Ni ansvarar för era kosttillskott

advertisement
Information
BESÖKSADRESS
Hertig Johans torg 2
Skövde
TELEFON
0500-49 36 30
FAX
0500-41 83 87
E-POST
[email protected]
skovde.se
WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se
Ni ansvarar för
era kosttillskott
Den här broschyren vänder sig
till er som tillverkar eller säljer
kosttillskott. Den ger er en överblick av vilka regler som gäller
vid tillverkning och försäljning av
kosttillskott.
Vad är kosttillskott?
Kosttillskott är livsmedel som:
•Är avsedda att komplettera en normal kost.
•Utgör koncentrerade källor för näringsämnen (vitaminer och
mineraler) eller andra ämnen med näringsmässig (aminosyror,
omega 3-fettsyror, svavelföreningar) eller fysiologisk verkan
(viktminskning och prestationshöjning).
•Levereras till konsumenten endast som färdigförpackad vara.
•Ska intas i små doser och kan till exempel vara i form av kapslar,
tabletter, piller, portionspåsar med pulver etc.) De kan också ha
flytande form (oljor, tinkturer eller ampuller med vätska).
•I den rekommenderade dosen ger ett energiintag som är försumbart i förhållande till ett normalt energiintag.
Vad är inte kosttillskott?
Begreppet ”kosttillskott” används ofta för helt andra produktkategorier
än det som avses i lagstiftningen. Här följer några exempel på produkter
som inte är kosttillskott:
• Vanliga livsmedel med eller utan tillsats av vitaminer, mineraler eller ”andra ämnen”, till exempel energidrycker, frukt- och grönsakshots, vitaminvatten och teer. Olika dryckeskoncentrat ingår också här.
• Livsmedel för idrottare, exempelvis proteinpulver, proteinbars, sportdrycker och preworkout (PWO).
• Livsmedel för viktkontroll, till exempel måltidsersättningar och kostersättningar.
• Homeopatika räknas inom EU som läkemedel. Homeopatika består ofta av råvaror som växt-, djur- och mineralextrakt. Som regel klassificeras en produkt som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning eller förekommer som aktiva
substanser i läkemedel, men det finns undantag.
Det finns substanser som kan klassificeras både som livsmedel och som
läkemedel. Den rekommenderade dagliga dosen avgör skillnaden. Det
är Läkemedelsverket som gör bedömningen om substansen är ett livsmedel eller ett läkemedel.
Ansvar och egen kontroll
Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att produkten du
säljer är säker och rätt märkt. Vi kontrollerar att ditt livsmedelsföretag
lever upp till kraven i lagstiftningen men också att du som livsmedelsföretagare har en tillräcklig kunskap för att bedriva din verksamhet.
Branschorganisationen Svensk Egenvård kan hjälpa till med
information, märkningsbedömning och utbildning.
Spårbarhet
För alla livsmedelsföretag ställs krav på spårbarhet. Om alla dina
kunder är slutkonsumenter behöver du bara kunna spåra livsmedlet
bakåt, det vill säga till din grossist. Om du däremot säljer dina
produkter vidare till en annan livsmedelsföretagare krävs det att du
även kan spåra produkten framåt.
Om du misstänker att ett livsmedel som du har sålt inte är säkert måste
du informera dina kunder och kontrollmyndigheten, Miljösamverkan
östra Skaraborg, om detta.
Märkning
Den 13 december 2014 började en ny förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
att gälla, (EU) nr 1169/2011. För kosttillskott gäller även Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott.
Dina produkter ska vara korrekt märkta och informationen ska vara på
svenska och lätt att läsa och förstå. En felaktig märkning kan innebära
direkta hälsorisker men det är även vilseledande. Det är aldrig tillåtet att
tillskriva livsmedlet egenskaper som innebär att det kan förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller antyda sådana egenskaper.
Påståenden om effekt på hälsan ska vara godkända
Hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som uttrycker att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. I EG-förordning nr 1924/2006
om närings- och hälsopåståenden regleras hur hälsopåståenden får
användas. Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av
EU-kommissionen. Gemensamt för alla påståenden är att de ska ha ett
vetenskapligt stöd. Det är Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som avgör om ett hälsopåstående har tillräckligt
vetenskapligt stöd. Om hälsopåståendena gäller så kallade ”botanicals”
(olika växter och växtextrakt) så får de användas om de lämnats in till
Efsa för utvärdering senast i början av 2008 men ännu inte godkänts.
Kosttillskott ska ha den
här specialmärkningen:
Alla livsmedel ska vara
märkta med:
•Beteckningen kosttillskott.
•Namnet på de kategorier av
näringsämnen eller ämnen
som kännetecknar produkten
eller en uppgift om
beskaffenheten av dessa
näringsämnen.
