SoS Skadekonferensen 2013 om Lmg [Kompatibilitetsläge]

advertisement
Läkemedelsgenomgångar för bättre
patientsäkerhet
Johan Fastbom
Socialstyrelsen
Äldre
Mer känsliga för läkemedel
Omfattande läkemedelsanvändning
*
10-30% läggs in akut pga biverkningar
*23
000 - 69 000 äldre per år
Nya föreskrifter
Nya föreskrifter
Enkel läkemedelsgenomgång
Nya föreskrifter
Enkel läkemedelsgenomgång
Nya föreskrifter
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Vägledning
Enkel läkemedelsgenomgång
”Kontrollera om läkemedelslistan är korrekt”
•
•
•
•
Vilka läkemedel är ordinerade?
Vilka av dessa använder patienten?
Vilka övriga läkemedel använder patienten?
Hur används läkemedlen?
Ordinerad
Använder
Enkel läkemedelsgenomgång
”Bedömning av om läkemedelsanvändningen är
ändamålsenlig och säker”
•
•
•
•
•
•
•
Indikation?
Effekt?
Kontraindikationer?
Biverkningar?
Dubbelmedicinering?
Läkemedelsinteraktioner?
Njurfunktionen?
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Till vem/När?
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter
som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke
om sådana problem.
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Vilken information inhämtas?
•
•
•
•
•
•
•
Aktuell läkemedelslista
Uppgifter om läkemedelsrelaterade problem
Anamnes, status inklusive diagnoser.
Laboratorie- och mätvärden.
Erfarenheter av tidigare läkemedelsbehandlingar.
Levnadsvanor och livsstil.
Medicinska underlag
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Identifiering av LRP
För varje sjukdom/tillstånd
•
•
•
Behandlingsmål uppnått?
Mest lämpliga behandlingen?
Icke-farmakologisk behandling?
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Identifiering av LRP
För varje läkemedel
•
•
•
•
•
•
•
•
Indikation?
Behandlingsmål uppnått?
Risk/nytta?
Kontraindikationer?
Lämpligt?
Dos?
Regim och behandlingstid?
Läkemedelsform?
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Identifiering av LRP
För läkemedelsanvändningen i sin helhet
•
•
•
Dubbelanvändning?
Läkemedelsinteraktioner?
Läkemedelsbiverkningar?
Läkemedelsgenomgång
Information och dokumentation
Till patienten
•
•
•
Information om åtgärder och orsaker
Information om behandlingsmål
Aktuell läkemedelslista
I journalen
•
•
•
•
•
Aktuell läkemedelslista
Åtgärder och orsaker
Behandlingsmål
Uppföljning, när och av vem
Vilka deltog i genomgången
Läkemedelsberättelse
KUNSKAPSGUIDEN
Läkemedelsgenomgångar för äldre
www.kunskapsguiden.se/utbildning/lakemedel/
Äldres läkemedelsanvändning
utveckling
Användning av olika psykofarmaka hos personer 80 år och äldre, under åren
2005 till 2010. Data från läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.
Download