HSO:s Läkemedelspolicy

advertisement
Policy för
Läkemedel
Rätt läkemedel är en förutsättning för
ett självständigt och aktivt liv
för personer med funktionsnedsättning
Antagen vid HSO Stockholms läns årsmöte 2014
Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa fastställs i FN:s Konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jämlik
hälsa och vård kan bana väg för ett aktivt liv med hög
delaktighet. En förutsättning för bästa möjliga hälsa är en
korrekt och jämlik läkemedelsanvändning.
Många av HSO:s medlemsgrupper använder läkemedel, olika
funktionsnedsättning och sjukdomstillstånd kräver olika typer
av läkemedel och olika behandlingsplaner. Behovet av
effektiva läkemedel varierar över tid för den enskilde.
Läkemedel påverkar varje individ olika.
Läkemedelsområdet utvecklas ständigt, forskning pågår och
nya beslut påverkar. I Policy för Läkemedel lyfter vi fyra
aktuella aspekter.
Vårt mål är att läkemedelsanvändare alltid är aktiva
medaktörer i förskrivningsprocessen.
Läkemedelsanvändningen i Stockholms län ska alltid vara:
Jämlik
TRYGG
Säker
Policy för Läkemedel
HSO Stockholms län
Kunskaps- &
utvecklingsorienterad
Sida 2
1. Trygg
Lä kemedelsanvä ndningen
i Stockholms lä n ska alltid vara
TRYGG
HSO stödjer insatser som tryggar läkemedelsanvändaren.
• Läkemedelsanvändaren är en trygg medaktör.
• Aktiv delaktighet i möte och planering mellan
läkemedelsanvändare och förskrivare skapar samsyn.
• Kunskap och utbildning till läkemedelsanvändare och
närstående är en förutsättning för att skapa trygga och aktiva
medaktörer.
 VAD? Vilket/ vilka läkemedel ska användas?
 HUR? När och hur ska läkemedel användas?
 VARFÖR? På vilket sätt kan läkemedlet verka?
• Kunskap och utbildning i egenvård stärker individens
autonomi.
• Regelbundna läkemedelsgenomgångar till alla som behöver.
Vi anser inte att ålder eller antal läkemedel ska vara styrande
utan behovet avgör.
2. Jämlik
Jämlik
HSO stödjer jämlik läkemedelsbehandling.
• Jag får tillgång till läkemedel utifrån mina medicinska behov
på ett säkert sätt oavsett vem jag är och var jag bor.
• Rätt dos ges till rätt individ vid rätt tillfälle.
• Differentierad och objektiv information om läkemedel är en
förutsättning för att informerade val ska kunna genomföras.
• Läkemedel ingår i högkostnadsskyddet.
Policy för Läkemedel
HSO Stockholms län
Sida 3
3. Säker
HSO stödjer säker läkemedelshantering.
Säker
• Endast läkemedel som täcks av läkemedelsförsäkring
förskrivs.
• Samordningsansvarig ska utses.
• Säker journalhantering med aktuell läkemedelslista garanteras.
• Läkemedel bör innehålla så få tillsatser som möjligt.
• Varje utbyte till generika föregås av ett noggrant övervägande.
• Begränsat antal generiska utbyten per år ger en tryggare
läkemedelshantering.
• Säker leveranskedja ger säker tillgång.
Kunskaps- &
utvecklingsorienterad
HSO stödjer forskning och utveckling.
• Forskning för ökad kunskap om läkemedelseffekt på
individuella olikheter ska fördjupas och utvecklas.
• Personcentrerad klinisk forskning behöver utvecklas.
• Fortlöpande utbildning till läkemedelsanvändare och
förskrivare krävs.
• Kunskap om interaktion mellan olika läkemedel och mellan
läkemedel och naturläkemedel behöver stärkas.
• Kunskap om och rapportering av biverkningar behöver öka.
• Funktionshindersrörelsens kunskap förbättrar beslut rörande
landstingets läkemedelspolicy och beaktas alltid.
HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan!
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Tfn: 08-651 25 10 E-post: [email protected] Webb: www.hsostockholmlan.se
HSO i Stockholms län, maj 2014
4. Kunskaps- och utvecklingsorienterad
Download