Primärvården

advertisement
Primärvården
2009-04-21
Bilaga
Barbro Nordström, chefsläkare
Förberedelse inför läkemedelsgenomgång vid särskilt boende
Definition av läkemedelsgenomgång: en process med ständig analys, omprövning och
uppföljning av en individs läkemedelsanvändning (Socialstyrelsen).
Läkemedelsgenomgång ska göras minst en gång per år i anslutning till årlig läkarkontroll och medicinsk
vårdplanering. Läkemedelsgenomgång görs därutöver vid behov, t ex vid läkemedelsrelaterade problem eller vid
betydande förändringar i hälsotillståndet.
Hela läkemedelslistan ska bedömas och ställas i relation till patientens hälsoläge och individuella mål för vården.
Vid behandling med tre eller fler psykofarmaka ska detta särskilt motiveras.
Utfallet dokumenteras i respektive vårdgivares journal. Läkare som använder Cosmic
dokumenterar på sökordet Läkemedelsgenomgång samt Åtgärder-behandling.
Patient
Personnummer________________
Sjuksköterska
Namn
_____________________________
___________________________ Datum för genomgång __________
Patientansvarig läkare
________________________________________
Sjuksköterska
Aktuell läkemedelslista finns tillgänglig
Patient/närstående informerad om tid och plats
Kontaktperson och annan berörd personal informerad och förberedd
Symtomskattningsskala ifylld tillsammans med patient/kontaktman/närstående
(Phase 20)
Sammanfattning aktuellt hälsotillstånd/analys av omvårdnadsjournal och SoLdokumentation
Utfört
Läkare
Apotekarstöd på plats eller på distans? Remiss skickad?
Aktuella diagnoser? Kvarstår indikationen?
Är behandlingen effektiv? Hur mår patienten?
Biverkningar? Läkemedel med betydande antikolinerga effekter?
Förekommer läkemedelskombinationer som kan leda till läkemedelsinteraktion
klass D?
Njurfunktion kollat? S-konc av läkemedel kollat?
Tre eller flera psykofarmaka? Om ja, motivera
Individanpassad behandling beträffande doser och preparatval? Nytta/risk?
Mål för vården? Brytpunktssamtal aktuellt?
Finns icke-farmakologiska alternativ och har de prövats/övervägts?
Bedömt
Kommentarer
Arbetsmaterial - ej journalhandling
Download