Vill du veta mer om läkemedels- genomgångar för

Vill du veta
mer om läkemedelsgenomgångar för
äldre på särskilt
boende?
VARFÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR?
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två
decennierna. Med nya läkemedel och behandlingar finns det större
möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar, men en ökad läkemedelsanvändning medför också en ökad risk för bland annat biverkningar. Risken är större hos äldre, på grund av åldersförändringar i kroppen
som ökar känsligheten för många läkemedel.
Halland har sedan flera år arbetat med läkemedelsgenomgångar utifrån en modell där flera yrkesgrupper samarbetar. Vid en läkemedelsgenomgång utvärderas läkemedelsbehandlingarna bland annat utifrån
vilken nytta läkemedlet gör, eventuella biverkningar och olämpliga
kombinationer av läkemedel.
Region Halland och de halländska kommunerna erbjuder alla äldre på
särskilda boenden årligen en läkemedelsgenomgång i syfte att förbättra hälsan och minska problem kopplade till läkemedel.
HUR GÅR EN LÄKEMEDELSGENOMGÅNG TILL?
Vid läkemedelsgenomgången samarbetar läkare, sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde. Vid behov medverkar en apotekare, som då
tar del av journaluppgifter. Apotekaren är anställd av Region Halland
och lyder under samma tystnadsplikt som all övrig sjukvårdspersonal.
Inför läkemedelsgenomgången får den äldre tillsammans med undersköterska/vårdbiträde och sjuksköterska fylla i en symtomskattningsskala för att identifiera besvär (t ex yrsel, trötthet eller dålig aptit) som
kan bero på läkemedel.
Med hjälp av den samlade informationen gör läkaren en bedömning
om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. För att kunna göra detta behöver läkaren även få information om eventuell receptfri medicinering samt användning av naturläkemedel.
ALTERNATIV TILL LÄKEMEDEL
Vid läkemedelsgenomgången diskuteras också alternativ till läkemedel
(icke-farmakologiska alternativ), eftersom det ibland är den bästa behandlingen.
Till exempel kan behovet av sömnmedel minska om orsaken till den
störda nattsömnen identifieras och avhjälps. Individuella förbättringar som t ex minskad nattfasta, utomhusvistelse på dagarna och/eller
taktil massage (lätt beröringsmassage) ger bättre förutsättningar för
en god nattsömn och leder i många fall till att dosen sömnmedel kan
minskas eller helt tas bort.
Genom att tydliggöra den fysiska miljön för äldre med demens skapas
en begriplighet som har en lugnande effekt, och kan minska behovet av
lugnande läkemedel. Exempel på detta kan vara att:
• duka med färgade tallrikar så att maten syns bättre
• hänga fotografier på lägenhetsdörrarna
• sätta röd tejp på handtagen till rullatorn
• sätta en färgad plastfilm bakom toaletten och handfatet
För att minska behovet av laxermedel kan den fiberrika och välsmakande ”Pajalagröten”, som bl a innehåller linfrö och torkad frukt, vara
ett bra alternativ.
Region Halland september 2012 Foto: iStockphoto
VILL DU VETA MER?
Tala gärna med personalen om hur de arbetar med icke-farmakologiska alternativ till läkemedel.
Ansvarig sjuksköterska och läkare kan berätta mer om läkemedelsgenomgångarna.
Mer information om läkemedelsgenomgångar samt icke-farmakologiska metoder och recept finns på: www.regionhalland.se/modellhalland
Läkemedelsgenomgångar är ett samarbete mellan Region Halland och
de halländska kommunerna