•Rekommenderad daglig dos.
•En varning för att överskrida den angivna rekommenderade
dosen.
•Att kosttillskott inte bör
användas som ett alternativ
till en varierad kost.
•Att produkterna bör förvaras
utom räckhåll för små barn.
•Mängd av vitaminer eller
mineraler eller andra ämnen
med näringsmässig eller
fysiologisk verkan.
•Beteckning (namn och/eller
tydlig beskrivning)
•Ingrediensförteckning
•Mängd av vissa ingredienser
eller kategorier av
ingredienser.
•Bäst före-dag
•Nettokvantitet
• Förvaringsanvisning om det
har betydelse.
• Allergimärkning
• Alkoholinnehåll
• Specialmärkning beroende
på ingredienser.
•Konsumentkontakt
Exempel på märkning
Källa: Livsmedelsverket, Handbok - kosttillskott, februari 2016
Risker med kosttillskott
Du som företagare har det yttersta ansvaret mot dina kunder. Har du
inte själv producerat dina kosttillskott så är det viktigt att du har gjort
en bra leverantörsbedömning för att utesluta oseriösa producenter.
Exempel på risker som i första hand är förknippade med kosttillskott:
•Överdosering av vissa verksamma substanser i förhållande till den
dos som ger ”optimal” effekt, det vill säga doser anges som kan
innebära hälsorisker.
•Produkten innehåller substanser som vanligen leder till att den
klassificeras som läkemedel eller andra (hälsofarliga) substanser
som inte får ingå i livsmedel.
•Produkten innehåller odeklarerade substanser.
•Produkten innehåller tungmetaller (främmande ämnen).
•Studier saknas som avgör vid vilken dos ett kosttillskott kan vara
en hälsorisk.
Kontroll av kosttillskott
Det är våra inspektörer på Miljösamverkan östra Skaraborg som
kontrollerar att du har tillräcklig kunskap, ändamålsenliga rutiner och
att du säljer säkra produkter till konsumenterna. Kontrollen kan bestå av
märkningsgranskning och provtagning. Om vi konstaterar att produkten
är felmärkt eller innehåller tvivelaktiga substanser kan vi besluta om ett
omedelbart saluförbud.
När en allvarlig hälsorisk identifieras i ett kosttillskott eller livsmedel
meddelas detta till Livsmedelsverket som omedelbart kontaktar
EU-kommissionen med hjälp av EU:s varningssytem för osäkra
produkter, RASFF.
Detta innebär att andra livsmedelsmyndigheter i andra delar av Sverige
och andra länder inom EU, snabbt får en varning och kan agera mot den
osäkra produkten.
Det är alltid du som företagare som ska kunna visa att kosttillskotten
är säkra. Ett exempel är när vitamin- och mineralprodukter överskrider
det så kallade UL-värdet*, vilket är EU:s fastställda övre gräns för ett
säkert intag av vissa vitaminer och mineraler under lång tid.
* UL-värdet: UL står för ”upper limit”, är den högsta halt som den europeiska livsmedelsmyndigheten, Efsa, anser vara säker för människa.
Import av livsmedel
Som alla andra livsmedel omfattas kosttillskott också av importlagstiftningen. Med import menas införsel av livsmedel till Sverige
antingen från ett annat land inom EU eller från länder utanför EU
(tredje land). Inom EU är det fri handel. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om vilka livsmedel som ska genomgå gränskontroll.
Om du ska importera eller föra in och sälja kosttillskott bör du kontakta
Läkemedelsverket för att få en bedömning av om innehållet i produkten
kan innebära läkemedelsklassificering. Läs mer på Läkemedelsverkets
webbplats.
Nya livsmedel
Nya livsmedel (Novel food, NF) är substanser som inte har använts som
livsmedel inom EU före den 15 maj 1997. Sådana livsmedel måste först
godkännas av EU-kommissionen innan det är tillåtet att sälja dem.
Det är vanligt att kosttillskott
innehåller denna typ av substanser.
På EU-kommissionens webbplats
finns en lista över olika
substansers status, Novel Food
Catalogue. Katalogen ger
information om klassificering av
substanser samt vilken bedömning
kommissionen har gjort av dem.
Bild på chiafrön, ett nytt livsmedel som bildar en
gel i vatten.
Läs mer om livsmedel, kosttillskott och läkemedel
Livsmedelsverket
www.slv.se
Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Svensk Egenvård
www.svenskegenvard.se
Novel Food
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm
Miljöamverkan östra Skaraborg februari 2016
Livsmedelsverket, Kontrollhandbok – kosttillskott
Sök på kontrollhandbok kosttillskott
Miljösamverkan östra Skaraborg • 0500-49 36 30 • [email protected] • www.miljoskaraborg.se
Download