Tillsyn av kosttillskott

advertisement
Dnr N2015/07853/DL
Näringsdepartementet
Till riksdagen
Landsbygdsministern
Svar på fråga 2015/16:311 av Amir Adan (M) Tillsyn av
kosttillskott
Amir Adan har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en översyn
med målet att skärpa tillsynen av kosttillskott.
Enligt livsmedelslagstiftningen är alla företag ansvariga för att de
livsmedel de säljer och/eller marknadsför är säkra och rätt märkta. För
den offentliga livsmedelskontrollen, när det gäller kosttillskott,
ansvarar de kommunala kontrollmyndigheterna med stöd av
Livsmedelsverket. Konsumentverket ansvarar för tillsyn av
marknadsföring av livsmedel. Kontrollen av läkemedel görs av
Läkemedelsverket.
Kosttillskott omfattar många olika produktkategorier och området är
komplext. Livsmedelsverket har under de senaste åren stärkt stödet till
kommunerna på detta område, bland annat genom riktade
utbildningar och en kontrollhandbok för kosttillskott.
Regeringen är medveten om att det finns problem när det gäller
kontrollen av kosttillskott och följer därför frågan.
Stockholm den 18 november 2015
Sven-Erik Bucht
Download