his9-manual-migration-och-psykisk-halsa-for-primarvard

advertisement
Migration och psykisk
hälsa- för primärvården
Manual för att utbilda utbildare
Kurskod: HiS9 – Version 1 (06-12-2016)
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
1 (16)
Innehållsförteckning
Kapitel 1 Om den här manualen
Kapitel 2 Beskrivning av Migration och psykisk hälsaför primärvården, HiS9
Kapitel 3 Material som ingår
Kapitel 4 Hur du utbildar utbildare
Kapitel 5 Körschema för att utbilda utbildare
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
2 (16)
1. Om den här manualen
Manualen är framtagen inom ramen för satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och
nyanlända” (benämns härefter ”Hälsa i Sverige”). Den här manualen är till för dig som ska
utbilda andra utbildare. Som stöd för att utbilda direkt till personal finns ett särskilt framtaget
dokument, Manual för att utbilda personal.
Allt material finns på: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
Om Hälsa i Sverige
Ambitionen med Hälsa i Sverige är att genomföra ett omfattande kunskapslyft där Uppdrag
Psykisk Hälsa, på SKL, jobbar nära landstingen och regionerna. Kunskapslyftet möjliggörs
genom att regeringen i juni 2016 beviljade SKL 30 miljoner kronor för att stärka en positiv
hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Landsting och regioner i hela landet får nu
stöd för att förbättra vården och omsorgen. All personal som möter asylsökande och
nyanlända i sitt arbete ska få hjälp att göra ett ännu bättre jobb. Utbildning är en central del
inom satsningen.
Utbildning i flera led
Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder en rad utbildningar med olika innehåll. Målet med i stort sett
alla utbildningar är detsamma – att utbilda utbildare som kan föra kunskap vidare till personal
som möter asylsökande och nyanlända. På så sätt kan utbildningsinnehållet spridas effektivt i
hela landet.
Vi utbildar dig
I första ledet genomför Uppdrag Psykisk Hälsa utbildningar som syftar till att ge kunskap och
färdigheter till dig som själv ska utbilda andra utbildare och personal i vårt material.
Självklart får du som kursdeltagare också kunskap och verktyg som du själv kan använda i
ditt arbete men du får framför allt verktyg för att utbilda andra, i första hand manualer och
talarstöd.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
3 (16)
Du utbildar andra
I nästa led sprider du kunskapen från utbildningen vidare. Det gör du genom att själv hålla
utbildningar i ditt landsting eller region. Vi har tagit fram stödmaterial både för den som ska
utbilda andra utbildare (såsom den här manualen) och för den som kommer utbilda direkt till
personal.
Illustration över spridning i flera led och tillgängligt stödmaterial:
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
4 (16)
2. Beskrivning av ”Migration och psykisk hälsa - för
primärvården, HiS9”
Utbildningen ger kunskap och färdighet för att kunna utbilda andra inom din organisation om
hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer
och vad primärvården kan göra för att möta asylsökandes och nyanländas behov av
psykosociala insatser.
Innehåll
Utbildningen innefattar bland annat:






Migration och risk för psykisk ohälsa
Asylsökande och nyanländas förväntningar och förståelse för det svenska
vårdsystemet – hur förebygger vi missförstånd och bygger förtroende?
Psykisk ohälsa, att våga fråga – vilka tecken bör man uppmärksamma och hur kan vi
stödja i tidigt skede?
Hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer.
Presentation av användbara verktyg i arbetet med asylsökande och nyanlända
Stöd för att utbilda vidare i organisationen. Utbilda utbildare/personal.
Målgrupp för denna utbildning
”Migration och psykisk hälsa - för primärvården” riktar sig i första hand till personal inom
landsting/region som har fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen
vidare genom att utbilda andra utbildare eller personal.
Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till:
Team och chefer inom primärvården. Till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer,
kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor och hemsjukvårdspersonal.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
5 (16)
3. Material som ingår
Här följer en förteckning över det material du kan använda dig av för att utbilda andra
utbildare. Här ingår både pedagogiskt stödmaterial för att hålla utbildningar samt verktyg som
används i mötet mellan personal och asylsökande/nyanlända.
Allt material går att ladda hem på http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
Pedagogiskt stödmaterial
För att utbilda utbildare
Namn
Beskrivning
Typ
Manual för att
Denna manual beskriver hur du utbildar andra
Word
utbilda utbildare
utbildare. Manualen beskriver hur du planerar och
genomför utbildningar för utbildare, visar var du
hittar materialet du behöver och innehåller också
ett körschema som visar i mer detalj hur ett
utbildningstillfälle kan genomföras.
