.
Planer och riktlinjer i förvaltningen som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet
Plan
Arbetsmiljöplan
Krisplan
Handlingsplan vid hot
och våld
Riskbedömning
Arbetsmiljöpolicy
Syfte
Klargöra
ansvarsförhållanden
samt underlätta
kontinuitet,
kommunikation och
samverkan kring
arbetsmiljö.
Stödja verksamheten vid
extraordinära påfrestningar på personal och
verksamhet.
Stödja medarbetare vid
risk för hot och våld på
arbetsplatsen.
Stödja medarbetare i
arbetsmiljöarbetet
Klargöra arbetsplatsens
inställning till
arbetsmiljöarbetet
Revideras
årligen i april
FC
Ansvarig
årligen i april
FC
årligen i april
FC
årligen i april
FC
årligen i april
FC
Där behov finns upprättas avdelningsvisa kompletterande planer genom avdelningschefens
försorg. Dessa rapporteras in till Förvaltningschefen.
Periodiskt arbete







skyddsrond genomförs årligen på alla arbetsplatser i samverkan mellan arbetsgivare,
skyddsombud och fastighetsförvaltare
skyddskommittémöten genomförs kvartalsvis varvid sjuktal, inkomna olycksfallsanmälningar och arbetsmiljöanmälningar behandlas i samverkan mellan arbetsgivare,
skyddsombud samt representanter från Kirunahälsan
medarbetarsamtal genomförs årligen och lönesamtal erbjuds årligen
medarbetarenkät genomförs årligen
arbetsplatsträffar genomförs regelbundet varvid arbetsmiljön är en stående punkt
verksamhetsplan upprättas årligen av nämnden och arbetet utifrån denna redovisas av
förvaltningen vid varje nämndssammanträde
avdelningscheferna rapporterar nyckeltal till förvaltningschefen kvartalsvis och dessa
ligger till grund för diskussioner i ledningsgruppen och åtgärder på avdelningarna
utifrån dessa
Upprättade rutiner





anmälan av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket och vid behov till
Försäkringskassan
nyanställda introduceras till arbetsplatsen vid anställning samt via
personalavdelningen vid några tillfällen per år
hantering av hot och våld
hantering av krissituationer på arbetsplatsen
stöd till verksamheten i rehab- ärenden
Anslag
Planer och riktlinjer till stöd för verksamheten finns anslagna på intranätet och på den publika
hemsidan, liksom en organisationsskiss.
Download