LÄNSHANDIKAPPRÅDET

advertisement
RÅDET FÖR DELAKTIGHET
Datum: 16-05-30
Ledamöter:
Malena Ranch (MP), ordförande
Kjell Andersson (S)
Magnus Ahlkvist (V)
Peter Dons Möller (M)
Lina Nordquist (L)
Rose-Marie Westerholm, vice ordförande
Elisabeth Axberg, ledamot
Bo Wedin, ledamot
Lars Nord, ledamot
Denny Bergerholm, ledamot
Sonja Calais van Stokkom, ersättare
Marielle Sandstedt, ersättare
Aila Nylund, ersättare
Tilda Holstius, ersättare
Amanda Lindberg, ersättare
Tjänstemän:
Ragna Kihlström, Landstinget i Uppsala län, Hälsa och habilitering
Janne Wallgren, ombudsman HSO i Uppsala län
Övriga närvarande:
Anna-Maria Lundberg, projektledare Forum för brukarinflytande
Anmält förhinder:
Elisabeth Axberg, ledamot
Rose-Marie Westerholm, vice ordförande
Amanda Lindberg, ersättare
Magnus Ahlkvist (V)
Underskrifter
……………………………………
Ragna Kihlström, sekreterare
…….…………………………………..
Malena Ranch, ordförande
………………………………….
Bo Wedin, justerare
1.Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna!
2. Val av mötesjusterare
Bo Wedin utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
3. Dagordning
Fastställes med tillägg till övrig fråga från Janne Wallgren.
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från 16-02-04 samt dokumentationen från mötet 16-04-04 läggs till
handlingarna. Tillkommer ett referat av förmiddagens program 16-04-04 som sänds med
dagens protokoll.
5. Gemensam uppföljning av mötet/workshop 16-04-04
Sammanställning av de viktigaste punkterna som framkom vid gruppdiskussionerna den
4 april är utsänd till rådet. Vid dagens möte delas även ut en sammanfattning av inläggen
under den förmiddagen. (kommer även att sändas ut till rådets ledamöter)
Viktigt att rådet tar med de prioriterade områden som framkom vid mötet den 4/4.
Att arbeta tema inriktat uppfattas angeläget utifrån vad man vill lyfta fram. Kan vi få fram
ytterligare frågor från kommunerna i länet och deras olika råd för handikappfrågor? I
Uppsala kommun bildas nu ett LSS-råd. Kan HSO i Uppsala län utifrån sina kontaktytor i
respektive kommun få fram angelägna frågor/synpunkter?
Mobila team har utretts i landstinget och nu har Vårdstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut
om att inrätta ett antal mobila team. I samråd med länets alla kommuner avses att komma
fram vilken lösning som bäst förstärker i varje kommun lokalt. Avsikten är att det ska
kunna starta från årsskiftet i hela länet. Framförallt som resurs vid akut sjukdom och
riktar sig till de mest sjuka äldre och andra multisjuka som kan ha svårt att söka vid
vårdcentral. För barn finns hemläkarjouren i Uppsala/Knivsta.
Framförs vid mötet att det är mycket få eller inga med kronisk sjukdom som har en
vårdplan. Arbetsgrupp för in och utskrivning belyser även den frågan. Kommande
reviderade riktlinjer för Samordnad individuell plan, Sip, och implementeringen av dessa
kommer också att föranleda frågan om vårdplan aktualiseras.
6. Grund för Rådets arbete 2016-2017
Ett reviderat förslag av tidigare underlag till fortsatt arbete/områden att bevaka har sänts
ut till rådet innan mötet.
Några förslag till förtydliganden föreslås och därmed godkänns förslaget. Sänds ut med
protokollet.
7. Förslag till remissvar
Ett förslag till svar har sänts ut till rådet innan mötet.
Följer ett utbyte av synpunkter i rådet. Utbildningens belysning och betydelse är
förtjänstfull i riktlinjerna. Det påtalas vikten av tillgänglighet för alla där inte enbart den
fysiska är angelägen. Tillgänglighet utifrån andra aspekter lyfts alltför begränsat.
Exempelvis saknas att utåtriktade högtalare inte lyfts fram som en ambitionsnivå.
Tidplanen för att göra hållplatser attraktiva och tillgängliga, med angiven hastighet
innebär en alltför låg ambitionsnivå.
Med något tillägg/korrigering godkänns remissvaret från Rådet för delaktighet att
insändas till Kollektivtrafikförvaltningen UL.
