Läkemedel, fokusområde för division Läns

advertisement
Läkemedel, fokusområde för division
Läns- och Närsjukvård, 2016
•Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har ökat med
nära 70 procent sedan mitten av 1990-talet.
•Ökningen är påtaglig i särskilda boenden med i genomsnitt åtta till
tio preparat per person, men multisjuka äldre i ordinärt boende
använder lika många preparat.
•20-30 % av akuta inläggningar av äldre har läkemedel som
bidragande eller utlösande orsak, ungefär hälften av dessa skulle
kunna undvikas.
Läkartidningen.se 2014-05-13
http://www.seniormedicin.se/aldres-lakemedelsbehandling/
Nya rutiner för:
Läkemedelsgenomgång och
läkemedelsberättelse samt
dokumentation
Syfte
En optimal och likvärdig läkemedelsbehandling och
dokumentation för patienter som vårdas inom division
Läns- och Närsjukvård.
Målgrupp
Patienter med läkemedelsrelaterade problem eller som
är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem
läkemedel
Vad menas med
läkemedelsgenomgång och
läkemedelsberättelse ?
• Läkemedelsgenomgång: en kartläggning av aktuella
läkemedel och bedömning av om
läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.
Vid behov även en fördjupad bedömning av varje
läkemedel och läkemedelsbehandlingen i sin helhet.
•Läkemedelsberättelse: en för patienten anpassad
beskrivning av vilka läkemedelsförändringar som gjorts
och varför, samt när och var uppföljning ska ske.
Hur vanligt är kombination av farliga läkemedel?
Svar: Vet ej
Patientinformation vid utskrivning, pinf
Dokumenteras med ett enkelt språk så att patienten förstår det som är skrivet.
Relevanta insatser från alla vårdgivarkategorier som deltagit i vården tas med.
Vårdtid
Kontaktorsak
Undersökning
Bedömning
Åtgärd
Planering
Kommentar
läkemedel
Vårdplan
Kontakter
Tid för inläggning
Inläggningsorsak
Eventuella undersökningar som utförts vid vårdtillfället.
Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår
Resultat av undersökningar och riskbedömningar
Vilka åtgärder som satts in.
Åtgärder som planerats den närmaste framtiden tex vid
sjukhusmottagning, i primärvård eller hemsjukvård.
Eventuell tidpunkt för uppringning från avdelningen
Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför, samt när
och var uppföljning ska ske
Utskrift av vårdplanen i Meddix tas ut och bifogas för de patienter
där SVP utförts.
Telefonnummer till mottagningen för frågor och ex recept
och behandling
Mätbara mål 2016
Närsjukvården:
Läkemedelsgenomgångar - 50%
Läkemedelsberättelser - 70%
Listade 75 år och äldre med ≥ 5 uthämtade läkemedel
som har en journalförd Läkemedelsgenomgång
under senaste året - jan 2016
31%
28%
26%
22%
20%
17%
16%
14%
14%
13%
12%
11% 10%
9%
6%
10%
7%
Närsjukvård
5%
3%
0%
12% 11%
10%
8%
6%
2% 2%
DIVISION
18%
6%
13%
10%
12%
10%
8%
7%
5%
2%
Andel ≥75 år med ≥5 uthämtade läkemedel och ett
vårdtillfälle inom division Närsjukvård under senaste
året, som har en journalförd läkemedelsberättelse
under samma period
100%
90%
80%
70%
60%
Gällivare NO
50%
Kalix NO
40%
Kiruna NO
Luleå-Boden NO
30%
Piteå NO
20%
10%
0%
T1
T2
2014
DIVISION
Närsjukvård
T3
T1
T2
2015
T3
Jan
Feb
2016
Dessa patienter har rätt till:
1. Läkemedelsgenomgång minst en gång per år och vid
inskrivning i hemsjukvård eller inflyttning till särskilt boende
2. Läkemedelsgenomgång inom första vårddygnet vid inskrivning
i slutenvård.
3. Utskrift av korrekt läkemedelslista och Patientinformation (pinf)
som innehåller läkemedelsberättelsen vid utskrivning från
slutenvård
Hur kan vi hjälpas åt att sprida
budskapet?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards