Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

advertisement
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län
Till
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Box 1400
751 44 Uppsala
E-post: [email protected]
2 mars 2016
HSO i Uppsala län remissvar på ”Regionalt
trafikförsörjningsprogram”
HSO i Uppsala län vill avge följande synpunkter:
På sidan 23 står det att UL ska ”se över antalet hållplatsuppehåll”. HSO i
Uppsala län ogillar tanken på att ta bort hållplatser, så att det blir längre mellan
hållplatserna, detta blir ett hinder för människor med funktionsnedsättning.
På sidan 20 skriver ni att ni ska snabba upp på- och avstigning. Kravet på att
tidtabeller ska hållas får inte innebära att passagerar-säkerheten äventyras, en
buss får inte börja rulla innan en människa med eller utan funktionsnedsättning
har hunnit sätta sig.
Vidare anser vi att UL borde utöka möjligheten till att betala bussresan även i
mitten av bussen, inte som nu endast hos busschauffören, då de som är
rullstolsburna, har rullator eller barnvagn kliver på i mitten av bussen.
På sidan 24 undrar vi vad som menas med ”individanpassad marknadsföring?”
På sidan 27 i remissen berörs tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. De grupper som omnämns är:

Nedsatt rörelseförmåga,

Synnedsättning

Hörselnedsättning

allergi
HSO i Uppsala län tycker att det är olyckligt att människor med en kognitiv
funktionsnedsättning, människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
och/eller människor med intellektuell funktionsnedsättning inte omnämns
någonstans i remissen, dessa grupper har bland annat svårigheter med det sociala
samspelet, samt svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla
information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker.
Så hur skyltning, hållplatsutrop och information ges/är utformad är oftast helt
avgörande för om dessa grupper ska kunna utnyttja kollektivtrafik eller inte.
Det är inte ovanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.
I bilaga 2 specificeras hållplatser och bytespunkter i Uppsala län som i första
hand ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Vidare beskrivs linjer som ska
vara fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
HSO i Uppsala län anser att alla linjer ska vara tillgängliga för alla resenärer,
samt att ett större antal hållplatser och bytespunkter (än de som redovisas) bör
vara tillgängliga för alla. Som exempel, Uppsala stad (Sveriges fjärde stad) med
över 200 000 innevånare har i den redovisade bilagan endast arton stycken fullt
tillgängliga hållplatser. Många människor i Uppsala stad med
funktionsnedsättning bor inte vid de arton redovisade knutpunkterna.
Hållplatserna vid HSOs kansli, Anhörigcentrum, Stadshuset, samt de särskilda
boenden som finns, med flera borde finnas med på förteckningen.
Utbildning är viktig, kunskap om olika funktionsnedsättningar, om hur man
hanterar och förstår människor med språkstörningar, samt hur man hanterar en
situation när någon blir akut sjuk borde vara en grund i utbildningen av de
chaufförer som kör buss/tåg.
Kunskap och erfarenhet om och kring detta finns hos HSO i Uppsala län.
HSO i Uppsala län kan bidra med grundläggande kunskap.
Viktigt är att så snabbt som möjligt få igång en samverkansgrupp igen (denna
grupp existerade/samverkade för cirka tre år sedan) med representanter från UL
och HSO i Uppsala län att börja arbeta igen.
Enligt uppdrag
Janne Wallgren
Ombudsman HSO Uppsala län,
Tfn: 018-56 09 11, 072-532 45 22.
E-post: [email protected]
Download