Mall för Beslut lön och villkor för intermittent - HR

advertisement
BESLUT
Ange datum.
Till
1
Diarienr.
Adressat.
Fakultet/Instit/avd.
Handläggare/titel.
Lön och villkor för erbjudande om intermittent tidsbegränsad
anställning med timlön (periodisk)
Lunds universitet beslutar att Namn på personen. personnummer text. , under
perioden Datum fr. t om Ange datum t o m.1, kan erbjudas kortvarigt arbete under så
kallad intermittent tidsbegränsad anställning (periodisk) vid Lunds universitet med
placering vid Institution/avd/fakultet/motsv..
Intermittent tidsbegränsad anställning innebär att Persons namn. kan erbjudas arbete
som Huvudsaklig arbetsuppgift/titel. under ovanstående avtalad tid och har rätt att
tacka ja eller nej till varje erbjudande om arbete. Anställningen sträcker sig inte över
en sammanhängande period utan begränsas till varje arbetstillfälle. Lön erhålls per
timme efter månatlig registrering av arbetad tid.
Tidsbegränsningsgrund
Anställningstillfällena är tidsbegränsade enligt lagen (1982:80) om
anställningsskydd (LAS) enligt 5 § 1p, allmän visstidsanställning (ALVA), eller i
förekommande fall enligt 5 § 4p, när arbetstagaren har fyllt 67 år. Detta markeras på
tidrapporten.
Lön
☐ Lön utgår med 120 kr per timme, semesterersättning ingår med 12 %, i enlighet
med ”Ersättning till skrivningsvakter” (PE 378/2009).
☐ Lön utgår med timlön. kr per timme, semesterersättning ingår med 12 %, i
enlighet med avtal om arvode för timundervisning, för de som omfattas av detta.
☐ Lön utgår med timlön. kr per timme, semesterersättning ingår med 12 %, sätts
individuellt i enlighet med Lönepolitiskt program för Lunds universitet (I F 9
5307/1999).
För övrig information om anställningsvillkor, se sidan två. Beslutet ska diarieföras
och förvaras på institutionen/motsvarande.
Beslut enligt delegation
Namn, titel.
1
LL/VJ 20160308
Perioden får högst sträcka sig ett år (12 månader)
2
Information om anställningsvillkor
Kollektivavtal
Vid varje anställningstillfälle gäller Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T samt lokala avtal.
Arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter som hör samman med befattningsbenämningen.
Lön
Lönen utbetalas den 25 i efterföljande månad eller, om detta datum infaller på en lördag, söndag
eller helgdag, närmast liggande vardag. Lönen betalas ut månaden efter att en godkänd och
attesterad2 timredovisning inkommit till Avdelningen för löner och förmåner (HS 23).
Se till att du har fyllt i och lämnat in blanketten ”Anmälan/ändring av löntagaruppgifter till
Nordea” (finns på Medarbetarewebben eller hos personaladministratör på arbetsplatsen), annars
kan inte din lön betalas ut.
Tidredovisning
Redovisning av arbetad tid ska göras på någon av blanketterna” Redovisning av arbetad tid Underlag för utbetalning av timlön för TA-personal, t ex skrivningsvakt” eller ”Redovisning av
arbetad tid - Underlag för utbetalning av timlön för undervisning”, som finns på
Medarbetarwebben. Fyll gärna i blanketterna digitalt och skicka per mejl till din
chef/administratör.
Arbetstid
En normal arbetsdag omfattar som mest 8 timmar.
Du ansvarar för att du inte arbetar mer än 8 timmar per dag inom Lunds universitet.
Rätten till sjuklön vid eventuell sjukdom regleras i lag (1991:1047) om sjuklön.
Semester
Inga semesterdagar tjänas in.
Bisysslor
Anställda ska ha tagit del av och ska följa universitetets föreskrifter om bisysslor.
Övrigt
Du ansvarar för att du följer arbetsmiljölagen och Värdegrund för statsanställda
(http://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/gemensam-vardegrund/). Läs även Att arbeta
statligt (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/att-arbeta-statligt---viktiga-arbetenoch-moderna-villkor/ )
FÖR MER INFORMATION:
Se http://medarbetarwebben.lu.se/
Uppdaterad 2016-03-08
2
Attest av chef enligt delegation på institutionen/avdelningen/motsvarande
Download