Inspelad
Inspelning från utbildningsdagen ”Migration och
utbildningsdag
psykisk hälsa – för primärvården” den 6
Film
december 2016.
http://play.quickchannel.com/qc/create/mainshow.
asp?PRODUCER_ID=ability107&FOLDERNAME
=14541&STARTTIME=6604
Talarstöd
Talarstöd med bilder och talarpunkter för att hålla
introduktion
introduktionen av utbildningen.
Min livsresa –
Film för passet ”Min livsresa – så återhämtade
så återhämtade
jag mig från PTSD” med
jag mig från
Salah Haghgo
Powerpoint
Film
PTSD
Talarstöd
Talarstöd för passet Migration och risk för psykisk
Migration och
ohälsa.
Powerpoint
risk för psykisk
ohälsa
Talarstöd Bättre
Talarstöd för passet ”Bättre bemötande av
bemötande i
asylsökande/nyanlända i primärvården
primärvården
-
Powerpoint
Förväntningar och förståelse för det
svenska vårdsystemet
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
6 (16)
-
Hur psykisk ohälsa kan ta sig olika uttryck
i olika kulturer”
Talarstöd Köns-
Ett talarstöd för att hålla passet ”Könsstympning
stympning av
av flickor och kvinnor ”
Powerpoint
flickor och
kvinnor
Talarstöd Asyl-
Talarsstöd för exempel från primärvården
och
Gävleborg
Powerpoint
migranthälsa
Gävleborg
Diskussions-
Diskussionsfrågor att reflektera kring efter dagen.
Powerpoint
Spridningsplan
Ett planeringsdokument för dig och för andra
Word
för utbildare
utbildare som ska utbilda andra utbildare eller
frågor
primärvård
personal.
Film från
En inspelning med hela utbildningsdagen
utbildningsdag
”Migration och psykisk hälsa – för primärvården”
Film
den 6 dec 2016
Verktyg inför/i mötet mellan personal och asylsökande/nyanlända
Metodstöd – för verksamhetsutveckling
Namn
Beskrivning
Typ
Längd
Guide för att
Presentation Transkulturellt centrum
Prezi
8 sidor
arbeta med tolk
https://prezi.com/bn4uz40pusvs/guide-for-
presenta-
samarbete-med-tolk/
tion, webb
Kultur-
Kulturformuleringsintervjun (del 3 i DSM-5)
PDF
formulerings-
Laddas ner gratis på:
intervjun
http://www.pilgrimpress.se/produkt/dsm-5-i-
3 sidor
kulturformuleringsintervju-kfi/
Mer information om kulturformuleringen finns
på: http://transkulturelltcentrum.se/varakunskapsomraden/transkulturellpsykiatri/kulturformuleringen/
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
7 (16)
Hälso- och
Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen, finns PDF
sjukvård och
att ladda ner här:
tandvård till
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer20
asylsökande
16/2016-10-13
138 sidor
och nyanlända –
Slutrapport 2016
Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända
Namn
Beskrivning
Språk
Typ
Längd
Symbolbaserad
Symbolbaserad affisch
Svenska
PDF-
1 sida
affisch: Hälso-
tillgänglig på flera språk, som
Arabiska
dokument
och sjukvården i innehåller information till
Sverige för
asylsökande om:
Dari
asylsökande
Somaliska
 Hälsoundersökningar
 Vilken vård man har rätt till
Engelska
Tigrinja
 Hur man söker vård
 Vad det kostar
Sätts upp på träffpunkter, delas
ut eller skickas per post
tillsammans med kallelser.
Finns på:
http://www.uppdragpsykiskhalsa
.se/asylsokande-ochnyanlanda/verktygsbanken/?st=
13640
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
8 (16)
4. Hur du utbildar utbildare
Vi rekommenderar att du inleder med att gå igenom materialet tillsammans med dina
kursdeltagare, ungefär som om de vore personal själva. Din utbildning av utbildare bör
innehålla samma moment som utbildning av personal.
När dina kursdeltagare förstår materialet och hur det kan användas i personalens verksamhet,
går du vidare och berättar hur man gör för att utbilda personal i ämnet. Det är viktigt att du
diskuterar och genomför övningar för detta, särskilt om dina kursdeltagare är ovana vid att
planera och genomföra utbildningar. Fråga gärna kursdeltagarna om deras erfarenhet av att
utbilda, och be dem att dela med sig av sina egna tankar kring ämnet. Använd gruppens
samlade kompetens!
