Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell

advertisement
Information
Kulturdepartementet
Juni 2016
Lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck
sättning med aktuellt arbete är
att uppklaring och lagföring ska
Den nationella strategin för att
Sedan strategin presenterades
öka och att medarbetarna får en
främja lika rättigheter och möj- har en rad ytterligare insatser
större kunskap om och förståelligheter oavsett sexuell läggning, vidtagits, här följer några se för hatbrottsproblematiken.
könsidentitet eller könsuttryck
ex­empel:
• Arbetet för att skapa en
utgör grunden för re­geringens
• Socialstyrelsen har fått ett
öppen och inkluderande miljö i
arbete med att stärka hbtq-­
uppdrag om att kartlägga vård
skolan för unga hbtq-personer
personers rättigheter. Stra­tegin
och behandling rörande inter­
har förstärkts.
presenterades i januari 2014 och sexuella.
• Forum för levande historia
fram till 2016 avsattes drygt
• Socialstyrelsen och Folkhälso­ har fått ett förlängt uppdrag
20 miljoner kronor för att stärka myndigheten ska redovisa hur
för att motverka homofobi och
homosexuellas, bisexuellas och
frågor som rör unga trans­
transfobi bland unga.
transpersoners lika rättigheter
personers psykiska hälsa kan
• Statsbidraget till hbtq-orgaoch möjligheter varav 6 miljoner lyftas fram inom ramen för
nisationer har förstärkts med 2
kronor gick till de strategiska
myndighetens övriga uppdrag
miljoner kronor.
myndigheterna.
gällande psykisk hälsa.
Strategins sex fokus­­om­
• Socialstyrelsen har från och
Nya utredningar som berör
råden är våld, diskriminering
med i år möjlighet att fördela ut- hbtq-personers rättigheter
och andra kränkningar, unga
vecklingsmedel till landstingen
hbtq-personer, hälsa, vård och
för att utveckla arbetet mot våld Regeringen har efter strategins
sociala tjänster, privat- och
i nära relationer inom hälsoantagande tillsatt flera utredfamiljeliv, kulturområdet samt
och sjukvården.
ningar som berör hbtq-persodet civila samhället. Strategin
• Polismyndigheten har, som
ners rättigheter:
kommer att utvärderas under
svar på ett uppdrag från reger• Utredningen om utökade
2016.
ingen, initierat en ambitionshöj- möjligheter till behandling av
ning avseende hatbrott. En mål- ofrivillig barnlöshet (Ju2013:12).
En nationell strategi
Nya insatser inom strategin
1
Remisstiden gick ut den 23 juni
2016 och förslagen bereds inom
Regeringskansliet.
• En kommission för jämlik
hälsa (S2015:03). Kommissionen
kommer löpande att presentera resultat och förslag till regeringen. Uppdraget slutredovisas
senast den 31 maj 2017.
• Utredningen om jämställt föräldraskap och goda uppväxt­
villkor för barn – översyn av
föräldraförsäkringen (S2016:02).
Uppdraget ska delredovisas
senast den 31 oktober 2016.
Uppdraget i övrigt ska redovisas
senast den 1 oktober 2017.
nyanlända också ska redovisa
vilka konsekvenser utredningens förslag får för bland annat
hbtq-personer (A2015:02).
Ersättning till personer som
drabbats av det tidigare steriliseringskravet
Regeringen har under våren
2016 aviserat att den kommer
att ta initiativ till ett lagförslag
som innebär att personer som
drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen kommer att kunna ansöka
om ersättning av staten.
Ambitionen är att lägga fram
en proposition till riksdagen
under 2018.
bildningssamordnares skyldighet att vidta aktiva åtgärder för
att främja lika rättigheter och
möjlig­heter utökas till att om­
fatta samtliga diskrimineringsgrunder, bland annat könsöverskridande identitet eller uttryck
och sexuell läggning. Ändringarna börjar gälla den 1 januari
2017.
Nya rutiner vid ändring av
könstillhörighet
Skatteverket fick i uppdrag att
se över folkbokföringsfrågor
för de som ändrat könstillhörighet. Uppdraget ledde till nya rutiner från den 1 juni 2016 som
innebär att det nya namnet och
Aktuella frågor
person­numret för den som ändAsylsökande hbtq-personer
Det straffrättsliga skyddet för rat könstillhörighet även komPersoner som upplever väl­
transpersoner
mer visas för dennes barn och
I betänkandet Ett utvidgat
grundad fruktan för förfölföräldrar. Nära familjerelatiojelse på grund av sin sexuelstraffrättsligt skydd för transper- ner till den som ändrat könstill­
la läggning, könsidentitet eller
soner m.m. (SOU 2015:103) föhörighet var dessförinnan knutköns­uttryck har rätt till skydd
reslås bl.a. att det straffrättsliga
na till det gamla personnumret.
i ­Sverige. Hbtq-personer som
skyddet för transpersoner (som
individ respektive grupp) ska ut- Övriga insatser
söker asyl i Sverige ska också,
precis som alla andra, få en
vidgas genom att grunden könrättssäker prövning.
sidentitet och könsuttryck läggs • Regeringen håller på att ta
Migrationsverket har tidigatill i bestämmelserna om hets
fram en nationell plan mot
re fått i uppdrag att säker­ställa
mot folkgrupp (även som tryck- rasism och hatbrott. Planen
och yttrandefrihetsbrott), olaga
rättslig kvalitet och likformig
innehåller bland annat åtgärder
tillämpning i hbtq-ärenden.
diskriminering och åtal för för- mot homofobi och transfobi.
Uppdragen har lett till förolämpning. Dessutom föreslås
• Regeringen håller också på
bättringar, ett exempel är den
att transpersoner uttryck­ligen
att ta fram en strategi för arbesärskilda handläggningsordska omfattas av straffskärptet med mänskliga rättigheter i
ning med hbtq-specialister som ningsregeln i brottsbalken och
Sverige, där regeringen gör be­verket utarbetat.
att uttrycket könsöverskridande dömningen att en oberoende
Det pågår fortfarande utveck- identitet och uttryck ska ersätMR-institution i enlighet med
lingsarbete inom Migrations­
tas med könsidentitet och köns­ Parisprinciperna bör inrättas.
verket i hbtq-frågorna. Det finns uttryck i de författningar där det
skriftlig information på Migraförekommer. Betänkandet har
Läs mer:
tionsverkets hemsida om asylremitterats och bereds nu inom regeringen.se
frågor och boende som särskilt
Regeringskansliet.
regeringen.se/hbt-strategin
riktar sig till hbtq-personer. Informationen ges på 22 språk, ut- Aktiva åtgärder
över svenska.
Riksdagen beslutade i
Illustration: Eva Dahlén/Regeringskansliet
Regeringen har begärt att den juni 2016 om en ändring i
Produktion: Kulturdepartementet
utredning som ska föreslå åtdiskriminerings­lagstiftningen
Tel: 08-405 10 00
E-post: [email protected]
gärder som rör mottagande och som innebär att bestämmelserWebbplats: www.regeringen.se
bosättning av asylsökande och
na om arbetsgivares och ut-
2
Download