Gastro

advertisement
G
astrointestinal
O
nkologisk
F
örening
____________________________________________________________________
Protokoll vid årsmöte den 6 november 2009
Närvarande: Charlotte Bratthäll, Mattias Elmlund, Tone Fokstuen, Jan-Erik Frödin, Per
Gullstrand, Helga Hagman, Johan Haux, Bengt Isaksson, Anders Johnsson, Bärbel
Jung, Lianna Kadar, Mia Karlberg, Pehr Lind, Markus Lindkvist, Gunilla Ljung,
Ingrid Ljuszinder, Birgitta Lindor, Ulf Lönn, Peter Naredi, Peter Nygren, Ulrika
Palenius, Mats Perman, Lars Påhlman, Calin Radu, Per Sandström, Jan-Henry
Svensson, Henrik Ullén, Jan Wahlberg, Katarina Öhrling
= 29 st
§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Jan-Erik Frödin.
§ 2.
Mötet befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.
§ 3.
Till justeringspersoner valdes Tone Fokstuen och Henrik Ullén.
§ 4.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 godkändes.
§ 5.
Styrelsens ekonomiska rapport för 2009 godkändes.
§ 6.
Revisorernas berättelse för 2009 lästes upp och lades till handlingarna.
§ 7.
Ansvarsfrihet beviljades för 2009 års styrelse.
§ 8.
Val av styrelse 2010 – 2011. Jan- Erik Frödin, ordförande, Maria Albertsson,
sekreterare, Bengt Glimelius, vetenskaplig sekreterare samt Pehr Lind, kassör, valdes
vid föregående årsmöte för 2010. Årsmötet omvalde Anders Johnsson för 2010 –
2011.
§ 9.
Val av valberedning. Eva Fernebro är sedan tidigare vald för 2010. Lars Påhlman
valdes för 2010 - 2011. Eva Fernebro utsågs till sammankallande.
§ 10.
Fastsällande av medlemsavgift för 2010. Beslutades enligt förslaget oförändrat 50
kronor för ST och 100 kronor för övriga.
§ 11.
Arbetsordning för 2010 fastställdes oförändrad jämfört med tidigare.
§ 12.
Årsmöte 2010 planeras den 11 - 12 november, med samma upplägg som 2008 och
2009. D.v.s. mötet börjar torsdag lunch och eftermiddagen ägnas åt efterutbildning.
Fredagen med årsmöte och vetenskapligt möte. Senare meddelades att mötet kommer
att hållas på Thoresta Herrgård, Bro, Stockholm.
Årsmöte GOF 2009
1(2)
Förslag till ämnen:
 Behandling av analcancer inklusive stråltarget.
 Palliativ behandling av colorectal cancer.
 Behandling av GIST.
 Kirurgisk palliation vid avancerad gastrointestinal cancer.
 CUP.
 Nya markörer.
§ 13.
Behovet av ett register över pågående GI-studier diskuterades.
§ 14.
”7th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy” kommer att
arrangeras I Uppsala 8-10 september 2010. www.peritonealconference2010.com.
§ 15.
Årsmötet avslutades.
Mötet kunde genomföras med tacksamt stöd från E. MERCK, AMGEN, BAYER
HEALTH CARE, PFIZER och ROCHE.
Vid protokollet
Jan-Erik Frödin
Justeras
Justeras
Tone Fokstuen
Henrik Ullén
Årsmöte GOF 2009
2(2)
Download