Slutligen kommer du till den mest avancerade nivån: hur dina kursdeltagare gör samma sak
som du själv gör, det vill säga att utbilda utbildare. Återigen bör du skapa dialog i gruppen.
Vilka erfarenheter och förväntningar finns bland deltagarna? Vilka tips och råd kan ni ge
varandra? Berätta gärna om dina egna reflektioner som utbildare av utbildare: hur har du
resonerat, vilka hinder har du mött och hur har du löst olika utmaningar?
Säkerställ i god tid innan utbildningstillfället att dina deltagare vet att utbildningen är till för
utbildare, och att utbildningen handlar om hur man själv gör för att utbilda utbildare. Påminn
om detta så ofta du har möjlighet, du kan till exempel maila deltagarna i god tid innan och be
dem att fundera på vilka personalgrupper de vill utbilda, när och hur de kan samla deltagarna,
och hur de planerar och genomför sina utbildningstillfällen. Det gör att dina deltagare är
bättre förberedda och ni kommer att nå ett bättre resultat tillsammans.
Checklista för genomförande av utbildningstillfälle
Nedan listas saker att tänka på inför, under och efter ett utbildningstillfälle. Att göra en
checklista är ett enkelt sätt att planera och hålla koll.
Före utbildning
Förankring och budget
 Stämt av med chef. Fått ok från din/deltagarnas chef att genomföra utbildningen,
inklusive stöd för fortsatt implementering.
 Kontaktat utbildningssamordnare. För programmet Hälsa i Sverige för
asylsökande och nyanlända finns samordnare i varje landsting. Se kontaktlista under
frågor och svar på http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/ .
 Undersökt budget. T ex för lokalkostnad eller förtäring.
Lokal och teknik
 Bokat lokal.
 Valt möblering. Ö-sittning är ofta bäst för gruppövningar.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
9 (16)
 Undersökt tekniska förutsättningar. Du behöver dator, projektor eller storbilds-TV
för att visa Powerpoint-bilder och film med ljud. Du och deltagarna behöver
internetuppkoppling.
 Testkört. Om möjligt, testa att visa Powerpoint och att spela upp webbfilm via dator
i lokalen någon dag innan utbildningstillfället.
Deltagare och utskick
 Bjudit in. Bestäm målgrupp. Hur många får plats i utbildningslokalen? Behöver
gruppen delas upp i olika tillfällen? Exempel på inbjudan finns på s. X.
 Undersökt förväntningar. När det är lämpligt, undersök vilka förväntningar
deltagarna har på utbildningen – är det något som kan tillmötesgås?
Förtäring
 Ordnat mat och dryck. Anpassat efter tid på dagen och utbildningens längd. De
flesta vill ha kaffe även vid ett kortare utbildningstillfälle. Fråga om specialkost.
Material
 Anpassat körschemat. Anpassa körschema/-n efter lokala förutsättningar. Kanske
behöver utbildningen delas upp i delar och ges vid flera tillfällen?
 Anpassat utbildningsmaterialet. Anpassa utbildningsmaterialet efter lokala
förutsättningar. Finns det goda exempel i ditt landsting/region som du vill lyfta fram?
Hur arbetar ni med detta område inom ditt landsting idag? Vilka
utvecklingsmöjligheter är mest intressanta och relevanta för er? Det är fritt att
tillämpa organisationens egna grafiska profil på materialet.
 Skrivit ut materialet som deltagarna behöver under utbildningen.
 Skrivit ut utvärderingar. För att kunna förbättra utbildningen till nästa tillfälle. Om
möjligt följ upp hur det gått för deltagarna att tillämpa de nya kunskaperna.
Mall för inbjudan
Hej XX,
Jag bifogar här programmet till utbildningen i HiSX den [datum] i [plats] - varmt välkommen!
Vi börjar kl XX.XX och avslutar kl XX.XX.
Målet med detta utbildningstillfälle är [infoga beskrivning].
Om du vill förbereda dig på kursen rekommenderar jag att du läser igenom det bifogade materialet
[bifoga ev. material]. Målgruppen för denna kurs är [infoga beskrivning]. Under kursen kommer
vi att förbereda dig på att utbilda andra genom att ställa dig ett antal frågor; tex vilka
personalgrupper behöver denna utbildning, hur du kommunicerar med dem och hur du samlar dem
till utbildningstillfällen.
Om du har några frågor om denna utbildning tveka inte att kontakta [infoga kontakt].
Väl mött den XX!
