Organisationsteori: Bilder Introduktion

advertisement
Organisationsteori:
Introduktion
Jan-Olof Åberg
2010-08-30
Efter delkursen ska man kunna




huvuddragen i organisationsläran
analysera ur olika perspektiv
analysera MBO
beskriva förändringsprocesser
En organisation är ett…
 socialt
 system som är
 medvetet konstruerat för att
 uppnå bestämda mål
Organisationsprocesser
• GRUNDLÄGGANDE
Arbetsfördelning – specialisering –
differentiering  interna olikheter
Samordning - intern kommunikation –
integration  intern likhet
• STRATEGISKA
Styrning, makt och inflytande, ledarskap,
beslut, förändring, lärande
• Processer som inte bara finns i organisationer
Kommunikation, socialisation, konflikt osv
Organisationsskiss – exempel
Är privata och offentliga organisationer lika?
Ansvar inför ägarna
Ansvar inför
medborgarna
Egna regler  ibland
formaliserade
Offentliga regler 
formella regler
Entydiga mål
Multifunktionalitet
Fri konkurrens
Styrd av efterfrågan
Monopol för att skapa
gemensamma
nyttigheter, sköta
kompetensproblem,
korrigera marknaden
HSO är på många sätt lika andra
organisationer:





Samma principer för indelning och samordning
Ofta samma hierarkiska struktur
Samma motivations- och grupprocesser
Samma beroende av arbetsplatskulturen
Lika beroende av omvärlden (?)
HSO har i särskilt hög grad
en komplex situation:




Mångfald: många olikheter mellan situationer,
personer, verksamheter osv
Osäkerhet: brist på information, oprövade
metoder, oförutsägbara aktörer, osv
Dynamik: förhållanden förändras (teknik,
lagar, behov osv)
Perspektivskillnader: vi uppfattar
organisationen olika beroende på bl a
intressen och utbildning
Annat som särskilt gäller för
Human Service Organizations:





Moraliskt laddade ärenden
Komplexa mål
Oklar teknologi
Kärnan är att hantera relationer
Jakten på legitimitet
Tekniska och institutionella
omgivningar
ORGANISATIONEN
Mål, strategi och struktur
(formell organisation)
INFLÖDE
UTFLÖDE
Sociala relationer och
psykiska processer
Beteende
Kultur och maktförhållanden
Principer för rationell arbetsorganisation
(F W Taylor, 1911)
Specialiserade arbetsuppgifter som
utformas ”vetenskapligt”, dvs efter grundlig
analys
Systematiskt urval och träning av arbetare
för varje uppgift
Åtskillnad mellan planering och utförande
Specialiserad ledning – en chef för varje
typ av problem
Samarbete mellan ledning och arbetare
Varför Scientific Management inte
fungerar så bra i HSO
HSO är inte slutna system
HSO är multifunktionella
HSO bygger på personlig kompetens
HSO:s arbete är inte konfliktfritt
HSO bygger inte på att maximera vinst
BYRÅKRATI SOM IDEALTYPISKT BEGREPP
Arbetet:
Tydligt specialiserade uppgifter
Disciplin
Skriftlig dokumentation
Regler och efterkontroll
Strukturen:
Hierarki, enhetsbefäl
Kommunikation ”tjänstevägen”
Människorna:
Urval och karriär efter meritering
Tjänsten som enda yrke
Åtskillnad person – arbetsroll:
löneanställning
lön efter rang
jävsregler
1900
Samhälle och organisationsteori
Industrisamhälle,
växande marknader
Byråkrati,
Scientifc Management
Välfärdssamhälle
Human Relations,
socioteknik
Systemsynsätt
Konkurrens och
komplexitet
Tjänstesamhälle
Organisationskultur
Informationssamhälle,
globalisering
Flexibilitet,kundstyrning, nätverk
2000
”Legitim organisation”
Kritiska perspektiv
Rationell organisationsteori
med många perspektiv
Fyra organisationsperspektiv i korthet
Struktur
HR
Kultur
Politik
Organisationen
är…
Regler, roller
Människor
Gemensam
mening, värden,
normer
Makt,
intressen,
förhandling
Ideal
Effektiv,
kalkylerad org
Org. anpassad
efter
människors
behov
Stark konsensus Stabil
som stöder
maktfördelning
målen
Analys som i
Ekonomi,
teknologi
Socialpsykologi
Antropologi
Statsvetenskap
Fördel, om
perspektivet
tillämpas
Ordning,
säkerhet etc
Livskvalitet
Identitet,
internaliserad
kontroll
Stabilitet,
styrbarhet
Risk, om
perspektivet
dominerar
Stelbenthet
Inåtvändhet,
konflikträdsla
Tom symbolik
Inåtvändhet
Med organisationsteori kan man
bättre…
• förstå människor som delar av/företrädare
för organisationer
• inse strukturens (rutinernas, rollernas,
reglernas) betydelse
• inse kulturens och meningsskapande
processers betydelse
• förstå olika former av styrning, ledning och
maktutövning
• se hur allt detta beror av omvärlden
och med organisationsteori kan man…
• hantera något av den komplexitet det innebär
att arbeta med och i organisationer
• förhålla sig till inflytanden från privat sektor
• reflektera över organisationers betydelse i
vår vardag och våra liv, t ex som verkställare
av politiska beslut eller som leverantörer av
varor och tjänster
Download