Mom 2 Övertid

advertisement
Dokumenttyp
Identitet
Utgåva
Sida
Avtal
SJ.5.8.2
1
1(4)
Titel
Kollektivavtal avseende tidsbegränsad anställning med timlön
Utfärdat av
Enhet
Eva Gustavsson
VHF
Utf datum
2008-07-01
Godkänt av
Enhet
Peter Blomqvist
VH
Godk datum
2008-07-01
Kollektivavtal avseende tidsbegränsad
anställning med timlön1
Innehållsförteckning:
§ 1 Tillämpningsområde ..................................................................... 1
§ 2 Timlön .......................................................................................... 2
Mom 1 Timlön för ordinarie arbetstid – timlönens storlek ............................ 2
Mom 2 Utbetalning av timlön ...................................................................... 2
§ 3 Allmänna anställningsvillkor ......................................................... 2
Mom 1 Ordinarie arbetstid .......................................................................... 2
Mom 2 Övertid ............................................................................................ 3
Mom 3 Vissa rörliga tillägg .......................................................................... 3
Mom 4 Semester ........................................................................................ 3
Mom 5 Sjuklön ............................................................................................ 3
Mom 6 Resekostnadsersättning och traktamente ....................................... 4
Mom 7 Ledigheter ....................................................................................... 4
Mom 8 Anställningsintyg ............................................................................. 4
§ 4 Allmänna skyldigheter .................................................................. 4
§ 5 Giltighetstid .................................................................................. 4
Detta avtal gäller mellan SJ AB, Facket för Service och Kommunikation
(SEKO), ST Spårtrafik (ST) och SACO-förbundet Trafik och Järnväg (TJ).
Avtalet ersätter Arvodesavtalet för timlöneanställda (ST och TJ) och Avtal
avseende tidsbegränsad anställning med timlön (SEKO).
§ 1 Tillämpningsområde
Avtalet får tillämpas på arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning
enligt 5 § lagen om anställningsskydd eller som uppbär egenpensionsförmån.
Arbetstagare som anställs för begränsad tid med stöd av ovanstående bestämmelser i lagen anställningsskydd eller som anställds för begränsad tid
då de uppbär egenpensionsförmån har rätt till timlön enligt detta avtal. Sådana arbetstagare kallas i detta avtal, oavsett anställningsform, timlöneanställda. I anställningsavtalet måste dock aktuell anställningsform anges.
Avtalet utgör en bilaga till förhandlingsprotokoll av den 13 mars och den 17 april
2008.
1
Dokumenttyp
Identitet
Utgåva
Sida
Avtal
SJ.5.8.2
1
2(4)
Titel
Error! Reference source not found.
Utfärdat av
Enhet
Eva Gustavsson
VHF 2008-07-01
Utf datum
Godkänt av
Enhet
Godk datum
Peter Blomqvist
VH
2008-07-01
§ 2 Timlön
Mom 1 Timlön för ordinarie arbetstid – timlönens storlek
För varje timlöneanställd görs en individuell bedömning av timlönens storlek. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i rådande lönestruktur
inom aktuellt område och yrke. Vid fastställande av timlönen ska hänsyn
tas till planerad veckoarbetstid (40/38/36 timmar) genom att motsvarande
månadsbelopp för heltidsanställd divideras med 165/158/150.
Tidigare anställningstid i yrket ska tillgodoräknas enligt de regler som gäller
för respektive lönegrupp enligt Avtal om lönesystem vid SJ AB. Den tidigare
anställningstiden ska tillgodoräknas även för framtida uppflyttning i grundlön.
Nedanstående belopp får inte underskridas.
Timlöneklass
Ålder
Lägsta lön,
kr per timme
A1
upp till 17 år
68,60 kronor
A2
17 år
74,90 kronor
A3
18 år och över
88,90 kronor
18 år och över samt två års relevant yrkeserfarenhet 98,90 kronor
Inplacering i timlöneklass A 2 respektive A 3 sker tidigast vid närmaste
månadsskifte efter fyllda 17 respektive 18 år.
Mom 2 Utbetalning av timlön
Utbetalning av lön sker vid ordinarie löneutbetalningstillfälle månaden efter
intjänandemånaden.
§ 3 Allmänna anställningsvillkor
Mom 1 Ordinarie arbetstid
Vid regelmässigt arbete enligt fast lista fastställs den ordinarie arbetstiden
enligt bestämmelserna om fast lista i SPÅRASJ.
Minimiarbetstiden enligt lista ska vara minst två timmar per arbetsdag.
För den, som inte arbetar enligt fast lista, fastställs veckoarbetstiden
(40/38/36 timmar) i förväg på samma sätt som för vikariepersonal. Avstämning sker per kalendermånad. Jämförelsetiden beräknas genom att den i
förväg fastställda arbetstiden per dag (8 timmar/7 timmar
36 minuter/7 timmar 12 minuter) multipliceras med antalet helgfri måndagfredag under kalendermånaden. Om fullgjord ordinarie arbetstid överstiger
jämförelsetiden utgör mellanskillnaden kvalificerad övertid.