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
10 (16)
Under utbildning
Praktiska saker att hålla ordning på
 Dela ut materialet till deltagarna innan ni kör igång. Gärna i varsin hög på
borden.
 Testa ljud och bild innan ni kör igång.
 Hälsa välkommen! Ge gärna alla deltagare en möjlighet att presentera sig.
 Gå igenom schema för utbildningen. När blir det paus, förtäring etc.?
 Dela ut och samla in underlag för utvärdering
Efter utbildning
Uppföljning
 Maila information till deltagarna. Tacka dem för deras deltagande, och visa dem
var de hittar materialet som du gick igenom under utbildningen.
 Utvärdering. Analysera resultatet och sprid till intressenter. Hur kan du göra
utbildningen ännu bättre nästa gång?
 Rapportering. Informera samordnaren i ditt län om din utbildning. Hur många har
du utbildat, vad var resultatet?
Tid för reflektion
Att reflektera ger oftast mer än att bara matas med information. Reflektionen befäster
kunskapen på ett effektivt sätt, då detta sätter den nyvunna kunskapen i relation till den egna
situationen och egna tankar om ämnet. Ge dina deltagare möjlighet att reflektera och att dela
med sig av sina reflektioner. Tänk då på att inte hasta igenom dessa reflektioner. Det bör
finnas plats både för teori och för reflektion. Ett tips på metod är att reflektera i bikupor (2-3
personer) med redovisning i storgrupp. Bikupor kan kombineras med att man skriver ner
reflektioner på post-it lappar och redovisar skriftligt. När det slutar ”surra” kan man åter ta
ordet och grupper som vill kan då lyfta någon reflektion eller fråga.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
11 (16)
När du väl står inför dina deltagare kan du tänka på följande tips för att utbildningstillfället
ska bli lyckat:
5. Körschema för att utbilda utbildare
Detta är ett förslag på körschema som du anpassar till lokala förhållanden och behov.
Glöm inte att säkerställa tid för bensträckare, kaffepaus, eventuell lunch, etc.
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
Hälsa alla välkomna
Låt gärna alla presentera sig
tid
10.00–
Inledning
10.30
30 min
Inledning
5 minuter
med namn och kort
beskrivning om vad de gör
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
12 (16)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
tid
Berätta vem du är
Vad ska ni göra tillsammans,
schema för dagen
Programmet Hälsa i
Berätta kort om programmet
- Använd talarstödet för
Sverige
Hälsa i Sverige, välj ut de
introduktion
5 minuter
aspekter som är relevanta
- Spela filmen ”Hälsa i
för kursdeltagarna
Sverige: ett kunskapslyft inom
asylsökande och nyanlända”
(1.30 min)
https://vimeo.com/184823991
Modell för spridning
Berätta om
Visa hemsidan
5 minuter
spridningsmodellen i tre olika www.uppdragpsykiskhälsa.se/
steg:
asylsökandeochnyanlända
1) SKL utbildar utbildare
och var man hittar verktygen
2) Utbildare utbildar andra
för utbildare.
utbildare
3) Utbilda personal
Säkerställ att alla deltagare
Visa de olika verktygen
fyller i sin mejladress för att få
(verktygsbanken och
uppdaterat
underlagen till denna
utbildningsmaterial. Be dem ta
utbildning) för utbildare på
upp mobilen/datorn, klicka på
hemsidan och säkerställ att
denna symbol och skriva in
alla deltagare anmäler sig för sin mejladress:
att få uppdaterat
utbildningsmaterial.
Övning: Hur tar jag med
Beskriv hur deltagarna kan
Skriv ut formulär i förväg.
mig kunskaperna hem?
använda formuläret ”min
Använd formuläret under hela
5 minuter
personliga spridningsplan”
utbildningen.s
för att sprida kunskaperna i
samband med utbildningen.
Övning: Om du var flykting Måla upp ett scenario där
Använd gärna bilderna i
15 minuter
deltagarna tvingas fly till ett
talarstödet. Använd
främmande land. Ur detta
dialogform. Hur skulle du
perspektiv: reflektera
göra? Vad skulle du ta med
tillsammans med deltagarna
dig? Hur skulle du åka? Skulle
kopplat till dagens övning.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
13 (16)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
tid
någon bli tvungen att stanna
kvar? Vilka kan följa med?
- Bikupor i mindre grupper och
redovisning i storgrupp.
10.30–
11.30
Min livsresa – så
återhämtade jag mig
från PTSD
60 min
Titta på film ”Min livsresa
Titta på film med Salah
Titta på inspelad film från
– så återhämtade jag mig
Haghgo, följ länken
tidigare föreläsning med Salah
från PTSD”
http://play.quickchannel.com/ Haghgo. Om det finns någon
45 min
qc/create/mainshow.asp?PR
lokalt som vill berätta om
ODUCER_ID=ability107&FO
liknande erfarenheter kan det
LDERNAME=14541&START också vara ett alternativ.
TIME=2893 (kapitel ”Min
livsresa – så återhämtade jag
mig från PTSD”)
Diskussion
Reflektion och diskussion
Reflektera i smågrupper. Vad
15 min
efter filmen
kan ni lära av Salas historia i
er verksamhet? Sammanfatta
reflektionerna i helgrupp.
11.30 –
12.00
Migration och risk för
psykisk ohälsa
30 min
Gå igenom grunderna för
Använd talarstödet och
migration och psykisk ohälsa. beskrivningar av fall som finns
Alternativt titta på inspelning
där.
från utbildningsdagen då IngMarie Wieselgren håller i
passet.
http://play.quickchannel.com/
qc/create/mainshow.asp?PR
ODUCER_ID=ability107&FO
LDERNAME=14541&START
TIME=6604
12.00 -
Lunch
13.00
(60 min)
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
14 (16)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
Förväntningar och
Film från föreläsning med
Det är ett långt pass att titta
förståelse för det svenska
Sofie Bäärnhielm. Välj om ni
på. Det är en god idé att ta
vårdsystemet.
vill visa ett avsnitt i taget och pauser. Välj ett tempo som
Hur psykisk ohälsa kan ta
pausa för att diskutera med
passar alla i gruppen.
sig olika uttryck i olika
varandra, eller om ni vill se
Ni kan även välja att hålla hela
kulturer.
presentationen först och
eller delar av passet själva,
75 min
diskutera sen.
med hjälp av Sofie
tid
13.00 -
Bättre bemötande av
14.15
asylsökande och
nyanlända i primärvården
(75 min)
Bäärnhielms talarstöd.
http://play.quickchannel.com/
qc/create/mainshow.asp?PR
Försök även att få tid till
ODUCER_ID=ability107&FO
diskussion, hur använder ni
LDERNAME=14541&START det som tas upp i
TIME=11916
presentationen i er
verksamhet?
14.15 -
Fikapaus
14.30
14.30 -
Könsstympning av flickor
15.15
och kvinnor
Könsstympning av flickor
och kvinnor
30 min
Använd Vanja Berggrens
och
Anissa Mohammed Hassans
talarmanus och håll passet
med hjälp av detta.
Alternativt titta på inspelning
av presentationen (obs 45
min)
Reflektion och diskussion
Diskutera innehållet i
Dela in er i bikupor och
15 min
presentationen
diskutera passet. Vilka är de
viktigaste lärdomarna? Vad
kan verksamheten göra för att
bättre möta denna
patientgrupp?
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
15 (16)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
Se exempel från primärvård
Välj tre exempel från
”Exempel Asyl- och
primärvården och diskutera
migranthälsa Gävleborg, se
om det är något er verksamhet
PPT” ochi Uppdrag Psykisk
kan inspireras av.
hälsas verktygsbank
Ett tips är att skicka ut
tid
15.15 -
Exempel från
15.45
primärvården med
diskussion
30 min
(http://www.uppdragpsykiskh exemplen ni valt på förhand för
alsa.se/asylsokande-och-
att kunna öka tiden för
nyanlanda/verktygsbanken/). diskussion. Har ni goda
Här är några exempel:
exempel får ni gärna dela med
er av dessa i verktygsbanken.
Hälsogrupper på
vårdcentralen:
Se även PPT-presentation
http://www.uppdragpsykiskh ”Diskussionsfrågor
primärvård” för frågor att
alsa.se/asylsokande-ochnyanlanda/verktygsbanken/? diskutera
st=7302
Guide för innehåll och kvalitet
i hälsoundersökningar:
http://www.uppdragpsykiskh
alsa.se/asylsokande-ochnyanlanda/verktygsbanken/?
st=6912
Vi kör mobilt för nyanländas
bästa:
http://www.uppdragpsykiskh
alsa.se/asylsokande-ochnyanlanda/verktygsbanken/?
st=8009
15.45 –
Hur går vi vidare?
Ta upp spridningsplanen om
16.00
15 minuter
inte den hunnits tidigare och
diskutera fortsatt
spridning/arbete utifrån
dagens lärdomar.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda utbildare
16 (16)
Download