Cirkulation

advertisement
Cirkulation
- En livsnödvändig funktion
Vad är cirkulation?
• Cirkulation är kroppens största kretslopp
vars uppgift är att förse kroppen med syre
och näringsämnen, samt att avlägsna
slaggprodukter ur systemet.
Vilka organ ingår i
cirkulationsförloppet?
1. Lungor - Fylls med luft
2. Alveoler - Tar upp syret i blodet
3. Hjärta - Pumpar det syresatta blodet ut i kroppen
4. Artärer - Via denna transporteras syret ut i musklerna
5. Cell - Här sker omvandlingen av den mat vi äter till
energi. Syret är en nödvändig del i denna process.
6. Vener – Det syrefattiga blodet transporteras tillbaka till
lungorna och CO2 utandas
Lungor
• Lungorna drivs av muskler i buken som
styrs både av somatiska nervsystemet*
och det autonoma** nervsystemet.
• Medveten och omedveten andning.
* Somatiskt = medvetet.
** Autonomt = omedvetet, av sig själv
Alveoler
•
Alveolerna tar upp syremolekylerna (O2) som
tas upp av ett protein som finns i de röda
blodkropparna. Det kallas Hemoglobin (Hb).
•
Varje hemoglobinmolekyl kan bära upp till 4
syremolekyler.
•
Bloddopning är ett sätt att öka antalet
hemoglobinmolekyler i blodet för att få en
effektivare syreupptagning.
•
Detta blod som innehåller syre kallas syrerikt
blod.
Hjärtat
Fakta om hjärtat forts.
• Hjärtat är en muskel som består av tvärstrimmiga
muskelfibrer.
• Hjärtmuskeln är stor som en knytnäve.
• Dess uppgift är att pumpa runt syrerikt blod i kroppen
och pumpa ut koldioxidrikt blod ur kroppen.
• Med blodet som pumpas förs också näringsämnen som
t.ex. proteiner och mineraler ut i kroppen.
• Hjärtat drivs av elektriska nervimpulser som sänds ut
från en körtel som heter AV-noden. Mäts vid t.ex EKG.
• Trycket är som högst när hjärtat pumpar ut och lägst när
blodet fyller hjärtat igen. Det talas om systole (arbetsfas)
och diastole (påfyllnadsfas).
Hjärtats funktion
1. Syrerikt blod pumpas från
lunga till vänster förmak.
2. Från vänster förmak och via
vänster kammare pumpas det
syrerika blodet ut i kroppen till
cellerna
3. Från cellerna transporteras
syrefattigt/koldioxidrikt blod tillbaka
till höger kammare via höger förmak.
4. Därifrån pumpas blodet tillbaka
till lungorna där koldioxid lämnas
och nytt syre upptas.
forts.
Stora och lilla kretsloppet
forts.
Lilla kretsloppet
Stora kretsloppet
Artärer
• Blodkärl med syrerikt blod som pumpas ut
till kroppens celler.
• Den största heter aortan eller stora
kroppspulsådern.
• Denna går från hjärtat och förgrenar sig i
mindre kärl som kallas kapillärer tills de
når ut till kroppens alla organ.
Cell – ”livets byggsten”
Cellens uppbyggnad:
• Cellväggar – består utav cellulosa
• Cellmembran – utbyte av vätskor med
hjälp av diffussion (utjämning)
• Cellplasma – innehåller näringsämnen
• Cellkärna – innehåller DNA samt RNA
som styr celldelningen
• Mitokondrierna – cellens kraftverk
Cellandning forts.
• I mitokondrierna omvandlar vi den näring
vi stoppar i oss till energi.
• Detta sker genom att glukos bryts ned
med hjälp av syre till energi.
• En restprodukt blir då koldioxid.
•
•
Djur - Cellandning: C6H12O6 (druvsocker) + 6O2 (syre) → 6 H20 (vatten) +
6 CO2 (koldioxid) + ATP (energi)
Växt - Fotosyntes: 6 H2O (vatten) + 6 CO2 (koldioxid) + solenergi →
C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2 (syre)
Vener
• Vener är blodkärl som transporterar det
syrefattiga blodet från cellerna till hjärtat
och lungorna.
• Detta blod är inte bara syrefattigt.
Innehåller också mer koldioxid än
artärblodet.
Uppgift 1
Förklara de uttryck som finns på listan.
Elektroniska källor är tillåtet, men
säkerställ källorna och agera källkritiskt.
Skriv ned var ni hämtat informationen
ifrån.
Ex. är www.vardguiden.se en trovärdig
källa.
Download