8. Ömsesidig information HSO – landstinget
HSO
- HSO i Uppsala län har årsmöte 2 juni och nya stadgar föreslås att antas.
- HSO i Uppsala län anordnade ett välbesökt Öppet Hus i förra veckan.
Det utvärderas genom en enkät.
-Alla läns HSO i landet samlas till möte i höst.
- Enköpings HSO vill särskilt lyfta fram ett projekt med rehabilitering för
personer mellan 21-65 år.
- Dövföreningen vill uppmärksamma att det kan vara svårt att få tolk kvällstid
samt helger. Man uppfattar bristande förståelse vid akutmottagningen,
Akademiska sjukhuset, om behovet av tolk.
-Synskadades riksförening anordnar ”Den vita käppens dag” i höst.
-Reumatikerförbundet vill lyfta frågan kring överbeläggningar på Akademiska
som bl.a. leder till att reumatiker delar vårdavdelning med patienter som kan
innebära infektionsrisker. Reumatiker kan ha sänkt immunförsvar p.g.a.
medicinering.
-Arbetet med anhörigutbildning genom Akermodellen blir påverkat, då
anhörigsamordnaren på landstingets ledningskontor har fått andra tillkommande
arbetsuppgifter.
-Världsmentaldagen den 10 oktober 2016 samt Internationella
funktionshinderdagen den 3 december 2016 kommer att uppmärksammas
- HCK-skolan är den 19-21 augusti i Gysinge
-SKL kommer att anordna en stor tillgänglighetskonferens den 12 november 2017
på Uppsala Konsert och Kongress, UKK. Planeras i samverkan mellan HSO i
Uppsala län, HSO Uppsala kommun, Uppsala kommun samt Uppsala Universitet.
Landstinget
-Sjukhusstyrelsen fokuserar ekonomin och gör ett budgetberedningsarbete från
grunden. Man värderar i det arbetet vilka delar som med tillhörande pengar kan
föras till primärvården.
- Landstinget arbetar prioriterat med närvårdsfrågan.
- Förslag till Regionplan och budget 2017-2019 finns nu att ta del av på
landstingets hemsida och beslutas om vid Landstingsfullmäktige i juni.
-För närvarande är det ett stort problem med läkartillgång på ett antal
vårdcentraler i länet.
-Vårdstyrelsen har beslutat om att förstärka första linjens vård i primärvården med
mer av psykosocial kompetens.
9. Information om projektet ”Forum för brukarinflytande”
Projektledare Anna-Maria Lundberg informerar om projektet som om fortsatta medel från
Allmänna arvsfonden beviljas pågår till 2018. Det arbetar för närvarande sju personer i
projektet vars syfte är att utbilda och stödja föreningar i sitt arbete med inflytande- och
delaktighetsfrågor för brukare/patienter.
Riktar sig till personer med:
- Psykisk ohälsa
- Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Utvecklingsstörda
- Samsjuklighet
Man samverkar bl.a. i arbetet med brukarrevision samt i arbetet med Akergrupper för
anhöriga. Man samverkar också med Infoteket och Sesam.
Lyfter fram dels ett studiematerial ”Med starkare röst” framtaget av Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa, NSPH, som också kommer att erbjudas under HCK-skolan i augusti
samt SKL´s arbete ”När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia”, länk
till:
http://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/framtidenstjansteroch
valfardutvecklingsprojekt/aktivtmedskapandebrukareochpatienter.1072.html
Se vidare projektets hemsida http://brukarinflytande.se/
10. Övriga frågor
Janne Wallgren vill informera samt fråga hur tillgängligheten till Neurologen vid
Akademiska sjukhuset kan förbättras. I nuläget har från fem länsföreningar,
Epilepsiföreningen, Neuroförbundet, Parkinson föreningen, Stroke länsföreningen samt
Personskadeförbundet RTP, framfört synpunkter. Det är långa köer till nybesök och
återbesök och telefonmottagandet har avsevärt försämrats. Det konstateras också att
samverkan med föreningarna inte heller fungerat som tidigare, sedan en tid tillbaka.
Politikerna i Rådet som även sitter i Sjukhusstyrelsen tar med sig frågan.
Rådet tar upp frågan på dagordningen till mötet i september för en uppföljning.
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar alla för ett givande möte med önskan om en skön sommar, samt
förklarar mötet avslutat.
Bilagor:
Punkt 4 - dokument
Punkt 6 - dokument
Punkt 7 - remissvar
Download