2017-03-16 Planenheten Knivsta kommun 741 75 Knivsta Yttrande

advertisement
2017-03-16
Planenheten
Knivsta kommun
741 75 Knivsta
Yttrande över Detaljplaneprogram för Nydalsområdet. Samrådshandling. Diarienummer
BMK 2015-537. SUN 2016/533
Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Knivsta har beretts tillfälle inkomma med
synpunkter på ovan rubricerat detaljplaneprogram. HSO Knivsta är ett samarbetsorgan för 13
medlemsföreningar inom Uppsala-Knivsta/Uppsala län. I medlemsföreningarna ingår personer
med varierande funktionsnedsättningar såsom nedsatt rörelseförmåga, astma-allergiker,
begåvningshandikapp, döva/hörselskadade, blinda/synskadade, diabetiker, personer med psykiska
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslektiker. Allt vårt arbete utgår från
Mänskliga rättigheter och FNs konvention Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
HSOs synpunkter är i detta skede mest av övergripande karaktär. Vi återkommer med mer
detaljerade synpunkter i kommande detaljplaner. Nedan tar vi endast upp några exempel utifrån
bilagda antagna visoner och planer.
Avsaknad av funktionshinderaspekter
Ca 20 - 25% av Knivstas befolkning har någon form av funktionsnedsättning. HSO är mycket
kritisk till den näst intill totala avsaknaden av funktionshinderaspekterna och hur dessa frågor
kommer att beaktas i Nydalsområdet, trots att så många personer kommer att påverkas av miljöns
utformning.
Inte ens kommunens styrdokument Policy för full delaktighet nämns i detaljplaneprogrammet och
dess skarpa krav på ett fysiskt tillgängligt samhälle. När ordet delaktighet nämns i programmet
tycks det framför allt avse möjlighet till inflytande rent allmänt i olika frågor och inte den fysiska
tillgängligheten. Givetvis är inflytande också viktigt, men delaktighet omfattar så mycket mer än
inflytande. Ibland krävs dessutom en god fysisk tillgänglighet - exempelvis till vissa lokaler - för
att en person med funktionsnedsättning ska kunna utöva sin demokratiska rätt till inflytande.
2015 skärptes diskrimineringslagen. Ett tillägg infördes innebärande att bristande fysisk
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska anses som diskriminering och kunna
drivas i domstol av Diskrimineringsombudsmannen. Ytterligare skärpningar är på gång. En
proposition kommer att föreläggas riksdagen i slutet av mars 2017. I propositionen förväntas
föreslås, att undantaget för krav på fysisk tillgänglighet för "varor- och tjänsteverksamhet" med
färre än 10 anställda - t.ex mindre caféer och restauranger - ska tas bort. Dvs.
diskimineringslagen ska gälla fullt ut oavsett antalet anställda. Den skärpta lagstiftningen borde
vara ytterligare ett skäl till att lyfta fram funktionshinderaspekter i detaljplaneprogrammet. Varför
inte låta Nydalsområdet bli ett föredöme för hur man kan skapa en bra tillgänglig fysisk miljö!
Vision för trafikstrategi
I prioriteringsordningen över trafikslagen har biltrafiken prioritet nr tre medan gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik har högre prioritet. Framför allt personer med nedsatt
rörelseförmåga är beroende av bil och har svårt att använda allmänna kommunikationer. Ett skäl
till detta är att endast ca 50% av Knivstas bussar är tillgängliga. Dessutom är många
busshållplatser såväl inom tätorterna som på landsbygden otillgängliga för personer med
gångsvårigheter eller synnedsättning.
Behov kommer att finnas av handikapparkeringar inom bostadsområdet. Upprepa inte misstaget
med den stora brist på handikapplatser som finns vid t.ex Sågenområdets bostäder.
Gång- och cykelvägar måste planeras för att underlätta även för personer med
funktionsnedsättningar. Hit hör bra belysning för synskadade, hårdgjord mark för personer som
använder rullstol/rollator, vilobänkar med armstöd, ledstänger vid brant eller oländig mark samt
"serpentinväg" vid branta sluttningar - t.ex vid den planerade gång- och cykelvägen upp till
Gredelbybrons sydvästra sida.
Grönstrukturplanen
I planen behandlas bland annat folkhälso- och rekreationsfrågorna. Även här borde
tillgänglighetsfrågorna för personer med funktionsnedsättning ha lyfts fram på samma sätt som
barnfrågorna gjorts. Nu står endast en kort mening om att grönområden ska vara tilllgängliga, ha
tydliga entréer samt kopplas samman med g/c nätet. Det är för HSO oklart vad som i detta
sammanhang avses med tillgänglighet, då den korta meningen är alltför allmänt hållen. För
personer med funktionsnedsättning är folkhälsan och möjlighet till rekreation extra viktigt.
God tillgänglighet till grönområden anser vi givetvis ska finnas i Nydal: vid olika parker, vid
Å-rummet och även i Nydals närliggande naturområden. Hänsyn måste även tas till
astma-allergikers situation med plantering av allergivänliga träd och buskar.
För Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Knivsta
Barbro Gregorson
Ordförande
Download