Utbildning - Adm. Bättre säkerhet genom

advertisement
Vaara EHS AB
Bättre säkerhet genom
beteendeförändring
- psykosocial arbetsmiljö
UTBILDNING
Arbetsmiljö för alla
Utbildningen Bättre säkerhet genom
beteendeförändring har som syfte att
engagera deltagarna i företagets förebyggande arbete mot ohälsa.
Den röda tråden i utbildningen är individens eget förhållningssätt till arbetsmiljöfrågor. Här riktar vi oss specifikt mot
psykosocial arbetsmiljö.
Tillbuds/händelserapportering liksom diskussioner kring riskobservationers betydelse i samband med ett förebyggande arbetsmiljöarbete är centralt.
Teoriavsnitt varvas med ett stort antal övningar, filmer och diskussioner för bästa
pedagogiska effekt.
Genomförande:
Utbildningen omfattar en halvdag, 4h.
Utbildningens innehåll och längd kan anpassas efter önskemål från företaget.
Se förslag på innehåll på nästa sida.
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till alla medarbetare
med mer administrativa arbetsuppgifter på
företaget.
Kontakt:
Tanja Vaara
Civ.Ing och Lärare
Arbetsmiljöingenjör
Kungsgatan 33
602 20 Norrköping
tel: 073 631 11 21
E-post: [email protected]
1(2)
Utbildningen består av följande
avsnitt:
Pass 1 (1,5h)
Pass 3 (1,5h)
Arbete med attityder och med de faktorer
som kan påverka i samband med beslutsfattande för att skapa förståelse för de krav som
ställs på individen och dennes beteende för att
undvika olyckor samt ohälsa på jobbet.
Diskussion kring aktuell arbetssituation och
en möjlig önskan om en ny framtida arbetssituation.
Här behandlas bl.a. begreppet stress samt vår
kognitiva förmåga i olika situationer. Begreppen diskuteras utifrån människans dubbelmoral - vi vet att vi bör göra på ett visst sätt men
väljer ändå en annan metod som kan minska
säkerheten eller öka risken för ohälsa.
Syfte: Att skapa en gemensam plattform för
alla deltagare med ökad medvetenhet om att
attityd och beteende kan ha avgörande betydelse för säkerheten och hälsan.
Pass 2 (0,5h)
Gruppövning kring arbetsmiljölagstiftning
inkluderande medarbetarskyldigheter, arbetsgivarskyldigheter, skyddsombudsfunktion etc.
Syfte: Att visa på medarbetarnas skyldigheter
att följa regler och rutiner samt rapportera
brister i verksamheten. Förmedla grundläggande kunskap om lagstiftning och påvisa att
ämnesområdet är stort samt att målet med
lagstiftningen är att alla ska komma hem hela
och välmående.
Här diskuteras även kommunikation av hälsa
och ohälsa genom fördjupning kring attityder
samt beteenden för att skapa ett stödjande
psykosocialt klimat. Begreppen reagera och
agera lyfts fram.
Gruppövning med riskobservationer av verkliga händelser. Diskussioner kring hur deltagarna skulle hanterat situationen i praktiken
samt hur situationen borde hanterats för att
minimera risken för olycka.
Syfte: Att öppna upp för dialog beträffande
förbättringspotential hos individen och därigenom också för förbättrat arbetsmiljöarbete
inom företaget. Påvisa sambandet mellan riskobservationer, tillbud och minimering av
olyckor.
Pass 4 (0,5h)
Presentation av företagets arbetsmiljöarbete i
form av arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömål samt övning kring hur individen själv kan
bidra till bättre säkerhetskultur.
Syfte: Att klargöra sambanden mellan individens egna beslut och potentiella konsekvenser. Klargöra betydelsen av individens delaktighet.
Sista passet knyter också ihop säcken med utbildningen och har som syfte att lämna en positiv känsla för arbetsmiljöfrågor och framtiden.
2(2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards