Tisdag 7 juni

advertisement
Ämnesplan Keyboard
Kunskapsområde
Grundläggande kunskaper
nivå 1
Fördjupade kunskaper
nivå 2
Avancerade kunskaper
nivå 3
Hantverk, teknik &
teori
•
•
•
•
•
•
•
•
Enklare kompmodeller
Fördjupat ackord- och melodispel
Fördjupad notläsning
•
•
•
Uttryck &
interpretation
• Känna till dur och moll
• Dynamik (starkt, svagt)
• Rytm och puls
•
•
•
Skildra känslouttryck
Stil/genre-kännedom
Artikulation och frasering
Utveckla en personlig stil och känsla.
Medvetet tolka olika musikstilar/genrer.
Improvisation &
eget skapande
• Improvisation
• Gehörsspel och gehörsövningar
• Övningar och uppgifter med inslag av
eget skapande
•
•
•
Fördjupad improvisation
Sätta ett eget komp till melodi
Ta ut ackord till låtar
•
•
•
Kommunikation &
interaktion
Lära sig att ge och ta plats i grupp
Lyssna och ta instruktioner
Samarbetsövningar
Samarbete med andra instrument
Påverka undervisningens inriktning
Leda samspel
Tillsammans planera och genomföra
projekt. Samarbeten med andra
konstformer.
Presentation &
framträdande
•
•
•
Ta eget ansvar för inlärning och
framträdande samt framträda
utanför Kulturskolan.
•
•
Ensemble &
samspel
2016-10-11
Instrumentkännedom
Enklare notläsning och melodispel
Enklare ackordspel
Övningsrutiner
Ergonomi och koordination
Spela inför de övriga i gruppen
Möjlighet till att framträda i mindre
sammanhang
Öva scenframträdande
Utantillspel
Samspel under lektion.
•
Öva på att presentera sitt
framträdande
Lära sig att anpassa framträdandet
till olika sammanhang
Möjlighet att spela i olika
ensembleformer.
Avancerade kompspel/melodispel
Avancerade tekniska övningar
Ytterligare fördjupning i notläsning
Arrangering och harmonisering
Ytterligare fördjupad improvisation
Ta ut ackord till låtar
Möjlighet att spela i större ensembler inom
olika genrer.
Ämnesplan Fiol Suzuki
Kunskapsområde
Grundläggande kunskaper,
nivå 1
Fördjupade kunskaper,
nivå 2
Avancerade kunskaper,
nivå 3
Hantverk, teknik &
teori
Instrumenthållning och balans, knäppa på
strängarna, spela med stråken. Blinka med
variationer.
Spel med vänsterhandens fingrar i enkla
melodier. Tonbildning, puls och rytm, skalor och
rytmövningar.
Hur man övar hemma. Förälder med på lektioner
och hjälper barnet att öva hemma.
Spela rent utan hjälpmedel (intonation) bok 2
Olika sätt att spela med stråken (stråkarter) från bok
1:8. Lägesspel från bok 2.
Hålla koncentrationen i längre stycken, slutet bok 1.
Transponering, tonarter, lär oss på gehör, lättare att
transponera. Tonbildning fr. början, vibrato spelar
rent bok 2.
Med lärarens hjälp stämma sitt instrument.
Större tonomfång, lägesspel över hela
instrumentet bok 4
Olika stråkarter bok 4-5. Stämma sitt instrument
självständigt.
Uttryck &
interpretation
Skapa olika ljud och klanger
• Uttrycka känslostämningar med instrumentet.
• Dur och moll. Starkt och svagt (nyanser.)
Kunna variera tempo
• Frasering och artikulation mera i bok 3
• Spelteknik i olika stilar och genrer
Medvetet välja olika uttryck
• Hitta egen stil och känsla Efter personlighet
• Stilkännedom, dynamik
Improvisation &
eget skapande
• Hitta på musik i stunden.
• Olika typer av härmlekar, hitta roliga ljud.
• Rytmiklekar
• Improvisation inom givna ramar
Möjlighet till improvisation över givna melodier i olika
genrer. Kunna notera egna melodier.
Kommunikation &
interaktion
Härmlekar. Ge och ta plats, lyssna och ta
instruktioner. Samarbetsövningar/samspel.
Grupp/varannan vecka, senare också orkester.
Leda samspel Högre nivå. Möjlighet till samarbete
med andra. Påverka undervisningens inriktning.
Tillsammans med lärare eller andra elever planera och
genomföra projekt. Samarbete och kommunikation i
spelet.
Presentation &
framträdande
Spela inför de övriga i gruppen. Framträda enskilt
eller i grupp. Öppen lektion. Öva
scenframträdande.
Öva på att presentera sitt framträdande.
Ta eget ansvar för framträdandet, möjlighet till
soloframträdande.
Ämnesorientering &
teori
Notläsning, grundläggande musiktermer, bok 1.
Tonarter, taktarter och gehörsträning.
Instrumentkunskap/vård.
Allmän musiklära, finns i Suzuki böckerna och
notläsningsböckerna.
Repertoar- och genrekännedom med förankring i
musikhistorien. Skriva och spela stämmor.
Möjlighet till regelbunden ensemble/orkesterspel .
Högre nivå kvartettspel. Solo m ack. redan från
början. Samspel med andra instrumentgrupper.
Möjlighet att delta i symfoniorkester och/eller annan
ensemble. Kan söka till Suso. Spela tillsammans i olika
genrer. Ensemble och ork. spel finns också på lägre nivå.
Ensemble &
samspel
2016-10-11
• Skapa egna melodier med större tonomfång.
I notläsning komponera egna melodier
Download