Vid planering av den ordinarie arbetstiden ska arbetstidslagens regler om
Dokumenttyp
Identitet
Utgåva
Sida
Avtal
SJ.5.8.2
1
3(4)
Titel
Error! Reference source not found.
Utfärdat av
Enhet
Eva Gustavsson
VHF 2008-07-01
Utf datum
Godkänt av
Enhet
Godk datum
Peter Blomqvist
VH
2008-07-01
veckovila beaktas. Parterna är dock ense om att två dagar i genomsnitt per
vecka bör vara arbetsfria.
Bestämmelserna om tidsförskjutningstillägg i SPÅRASJ är tillämpliga om
redan utlagt arbete ändras.
För biljettredovisning får arbetstagare i åkande tjänst i förekommande fall
tillgodoräknad arbetstid om sex minuter per arbetsdag med tillämpning av
bestämmelserna i SPÅRASJ.
Mom 2 Övertid
Med övertidsarbete förstås arbete som utgör övertid enligt mom 1 ovan
samt förlängning av arbetstid med minst 15 minuter när arbetstagaren
redan inställt sig på arbetsplatsen och arbetstiden överstiger dagarbetstidsmåttet för motsvarande heltid. Begränsningen på 15 minuter gäller inte för
personal i åkande tjänst. För personal som arbetar på division Försäljning
callcenter och kundtjänst utges inte kompensation för kortare tid än fem
minuter i följd.
Kompensation för övertidsarbete utges i form av övertidsersättning, som
beräknas enligt reglerna i 7 § 7 mom SPÅRASJ. Med fast kontant lön per
månad förstås härvid den fasta kontanta lönen per månad på vilken timlönen för ordinarie arbetstid är baserad.
Allmän övertid enligt 8 § arbetstidslagen får tas ut med högst 50 timmar
under en kalendermånad och högst 200 timmar under ett kalenderår.
Mom 3 Vissa rörliga tillägg
Bestämmelserna i SPÅRASJ tillämpas avseende obekvämtidstillägg, beredskapsersättning, undervisningstillägg och restidsersättning.
Mom 4 Semester
Semesterlagen gäller.
Vid anställning om högst tre månader har arbetstagaren inte rätt till
semesterledighet.
Semesterersättningen utgör tolv procent av timlönen och betalas ut samtidigt med timlönen för ordinarie arbetstid. Alla rörliga tillägg inkluderar
semestertillägg.
Mom 5 Sjuklön
Sjuklön betalas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och baseras på den
timlön för ordinarie arbetstid samt de rörliga lönetillägg, som skulle ha betalats under tiden för sjukfrånvaron.
Vid tagande ur tjänst på grund av olyckshändelse eller i samband med hot
och våld har arbetstagaren rätt till den timlön för ordinarie arbetstid samt de
rörliga lönetillägg, som enligt planlagt arbete skulle ha betalats under från-
Dokumenttyp
Identitet
Utgåva
Sida
Avtal
SJ.5.8.2
1
4(4)
Titel
Error! Reference source not found.
Utfärdat av
Enhet
Eva Gustavsson
VHF 2008-07-01
Utf datum
Godkänt av
Enhet
Godk datum
Peter Blomqvist
VH
2008-07-01
varon. Ersättningen betalas under tiden fram till besök hos företagsläkare.
Om företagsläkaren därefter sjukskriver arbetstagaren i högst 14 dagar, betalas den timlön för ordinarie arbetstid samt de rörliga lönetillägg, som
enligt planlagt arbete skulle ha betalats under tiden för sjukfrånvaron.
Mom 6 Resekostnadsersättning och traktamente
Bestämmelserna i Reseavtal för SJ AB tillämpas.
Mom 7 Ledigheter
Ledighet med lön kan beviljas enligt bestämmelserna i 14 §
1 mom SPÅRASJ.
Mom 8 Anställningsintyg
Arbetstagaren har rätt till anställningsintyg enligt bestämmelserna i
SPÅRASJ.
§ 4 Allmänna skyldigheter
Anställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Arbetstagaren ska tillvarata och främja arbetsgivarens
intressen och iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets angelägenheter.
§ 5 Giltighetstid
Avtalet gäller från och med den 1 juli 2008 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.
Anmärkning: Fr.o.m. den 1 juli 2008 är det inte tillåtet att ingå nya anställningsavtal enligt Arvodesavtalet för timlöneanställda och Avtal avseende
tidsbegränsad anställning med timlön. Anställningsavtal ingångna enligt
nämnda avtal före den 1 juli 2008 är giltiga tills de löper ut.
Download