Politisk representation i kunskapsnätverket Adlons

advertisement
Ärende 4
RS 2011-04-20
1(1)
01054
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2011-03-31
Regionkontoret
Monica Svensson, Folkhälsochef
Avdelningen för livsmiljöutveckling
Diarienummer
RH10149
035-179835
[email protected]
Regionstyrelsen
Politisk representation i kunskapsnätverket Adlons
styrelse
Förslag till beslut
Region Halland representeras även i fortsättningen av folkhälsochef Monica Svensson i
Adlons styrelse, ersättare Ulrika Bertilsson.
Bakgrund
En överenskommelse träffades 2009 mellan sju landsting och Region Halland om samverkan
inom det regionala kunskapsnätverket Adlon. Kunskapsnätverkets uppdrag är att förstärka
det hiv/STI förebyggande arbetet och att främja god sexuell hälsa. Målsättningen är att
minska spridningen av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar, minska antalet oönskade
graviditeter samt att främja en positiv syn på sexualitet. Kunskapsnätverket vilar på årliga
överenskommelser mellan staten och SKL om medel för hiv/sti-prevention som kanaliseras
genom Smittskyddsinstitutet (SMI).
Kunskapsnätverket består av en styrgrupp med länets utsedda kontaktpersoner och ett
sekretariat. En ledande politiker och en chefstjänsteman från varje län utgör styrelsen för
kunskapsnätverket. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna och styrelsen träffas två
gånger per år. Region Halland har sedan 2009 varit representerat i Adlons styrelse genom
enbart en chefstjänsteman.
Den 8 februari 2011 inkom bifogad skrivelse till medlemmarna i nätverket om den politiska
representationen samt ersättare för mandatperioden 2011-2014.
Regionkontoret anser att Region Halland även i fortsättningen ska representeras av en
tjänsteman i kunskapsnätverkets styrelse.
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Birgitta Hederstedt
Regiondirektör
Regionutvecklingsdirektör
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards