hbtq-lyftet

advertisement
HBTQ-LYFTET
I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill.
Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och
respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter,
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens
bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre. Vi är och ska vara
ett föregångsland också i detta avseende.
Vi föreslår därför ett HBTQ-lyft i syfte att öka kunskapen och kompetensen om
HBTQ-personers situation för en jämlik tillvaro för alla människor oavsett
könsidentitet. Det handlar om att se varje människa och skapa möjligheter för
dem att leva sina liv på egna villkor och se förbi invanda mönster och normer. För
oss är det viktigt att respekteras för den man är i olika livssituationer – oavsett
om det är i sjukvården eller på fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i den omsorg
man får på ålderns höst. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har många
viktiga steg tagits men Nya Moderaterna vill göra mer. Runt om i Sverige ska
moderata företrädare i kommuner och landsting vara en stark och tydlig röst för
alla HBTQ-personers rättigheter.
Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla
människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs. Nu tar vi
nästa steg:

Vi vill se ett HBTQ-lyft i alla kommuner och landsting. Samtliga kommuner
och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter
HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare
som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se
fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting.
1

Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner.
Det handlar om att det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos
de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska
också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i
kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare.

Vi kommer att uppmana moderatledda kommuner att ta ett större ansvar
för integration av HBTQ-personer i samhället. Vi vill att moderatledda
kommuner och landsting går före i detta arbete.

Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i
arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.
Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och
möjligheter för alla människor.

Fördubbla antalet hälsosamtal. Vi vet att unga HBTQ-personer ofta mår
sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i
det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal.
Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal
erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört
med i dag.

Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges
skolor efterlever skollagen avseende likabehandling.

Ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.
2
Alla människor behövs i bygget av ett öppnare
samhälle.
3
Download