Checklista läkemedel vid in

advertisement
Checklista läkemedel vid in- och utskrivning
Vid inskrivning inom slutenvård under första dygnet
□ Kartlägg samtliga läkemedel som patienten är ordinerad och vilka läkemedel patienten använder, inklusive
receptfria läkemedel och naturläkemedel.
□ Kontrollera om patienten har maskinellt dosdispenserade läkemedel, om så är fallet – stäm av att
läkemedelsanvändning/lista överensstämmer med ordinationen i Pascal. Vid handläggning av dospatient krävs
inloggning med SITHS-kort.
□ Kontrollera med patienten eller anhörig att uppgifterna stämmer.
□ Gör rimlighetsbedömning av samtliga läkemedel.
Under vårdtiden
□ Gör läkemedelsgenomgång – gå igenom alla aktuella läkemedel. Finns relevant indikation? Dosering?
Effekt av behandlingen?
□ Dokumentera att läkemedelsgenomgång är utförd i VAS under sökordet ”Kommentar Läkemedel”, val
klm03 Läkemedelsgenomgång
□ Upprätta aktuell ordinationslista och för in den i VAS LMB (läkemedelsmodul för slutenvård).
□ Vid förändringar av läkemedel ska detta journalföras samt anledningen till förändringen i läkemedelsnotatet
på raden för ordinerat läkemedel i LM i VAS.
Vid utskrivning från slutenvården
□ Om noteringen ska göras för ett läkemedel som ordinerats eller satts ut i slutenvården, dokumenteras det i
VAS under sökordet ”Kommentar Läkemedel”, val Läkemedelnotat.
□ Om pausad dospatient; ändra expediering från pausad till pågående samt förskriv ordinationsändringar och
recept i Pascal.
□ Sjuksköterskan ser till att patienten förses med läkemedel till nästa dosleverans.
□ Kontrollera att LMB stämmer innan den kopieras till LM. Välj ”Kopord” för att kopiera LMB till LM.
Utsättningar och dosändringar kopieras inte automatiskt. Vid utsättning använd Läkemedelsnotat i LM för kort
beskrivning av anledningen till utsättning. Kontrollera noga att LM stämmer.
□ Skriv ut Patientinformation (pinf) där läkemedelsberättelsen ingår. Den skall innehålla information om
eventuella läkemedelsförändringar som gjorts under vårdtiden och orsaken till dessa. Plan för uppföljning (när
och var) av läkemedelsbehandlingen skall ingå. Ge patienten och/eller närstående en utskrift av
patientinformationen (pinf) och aktuell läkemedelslista och gå tillsammans igenom vad som har gjorts och
varför och vad som planeras.
□ Identifiera vilka som ska informeras (hemsjukvård, särskilt boende etc.) om patientens läkemedelsanvändning och delge dem information om vilka eventuella läkemedelsförändringar som har gjorts, varför och
hur länge behandlingen ska pågå.
□ Läkemedelsberättelsen kan kopieras från pinfen till epikrisen.
Download